Sądowe ustalenie ojcostwa przez badanie DNA

ustalenie ojcostwa - rejestracjaBadanie na ustalenie ojcostwa, którego wynik jest ważny w sądzie bez skierowania z sądu

Jeśli potrzebują Państwo badania DNA na ustalenie ojcostwa do wykorzystania w sądzie (np. w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, spadek czy alimenty), mogą Państwo zlecić je bez skierowania z sądu – prywatnie. Dzięki temu zyskają Państwo na czasie. Postępowanie w sądzie zwykle trwa dość długo, przedstawienie gotowego dowodu skraca natomiast ten proces. To pozwoli również samodzielnie wybrać laboratorium (w przeciwnym razie wybiera je sąd) i wykonać badanie blisko miejsca zamieszkania, w dogodnym terminie i o dogodnej godzinie.

Spis treści:

 1. Sądowe ustalenie ojcostwa – kto bierze udział w badaniu DNA
 2. Sądowe ustalenie ojcostwa – gdzie odbywa się badanie DNA 
 3. Sądowe ustalenie ojcostwa –  jak się przygotować do badania DNA
 4. Co w sytuacji, gdy matka nie może wziąć udziału w badaniu DNA
 5. Czy warto przedstawić wynik testu prywatnego w sądzie
 6. Pewność sądowego badania na ustalenie ojcostwa 
 7. Poznaj naszych ekspertów 
 8. Dlaczego nasze wyniki są honorowane przez sądy 

Ustalenie ojcostwa do celów sądowych – kto bierze w nim udział?

W takim badaniu na ustalenie ojcostwa biorą udział dziecko, mężczyzna (domniemany ojciec) oraz matka (chyba że nie żyje lub gdy miejsce jej pobytu jest niemożliwe do ustalenia). Dlaczego udział matki w tym wypadku jest konieczny? Przede wszystkim jest to wymagane, aby potwierdzić również macierzyństwo (by wykluczyć m.in. ewentualną podmianę dzieci w szpitalu).. W przypadku badania sądowego jest to kluczowa informacja. 

Ustalenie ojcostwa do celów sądowych – gdzie odbywa się badanie DNA?

ustalenie ojcostwa - pewność wyniku

Próbki do sądowego badania na ustalenie ojcostwa (wymazy  z policzka lub krew) pobierane są w placówce medycznej blisko miejsca zamieszkania pacjentów. Sami możecie więc Państwo zdecydować, w której z naszych przychodni wykonają Państwo badanie DNA. Po przybyciu na miejsce zostaną Państwo poproszeni o okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość (dowody osobiste, a w przypadku dziecka skrócony odpis aktu urodzenia). Samo badanie DNA odbywa się w tym wypadku w obecności lekarza posiadającego upoważnienie do poboru próbek wystawione przez biegłego sądowego oraz świadka pobrania. Z kolei do wyniku sądowego badania na ustalenie ojcostwa dołączona jest ekspertyza biegłego sądowego.

Zachowanie tej procedury oraz ekspertyza biegłego sądowego jak i również fakt, że badanie ojcostwa jest wykonywane w akredytowanym laboratorium sprawia, że jego wynik możecie Państwo wykorzystać jako pełnowartościowy dowód w sądzie lub prokuraturze. 

Jak się przygotować do badania DNA?

Badanie DNA jest bezbolesne i nieinwazyjne (próbkę najczęściej stanowi wymaz z policzka chyba, że życzą sobie Państwo, aby to była krew). Do badania ojcostwa nie trzeba być na czczo. Problemu nie stanowią również przyjmowane leki czy infekcja. Ważne, aby godzinę przed pobraniem próbek nie jeść, nie pić, nie palić papierosów i nie rzuć gumy.

