Test na ojcostwo cena – czyli Ile naprawdę kosztuje test ojcostwa?

Ceny testów na ojcostwo w Polsce, dodatkowe opłaty, na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium?

Test na ojcostwo cenaTest na ojcost­wo cena  to tem­at, który częs­to pojaw­ia się m.in. w różnych dyskus­jach na forach inter­ne­towych. Wiele osób zas­tanaw­ia się, czy test na ojcost­wo za 600 zł daje taką samą pewność jak ten za 1200 zł? Skąd wynika­ją te różnice? Jest kil­ka istot­nych ele­men­tów, na które warto zwró­cić uwagę. Częs­to okazu­je się, że co tanie w efek­cie jest dro­gie. Tak samo jest również w przy­pad­ku testów na ojcost­wo. Należy uważać na wszelkiego rodza­ju kosz­ty dodatkowe, których na pier­wszy rzut oka nie widać oraz z tego, gdzie lab­o­ra­to­ri­um “zaoszczędz­iło”, aby móc zaofer­ować lep­szą cenę. Poniżej pokaże­my, na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc tani test na ojcost­wo. 

Spis treści:

 1. Dodatkowe opłaty i kosz­ty dodatkowych anal­iz w tanich tes­tach na ojcost­wo
 2. Tani test na ojcost­wo a domowej robo­ty odczyn­ni­ki, wal­i­dac­ja i atesty
 3. Wpływ akredy­tacji lab­o­ra­to­ri­um na cenę tes­tu na ojcost­wo
 4. Cena tes­tu na ojcost­wo na 24 mark­er­ach DNA
 5. Cena tes­tu na ojcost­wo a rodzaj badanych próbek
 6. Tanie testy na ojcost­wo nie obe­j­mu­ją powtórzenia bada­nia przy wyk­lucze­niu ojcost­wa
 7. Wpływ doświad­czenia lab­o­ra­to­ri­um na cenę tes­tu na ojcost­wo
 8. Cena tes­tu na ojcost­wo — wspar­cie i pomoc 7 dni w tygod­niu
 9. Ważne! Dyskrec­ja i ochrona danych osobowych

Tani test na ojcostwo wcale nie taki tani…

Pier­wszym ele­mentem, na który warto zwró­cić uwagę, są dodatkowe opłaty. Na pewno spotkali się Państ­wo już niejed­nokrot­nie z sytu­acją, gdy początkowa cena pro­duk­tu była niska tylko po to, aby zwró­cić uwagę klien­ta. Kiedy jed­nak doszło do zakupu, okaza­ło się, że trze­ba było ponieść dodatkowe kosz­ty. I wtedy nie była ona już tak atrak­cyj­na.… Tak jest np. w przy­pad­ku zakupu samo­chodu. Dodatkowe wyposaże­nie potrafi pod­nieść koszt auta nawet o 100%.

Jakich dodatkowych kosztów możemy się spodziewać w przypadku testów na ojcostwo?

 • Koszt wysył­ki zestawu do bada­nia, odbioru próbek od pac­jen­ta oraz wysył­ki wyniku
 • Koszt pobra­nia prób­ki przez per­son­el medy­czny w placów­ce.
 • Koszt ponownego pobra­nia prób­ki w przy­pad­ku, gdy pier­wsza prób­ka okaza­ła się niewystar­cza­ją­ca (to bard­zo ważny punkt, w internecie zna­jdziecie Państ­wo wiele his­torii takich pac­jen­tów).
 • Koszt anal­izy prób­ki innej niż wymaz z policz­ka, np. włosy, szk­lan­ka, sztućce itp.(często lab­o­ra­to­ria odradza­ją tego typu prób­ki mówiąc, że są “mniej pewne”, co jest najczęś­ciej wynikiem tego, że lab­o­ra­to­ri­um nie ma doświad­czenia w anal­izie takich próbek i po pros­tu takie anal­izy w tym konkret­nym lab­o­ra­to­ri­um nierzad­ko kończą się niepowodze­niem).
 • Koszt włączenia do bada­nia prób­ki od mat­ki.
 • Koszt rozsz­erzenia anal­izy z 16 mark­erów DNA do 24 mark­erów DNA.
 • Koszt dodatkowych ubez­pieczeń bada­nia.

