Test na ojcostwo cena 鈥 czyli ile naprawd臋 kosztuje test ojcostwa?

Ceny test贸w na ojcostwo w Polsce, tanie testy na ojcostwo i dodatkowe op艂aty 鈥 na co zwr贸ci膰 uwag臋 wybieraj膮c laboratorium?

Test na ojcost颅wo cena to tem颅at, kt贸ry cz臋s颅to pojaw颅ia si臋 m.in. na gru颅pach dyskusyjnych.Wielu naszych pac颅jen颅t贸w pyta nas sk膮d tak du偶e r贸偶nice w cenach bada艅 DNA  (koszt takich bada艅 wynosi obec颅nie w Polsce od oko艂o 600 z艂 do nawet 2 000z艂) i czy te bada颅nia daj膮 takie same wyni颅ki? W tym artykule pod颅powiemy na co zwr贸颅ci膰 uwag臋 przy wyborze lab颅o颅ra颅to颅ri颅um i na jakie dodatkowe op艂aty powin颅ni艣my uwa偶a膰

>
Pode颅j颅mu颅j膮c decyzj臋 o wyko颅na颅niu bada颅nia DNA cz臋s颅to nie zas颅tanaw颅iamy si臋 nad tym co b臋dzie w przysz艂o艣颅ci. Wielu naszych pac颅jen颅t贸w m贸wi 鈥渢u i ter颅az鈥 chc臋 wiedzie膰, czy jestem ojcem. Warto jed颅nak zas颅tanow颅i膰 si臋 co w sytu颅acji, kiedy wynik bada颅nia b臋dzie wyk颅lucza艂 ojcost颅wo? Czy b臋d臋 chci颅a艂 wyko颅rzys颅ta膰 go w s膮dzie? Czy w takiej sytu颅acji jestem got贸w, 偶eby prze颅chodz颅i膰 przez to wszys颅tko jeszcze raz i pow颅tarza膰 badanie? Czy jestem got贸w na dodatkowe op艂aty wynika颅j膮ce cho颅ci颅a偶颅by z konieczno艣颅ci dostar颅czenia innych pr贸bek do bada颅nia? I wresz颅cie najwa偶niejsze 鈥 co by si臋 wydarzy艂o, gdy颅by uzyskany wynik by艂 b艂臋d颅ny (np. zami颅ast potwierdzenia ojcost颅wa na wyniku jest wyk颅lucze颅nie)? Rezul颅tat takiego bada颅nia cz臋s颅to zmienia 偶ycie wielu os贸b dlat颅ego cena nie powin颅na by膰 jedynym kry颅teri颅um wyboru.

Akredy颅tac颅ja lab颅o颅ra颅to颅ri颅um
 鈥 tylko wynik bada颅nia z akredy颅towanego lab颅o颅ra颅to颅ri颅um jest wiary颅god颅nym dowo颅dem w s膮dzie. Akredy颅tac颅ja jest  tak偶e bard颅zo wa偶ne wtedy, gdy wykonu颅jesz badanie pry颅wat颅nie. Dowiedz si臋 wi臋cej dlaczego 禄

Gwaranc颅ja na pr贸b颅ki
- inaczej dzi颅a艂anie 鈥渄o skutku鈥. To szczeg贸l颅nie wa偶ne w przy颅pad颅ku pr贸bek 艣lad颅owych tj. np. w艂osy czy niedopa艂ek itp. poniewa偶 w ich przy颅pad颅ku mo偶e zaist颅nie膰 konieczno艣膰 dodatkowych anal颅iz, za kt贸re nic nie zap艂acisz je艣li masz gwarancj臋. Dowiedz si臋 wi臋cej 鈥

Jako艣膰 stosowanych odczyn颅nik贸w
鈥 pro颅du颅cen颅ci renomowanych odczyn颅nik贸w daj膮 gwarancj臋, 偶e badanie wyko颅nane zgod颅nie z instrukcj膮 poz颅woli na uzyskanie pewnego rezultatu.W przy颅pad颅ku 鈥渄omowej robo颅ty鈥 odczyn颅nik贸w nie ma takiej gwarancji.

Do艣wiad颅cze颅nie kadry lab颅o颅ra颅to颅ri颅um
- im pra颅cown颅ik ma wi臋k颅sze kwal颅i颅fikac颅je tym wy偶sze s膮 kosz颅ty jego zatrud颅nienia. Z drugiej strony do艣wiad颅cze颅nie pra颅cown颅ik贸w ma ogromne znacze颅nie dla pewno艣颅ci wydawanych wynik贸w.

