Pewne badanie ojcostwa  w akredytowanym laboratorium badań DNA

badania ojcostwaWykonaj badanie ojcostwa z dowolnej próbki — wymaz z policzka, szczoteczka do zębów, szklanka, sztućce i wiele innych. GWARANCJA na każdą próbkę.

Badanie  ojcost­wo na pod­staw­ie prób­ki DNA to jed­no z tych badań, które wykonu­je­cie Państ­wo tylko raz w życiu. Dlat­ego też to bard­zo ważne, aby uzyskany wynik był pewny i niepod­ważal­ny. Być może w tej chwili myśli­cie Państ­wo o ustal­e­niu ojcost­wa tylko dla włas­nego spoko­ju. Nie wyk­lucza to jed­nak tego, że w przyszłoś­ci będą Państ­wo chcieli wyko­rzys­tać wynik również jako dowód w proku­raturze czy w sądzie. Dlat­ego ważne, aby badanie na ojcost­wo było wyko­nane w pewnym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um.Przez pon­ad 15 lat naszego ist­nienia żaden wydany wynik nie został prawnie pod­ważony (w tym cza­sie wykon­al­iśmy kilka­dziesiąt tysię­cy badań DNA). 

.

Częs­to do naszego lab­o­ra­to­ri­um przy­chodzą pac­jen­ci, którzy maja już wynik bada­nia  ojcost­wa wyko­nanego w innym lab­o­ra­to­ri­um ale nie są pewni, że jest on wiary­god­ny i dlat­ego decy­du­ją się na jego powtórze­nie. To oznacza dla nich nie tylko dodatkowe kosz­ty ale przede wszys­tkim ogrom­ny stres związany z oczeki­waniem na kole­jny wynik. Dlat­ego decy­du­jąc się na tak ważne badanie jak badanie ojcost­wa warto sobie zadać pytanie czy są Państ­wo gotowi powtórzyć to badanie w przyszłoś­ci? Więk­szość naszych pac­jen­tów odpowia­da, że nie.

Spis treści:

 1. Jak wyglą­da wynik bada­nia ojcost­wa?
 2. Dyskrec­ja i poufność bada­nia ojcost­wa 
 3. Jak zro­bić badanie ojcost­wa?
 4. Gdzie zro­bić badanie ojcost­wa?
 5. Pewność bada­nia ojcost­wa

badania ojcostwa z akredytacja

Jak wygląda wynik badania ojcostwa?

Wynik bada­nia na ojcost­wo wyko­nanego w naszym lab­o­ra­to­ri­um zaw­iera pro­file gene­ty­czne badanych osób, słowną inter­pre­tację wyniku a także mate­ri­ały objaś­ni­a­jące, z których dowiecie się Państ­wo jak zostało wyko­nane badanie oraz jak inter­pre­tować uzyskany wynik. Na każdym doku­men­cie zna­j­du­ją się również pod­pisy elek­tron­iczne osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test wraz z numerem ich uprawnień. Numery uprawnień moż­na sprawdz­ić w bazie diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych. Dodatkowo każdy wynik wysyłany drogą lis­towną posi­a­da holo­gram, który potwierdza jego ory­gi­nal­ność.

Zobacz 11 ważnych infor­ma­cji, jakie zaw­iera wynik bada­nia ojcost­wa »

Cza­sa­mi pac­jen­ci obaw­ia­ją się, że nie będą rozu­mieli otrzy­manego wyniku. W tym przy­pad­ku obawa ta jest niepotrzeb­na ponieważ z jed­nej strony staramy się tak przed­staw­ić wynik, aby był on zrozu­mi­ały dla każdego, a z drugiej zawsze służymy Państ­wu pomocą. Moż­na do nas zadz­wonić, a my objaśn­imy Państ­wu wynik w prosty i przys­tęp­ny sposób.

.

Dyskrecja i poufność kontaktu – jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji badania ojcostwa?

badanie ojcostwa

Więk­szość naszych pac­jen­tów odpowia­da “bard­zo”.  Dlat­ego macie ją Państ­wo zag­waran­towane. Badanie ojcost­wa mogą Państ­wo zle­cić zarówno z dany­mi osobowy­mi, jak bez ich podawa­nia (anon­i­mowo). Do bada­nia może zostać przekazana właś­ci­wie każ­da prób­ka – nie tylko wymazy z policz­ka, ale także sztućce, butel­ka po napo­ju, włosy z cebulka­mi, niedopał­ki papierosów, maszyn­ka do gole­nia, nad­gryzione ciastko, guma do żucia i wiele innych. Każ­da prób­ka jest tak samo dobra i tak samo pew­na. Co więcej – każ­da prób­ka zosta­je obję­ta gwarancją. Co to znaczy dla Państ­wa? Nawet gdy­by dany mate­ri­ał był np. zanieczyszc­zony albo złej jakoś­ci, mogą Państ­wo dostar­czyć kole­jny, a lab­o­ra­to­ri­um zba­da ją bezpłat­nie.