Częs­to pier­wsza cena tes­tu na ojcost­wo prezen­towana na stron­ie inter­ne­towej jest okazyj­na tylko wów­czas, gdy wszys­tko idzie zgod­nie z planem. Pamię­ta­j­cie Państ­wo jed­nak, że w przy­pad­ku badań DNA mamy do czynienia z mate­ri­ałem bio­log­icznym – bez wzglę­du na to, czy jest to wymaz z policz­ka, krew czy prób­ka ślad­owa (taka jak szc­zotecz­ka do zębów czy włosy) może się okazać, że jej jakość jest niewystar­cza­ją­ca do wyda­nia infor­maty­wnego wyniku. Nawet jeśli lab­o­ra­to­ri­um zapew­nia, że takie sytu­acje się nie zdarza­ją, trze­ba mieć świado­mość jed­nego: cza­sem włącze­nie dodatkowej prób­ki do bada­nia to jedyny sposób, aby uzyskać pewny wynik. Dlat­ego ważne jest, żeby dopy­tać o kosz­ty takich dodatkowych anal­iz. Pon­ad­to jeśli lab­o­ra­to­ri­um przekonu­je, że takie sytu­acje nigdy nie mają miejs­ca, trze­ba wykazać się dużą ostrożnoś­cią. Nawet Zakłady Medy­cyny Sądowej cza­sem pow­tarza­ją bada­nia lub rozsz­erza­ją anal­izy o dodatkowe mark­ery DNA..

Wybier­a­jąc nasze lab­o­ra­to­ri­um, macie Państ­wo pewność, że cena jest ostate­cz­na bez wzglę­du na liczbę koniecznych anal­iz. Dzi­ałamy bowiem do skutku, czyli do uzyska­nia infor­maty­wnego, pewnego wyniku.

Cena testu na ojcostwo wynika również z gwarancji pewności

Pewność wyniku tes­tu na ojcost­wo jest kluc­zowa nie tylko dla pac­jen­ta, ale też dla lab­o­ra­to­ri­um. Aby móc wydać pewny wynik, konieczne jest zachowanie pewnych stan­dard­ów w pra­cy lab­o­ra­to­ri­um. Poniżej opisze­my kil­ka ele­men­tów, które mają kluc­zowe znacze­nie przy wydawa­niu pewnych wyników badań DNA:

Jakość stosowanych odczyn­ników
Warto zapy­tać lab­o­ra­to­ri­um, z jakich odczyn­ników korzys­ta. Część lab­o­ra­toriów pracu­je na odczyn­nikach „domowej robo­ty”, które bez bard­zo dokład­nej wal­i­dacji (bez potwierd­zonej i udoku­men­towanej kon­troli poprawnoś­ci wyników) mogą gen­erować błędy w samej anal­izie. Ponieważ ceny odczyn­ników do badań DNA są ogóln­o­dostęp­ne, łat­wo sprawdz­ić, że dobrej jakoś­ci odczyn­ni­ki są kosz­towne. Nasze lab­o­ra­to­ri­um pracu­je wyłącznie na najwyżej klasy odczyn­nikach, posi­ada­ją­cych wszelkie możli­we atesty i wal­i­dac­je. Są to odczyn­ni­ki firmy PROMEGA. Dzię­ki temu gwaran­tu­je­my wysoką jakość anal­iz.  
Cer­ty­fikaty
Udzi­ał w zewnętrznych pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych jest niezwyk­le ważny. Dlaczego? Uczest­nict­wo w takim pro­gramie oznacza, że zewnętrzny spec­jal­ista (nieza­leżny ekspert) oce­nia pracę lab­o­ra­to­ri­um pod wzglę­dem pewnoś­ci wydawanych wyników. W szczegól­noś­ci należy zwró­cić uwagę na to, czy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da akredy­tację PCA, czyli Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji. Jej uzyskanie wyma­ga spełnienia wielu bard­zo rygo­rysty­cznych wymogów, ale jed­nocześnie tylko wyni­ki wydawane przez lab­o­ra­to­ria posi­ada­jące akredy­tację mogą zostać uznane w sądzie w Polsce i za granicą. Więcej infor­ma­cji na tem­at tego, co daje Państ­wu akredy­tac­ja PCA, moż­na uzyskać tutaj… Udzi­ał w pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych jest kosz­towny, ale jed­nocześnie bard­zo ważny, ponieważ tylko w ten sposób lab­o­ra­to­ri­um może dać pac­jen­towi dowód gwarancji pewnoś­ci wydawanych wyników.

.

Zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku, wyni­ki badań lab­o­ra­to­ryjnych mogą być wyko­rzys­tane przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci tylko w sytu­acji, gdy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da Akredy­tację na zgod­ność nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025.