Wykony颅wanie bada颅nia dwa razy
- doty颅czy to sytu颅acji, gdy ojcost颅wo jest wyk颅luc颅zone. To bard颅zo wa偶ne poniewa偶 pozwala wye颅lim颅i颅nowa膰 ryzyko b艂臋颅du jed颅nak zwi臋k颅sza kosz颅ty dlat颅ego nie wszys颅tkie lab颅o颅ra颅to颅ria sprawdza颅j膮 swo颅je wyni颅ki w ten spos贸b.

Ilo艣膰 badanych mark颅er贸w gene颅ty颅cznych
- anal颅iza przy颅na颅jm颅niej 24 mark颅er贸w DNA jest wa偶颅na w szczeg贸l颅no艣颅ci w贸w颅czas, gdy w bada颅niu nie uczest颅niczy mat颅ka. Dowiedz si臋 wi臋cej dlaczego tak wa偶ne jest badanie 24 mark颅er贸w DNA

Najwa偶niejsze informacje:

  1. Jak mo偶颅na obni偶y膰 cen臋 tes颅tu na ojcost颅wo?
  2. Na jakie dodatkowe op艂aty nale偶y uwa偶a膰?
  3. Jak sprawdz颅i膰 czy lab颅o颅ra颅to颅ri颅um jest wiary颅godne?

Jak mo偶na obni偶y膰 cen臋 testu na ojcostwo?

Ist颅nieje kil颅ka sposob贸w na to, aby zaoszcz臋dz颅i膰 przy wykony颅wa颅niu test贸w na ojcost颅wo. Poni偶ej poka偶e颅my kil颅ka z nich. Dzi臋颅ki temu zobacz膮 Pa艅st颅wo sk膮d wynika颅j膮 r贸偶nice w cenach bada艅 DNA.

.

