Sądowe ustalenie ojcostwa przez badanie DNA

ustalenie ojcostwa - rejestracjaBadanie na ustalenie ojcostwa, którego wynik jest ważny w sądzie bez skierowania z sądu

Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa do wyko­rzys­ta­nia w sądzie (np. w spraw­ie o ustal­e­nie lub zaprzecze­nie ojcost­wa, spadek czy ali­men­ty), mogą Państ­wo zle­cić je bez skierowa­nia z sądu – pry­wat­nie. Dzię­ki temu zyska­ją Państ­wo na cza­sie. Postępowanie w sądzie zwyk­le trwa dość dłu­go, przed­staw­ie­nie gotowego dowodu skra­ca nato­mi­ast ten pro­ces. To poz­woli również samodziel­nie wybrać lab­o­ra­to­ri­um (w prze­ci­wnym razie wybiera je sąd) i wykon­ać badanie blisko miejs­ca zamieszka­nia, w dogod­nym ter­minie i o dogod­nej godzinie.

Spis treś­ci:

 1. Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa — kto bierze udzi­ał w bada­niu DNA
 2. Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa — gdzie odby­wa się badanie DNA 
 3. Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa —  jak się przy­go­tować do bada­nia DNA
 4. Co w sytu­acji, gdy mat­ka nie może wziąć udzi­ału w bada­niu DNA
 5. Czy warto przed­staw­ić wynik tes­tu pry­wat­nego w sądzie
 6. Pewność sądowego bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa 
 7. Poz­naj naszych ekspertów 
 8. Dlaczego nasze wyni­ki są hon­orowane przez sądy 

Ustalenie ojcostwa do celów sądowych – kto bierze w nim udział?

W takim bada­niu na ustal­e­nie ojcost­wa biorą udzi­ał dziecko, mężczyz­na (dom­nie­many ojciec) oraz mat­ka (chy­ba że nie żyje lub gdy miejsce jej poby­tu jest niemożli­we do ustal­e­nia). Dlaczego udzi­ał mat­ki w tym wypad­ku jest konieczny? Przede wszys­tkim jest to wyma­gane, aby potwierdz­ić również macierzyńst­wo (by wyk­luczyć m.in. ewen­tu­al­ną pod­mi­anę dzieci w szpi­talu).. W przy­pad­ku bada­nia sądowego jest to kluc­zowa infor­ma­c­ja. 

Ustalenie ojcostwa do celów sądowych – gdzie odbywa się badanie DNA?

ustalenie ojcostwa - pewność wyniku

Prób­ki do sądowego bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa (wymazy  z policz­ka lub krew) pobier­ane są w placów­ce medy­cznej blisko miejs­ca zamieszka­nia pac­jen­tów. Sami może­cie więc Państ­wo zde­cy­dować, w której z naszych przy­chod­ni wykon­a­ją Państ­wo badanie DNA. Po przy­by­ciu na miejsce zostaną Państ­wo poproszeni o okazanie doku­men­tów potwierdza­ją­cych tożsamość (dowody oso­biste, a w przy­pad­ku dziec­ka skró­cony odpis aktu urodzenia). Samo badanie DNA odby­wa się w tym wypad­ku w obec­noś­ci lekarza posi­ada­jącego upoważnie­nie do poboru próbek wys­taw­ione przez biegłego sądowego oraz świad­ka pobra­nia. Z kolei do wyniku sądowego bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa dołąc­zona jest eksper­tyza biegłego sądowego.

Zachowanie tej pro­ce­dury oraz eksper­tyza biegłego sądowego jak i również fakt, że badanie ojcost­wa jest wykony­wane w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um spraw­ia, że jego wynik może­cie Państ­wo wyko­rzys­tać jako pełnowartoś­ciowy dowód w sądzie lub proku­raturze. 

Jak się przygotować do badania DNA?

Badanie DNA jest bezbolesne i niein­wazyjne (próbkę najczęś­ciej stanowi wymaz z policz­ka chy­ba, że życzą sobie Państ­wo, aby to była krew). Do bada­nia nie trze­ba być na czc­zo. Prob­le­mu nie stanow­ią również przyj­mowane leki czy infekc­ja. Ważne, aby godz­inę przed pobraniem próbek nie jeść, nie pić, nie pal­ić papierosów i nie rzuć gumy.

A co jeśli pac­jent nie przy­go­tu­je się właś­ci­wie do bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa? Cza­sa­mi pyta­cie Państ­wo, czy to może zafałs­zować wynik bada­nia DNA. Odpowiedź brz­mi NIE. Może się jed­nak zdarzyć, że pobranie próbek będzie trze­ba powtórzyć ponieważ DNA będzie niewystar­cza­jącej jakoś­ci. To z kolei wydłuży czas oczeki­wa­nia na wynik.

