Aktualności

Warsztaty “Genetyka w codziennej pracy położnej”

21 maja 2019 r.

W maju fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zor­ga­ni­zowała dwa pier­wsze warsz­taty dla położnych “Gene­ty­ka w codzi­en­nej pra­cy położnej”. Spędzil­iśmy kilka­naś­cie godzin na owoc­nych wykładach (prowad­zonych m. in. przez spec­jal­istę gene­ty­ki klin­icznej, Beatę Kozak-Klonowską), roz­mowach i wymi­an­ie doświad­czeń w zakre­sie badań gene­ty­cznych. Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim uczest­niczkom za przy­by­cie. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i mate­ri­ały pomogą w codzi­en­nej czy­taj więcej


testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

5 maja 2019 r.

26 kwiet­nia 2019 roku testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pozy­ty­wnie przeszło kole­jną kon­trolę Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji. Tym samym został utrzy­many cer­ty­fikat PCA w zakre­sie stosowa­nia normy PN-EN ISO/IEC 17025 przyz­nany w 2016 roku. Potwierdza to utrzy­mu­jącą się przez lata pewność i rzetel­ność wykony­wanych badań gene­ty­cznych z zakre­su ustal­e­nia ojcost­wa... czy­taj więcej


Już drugi raz bierzemy udział w programie UK NEQAS

19 kwiet­nia 2019 r.

Fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. już po raz dru­gi bierze udzi­ał w pro­gramie UK NEQAS (Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics), którego celem jest zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci badań gene­ty­cznych z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. Cer­ty­fikaty UK NEQAS są potwierdze­niem pewnoś­ci badań w naszym lab­o­ra­to­ri­um, które wykony­wane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi. Jak prze­b­ie­ga pro­gram kon­trolu­ją­cy jakość? ... czy­taj więcej


Warsztaty: Genetyka w codziennej pracy położnej

9 kwiet­nia 2019 r.

Zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w bezpłat­nych warsz­tat­ach — “Gene­ty­ka w codzi­en­nej pra­cy położnej” orga­ni­zowanym przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um, które odbędą się 24 maja w godz­i­nach 9:30 — 14.00. Warsz­taty dla położnych odby­wa­ją się w siedz­i­bie testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um na ul. Bocheńskiego 38 A w Katow­icach. Plan warsz­tatów przewidu­je dwa blo­ki: 1. Poronie­nie — wspar­cie, prawa, bada­nia; 2. Bada­nia gene­ty­czne — dlaczego ratu­ją zdrowie i życie człowieka?... czy­taj więcej


Kampania “Wspieramy tarczycę świadomą dietą”

8 kwiet­nia 2019 r.

W sty­czniu 2019 roku rozpoczęła się ogólnopol­s­ka kam­pa­nia „Wspier­amy tar­czy­cę świadomą dietą” orga­ni­zowana przez Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „Askle­pios”. Kam­pa­nia ma na celu edukację w zakre­sie wpły­wu świadomej diety na skuteczność leczenia chorób tar­czy­cy i poprawę kom­for­tu życia pac­jen­tów, a także zwróce­nie uwa­gi na pop­u­larne mity doty­czące sposobu odży­wia­nia osób z choroba­mi tar­czy­cy, przede wszys­tkim z autoim­muno­log­icznym zapale­niem tego organu (chorobą Hashimo­to)... prze­jdź na stronę kam­panii


Konferencja “Położne — siła kobiet, siła porozumienia”

5 kwiet­nia 2019 r.

3 kwiet­nia wzięliśmy udzi­ał w kon­fer­encji orga­ni­zowanej przez Fun­dację Rodz­ić Po Ludzku — “Położne — siła kobi­et, siła porozu­mienia”. Celem kon­fer­encji jest wzmac­ni­an­ie porozu­mienia między położny­mi a kobi­eta­mi, korzys­ta­ją­cy­mi z ich opie­ki. To pier­wsze z cyk­lu pię­ciu wydarzeń, które odbędą się w tym roku w 5 mias­tach w Polsce. W cza­sie spotka­nia mieliśmy okazję poroz­maw­iać z położny­mi i inny­mi uczest­niczka­mi kon­fer­encji o bada­ni­ach DNA istot­nych dla zdrowia mam i dzieci… czy­taj więcej


Laboratorium testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymało certyfikat Labquality

7 lutego 2019 r.

W 2018 roku testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczyło w między­nar­o­dowym pro­gramie zewnętrznej oce­ny jakoś­ci w medy­cynie lab­o­ra­to­ryjnej Labqual­i­ty. Jest to pro­gram między­lab­o­ra­to­ryjnych badań porów­naw­czych oce­ni­a­ją­cy w sposób bard­zo kom­plek­sowy pro­ce­dury anal­i­ty­czne stosowane w lab­o­ra­to­ri­ach medy­cznych. 31 grud­nia 2018 roku testD­NA uzyska­lo cer­ty­fikat z udzi­ału w pro­gramie. Labqual­i­ty jest nieza­leżną orga­ni­za­cją pow­stałą w 1971 z inic­jaty­wy Fińskiego Towarzyst­wa Chemii Klin­icznej... czy­taj więcej


Badanie DNA z… nici dentystycznej?