1. Akredy颅tac颅ja
Sam pro颅ces akredy颅tacji jest bard颅zo kosz颅towny poniewa偶 wyma颅ga dos颅tosowa颅nia lab颅o颅ra颅to颅ri颅um do bard颅zo rygo颅rysty颅cznych norm (mowa tutaj o pomieszczeni颅ach, sprz臋颅cie, doku颅men颅tacji a nawet per颅son颅elu). Kosz颅towne s膮 r贸wnie偶 zewn臋trzne kon颅t颅role mi臋dzy lab颅o颅ra颅to颅ryjne, w kt贸rych lab颅o颅ra颅to颅ri颅um jest zobow颅i膮zane uczest颅niczy膰. Z drugiej strony jed颅nak akredy颅tac颅ja to nic innego jak bard颅zo dok艂adne 鈥減rze艣wi颅etle颅nie鈥 lab颅o颅ra颅to颅ri颅um przez wyk颅wal颅i颅fikowanych kon颅trol颅er贸w pod k膮tem m.in pewno艣颅ci wydawanych wynik贸w. Dlat颅ego te偶 zgod颅nie z prawem Unii Europe颅jskiej S膮dy czy Proku颅ratu颅ra mog膮 zle颅ca膰 bada颅nia tylko w o艣rod颅kach z akredy颅tacj膮. Dla klien颅ta zlece颅nie bada颅nia w akredy颅towanym lab颅o颅ra颅to颅ri颅um ma jeszcze jed颅no wa偶ne znacze颅nie. Gdy颅by si臋 okaza颅艂o, 偶e uzyskasz wynik wyk颅lucza颅j膮颅cy ojcost颅wo i b臋dziesz chci颅a艂 wyko颅rzys颅ta膰 go jako dow贸d w s膮dzie akredy颅tac颅ja lab颅o颅ra颅to颅ri颅um ma du偶e znacze颅nie w oce颅nie wiary颅god颅no艣颅ci tego dowodu.
2.Wykonywanie bada颅nia dwa razy przy wyk颅lucze颅niu ojcost颅wa
To bard颅zo wa偶ne, aby ka偶dy wynik wyk颅lucza颅j膮颅cy ojcost颅wo potwierdz颅i膰 wykonu颅j膮c badanie jeszcze raz, z drugiej pr贸b颅ki przez inny zesp贸艂 lab颅o颅ra颅to颅ryjny. Zawsze mo偶e si臋 zdarzy膰 pomy艂颅ka, a pod颅w贸j颅na anal颅iza pozwala jej unikn膮膰. Warto sobie zda膰 spraw臋 z tego, 偶e uzyskanie b艂臋d颅nego bezpowrot颅nie zmienia 偶ycie ca艂ej rodziny. Niem颅niej jed颅nak z punk颅tu widzenia lab颅o颅ra颅to颅ri颅um pod颅w贸j颅na anal颅iza oznacza pod颅w贸jne kosz颅ty, co mo偶e by膰 du偶ym prob颅le颅mem je艣li lab颅o颅ra颅to颅ri颅um ma bard颅zo niskie ceny bada艅.
3.Stosowane odczyn颅ni颅ki
Odczyn颅ni颅ki renomowanych pro颅du颅cen颅t贸w tj. np. PROMEGA s膮 do艣膰 dro颅gie (mo偶颅na to 艂at颅wo samemu sprawdz颅i膰) dlat颅ego sposobem na oszcz臋d颅no艣膰 mo偶e by膰 stosowanie 鈥瀌omowej robo颅ty鈥 odczyn颅nik贸w, kt贸re bez bard颅zo dok艂ad颅nej wal颅i颅dacji (bez potwierd颅zonej i udoku颅men颅towanej kon颅troli poprawno艣颅ci wynik贸w) mog膮 gen颅erowa膰 b艂臋dy w samej anal颅izie. Stosowanie takich odczyn颅nik贸w mo偶e si臋 te偶 wi膮za膰 z cz臋st颅sz膮 konieczno艣颅ci膮 pow颅tarza颅nia anal颅iz i tym samym dosy艂a颅nia kole颅jnych pr贸bek do bada颅nia.
4.Rodzaj badanych pr贸bek
Naj颅ta艅sza i naj艂atwiejsza jest anal颅iza pr贸bek krwi i wymazu z policz颅ka. Dlat颅ego w艂a艣nie tanie ofer颅ty bada艅 DNA doty颅cz膮 tego typu pr贸bek. Anal颅iza pr贸bek 艣lad颅owych takich jak w艂osy, szc颅zotecz颅ka do z臋b贸w, sztu膰ce, szk颅lan颅ka itp. jest trud颅niejsza, wyma颅ga wi臋k颅szego do艣wiad颅czenia i jest te偶 bard颅zo kosz颅tow颅na. Dlat颅ego te偶 ma艂o jest lab颅o颅ra颅tori贸w, kt贸re przyj颅mu颅j膮 do bada颅nia ka偶d膮 pr贸bk臋 i jeszcze dodatkowo daj膮 na takie pr贸b颅ki gwarancj臋.
5.Certyfikaty jako艣颅ci
Udzi颅a艂 w pro颅gra颅mach cer颅ty颅fiku颅j膮颅cych jest kosz颅towny. Dlat颅ego mo偶颅na zaoszcz臋dz颅i膰 rezygnu颅j膮c z tego. Z drugiej strony lab颅o颅ra颅to颅ri颅um, kt贸re nie bierze udzi颅a艂u w takich pro颅gra颅mach nie podle颅ga oce颅nie 偶ad颅nych zewn臋trznych o艣rod颅k贸w. Inny颅mi s艂owy nikt nie sprawdza, czy wydawane wyni颅ki s膮 pewne i pow颅tarzalne.
6.Ilo艣膰 badanych mark颅er贸w DNA
Ilo艣膰 badanych mark颅er贸w DNA jest bard颅zo wa偶颅na poniewa偶 wp艂y颅wa na pewno艣膰 wydanego wyniku w szczeg贸l颅no艣颅ci, gdy w bada颅niu nie bierze udzi颅a艂u mat颅ka. Mo偶颅na jed颅nak zmniejszy膰 kosz颅ty anal颅iz sto颅su颅j膮c odczyn颅ni颅ki przewidziane do anal颅izy tylko 16 mark颅er贸w (zestaw pod颅sta颅wowy).

Zdaniem eksper颅ta Dr Pauliny Wola艅skiej-Nowak: 

cena-testu-na-ojcostwo-ekspert-radzi

Dr Pauli颅na Wola艅s颅ka-Nowak, ekspert ds. iden颅ty颅fikacji osob颅niczej i krymi颅nal颅isty颅ki, testD颅NA Lab颅o颅ra颅to颅ri颅um Sp. z o.o.

Anal颅iza 24 mark颅er贸w DNA ma zas颅tosowanie w sytu颅acji, gdy w te艣颅cie na ojcost颅wo bior膮 udzi颅a艂 tylko m臋偶czyz颅na i dziecko (badanie bez udzi颅a艂u mat颅ki). W przy颅pad颅ku bada艅 wyko颅rzysty颅wanych do cel贸w pry颅wat颅nych ma to miejsce sto颅sunkowo cz臋s颅to. Dzi臋颅ki anal颅izie a偶 24 mark颅er贸w mo偶颅na uzyska膰 w takiej sytu颅acji 100% wyk颅lucze颅nie ojcost颅wa lub potwierdze颅nie ojcost颅wa z praw颅dopodobie艅st颅wem pon颅ad 99,9999%. Wed艂ug zale颅ce艅 Pol颅skiego Towarzyst颅wa Medy颅cyny S膮dowej i Krymi颅nologii wynik, kt贸ry potwierdza ojcost颅wo, powinien by膰 wydany z praw颅dopodobie艅st颅wem pon颅ad 99,9999%. Wtedy taki wynik okre艣la si臋 jako 鈥瀙raw颅dopodobie艅st颅wo granicz膮ce z pewno艣颅ci膮鈥. Anal颅iza mniejszej licz颅by mark颅er贸w DNA przy bada颅niu tylko m臋偶czyzny i dziec颅ka mo偶e nie wystar颅czy膰, by uzyska膰 potwierdze颅nie ojcost颅wa z zale颅canym praw颅dopodobie艅st颅wem i by wyda膰 jed颅noz颅naczny rezul颅tat. W sytu颅acji kiedy praw颅dopodobie艅st颅wo ojcost颅wa jest ni偶sze ni偶 99,9999%, zale颅ca si臋 rozsz颅erze颅nie bada颅nia o wi臋k颅sz膮 liczb臋 mark颅er贸w lub w艂膮cze颅nie do tes颅tu mate颅ri颅a艂u od matki.

Uwa偶aj na te dodatkowe op艂aty:

1. Koszt ponownej anal颅izy / ponownego pobra颅nia pr贸b颅ki
Cho膰 lab颅o颅ra颅to颅ria cz臋s颅to zapew颅ni颅a颅j膮, 偶e rzad颅ko si臋 zdarza, 偶e trze颅ba do bada颅nia dostar颅czy膰 kole颅jn膮 pr贸bk臋 to jed颅nak warto wiedzie膰, 偶e zar贸wno wymaz z policz颅ka jak i pr贸b颅ki 艣lad颅owe takie jak szc颅zotecz颅ka, szk颅lan颅ka, sztu膰ce cza颅sem zaw颅ier颅a颅j膮 zbyt ma艂o DNA, aby mo偶颅na by艂o wyda膰 pewny wynik. W takiej sytu颅acji lab颅o颅ra颅to颅ri颅um prosi o dostar颅cze颅nie kole颅jnej pr贸b颅ki i zwyk颅le pobiera op艂aty za kole颅jn膮 anal颅iz臋. Warto zwr贸颅ci膰 uwag臋 na ten punkt w szczeg贸l颅no艣颅ci, gdy do bada颅nia przekazu颅je颅my w艂a艣nie pr贸b颅ki 艣lad颅owe poniewa偶 s膮 one niesterylne i taka sytu颅ac颅ja mo偶e si臋 zdarzy膰.
2. Koszt wysy艂颅ki zestawu do bada颅nia, odbioru pr贸bek od pac颅jen颅ta oraz wysy艂颅ki wyniku
Warto zwr贸颅ci膰 uwag臋 czy np. kuri颅er po pr贸b颅ki jest w cenie bada颅nia.
3. Koszt pobra颅nia pr贸b颅ki przez per颅son颅el medy颅czny w plac贸w颅ce
Cz臋s颅to ni偶sza cena doty颅czy tylko bada颅nia wysy艂kowego.
4. Koszt anal颅izy pr贸b颅ki innej ni偶 wymaz z policz颅ka np. w艂osy, szk颅lan颅ka, sztu膰ce itp
Cz臋s颅to lab颅o颅ra颅to颅ria odradza颅j膮 tego typu pr贸b颅ki m贸wi膮c, 偶e s膮 鈥渕niej pewne鈥, co jest najcz臋艣颅ciej wynikiem tego, 偶e lab颅o颅ra颅to颅ri颅um nie ma do艣wiad颅czenia w anal颅izie takich pr贸bek i po pros颅tu takie anal颅izy w tym konkret颅nym lab颅o颅ra颅to颅ri颅um nierzad颅ko ko艅cz膮 si臋 niepowodze颅niem. Za dostar颅cze颅nie kole颅jnych pr贸bek pobier颅ane s膮 nato颅mi颅ast op艂aty.
5. Koszt w艂膮czenia do bada颅nia pr贸b颅ki od mat颅ki
Cena doty颅czy tylko ojca i dziec颅ka a zawsze mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e aby wyda膰 pewny wynik konieczne b臋dzie jed颅nak dostar颅cze颅nie pr贸b颅ki mat颅ki. To praw颅dopodobie艅st颅wo jest mniejsze je艣li lab颅o颅ra颅to颅ri颅um bada 24 mark颅ery DNA.
6. Koszt rozsz颅erzenia anal颅izy z 16 mark颅er贸w DNA do 24 mark颅er贸w DNA.
7. Koszt dodatkowych ubez颅piecze艅 bada颅nia.

Jak sprawdzi膰 czy laboratorium jest wiarygodne?

Pod颅staw膮 jest zwery颅fikowanie akredy颅tacji i cer颅ty颅fikat贸w. Mo偶颅na to sprawdz颅i膰 wchodz膮c na stron臋: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/  

Niem颅niej istotne s膮 te偶 pozy颅ty颅wne opinie pac颅jen颅t贸w. Warto wzi膮膰 pod uwag臋 nie tylko opinie na stron颅ie lab颅o颅ra颅to颅ri颅um ale te偶 w Google (wpisu颅j膮c nazw臋 lab颅o颅ra颅to颅ri颅um cz臋s颅to pojaw颅ia si臋 map颅ka z adresem a obok opinie) oraz w medi颅ach spo艂eczno艣颅ciowych (Face颅book czy Insta颅gram).

Warto tak偶e zwr贸颅ci膰 uwag臋 na dost臋p颅no艣膰 lab颅o颅ra颅to颅ri颅um. Czy pra颅cown颅i颅cy lab颅o颅ra颅to颅ri颅um s膮 dost臋p颅ni pod tele颅fonem czy na cza颅cie w ci膮gu ca艂ego dnia czy tylko w wybranych godz颅i颅nach? Czy zawsze odbier颅a颅j膮 tele颅fon a je艣li nie to, czy na niego odd颅zwa颅ni颅a颅j膮? Czy s膮 w stanie Ci doradz颅i膰 i pom贸c czy s膮 nastaw颅ieni jedynie na sprzeda偶 bada颅nia i osi膮g颅ni臋颅cie zysk贸w? To bard颅zo wa偶ne poniewa偶 decyz颅ja o wyko颅na颅niu tes颅tu na ojcost颅wo jest cza颅sem jed颅n膮 z najwa偶niejszych decyzji w 偶yciu i wi膮偶e si臋 z wielo颅ma emoc颅ja颅mi. Dlat颅ego b臋dziesz by膰 mo偶e potrze颅bowa艂 wspar颅cia w uzu颅pe艂nie颅niu doku颅men颅t贸w, wyborze pr贸bek itp. Dobrze je艣li takie wspar颅cie b臋dzie zawsze dost臋p颅ne.

 

Ile naprawd臋 kosz颅tu颅je test ojcost颅wa?
4.9 (97.04%) 27

 


Bezp艂at颅na roz颅mowa Gwaran颅tu颅je颅my indy颅wid颅u颅alne pode颅j艣颅cie do ka偶dego pac颅jen颅ta
Pomoc 7 dni w tygod颅niu: pon.-czw. 7:00鈥22:00, pt, 7:00鈥20:00, week颅endy i 艣wi臋颅ta: 9:00鈥21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra K艂udkowska

mgr Alek颅san颅dra K艂ud颅kows颅ka

mgr Joanna Musia艂

mgr Joan颅na Musi颅a艂

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli颅na Czer颅na颅chows颅ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze颅liorz
Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 07/06/2019