A co jeśli pacjent nie przygotuje się właściwie do badania na ustalenie ojcostwa? Czasami pytacie Państwo, czy to może zafałszować wynik badania DNA. Odpowiedź brzmi NIE. Może się jednak zdarzyć, że pobranie próbek będzie trzeba powtórzyć ponieważ DNA będzie niewystarczającej jakości. To z kolei wydłuży czas oczekiwania na wynik.

WAŻNE!
W naszym laboratorium macie Państwo zawsze GWARANCJĘ na pobrane próbki. To oznacza, że nawet jeśli próbka jest nieprawidłowo pobrana czy pacjent niewłaściwie przygotował się do badania, kolejna analiza przeprowadzana jest za darmo. Ceny podane w cenniku są ostateczne i nie ma żadnych dodatkowych kosztów. 

Co w sytuacji, gdy w badaniu DNA na ustalenie ojcostwa nie może wziąć udziału matka? 

W takiej sytuacji można zlecić test na ojcostwo do celów prywatnych z dowolnych próbek (np. wymaz z policzka, używana maszynka do golenia czy szczoteczka do zębów) i zbadać tylko dziecko oraz mężczyznę (domniemanego ojca). Próbki można pobrać samodzielnie w domu lub w placówce blisko miejsca zamieszkania – posiadamy ponad 200 punktów pobrań w całej Polsce.

Badamy aż 24 markery DNA, dlatego wynik takiego testu jest równie pewny jak badania sądowego, w którym bierze udział również matka. Co więcej: taki wynik również może być wykorzystany w sądzie! Może być dowodem wstępnym – żeby sprawa w ogóle mogła się rozpocząć. Czasami jest też dowodem rozstrzygającym – kiedy żadna ze stron nie żąda wykonania badania sądowego.

Czy warto przedstawić wynik testu prywatnego w sądzie?

 

Oczywiście, że tak. Opinia prywatna to dokument prywatny podlegający ocenie sądu, to „umocnione” stanowisko strony procesowej. Zatem dążąc do udowodnienia swoich racji, przedstawienie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc właściwym byłoby podkreślić, że wnioski zawarte w tego rodzaju opinii mogą stać się podstawą poczynienia ustaleń faktycznych przez sąd w sytuacji, gdy okoliczności te zostaną przyznane przez stronę przeciwną, albo też, gdy sąd uzna je za przyznane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przypadkach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z dokumentu – opinii prywatnej) jako istotny, rozstrzygający w sprawie. Natomiast w sytuacji kiedy treść opinii prywatnej jest kwestionowana przez drugą stronę procesu, a ustalenia okoliczności danej sprawy wymagają wiadomości specjalnych, to koniecznym będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego.Odpowiada adwokat mgr Ewa Rostkowska

Pewność sądowego badania na ustalenie ojcostwa 

ustalenie ojcostwa - akredytacjaDecydując się na badanie DNA na ustalenie ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. macie Państwo gwarancję pewnego wyniku. Przez ponad 15 lat działania nigdy wydany przez to laboratorium  wynik nie został prawnie zakwestionowany. Co więcej testDNA Laboratorium sp. z o.o. posiada Akredytację PCA zgodną z normą ISO 17025 (NR AB 1618). Dzięki temu nasze wyniki mogą być wykorzystane w sądzie i co więcej: są one ważne również za granicą!

.

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być użyte przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko wtedy, gdy laboratorium posiada właśnie Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredytacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji do przeprowadzenia badań, uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu, a także zapewnieniem, że laboratorium działa zgodnie z międzynarodowymi standardami..

Poznaj naszych ekspertów

 

Sądowe ustalanie ojcostwa

dr Paulina Wolańska-Nowak – ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Posi­ada ponad 20-letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 ekspertyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniła dok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testDNA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

.

.

Sądowe ustalanie ojcostwa

mgr Barbara Prokurat – pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

.