23 sty­cz­nia 2019 r.

To brz­mi jak z powieś­ci krymi­nal­nej! Tym­cza­sem właśnie z takiej prób­ki nasze lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało niedawno anal­izę gene­ty­czną i ustal­iło bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Testy na ojcost­wo i pokrewieńst­wo zwyk­le kojarzą się z wymaza­mi z policz­ka. Według naszych statystyk fak­ty­cznie są to prób­ki najczęś­ciej wyko­rzysty­wane w tego typu bada­ni­ach. Jed­nak nie zawsze pac­jen­ci mają możli­wość ich pobra­nia. I wtedy z pomocą przy­chodzą inne prób­ki, takie jak wspom­ni­ana nić den­tysty­cz­na… czy­taj więcej


konferencja NEXTlab 2018Konferencja NEXTlab 2018 — NextGeneration of Forensic Biology Laboratory Scientific Conference

5 listopa­da 2018 r.

W dni­ach 6–8 czer­w­ca 2018 r. pra­cown­i­cy testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięli udzi­ał w między­nar­o­dowej kon­fer­encji naukowej NEXT­lab w Gdyni (NextGen­er­a­tion of Foren­sic Biol­o­gy Lab­o­ra­to­ry Sci­en­tif­ic Con­fer­ence, Nowoczesne Lab­o­ra­to­ri­um Biologii Krymi­nal­isty­cznej). Tem­atem prze­wod­nim spotka­nia były przede wszys­tkim nowoczesne tech­nolo­gie w lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­ki sądowej… czy­taj więcej.


Certyfikaty ISFG za 2018 rok dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

22 październi­ka 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. kole­jny raz uzyskało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej) – potwierdza­jące jakość real­i­zowanych badań pokrewieńst­wa. To jedne z najważniejszych zaświad­czeń, które przyz­nawane są tylko nielicznym… czy­taj więcej.

.


testDNA uczestnikiem XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

25 wrześ­nia 2018 r.

W dni­ach 20.09.2018 — 22.09.2018 uczest­niczymy w XVIII Kon­gre­sie Pol­skiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii w Warsza­w­ie. To orga­ni­zowane cyk­licznie wydarze­nie sku­pia w jed­nym miejs­cu wybit­nych spec­jal­istów z zakre­su gas­troen­terologii i dziedzin pokrewnych… czy­taj więcej.

.


Certyfikat GEDNAP 54 i 55 dla testDNA Laboratorium Sp. z o. o.

27 czer­w­ca 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. kole­jny raz bezbłęd­nie wykon­ało anal­izy mate­ri­ałów ref­er­en­cyjnych i uzyskało prestiżowy cer­ty­fikat GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group) przyz­nawany przez Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej. Potwierdza on najwyższą jakość wykony­wanych badań DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, kom­pe­tenc­je lab­o­ra­to­ri­um oraz utrzymy­wanie wysok­iego poziomu anal­iz na przestrzeni lat… czy­taj więcej.


21. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

19 czer­w­ca 2018 r.

16–17 czer­w­ca wzięliśmy udzi­ał w 21. Warsza­ws­kich Spotka­ni­ach Gas­troen­tero­log­icznych poświę­conych prob­le­mom klin­icznym z prak­ty­ki codzi­en­nej. Orga­ni­za­torem kon­fer­encji była Pol­s­ka Fun­dac­ja Gas­troen­terologii i zespół Klini­ki Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Onkologii Klin­icznej Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego (CMKP) w Warsza­w­ie… czy­taj więcej

.


 

Labquality, międzynarodowy program oceny jakości w medycynie laboratoryjnej

15 czer­w­ca 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczy w między­nar­o­dowym pro­gramie zewnętrznej oce­ny jakoś­ci w medy­cynie lab­o­ra­to­ryjnej Labqual­i­ty. Jest to pro­gram między­lab­o­ra­to­ryjnych badań porów­naw­czych, który obe­j­mu­je całoś­ciowo pro­ce­dury anal­i­ty­czne przeprowadzane w lab­o­ra­to­ri­ach medy­cznych. Mis­ją Labqual­i­ty jest poprawa bez­pieczeńst­wa pac­jen­tów. Nieza­leż­na orga­ni­za­c­ja Labqual­i­ty została założona w w 1971 roku przez Fińskie Towarzyst­wo Chemii Klin­icznej, Fińs­ki Czer­wony Krzyż, Hos­pi­tal League,… czy­taj więcej

.