 

O Państ­wa dyskrecję dbamy także pod­czas przesył­ki zestawów do pobra­nia próbek oraz wyników. Kon­tak­tu­je­my się wyłącznie na numery tele­fonów i adresy e-mailowe zamieszc­zone w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia, a lab­o­ra­to­ri­um w pier­wszym kon­tak­cie nigdy nie potwierdza, że badanie ojcost­wa zostało zle­cone przez danego pac­jen­ta. Przeczy­taj, jak chro­nione są Two­je dane

badania ojcostwaJak zrobić badanie ojcostwa? Łatwo, wygodnie, bezpiecznie dla dziecka

Daje­my Państ­wu wiele możli­woś­ci wyko­na­nia bada­nia ojcost­wa, które spraw­ia­ją, że sta­je się ono bard­zo łatwe. Po pier­wsze: może­my Państ­wu przesłać domowy zestaw do pobra­nia próbek DNA, a następ­nie prób­ki ode­brać od Państ­wa dar­mowym kuri­erem. Po drugie: mogą Państ­wo zgłosić się do jed­nego z naszych punk­tów pobrań blisko miejs­ca zamieszka­nia. Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowana oso­ba w miłej atmos­ferze pobierze od Państ­wa wymazy z policz­ka. I wresz­cie po trze­cie: mogą Państ­wo zro­bić badanie ojcost­wa prak­ty­cznie z każdej prób­ki — nawet najbardziej niety­powej. Więcej na tem­at próbek niety­powych …

Gdzie zrobić badanie ojcostwa? W naszej przychodni lub w domu

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

 • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
 • instrukc­ja pobra­nia próbek
 • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia ojcost­wa
 • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
 • blanki­et do zapłaty za badanie

 

Pewność badania ojcostwa gwarantują Państwu:

 • Badanie mark­erów DNA – anal­iza tylu mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka zapew­nia jed­noz­naczny wynik. Badanie ojcost­wa wykony­wane w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pozwala potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo zgod­nie z zalece­niem Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Zobacz film z wypowiedz­ią eksper­ta…
 • Wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki – aby wynik bada­nia był jed­noz­naczny, wyko­rzysty­wane odczyn­ni­ki muszą być pod­dawane wal­i­dacji. Zdarza się jed­nak, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria pracu­ją na odczyn­nikach „domowej robo­ty”, które bez dokład­nej kon­troli mogą wiązać się z wys­tąpi­e­niem błędów w anal­izie. My pracu­je­my na najwyższej jakoś­ci odczyn­nikach firmy PROMEGA. Przeczy­taj dlaczego jakość odczyn­ników jest tak waż­na…
 • Doświad­czeni spec­jal­iś­ci – w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. bada­nia ojcost­wa wykony­wane są przed spec­jal­istów. Mają oni dłu­gi staż prak­ty­czny, a także uczest­niczą w przy­go­towa­niu pub­likacji naukowych, kon­fer­enc­jach i szkole­ni­ach.
 • Badanie ojcost­wa wykony­wane 2 razy – gdy rezul­tat bada­nia ojcost­wa wyk­lucza, że dany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec danego dziec­ka, test przeprowadzany jest dru­gi raz (przez dru­gi zespół i na drugiej próbce). Żaden z naszych wyników nie był nigdy prawnie pod­ważony.
 • Cer­ty­fikaty i akredy­tac­ja lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie bierze udzi­ał w zewnętrznych kon­tro­lach jakoś­ci. Efek­tem jest uzyskanie akredy­tacji PCA oraz wielu cer­ty­fikatów, m.in. GEDNAP i ISFG. Dzię­ki temu mogą mieć Państ­wo pewność bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu, a także wysok­iej jakoś­ci wykony­wanych anal­iz. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
badanie ojcostwa

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Praca w naszym laboratorium

banner2

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data pub­likacji: 10.11.2014
Ostat­nia aktu­al­iza­c­ja: 18.01.2019

Pewne bada­nia ojcost­wa w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um badań DNA
4.8 (96.36%) 11
Data publikacji: 10/11/2014, Data aktualizacji: 25/02/2019