Sądowe ustalenie ojcostwa przez badanie DNA

Zrób badanie DNA bez skierowa­nia z Sądu 

Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa lub pokrewieńst­wa, którego wynik będzie wyko­rzys­tany w sądzie (np. spraw­ie ali­men­ta­cyjnej, spad­kowej itp.),  to mogą je Państ­wo zle­cić bez skierowa­nia z sądu (pry­wat­nie), zysku­jąc tym samym na cza­sie. Zachowanie for­mal­nej pro­ce­dury pobra­nia próbek oraz dodawana przez lab­o­ra­to­ri­um eksper­tyza wys­taw­iona przez eksper­ta pełniącego funkcję biegłego sądowego, gwaran­tu­je, że taki rezul­tat jest wartoś­ciowym dowo­dem w toczą­cym się postępowa­niu.

referencje-sadDlaczego wyniki badań DNA w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. są honorowane przez polskie Sądy?

Bada­nia DNA lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je w opar­ciu o anal­izę aż 24 mark­erów DNA. To właśnie gwaran­tu­je Państ­wu pewny wynik. Dzię­ki zachowa­niu for­mal­nej pro­ce­dury pobra­nia próbek (odby­wa się ono w jed­nej z 200 przy­chod­ni w obec­noś­ci lekarza posi­ada­jącego upoważnie­nie wys­taw­ione przez biegłego sądowego) oraz dołąc­zonej do wyniku eksper­tyzie może on zostać przed­staw­iony jako pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie sądowej.

 

celiakia badanieWażne!
Według zale­ceń Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii pewne wynik potwierdza­jące ojcost­wo to takie, które uzysku­ją praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa powyżej 99,9999%. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. nie wyda­je wyników z niższym praw­dopodobieńst­wem. Do tego jest zoblig­owane również w pro­ce­durze badaw­czej będącej jed­nym z ele­men­tów związanych z wdroże­niem ISO 17025 i akredy­tacją PCA (Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji).
..

testD­NA wykonu­je bada­nia DNA od 2003 roku i do tej pory żaden wydany przez wynik nie został prawnie zak­wes­t­ionowany. Obec­nie lab­o­ra­to­ri­um współpracu­je­my z wielo­ma sąda­mi z całej Pol­s­ki, które reg­u­larnie zle­ca­ją bada­nia pokrewieńst­wa.

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa — dlaczego warto wykonać na własną rękę?

czym-rozni-sie-test-prywatny-od-sadowegoPo pier­wsze zle­ca­jąc wyko­nanie bada­nia DNA na sądowe ustal­e­nie ojcost­wa bez kierowa­nia z sądu zysku­ją Państ­wo na cza­sie. Postępowanie spad­kowe czy ali­men­ta­cyjne zwyk­le bard­zo dłu­go trwa. Mogą Państ­wo skró­cić ten czas przed­staw­ia­jąc w sądzie gotowy dowód. Po  drugie pry­watne wyko­nanie bada­nia DNA daje możli­wość samodziel­nego wyboru ośrod­ka. W innym przy­pad­ku to sąd wybiera klinikę, która może być odd­alona od Państ­wa miejs­ca zamieszka­nia, a samo badanie może być tam droższe. Kosz­ty bada­nia DNA pokry­wa­ją nato­mi­ast zazwyczaj strony. Pon­ad­to koszt bada­nia mogą Państ­wo rozłożyć na korzystne raty.
.

Badanie blisko miejsca zamieszkania

Dzię­ki sieci aż 200 przy­chod­ni mogą Państ­wo wykon­ać badanie na sądowe ustal­e­nie ojcost­wa blisko swo­jego miejs­ca zamieszka­nia. Wystar­czy do nas zadz­wonić i podać miejs­cowość, a my umówimy Państ­wa na badanie w najbliższej placów­ce. Bada­nia wykony­wane są w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., które posi­a­da aktu­alne cer­ty­fikaty i wdrożony sys­tem ISO 17025.

.

Zobacz 11 ważnych infor­ma­cji, jakie zaw­iera wynik bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa »

.

.

.

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

.