Ruszyła nowa strona internetowa o badaniu na hemochromatozę wrodzoną!  

7 maja 2018 r.

W mar­cu 2018 roku ruszyła nowa strona inter­ne­towa w całoś­ci poświę­cona bada­niu DNA na hemochro­ma­tozę wrod­zoną – chorobę będącą najczęst­szą przy­czyną nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie. Ser­wis stanowi kom­pendi­um wiedzy na tem­at hemochro­ma­tozy, jej objawów, metod stosowanych w diag­nos­tyce oraz lecze­niu. Dowiemy się, jak nad­mi­ar żelaza wpły­wa na orga­nizm człowieka, poz­namy mech­a­nizmy prowadzące do pow­sta­nia choro­by oraz…czy­taj więcej


Badanie w kierunku zespołu Gilberta — już w ofercie testDNA Laboratorium Sp. z o.o. 

7 maja 2018 r.

Ofer­ta testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o. o. właśnie posz­erzyła się o badanie w kierunku zespołu Gilber­ta, choro­by meta­bol­icznej przy­czy­ni­a­jącej się do wysok­iego poziomu biliru­biny we krwi. Mimo łagod­nego prze­biegu, diag­nos­ty­ka zespołu Gilber­ta jest bard­zo istot­na, ponieważ choro­ba może nasi­lać dzi­ała­nia niepożą­dane niek­tórych leków, nawet tych wydawanych bez recep­ty… czy­taj więcej


Program UK NEQAS

27 kwiet­nia 2018 r.

Fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięła udzi­ał w pro­gramie UK NEQAS (Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics). Jego celem jest zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci badań gene­ty­cznych czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutacji genu pro­trom­biny. Cer­ty­fikat UQ NEQAS jest potwierdze­niem pewnoś­ci badań w naszym lab­o­ra­to­ri­um, które wykony­wane są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi… czy­taj więcej

 


TVN24 „Wszystkie błędy w sprawie Tomasza Komendy”

16 kwiet­nia 2018 r.

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. odbyły się zdję­cia do repor­tażu „Wszys­tkie błędy w spraw­ie Tomasza Komendy” dla mag­a­zynu TVN24 „Czarno na białym”. Pokaza­l­iśmy, jak obec­nie wyglą­da badanie DNA z cebulek włosów i ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego. Czap­ka z włosa­mi znaleziona przy ciele zamor­dowanej nas­to­lat­ki w Miłoszy­cach była jed­nym z najważniejszych dowodów w spraw­ie Tomasza Komendy. Został on skazany na 25 lat więzienia za zabójst­wo i gwałt. Reporter Cypri­an… czy­taj więcej


Kolejne certyfikaty ISFG dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

16 mar­ca 2018 r.

Już po raz kole­jny testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics – Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej. Potwierdza­ją one jakość real­i­zowanych badań na ojcost­wo. Cer­ty­fikat ISFG jest jed­nym z najważniejszych, przyz­nawanym tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­om. Uzyskane cer­ty­fikaty ISFG za geno­ty­powanie i anal­izę statysty­czną pozwala­ją mieć pewność… czy­taj więcej


Promocja Świąteczna” — informacja o zmianie zakresu badań

14 mar­ca 2018 r.

Infor­mu­je­my, że w “Pro­mocji Świątecznej” został zmieniony zakres badań i pro­moc­ja obec­nie nie obe­j­mu­je bada­nia geno­ty­pu ApoE. Pro­moc­ja obe­j­mu­je wyłącznie następu­jące bada­nia: badanie w kierunku celi­akii, badanie w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy, badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, badanie genu MTFHR,
badanie w kierunku hemochro­ma­tozy oraz ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego. Reg­u­lamin “Pro­mocji Świątecznej” dostęp­ny jest tutaj.


15 lat marki testDNA

8 mar­ca 2018 r.

Mar­ka testD­NA ma już 15 lat! Z tej okazji przy­go­towal­iśmy spec­jalne zestaw­ie­nie: najważniejszych infor­ma­cji o nas oraz sukcesów, które udało nam się w tym cza­sie osiągnąć. Dzięku­je­my za zau­fanie, jakim obdarza­ją nas Państ­wo każdego dnia. Nasz zespół tworzy pon­ad 50 pra­cown­ików, w tym diag­noś­ci, biotech­nolodzy i eksper­ci (z zakre­su krymi­nal­isty­ki oraz ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa). Mamy 2 wyspec­jal­i­zowane dzi­ały. Jeden zaj­mu­je się iden­ty­fikacją osób, dru­gi bada­ni­a­mi medy­czny­mi… czy­taj więcej


