Pewne badania DNA — pobierz próbki w domu lub w przychodni

Zbadamy każdą dostar­c­zoną próbkę — m.in włosy, szc­zoteczkę do zębów, szk­lankę, sztućce itp.

Bada­nia DNA to jedyny pewny sposób na ustal­e­nie ojcost­wa. Dzię­ki anal­izie najwięk­szej iloś­ci mark­erów DNA — aż 24, dopra­cow­anym pro­ce­durom lab­o­ra­to­ryjnym (potwierdza­ją to liczne cer­ty­fikaty wydane przez pol­skie i między­nar­o­dowe insty­tuc­je cer­ty­fiku­jące) zag­waran­towane macie Państ­wo, że uzyskany rezul­tat jest w 100% wiary­god­ny. .

Badania DNA mogą Państwo u nas wykonać od ręki w 200 przychodniach — bez kolejek!.

akredytowane-laboratorium

>
W prze­ci­wieńst­wie do innych lab­o­ra­toriów wyni­ki wydane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zaw­ier­a­ją coś więcej niż tylko słowną inter­pre­tację czy badany ojciec jest bio­log­icznym ojcem badanego dziec­ka. Otrzy­mu­ją Państ­wo wiary­god­ny raport zaw­ier­a­ją­cy m.in dowód z bada­nia DNA w postaci pro­fili gene­ty­cznych oraz dodatkowe infor­ma­c­je pokazu­jące, w jaki sposób zostało wyko­nane badanie i jak praw­idłowo inter­pre­tować wynik.  Każde badanie, którego rezul­tatem jest wyk­lucze­nie ojcost­wa wykony­wane jest przez lab­o­ra­to­ri­um dwa razy z dwóch różnych próbek!
.

Zobacz 11 ważnych infor­ma­cji, jakie zaw­iera wynik bada­nia ojcost­wa »

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji badania DNA?

Więk­szość naszych pac­jen­tów odpowia­da “Bard­zo”.  Dlat­ego macie ją Państ­wo zag­waran­towane. Badanie DNA mogą Państ­wo zle­cić zarówno poda­jąc swo­je dane  jak i anon­i­mowo. Do bada­nia wyko­rzysty­wana jest prak­ty­cznie każ­da prób­ka — nie tylko wymazy z policz­ka ale też np. włosy z cebulka­mi, sztućce, butel­ki po napo­jach, niedopał­ki papierosów, gumy do żucia i wiele innych. Każ­da prób­ka jest tak samo dobra i tak samo pew­na. Co ważne, na każdą próbkę macie Państ­wo też gwarancję. Co to oznacza? Nawet gdy­by dana prób­ka była np. zanieczyszc­zona lub złej jakoś­ci dostar­czą Państ­wo kole­jną, a lab­o­ra­to­ri­um ją zba­da za dar­mo.

O Państ­wa dyskrecję lab­o­ra­to­ri­um dba również w trak­cie wysył­ki zestawów testowych oraz wyników. Kon­takt z Państ­wem jest wyłącznie na auto­ry­zowane numery tele­fonów i adresy e-mailowe i lab­o­ra­to­ri­um nigdy nie potwierdza, że dany pac­jent zle­cił u nas badanie. Przeczy­taj, jak chro­nione są Państ­wa dane

.

Łatwe i wygodne badanie DNA — bezpieczne dla dziecka

Daje­my Państ­wu wiele możli­woś­ci wyko­na­nia bada­nia DNA, które spraw­ia­ją, że sta­je się ono bard­zo łatwe. Po pier­wsze może­my Państ­wu przesłać domowy zestaw do pobra­nia próbek DNA, a następ­nie prób­ki ode­brać od Państ­wa dar­mowym kuri­erem. Po drugie mogą Państ­wo zgłosić się do jed­nego z naszych punk­tów pobrań blisko miejs­ca zamieszka­nia. Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowana oso­ba w miłej atmos­ferze pobierze od Państ­wa wymazy z policz­ka do bada­nia ojcost­wa. I wresz­cie po trze­cie mogą Państ­wo dostar­czyć do bada­nia prak­ty­cznie każdą próbkę — nawet najbardziej niety­pową. Więcej na tem­at próbek niety­powych …

Test ojcostwa mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

Domowy zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
  • blanki­et do zapłaty za badanie

 

Pewność badania DNA gwarantują Państwu:

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by — anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA..
  • Pro­file gene­ty­czne -wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku czy też infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz 11 istot­nych ele­men­tów zna­j­du­ją­cych się na wyniku…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów — wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych. Nasza kadra…
  • Badanie wykony­wane 2 razy -każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły co daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden z wyników wys­taw­ionych przez Lab­o­ra­to­ri­um nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um — lab­o­ra­to­ri­um pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy.  Cer­ty­fikaty testD­NA lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.…

Praca w naszym laboratorium

banner2

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.