Pewne, dyskretne testy na ojcostwo z każdej próbki

test-ojcostwa-przynies-probki-do-przychodniTest ojcost­wa z włosów, szk­lan­ki, szc­zotecz­ki do zębów itp.
Test ojcost­wa mogą Państ­wo wykon­ać prak­ty­cznie z każdej prób­ki.  Do bada­nia przy­datne są np. włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, guma do żucia, szk­lan­ki, sztućce, smocz­ki, gryza­ki, butel­ki i pusz­ki po napo­jach oraz wiele innych próbek, do których mają Państ­wo swo­bod­ny dostęp. Każ­da prób­ka jest tak samo dobra i tak samo pew­na ponieważ nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to skąd zostało pobrane. Jeśli nie wiedzą Państ­wo, czy dana prób­ka będzie dobra do bada­nia wystar­czy do nas zadz­wonić lub napisać. Wszys­tkie kon­sul­tac­je są bezpłatne.

Test ojcostwa — pewność badania

Pac­jen­ci częs­to słyszą, że test na ojcost­wo najlepiej wykon­ać na pod­staw­ie wymazu z policz­ka. Fak­ty­cznie taka prób­ka jest najłatwiejsza w anal­izie, wyma­ga mniejszej iloś­ci odczyn­ników i mniej spec­jal­isty­cznego sprzę­tu. To właśnie dlat­ego lab­o­ra­to­ria tak chęt­nie ją pole­ca­ją. Dla testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., tak naprawdę każ­da prób­ka jest tak samo dobra. Lab­o­ra­to­ri­um ma 13 lat doświad­czenia w bada­ni­ach DNA oraz spec­jal­istów wywodzą­cych się z Zakładu Medy­cyny Sądowej, dla których anal­iza próbek innych niż wymaz to codzi­en­ność. To właśnie dlat­ego jest w stanie zag­waran­tować Państ­wu pewny wynik tes­tu ojcost­wa bez wzglę­du na dostar­c­zony do bada­nia mate­ri­ał.

.

Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy).  Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

.

ProkuratBarbara Prokurat — Dyrektor ds. operacyjnych testDNA

Laboratorium Sp. z o.o.:

Przyj­mu­je­my do testów na ojcost­wo prak­ty­cznie każdą próbkę, która speł­nia pod­sta­wowe wymo­gi. Mamy doświad­cze­nie w anal­izach niety­powych próbek stąd nie straszymy naszych klien­tów dodatkowy­mi kosz­ta­mi ponownych anal­iz. Wszys­tko jest zawarte w jed­nej opła­cie.”

.

Jak laboratorium dba o Państwa dyskrecję?

co_sie_dzieje_z_probkamiWszys­tkim naszym pac­jen­tom lab­o­ra­to­ri­um gwaran­tu­je dyskrecję. Jest to możli­we dzię­ki wewnętrznym pro­ce­durom pra­cy. W jaki sposób lab­o­ra­to­ri­um dba o poufność Państ­wa zle­ceń? Po pier­wsze bada­nia pry­watne mogą Państ­wo zle­cać anon­i­mowo — bez podawa­nia danych osób badanych. Po drugie lab­o­ra­to­ri­um kon­tak­tu­je się z Państ­wem wyłącznie na auto­ry­zowane numery tele­fonów i adresy e-mailowe i nigdy nie potwierdza­my, że w lab­o­ra­to­ri­um zostało zle­cone dane badanie. Po trze­cie kore­spon­denc­ja kierowana jest do Państ­wa w dyskret­ny sposób — bez pieczątek i danych lab­o­ra­to­ri­um.

Te próbki “mikrośladowe” mogą posłużyć do badania DNA

Lab­o­ra­to­ri­um bada prak­ty­cznie każdą próbkę. Testy ojcost­wa lab­o­ra­to­ri­um real­i­zowało nawet z frag­men­tów ciastek czy moc­no zabrud­zonych jedze­niem sztućców. Zobacz, jakie inne niety­powe przy­pad­ki badano w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. …

Do bada­nia mogą posłużyć m.in. takie prób­ki jak: włosy z cebulka­mi (włosy ucięte są bezużyteczne), plamy krwi, plamy spermy, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka do nosa z wydzieliną z nosa, woskow­ina pozostaw­iona na paty­czku do czyszczenia uszu, maszyn­ka do gole­nia, pasek z glukometru, niedopałek papierosa, guma do żucia, paznok­cie, pod­pas­ka lub tam­pon, smoczek/gryzak, sztućce, butel­ka lub pusz­ka, słom­ka, szk­lan­ka, kubek itp. Mogą Państ­wo przesłać nam wiele próbek, a my wybierze­my tę najlep­szą.

Pewność badania DNA gwarantują Państwu:

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by — anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA..
  • Pro­file gene­ty­czne -wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku czy też infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz 11 istot­nych ele­men­tów zna­j­du­ją­cych się na wyniku…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów — wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych. Nasza kadra…
  • Badanie wykony­wane 2 razy -każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo wykony­wane jest dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły co daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik wydany przez lab­o­ra­to­ri­um nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um — testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy.  Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

Test ojcostwa — domowy zestaw do pobrania próbek

Domowy zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

banner2

.

 

Dodatkowe informacje:

1. Jak praw­idłowo zabez­pieczyć próbkę do bada­nia

2. Jak opłacić badanie

3. For­mu­la­rz bada­nia z mikrośladu

4. Niety­powe przy­pad­ki, jakie badal­iśmy

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.