Wyniki badań DNA w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. są honorowane przez polskie sądy

 

 • Badanie aż 24 markerów DNA u każdej osoby – analiza takiej liczby markerów DNA to najpewniejsze badanie pozwalające potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Przeczytaj więcej o 24 markerach DNA…
 • Profile genetyczne – wynik zawiera pełny raport z przeprowadzonej analizy, m.in. tabelę z profilami genetycznymi, opis metody, słowną interpretację wyniku oraz informacje o jednostce wykonującej test. Zobacz, jak wygląda przykładowy wynik badania ojcostwa…
 • Badanie realizowane przez specjalistów – wszystkie analizy przeprowadzane są przez specjalistów z długoletnim doświadczeniem: osoby, które uczestniczą w konferencjach, szkoleniach, a także są autorami wielu publikacji naukowych.
 • Badanie na ojcostwo wykonywane 2 razy – każde badanie, którego wynik wyklucza ojcostwo, testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wykonuje dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa niezależne zespoły. To daje Państwu pewność otrzymania wiarygodnego rezultatu. Dzięki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie podważony.
 • Test wykonywany w akredytowanym i certyfikowanym laboratorium – testDNA Laboratorium Sp. z o.o. poddaje się regularnym kontrolom zewnętrznych ośrodków certyfikujących, pracuje na najlepszych odczynnikach firmy PROMEGA oraz próbkach referencyjnych sprowadzanych z zagranicy. Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodność wyników w testach na ojcostwo w programie biegłości Collaborative Testing Services (CTS) posiadającym akredytację ISO/IEC 17043:2010 i organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Certyfikaty laboratorium…
Test na ojcostwo pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zadowolona z całego zamówienia. Przesyłka została wysłana ekspresowo, odebranie od kuriera również odbyło się na drugi dzień. Co do ceny to nie mam porównania z inną firmą, gdyż zamówienie składałam pierwszy raz, dla mnie cena jest zadowalająca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsługi klienta- nie miałam żadnych dodatkowych pytań, a o wysłanym raporcie poinformowano mnie telefoniczne, co było na plus. Generalnie całość przebiegła bezproblemowo i bardzo szybko. Także będę polecać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klaudia

Serdecznie polecam Laboratorium testDNA.Konsultanci medyczni dbają o to, aby wszystko było zrealizowane na najwyższym poziomie. Na nurtujące pytania odpowiadają wyczerpująco, kompetentnie i mimo trudnych chwil dla pacjenta jakie są związane z wykonaniem określonych badań zawsze jest świetna atmosfera i uśmiech w słuchawce telefonu. Korzystając z usług laboratorium zapewniam, że nikt nie będzie potraktowany jako „następny” lecz jako współpracownik, rozmowy są tak długie ile tego wymaga sytuacja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizuje próśb pacjenta. Komunikacja z personelem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbierają telefony i na bieżąco dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego serca polecam tą firmę i mam do nich zaufanie, dlatego też nie zamieniła bym jej na żadną inną.”

Kinga

„Szczerze polecam! Kontakt z laboratorium pomimo weekendu był na5+. Wszystkie informacje rzeczowo przekazane, dzięki czemu bardzo łatwo przeszliśmy przez całą procedurę. Wyniki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskawicznie. Zdecydowanie polecam!”

Anna

„Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pacjenta w Państwa Labolatorium oceniam celująco: podczas rozmowy przez chat uzyskałam proste i kompleksowe informacje o interesujących mnie badaniach. Kiedy zaszła taka potrzeba, rozmowę na chacie elastycznie zmieniliśmy na telefoniczną i mailową. Prosta instrukcja obsługi sprawiła, że samo pobranie materiału do badania było bezstresowe. Czas dostarczenia/odebrania przesyłki oraz wyników był bardzo zadowalający, a mailowa forma wyników badań ułatwia szybki i prosty dostęp do nich w każdym miejscu. Już teraz polecam Państwa usługi osobom zastanawiającym się nad wykonaniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edyta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 

Data publikacji: 12.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019


zadzwoń teraz

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-21:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz

.

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 29/01/2020