WAŻNE!
W naszym lab­o­ra­to­ri­um macie Państ­wo zawsze GWARANCJĘ na pobrane prób­ki. To oznacza, że nawet jeśli prób­ka jest niepraw­idłowo pobrana czy pac­jent niewłaś­ci­wie przy­go­tował się do bada­nia, kole­j­na anal­iza przeprowadzana jest za dar­mo. Ceny podane w cen­niku są ostate­czne i nie ma żad­nych dodatkowych kosztów. 

Co w sytuacji, gdy w badaniu DNA na ustalenie ojcostwa nie może wziąć udziału matka? 

W takiej sytu­acji moż­na zle­cić badanie do celów pry­wat­nych z dowol­nych próbek (np. wymaz z policz­ka, uży­wana maszyn­ka do gole­nia czy szc­zotecz­ka do zębów) i zbadać tylko dziecko oraz mężczyznę (dom­nie­manego ojca). Prób­ki moż­na pobrać samodziel­nie w domu lub w placów­ce blisko miejs­ca zamieszka­nia – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań w całej Polsce.

Badamy aż 24 mark­ery DNA, dlat­ego wynik takiego tes­tu jest równie pewny jak bada­nia sądowego, w którym bierze udzi­ał również mat­ka. Co więcej: taki wynik również może być wyko­rzys­tany w sądzie! Może być dowo­dem wstęp­nym – żeby sprawa w ogóle mogła się rozpocząć. Cza­sa­mi jest też dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym – kiedy żad­na ze stron nie żąda wyko­na­nia bada­nia sądowego.

Czy warto przedstawić wynik testu prywatnego w sądzie?

 

Oczy­wiś­cie, że tak. Opinia pry­wat­na to doku­ment pry­wat­ny podle­ga­ją­cy oce­nie sądu, to “umoc­nione” stanowisko strony pro­ce­sowej. Zatem dążąc do udowod­nienia swoich racji, przed­staw­ie­nie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc właś­ci­wym było­by pod­kreślić, że wnios­ki zawarte w tego rodza­ju opinii mogą stać się pod­stawą poczynienia ustaleń fak­ty­cznych przez sąd w sytu­acji, gdy okolicznoś­ci te zostaną przyz­nane przez stronę prze­ci­wną, albo też, gdy sąd uzna je za przyz­nane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przy­pad­kach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z doku­men­tu – opinii pry­wat­nej) jako istot­ny, rozstrzy­ga­ją­cy w spraw­ie. Nato­mi­ast w sytu­acji kiedy treść opinii pry­wat­nej jest kwes­t­ionowana przez drugą stronę pro­ce­su, a ustal­e­nia okolicznoś­ci danej sprawy wyma­ga­ją wiado­moś­ci spec­jal­nych, to koniecznym będzie przeprowadze­nie dowodu z opinii biegłego sądowego.Odpowia­da adwokat mgr Ewa Ros­tkows­ka

Pewność sądowego badania na ustalenie ojcostwa 

ustalenie ojcostwa - akredytacja

Decy­du­jąc się na badanie DNA na ustal­e­nie ojcost­wa w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. macie Państ­wo gwarancję pewnego wyniku. Przez pon­ad 15 lat dzi­ała­nia nigdy wydany przez to lab­o­ra­to­ri­um  wynik nie został prawnie zak­wes­t­ionowany. Co więcej testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um sp. z o.o. posi­a­da Akredy­tację PCA zgod­ną z nor­mą ISO 17025 (NR AB 1618). Dzię­ki temu nasze wyni­ki mogą być wyko­rzys­tane w sądzie i co więcej: są one ważne również za granicą!

.

Zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku, wyni­ki badań lab­o­ra­to­ryjnych mogą być użyte przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci tylko wtedy, gdy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da właśnie Akredy­tację na zgod­ność nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredy­tac­ja jest ofic­jal­nym potwierdze­niem kom­pe­tencji do przeprowadzenia badań, uznaniem wiary­god­noś­ci, bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu, a także zapewnie­niem, że lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi..

Poznaj naszych ekspertów

 

dr Paulina Wolańska-Nowak – ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Posi­ada pon­ad 20-let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 2000 eksper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejs­ca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcost­wa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniła dok­torat z zakre­su gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testD­NA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autor­ka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

.

.

mgr Barbara Prokurat – pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych. Nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

.

Wyniki badań DNA w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. są honorowane przez polskie sądy

 

 • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – anal­iza takiej licz­by mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
 • Pro­file gene­ty­czne – wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy, m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku oraz infor­ma­c­je o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz, jak wyglą­da przykład­owy wynik bada­nia ojcost­wa…
 • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów – wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem: oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych.
 • Badanie wykony­wane 2 razy – każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonu­je dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły. To daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
 • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 

Data pub­likacji: 12.05.2015
Ostat­nia aktu­al­iza­c­ja: 09.01.2019

Sądowe usta­lanie ojcost­wa
5 (100%) 17


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 10/01/2019