Biuro prasowe testDNA

Dzi­ał ten został stwor­zony z myślą o dzi­en­nikarzach agencji pra­sowych oraz innych osobach pro­fesjon­al­nie związanych z medi­a­mi, a także wszys­t­kich zain­tere­sowanych komu­nikata­mi pra­sowy­mi testD­NA.

.
W sekcji ten zna­jdą Państ­wo następu­jące infor­ma­c­je:

 

Komu­nikaty pra­sowe

testD­NA reg­u­larnie wysyła komu­nikaty do mediów. W sekcji tej mają Państ­wo możli­wość zobaczenia oraz pobra­nia najnowszych komu­nikatów pra­sowych, jak i również tych archi­wal­nych. Więcej…

 

Mate­ri­ały dla mediów

W sekcji tej będą sukcesy­wnie umieszczane mate­ri­ały do pobra­nia dla dzi­en­nikarzy: logo, porad­ni­ki, info­grafi­ki, filmy itp. Więcej…

 

Kon­takt z biurem pra­sowym testD­NA

Jeśli mają Państ­wo jakieś pyta­nia lub chcieli­by Państ­wo umówić się na spotkanie, wszys­tkie potrzeb­ne dane kon­tak­towe z osoba­mi odpowiedzial­nym za kon­takt z medi­a­mi zna­jdą Państ­wo w tej właśnie sekcji. Więcej…

 

testD­NA w medi­ach

Infor­ma­c­je o testD­NA niejed­nokrot­nie pojaw­iały się na łamach prasy a także w telewiz­ji oraz por­ta­lach inter­ne­towych. W sekcji tej mają Państ­wo możli­wość zobaczenia tychże pub­likacji. Więcej…

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą

.

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 07/05/2018