Pewne, dyskretne testy na ojcostwo z każdej próbki

test-ojcostwa-przynies-probki-do-przychodni

Test ojcost­wa z włosów, szk­lan­ki, szc­zotecz­ki do zębów itp.
Test ojcost­wa mogą Państ­wo wykon­ać prak­ty­cznie z każdej prób­ki.  Do bada­nia przy­datne są np. włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, guma do żucia, szk­lan­ki, sztućce, smocz­ki, gryza­ki, butel­ki i pusz­ki po napo­jach oraz wiele innych próbek, do których mają Państ­wo swo­bod­ny dostęp. Każ­da prób­ka jest tak samo dobra i tak samo pew­na ponieważ nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to skąd zostało pobrane. Jeśli nie wiedzą Państ­wo, czy dana prób­ka będzie dobra do bada­nia wystar­czy do nas zadz­wonić lub napisać. Wszys­tkie kon­sul­tac­je są bezpłatne.

Test ojcostwa — pewność badania

Pac­jen­ci częs­to słyszą, że test na ojcost­wo najlepiej wykon­ać na pod­staw­ie wymazu z policz­ka. Fak­ty­cznie taka prób­ka jest najłatwiejsza w anal­izie, wyma­ga mniejszej iloś­ci odczyn­ników i mniej spec­jal­isty­cznego sprzę­tu. To właśnie dlat­ego lab­o­ra­to­ria tak chęt­nie ją pole­ca­ją. Dla testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., tak naprawdę każ­da prób­ka jest tak samo dobra. Lab­o­ra­to­ri­um ma 15 lat doświad­czenia w bada­ni­ach DNA oraz spec­jal­istów wywodzą­cych się z Zakładu Medy­cyny Sądowej, dla których anal­iza próbek innych niż wymaz to codzi­en­ność. To właśnie dlat­ego jest w stanie zag­waran­tować Państ­wu pewny wynik tes­tu ojcost­wa bez wzglę­du na dostar­c­zony do bada­nia mate­ri­ał.

.


Jak laboratorium dba o Państwa dyskrecję?

Wszys­tkim naszym pac­jen­tom lab­o­ra­to­ri­um gwaran­tu­je dyskrecję. Jest to możli­we dzię­ki wewnętrznym pro­ce­durom pra­cy. W jaki sposób lab­o­ra­to­ri­um dba o poufność Państ­wa zle­ceń? Po pier­wsze bada­nia pry­watne mogą Państ­wo zle­cać anon­i­mowo — bez podawa­nia danych osób badanych. Po drugie lab­o­ra­to­ri­um kon­tak­tu­je się z Państ­wem wyłącznie na auto­ry­zowane numery tele­fonów i adresy e-mailowe i nigdy nie potwierdza­my, że w lab­o­ra­to­ri­um zostało zle­cone dane badanie. Po trze­cie kore­spon­denc­ja kierowana jest do Państ­wa w dyskret­ny sposób — bez pieczątek i danych lab­o­ra­to­ri­um.

Te próbki “mikrośladowe” mogą posłużyć do badania DNA

Lab­o­ra­to­ri­um bada prak­ty­cznie każdą próbkę. Testy ojcost­wa lab­o­ra­to­ri­um real­i­zowało nawet z frag­men­tów ciastek czy moc­no zabrud­zonych jedze­niem sztućców. Zobacz, jakie inne niety­powe przy­pad­ki badano w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. …

.

Do bada­nia mogą posłużyć m.in. takie prób­ki jak: włosy z cebulka­mi (włosy ucięte są bezużyteczne), plamy krwi, plamy spermy, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka do nosa z wydzieliną z nosa, woskow­ina pozostaw­iona na paty­czku do czyszczenia uszu, maszyn­ka do gole­nia, pasek z glukometru, niedopałek papierosa, guma do żucia, paznok­cie, pod­pas­ka lub tam­pon, smoczek/gryzak, sztućce, butel­ka lub pusz­ka, słom­ka, szk­lan­ka, kubek itp. Mogą Państ­wo przesłać nam wiele próbek, a my wybierze­my tę najlep­szą.

Pewność badania DNA gwarantują Państwu:

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – anal­iza takiej licz­by mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Pro­file gene­ty­czne – wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy, m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku oraz infor­ma­c­je o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz, jak wyglą­da przykład­owy wynik bada­nia ojcost­wa…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów – wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem: oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych.
  • Badanie wykony­wane 2 razy – każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonu­je dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły. To daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

Test ojcostwa — domowy zestaw do pobrania próbek

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

banner2

.

 

Dodatkowe informacje:

1. Jak praw­idłowo zabez­pieczyć próbkę do bada­nia

2. Jak opłacić badanie

3. For­mu­la­rz bada­nia z mikrośladu

4. Niety­powe przy­pad­ki, jakie badal­iśmy

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
.

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 25/01/2019