Pewne badania DNA — pobierz próbki w domu lub w przychodni

Zbadamy każdą dostar­c­zoną próbkę — m.in włosy,

szc­zoteczkę do zębów, szk­lankę, sztućce itp.

Bada­nia DNA to jedyny pewny sposób na ustal­e­nie ojcost­wa. Dzię­ki anal­izie najwięk­szej iloś­ci mark­erów DNA — aż 24, dopra­cow­anym pro­ce­durom lab­o­ra­to­ryjnym (potwierdza­ją to liczne cer­ty­fikaty wydane przez pol­skie i między­nar­o­dowe insty­tuc­je cer­ty­fiku­jące) zag­waran­towane macie Państ­wo, że uzyskany rezul­tat jest w 100% wiary­god­ny, zgod­ny z rekomen­dacją Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. .

Badania DNA mogą Państwo u nas wykonać od ręki w 200 przychodniach — bez kolejek!.

akredytowane-laboratorium


W prze­ci­wieńst­wie do innych lab­o­ra­toriów wyni­ki wydane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zaw­ier­a­ją coś więcej niż tylko słowną inter­pre­tację, czy badany ojciec jest bio­log­icznym ojcem badanego dziec­ka. Otrzy­mu­ją Państ­wo wiary­god­ny raport zaw­ier­a­ją­cy m.in dowód z bada­nia DNA w postaci pro­fili gene­ty­cznych oraz dodatkowe infor­ma­c­je pokazu­jące, w jaki sposób zostało wyko­nane badanie ojcost­wa i jak praw­idłowo inter­pre­tować wynik. Każde badanie, którego rezul­tatem jest wyk­lucze­nie ojcost­wa, wykony­wane jest przez lab­o­ra­to­ri­um dwa razy z dwóch różnych próbek!

Zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku, wyni­ki badań lab­o­ra­to­ryjnych mogą być wyko­rzys­tane przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci tylko w sytu­acji, gdy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da Akredy­tację na zgod­ność nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025..

Zobacz 11 ważnych infor­ma­cji, jakie zaw­iera wynik bada­nia ojcost­wa »


Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji badania DNA?

Więk­szość naszych pac­jen­tów odpowia­da “Bard­zo”.  Dlat­ego macie ją Państ­wo zag­waran­towane. Badanie DNA mogą Państ­wo zle­cić zarówno poda­jąc swo­je dane  jak i anon­i­mowo. Do bada­nia wyko­rzysty­wana jest prak­ty­cznie każ­da prób­ka — nie tylko wymazy z policz­ka ale też np. włosy z cebulka­mi, sztućce, butel­ki po napo­jach, niedopał­ki papierosów, gumy do żucia i wiele innych. Każ­da prób­ka jest tak samo dobra i tak samo pew­na. Co ważne, na każdą próbkę macie Państ­wo też gwarancję. Co to oznacza? Nawet gdy­by dana prób­ka była np. zanieczyszc­zona lub złej jakoś­ci, dostar­czą Państ­wo kole­jną, a lab­o­ra­to­ri­um ją zba­da za dar­mo.

.

O Państ­wa dyskrecję lab­o­ra­to­ri­um dba również w trak­cie wysył­ki zestawów testowych oraz wyników. Kon­takt z Państ­wem jest wyłącznie na auto­ry­zowane numery tele­fonów i adresy e-mailowe i lab­o­ra­to­ri­um nigdy nie potwierdza, że dany pac­jent zle­cił u nas badanie. Przeczy­taj, jak chro­nione są Państ­wa dane

 

Łatwe i wygodne badanie DNA — bezpieczne dla dziecka

Daje­my Państ­wu wiele możli­woś­ci wyko­na­nia bada­nia DNA, które spraw­ia­ją, że sta­je się ono bard­zo łatwe. Po pier­wsze może­my Państ­wu przesłać domowy zestaw do pobra­nia próbek DNA, a następ­nie prób­ki ode­brać od Państ­wa dar­mowym kuri­erem. Po drugie mogą Państ­wo zgłosić się do jed­nego z naszych punk­tów pobrań blisko miejs­ca zamieszka­nia. Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowana oso­ba w miłej atmos­ferze pobierze od Państ­wa wymazy z policz­ka do bada­nia ojcost­wa. I wresz­cie po trze­cie mogą Państ­wo zro­bić badanie ojcost­wa prak­ty­cznie z każdej prób­ki — nawet najbardziej niety­powej. Więcej na tem­at próbek niety­powych …

Test ojcostwa mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia ojcost­wa
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
  • blanki­et do zapłaty za badanie

 

Pewność badania DNA gwarantują Państwu:

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – anal­iza takiej licz­by mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skie Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Jakość stosowanych odczyn­ników – Część lab­o­ra­toriów pracu­je na odczyn­nikach „domowej robo­ty”, które bez bard­zo dokład­nej wal­i­dacji mogą gen­erować błędy w samej anal­izie. Nasze lab­o­ra­to­ri­um pracu­je wyłącznie na odczyn­nikach firmy PROMEGA. Przeczy­taj dlaczego jakość odczyn­ników jest tak waż­na…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów – wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem: oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych.
  • Badanie ojcost­wa wykony­wane 2 razy – każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonu­je dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły. To daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Praca w naszym laboratorium

banner2

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz