Jak prawidłowo zabezpieczyć do badania DNA próbkę “nietypową”

badnie dna nietypowych próbek

Zabez­piecze­nie do bada­nia DNA prób­ki niety­powej jest bard­zo proste. Należy przestrze­gać tylko kilku ważnych zasad. Warto pamię­tać, że tego typu mate­ri­ał powinien zostać dostar­c­zony do lab­o­ra­to­ri­um najszy­b­ciej jak to możli­we (w ciągu maksy­mal­nie kilku dni od pobra­nia). Im dłuższy czas prze­chowywa­nia, tym więk­sze ryzyko zniszczenia DNA.

.

.

Nie dotykaj próbki swoimi rękoma

Zabez­piecza­jąc prób­ki DNA należy pamię­tać, aby nie dotykać ich swoi­mi ręko­ma. Jeśli np. zabez­piecza­ją Państ­wo chus­teczkę z wydzieliną z nosa, prosimy starać się nie dotykać samej wydzieliny. To może doprowadz­ić do zanieczyszczenia prób­ki Państ­wa DNA. W kon­sek­wencji badanie nie powiedzie się. Najlepiej jeśli prób­ki będą zabez­pieczane w rękaw­iczkach lub cho­ci­aż przez woreczek. Nie zawsze jest to jed­nak możli­we.

.

Przechowywanie próbki

Prób­ki najlepiej włożyć do suchej i czys­tej kop­er­ty lub steryl­nego pojem­nicz­ka np. na mocz. Należy pamię­tać, żeby próbek mokrych nie przesyłać w woreczkach czy szczel­nie zamknię­tych pojem­niczkach. Mogą w ten sposób zapleśnieć.

.

Zabezpieczenie próbek szklanych

Jeśli chcą Państ­wo dostar­czyć do bada­nia DNA prób­ki szk­lane np. szk­lankę, kubek czy szk­laną butelkę prosimy pamię­tać o ich odpowied­nim zabez­piecze­niu. Włoże­nie szk­lanych próbek do kop­er­ty  spowodu­je, iż zostaną one zniszc­zone w trak­cie trans­portu. Najlepiej umieś­ci je więc w twardym pudełku np. spoży­w­czym lub po obuwiu i zabez­pieczyć dodatkowo folią bąbelkową (aby prób­ka nie przemieszcza­ła się po opakowa­niu).  Tak zabez­piec­zoną próbkę wkładamy do kop­er­ty, a na samej kop­er­cie prosimy napisać “uwa­ga szkło”.

.

Wysusz próbkę

Jeśli odd­a­ją Państ­wo do anal­izy prób­ki z natu­ry mokre np. szc­zoteczkę do zębów, tam­pon, pod­paskę itp., zan­im zostaną dostar­c­zone do lab­o­ra­to­ri­um, prosimy pozostaw­ić  je w suchym i zaciem­nionym miejs­cu. Wilgo­tne lub mokre prób­ki mogą zapleśnieć w trak­cie trans­portu. Pleśń z kolei uniemożli­wia wyko­nanie anal­izy DNA.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
.


Dzięku­je­my za zau­fanie!

.

 

Data publikacji: 13/07/2015, Data aktualizacji: 30/01/2019