Międzynarodowy program badania biegłości CTS

13 lutego 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. brało udzi­ał w między­nar­o­dowym pro­gramie bada­nia biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka oraz z próbek ślad­owych uzysku­jąc zgod­ność wyników 100%. Dzię­ki temu została potwierd­zona rzetel­ność, najwyższa jakość i bezstron­ność wykony­wanych badań. Pro­gram biegłoś­ci CTS orga­ni­zowany jest przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii… czy­taj więcej


certyfikat uk neqastestDNA Laboratorium Sp. z o.o. uzyskało certyfikat UK NEQAS

5 lutego 2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięło udzi­ał w pro­gramie prestiżowej orga­ni­za­cji UK NEQAS, którego celem była zewnętrz­na kon­tro­la jakoś­ci real­i­zowanych badań gene­ty­cznych w kierunku czyn­ni­ka V Lei­den oraz mutacji genu pro­trom­biny. Efek­ty to cer­ty­fikat jakoś­ci wydawany przez tę orga­ni­za­cję i pewność, że bada­nia wykony­wane są według między­nar­o­dowych stan­dard­ów… czy­taj więcej

 


nowa strona internetowa

Strona internetowa na temat testu NOVA już działa

3 sty­cz­nia 2018 r.

W grud­niu 2017 roku została uru­chomiona nowa strona inter­ne­towa dedykowana bada­niu dla najmłod­szych pac­jen­tów – testowi NOVA.
Por­tal www.testNOVA.pl to kom­pendi­um wiedzy nie tylko na tem­at tego innowa­cyjnego bada­nia, ale też m.in. badanych chorób. To także wypowiedzi ekspertów, odpowiedzi na częs­to zadawane pyta­nia czy bezpłat­ny czat dla rodz­iców… czy­taj więcej

Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu

28 listopa­da 2017 r.

Niedawno wzięliśmy udzi­ał w dwóch kon­fer­enc­jach z cyk­lu „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu”. Chodzi o wydarzenia w Rzes­zowie (11 październi­ka 2017) i Warsza­w­ie (15 listopa­da 2017). Kon­fer­enc­je orga­ni­zowała Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku pod patronatem Naczel­nej Rady Pielęg­niarek i Położnych. Kon­fer­enc­je zrzesza­ły położne, pielęg­niar­ki i innych pro­fesjon­al­istów oso­by, które na co dzień zaj­mu­ją się przede wszys­tkim opieką nad ciężarny­mi i kobi­eta­mi doświad­cza­ją­cy­mi niepowodzeń położniczych… czy­taj więcej


Test na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodniaTest na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodnia

19 październi­ka 2017 r.

Pewny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać jeszcze zan­im dziecko się urodzi – od 8. tygod­nia ciąży. To najw­cześniej dostęp­ne badanie na ojcost­wo na świecie. W tym celu DNA dziec­ka izolu­je się z krwi ciężarnej, a następ­nie porównu­je z DNA jej oraz mężczyzny. Aby uzyskać jed­noz­naczny wynik, wyko­rzys­tu­je się zaawan­sowaną tech­nologię. Test na ojcost­wo w ciąży z krwi mat­ki… określa praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa danego mężczyzny wzglę­dem danego dziec­ka: w przy­pad­ku potwierdzenia to pon­ad 99,9%, a w przy­pad­ku wyk­luczenia 0%… czy­taj więcej


Choroby Rzadkie – otwórz umysł i serce”

16 sierp­nia 2017 r.

W dni­ach 29.06 -2.07 odbyła się kole­j­na XV Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Chorób Rzad­kich – „Choro­by Rzad­kie – otwórz umysł i serce’’. To wyjątkowe cyk­liczne wydarze­nie sku­pia w jed­nym miejs­cu świa­towe gremi­um spec­jal­istów z dziedziny gene­ty­ki oraz obszarów pokrewnych, reha­bil­i­tan­tów, psy­chologów, a także rodz­iców i rodziny dotknięte chorobą rzad­ką. Spotkanie poz­woliło lep­iej zrozu­mieć świat chorych Kil­ka dni spęd­zonych razem w jed­nym miejs­cu pozwala lep­iej zrozu­mieć podob­ne, a jed­nak zupełnie odręb­ne światy… czy­taj więcej


Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane

1 mar­ca 2017 r.

Jed­na z ekspertek testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. – dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – wzięła niedawno udzi­ał w wyjątkowym przed­sięwz­ię­ciu. Jest współau­torką nowej pozy­cji książkowej z zakre­su eksper­tyz sądowych, związanych z tes­ta­mi DNA – Eksper­tyza sądowa. Zagad­nienia wybrane. To pub­likac­ja unika­towa, przy której pra­cow­ało aż 37 autorów-spec­jal­istów. Książ­ka została stwor­zona przez 37 autorów – wybit­nych spec­jal­istów z obszaru nauk sądowych, z których więk­szość na co dzień zaj­mu­je się właśnie… czy­taj więcej


Data publikacji: 28/11/2017, Data aktualizacji: 21/05/2019