Anal­iza 24 mark­erów DNA

Dla więk­szoś­ci naszych pac­jen­tów ter­min „mark­er gene­ty­czny” jest niezrozu­miły. Lab­o­ra­to­ria doskonale zda­ją sobie z tego sprawę i dlat­ego tłu­maczą, że anal­iza 16 mark­erów DNA jest wystar­cza­ją­ca do wyda­nia pewnego wyniku. Tym­cza­sem zdarza się tak, że aby móc wydać jed­noz­naczny wynik tes­tu na ojcost­wo, nie bada­jąc mat­ki, konieczne jest rozsz­erze­nie tej puli mark­erów do 24. Co jeśli lab­o­ra­to­ri­um nie ma takiej możli­woś­ci? W takiej sytu­acji albo konieczne jest włącze­nie do tes­tu na ojcost­wo również prób­ki od mat­ki dziec­ka, albo nie ma możli­woś­ci wyda­nia infor­maty­wnego wyniku. Może się też zdarzyć, że praw­dopodobieńst­wo potwierdzenia ojcost­wa jest zbyt niskie, aby móc ten wynik uznać za pewny. Praw­dopodobieńst­wo, które pozwala uznać wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo za pewny – zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii – powin­no wynosić pon­ad 99,9999%. Uzyskanie takiego praw­dopodobieńst­wa bez anal­izy 24 mark­erów DNA jest częs­to niemożli­we.

Zdaniem eksper­ta:

cena-testu-na-ojcostwo-ekspert-radzi

Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Anal­iza 24 mark­erów DNA ma zas­tosowanie w sytu­acji, gdy w teś­cie na ojcost­wo biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko (badanie bez udzi­ału mat­ki). W przy­pad­ku badań wyko­rzysty­wanych do celów pry­wat­nych ma to miejsce sto­sunkowo częs­to. Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów moż­na uzyskać w takiej sytu­acji 100% wyk­lucze­nie ojcost­wa lub potwierdze­nie ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%. Według zale­ceń Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii wynik, który potwierdza ojcost­wo, powinien być wydany z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%. Wtedy taki wynik określa się jako „praw­dopodobieńst­wo graniczące z pewnoś­cią”. Anal­iza mniejszej licz­by mark­erów DNA przy bada­niu tylko mężczyzny i dziec­ka może nie wystar­czyć, by uzyskać potwierdze­nie ojcost­wa z zale­canym praw­dopodobieńst­wem i by wydać jed­noz­naczny rezul­tat. W sytu­acji kiedy praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa jest niższe niż 99,9999%, zale­ca się rozsz­erze­nie bada­nia o więk­szą liczbę mark­erów lub włącze­nie do tes­tu mate­ri­ału od matki.
Na cenę tes­tu na ojcost­wo wpły­wa rodzaj badanych próbek

Każde badanie w przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego lab­o­ra­to­ri­um wykona dwa razy z dwóch różnych próbek. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. badanie wykony­wane przez dwa nieza­leżne zespoły lab­o­ra­to­ryjne jest stan­dar­d­em. Dowo­dem na to jest fakt, że na każdym wydanym wyniku zna­j­du­je się pod­pis i piecząt­ka oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej badanie wraz z numerem ich upraw­ień.

Stacjonarne przy­chod­nie, w których moż­na pobrać prób­ki

Wiele lab­o­ra­toriów umożli­wia wyko­nanie bada­nia DNA tylko na pod­staw­ie wymazu z policz­ka lub krwi. Cza­sem moż­na włączyć pewne prób­ki ślad­owe, takie jak włosy, szc­zotecz­ka do zębów czy plamy krwi, ale zdaniem niek­tórych lab­o­ra­toriów są one mniej pewne. Ta mniejsza pewność wyni­ka najczęś­ciej z braku doświad­czenia w anal­izie tego typu próbek. Jeśli lab­o­ra­to­ri­um nie ma odpowied­niego przy­go­towa­nia, częs­to anal­iza próbek ślad­owych nie pozwala uzyskać pewnego wyniku i dlat­ego pac­jen­tom odradza się ich włączanie do bada­nia. My wykonu­je­my badanie na pod­staw­ie prak­ty­cznie każdej prób­ki. Badal­iśmy nawet pest­ki z arbuza, nagryziony chru­pek czy gwiz­dek. Każ­da prób­ka jest tak samo pew­na, jeśli tylko dostar­cza­ją­ca ją oso­ba ma pewność, że pochodzi od oso­by, którą chce zbadać. Co więcej, w naszym lab­o­ra­to­ri­um wszys­tkie prób­ki anal­izu­je­my w pod­sta­wowej cenie, pod­czas gdy w tanich tes­tach na ojcost­wo za tego typu mate­ri­ały obow­iązu­je dopła­ta. Nawet jeśli anal­iza nic nie wykaże, ponieważ prób­ka będzie słabej jakoś­ci, kole­jną prze­badamy za dar­mo. W innych lab­o­ra­to­ri­ach za włącze­nie kole­jnych próbek pac­jent musi zapłacić nawet 400 zł.

