Biuro prasowe testDNA

Szanowni Państ­wo, dzi­ał ten został stwor­zony z myślą o dzi­en­nikarzach agencji pra­sowych oraz innych osób pro­fesjon­al­nie związanych z medi­a­mi, a także wszys­t­kich tych zain­tere­sowanych ostat­ni­mi komu­nikata­mi i infor­ma­c­ja­mi pra­sowy­mi testD­NA.

.
W sekcji ten zna­jdą Państ­wo następu­jące infor­ma­c­je:

 

Media o nas

Infor­ma­c­je o testD­NA niejed­nokrot­nie pojaw­iały się na łamach prasy a także w telewiz­ji oraz por­ta­lach inter­ne­towych. W sekcji tej mają Państ­wo możli­wość zobaczenia tychże pub­likacji.
Więcej na tem­at firmy testD­NA w medi­ach

 

Komu­nikaty pra­sowe

testD­NA reg­u­larnie wysyła komu­nikaty do mediów. W sekcji tej mają Państ­wo możli­wość zobaczenia oraz pobra­nia najnowszych komu­nikatów pra­sowych, jak i również tych archi­wal­nych.
Więcej na tem­at infor­ma­cji pra­sowych wysyłanych przez testD­NA

 

Mate­ri­ały dla mediów

W sekcji tej będą sukcesy­wnie umieszczane mate­ri­ały do pobra­nia dla dzi­en­nikarzy np. loga, filmy itp.
Więcej na tem­at mate­ri­ałów dla mediów testD­NA

 

Kon­takt z biurem pra­sowym testD­NA

Jeśli mają Państ­wo jakieś pyta­nia lub chcieli­by Państ­wo umówić się na spotkanie, wszys­tkie potrzeb­ne dane kon­tak­towe z osoba­mi odpowiedzial­nym za kon­takt z medi­a­mi zna­jdą Państ­wo w tej właśnie sekcji.
Więcej na tem­at kon­tak­tu z biurem pra­sowym testD­NA

Dziękujemy za zainteresowanie firmą testDNA

.