Badanie wykony­wane dwa razy

To kole­jny ele­ment, który wpły­wa na cenę tes­tu na ojcost­wo. Przy wyk­lucze­niu ojcost­wa badanie zawsze wykonu­je­my dwa razy z dwóch różnych próbek. Po to, aby mieć pewność, że wynik jest wiary­god­ny. Moż­na pom­inąć ten etap i sporo zaoszczędz­ić. Należy jed­nak mieć świado­mość, że tam gdzie pracu­ją ludzie, zawsze może dojść do pomył­ki, dlat­ego tak istot­na jest kon­tro­la na każdym etapie real­iza­cji zlece­nia. Dzię­ki zachowa­niu tak rygo­rysty­cznych pro­ce­dur żaden wydany przez nas wynik nie został prawnie zak­wes­t­ionowany od początku ist­nienia lab­o­ra­to­ri­um. Zobacz, jak wyglą­da pewny wynik tes­tu na ojcost­wo…

Doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um
To bard­zo ważny punkt, ponieważ niewiele lab­o­ra­toriów (nie licząc Zakładów Medy­cyny Sądowej) posi­a­da duże doświad­cze­nie w iden­ty­fikacji osob­niczej. Im dłużej z kolei lab­o­ra­to­ri­um jest na rynku i im więk­sze ma doświad­cze­nie, tym pewniejsze są wydawane wyni­ki. Warto też sprawdz­ić pełną ofer­tę lab­o­ra­to­ri­um. Zas­tanaw­ia­jące jest to, że niek­tóre firmy ofer­u­ją tylko bada­nia DNA do celów pry­wat­nych – nie ma możli­woś­ci przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo na potrze­by sądu, choć oba bada­nia z tech­nicznego punk­tu widzenia wyglą­da­ją dokład­nie tak samo, a różni­ca pole­ga tylko na pro­ce­durze pobra­nia mate­ri­ału. Zas­tanaw­ia też fakt, że częs­to pry­wat­ny test na ojcost­wo kosz­tu­je 600 zł, a sądowy już 1700 zł. Ta roz­bieżność cenowa jest dla nas niezrozu­mi­ała. W naszym lab­o­ra­to­ri­um koszt sądowego i pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo różni się wyłącznie ceną eksper­tyzy biegłego sądowego – jest to 350 zł.
Możli­wość roz­mowy z pra­cown­ikiem lab­o­ra­to­ri­um 7 dni w tygod­niu
Dostęp­ność pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um to kole­jny ważny punkt. Cho­ci­aż wielu pac­jen­tów nie zda­je sobie z tego sprawy, to częs­to w trak­cie bada­nia mogą pojaw­ić się pyta­nia, które nie mogą czekać z odpowiedz­ią. Mamy tego świado­mość, dlat­ego nasi kon­sul­tan­ci są dostęp­ni od poniedzi­ałku do niedzieli i to nawet do godziny 22. Jeśli mają Państ­wo jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci, moż­na się z nami skon­tak­tować tele­fon­icznie oraz na bezpłat­nym, anon­i­mowym cza­cie.

Uwaga! Dyskrecja i ochrona danych osobowych – na to koniecznie zwróć uwagę przy wyborze laboratorium

Wielu pac­jen­tów na etapie wyboru lab­o­ra­to­ri­um nie zda­je sobie sprawy z tego, jak ważne są pro­ce­dury pozwala­jące na zachowanie dyskrecji i ochrona danych osobowych. Częs­to dzieje się tak, że pac­jent dopiero w momen­cie przys­tąpi­enia do płat­noś­ci za badanie dowiadu­je się, że nie może tego zro­bić w dyskret­ny sposób. Podob­nie jak z odbiorem wyniku czy uzyskaniem infor­ma­cji na tem­at tego, na jakim etapie jest jego zlece­nie.

.

W naszym lab­o­ra­to­ri­um każdy pac­jent ma zag­waran­towane pełną ochronę danych oraz dyskrecję. Cza­sa­mi pac­jen­ci den­er­wu­ją się, że nie może­my udzielić infor­ma­cji na tem­at dostęp­noś­ci wyniku w momen­cie, gdy sami do nas dzwonią. Wszys­tko jed­nak po to, aby zag­waran­tować Państ­wu pełną ochronę. Infor­ma­c­je na tem­at zlece­nia przekazu­je­my wyłącznie w kon­tak­cie zwrot­nym, dzwoniąc na numer podany w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia oraz wyko­rzys­tu­jąc hasło bez­pieczeńst­wa. W ten sposób nikt nie może się dowiedzieć, że zle­ca­ją Państ­wo badanie w naszym lab­o­ra­to­ri­um.

Korzyści, jakie daje pewny wynik testu na ojcostwo

 • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik tes­tu DNA, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
 • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
  Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz. — Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta
 • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz