Trombofilia wrodzona — badanie

badanie_rekomendowaneWykonu­jąc paki­et badań na trom­bofil­ię wrod­zoną zysku­jesz szan­sę na zachowanie swo­jego zdrowia. Możesz ustrzec się przed groźny­mi powikła­ni­a­mi  taki­mi jak zakrzepi­ca, zator tęt­ni­cy płuc­nej, poronienia, miażdży­ca, choro­by naczyniowe czy choro­by ser­ca. To także ważne badanie dla przyszłych matek, ponieważ u kobi­et z wari­antem C677T genu MTHFR obser­wu­je się zwięk­szone ryzyko urodzenia dziec­ka z wada­mi cewy ner­wowej.

U wszys­t­kich kobi­et z pow­tarza­ją­cy­mi się poronieni­a­mi należy przeprowadzać wywiad w kierunku trom­bofil­ii. Obe­j­mu­je on wys­tępowanie choro­by zakrzepowo-zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żyl­nej oraz choro­by wień­cowej zarówno u pac­jen­t­ki, jak i u jej krewnych pier­wszego stopnia.Dodatni wywiad oblig­u­je do wyko­na­nia badań w kierunku mutacji typu Lei­den czyn­ni­ka V, mutacji genu pro­trom­biny, stęże­nia antytrom­biny oraz poziomu biał­ka C i biał­ka S.[1]

Ten jeden prosty test poz­woli Ci tak wiele zro­bić dla Two­jego zdrowia i Twoich najbliższych.

4 korzyści z badania na trombofilię wrodzoną

01
Sze­ro­ka diag­nos­ty­ka oraz oszczęd­ność cza­su i pieniędzy

Wykonu­jąc to jed­no badanie zysku­jesz infor­ma­c­je, czy powinieneś wdrożyć odpowied­nie dzi­ała­nia, dzię­ki którym możesz uchronić siebie i swoich najbliższych przed zakrzepicą, zawałem ser­ca, udarem mózgu czy też przed poronie­niem.
Szansa na odpowied­nie lecze­nie
Zde­cy­dowanie szy­b­ciej możesz rozpocząć odpowied­nie lecze­nie, które zmniejszy ryzyko wys­tąpi­enia u Ciebie powikłań spowodowanych obec­noś­cią mutacji m.in. poronienia, zakrzepicy.
 

Wygo­da i kom­fort
Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu lub w przy­chod­ni — 200 placówek w całej Polsce.

Zestawy wysyłamy również za granicę

Spec­jal­isty­cz­na opieka
Rezul­tat bada­nia oraz swój stan zdrowia możesz omówić ze spec­jal­istą z 15-let­nim stażem. Dzię­ki temu dowiesz się, jakie pod­jąć dal­sze kro­ki.

trombofilia kto powinien wykonac badanie

Jak wykonam badanie na trombofilię wrodzoną?

domek
Samodzielnie w domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą  możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który odbierze pobrany mate­ri­ał.

przychodnia
W najbliższej placówce

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek.Wykwalifikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

 

.

Co badamy?

co_badamy_02
V-R2---czynnik

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą QFPCR.

Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

..

.

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 14 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:

 • 6 mutacji
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • kuri­er gratis
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:

 • 6 mutacji
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • kuri­er gratis
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na
  z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

 

 

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-wari­ant C677T genu MTHFR

-wari­ant A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2

Wynik w 14 dni roboczych

Sko­rzys­taj z pro­mocji i zamów badanie rodzinne — KLIKNIJ!


.

Czy masz lekarza, z którym możesz omówić wynik
przeprowadzonego badania?

Jeśli nie —  w takim przy­pad­ku możesz umówić się na kon­sul­tację tele­fon­iczną z naszym spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej. Lekarz na pod­staw­ie wyniku bada­nia oraz uzu­pełnionej przez Ciebie Kar­ty Zdrowia i Choro­by będzie mógł powiedzieć jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutac­je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.

Jak wyglą­da kon­sul­tac­ja? Kliknij i sprawdź.

.

.


Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at bada­nia na trom­bofil­ię wrod­zoną
 • zamówić zestaw lub umówić się na pobranie

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.

 


Badanie na trom­bofil­ię wykonasz m.in. w: Augustów, BełchatówBiałys­tokByd­goszcz, Częs­to­chowa, ElblągGdańsk, Gorzów Wielkopol­s­ki, Inowro­clawJele­nia Góra, KaliszKatow­ice, KielceKrakówLublin, Nowy Targ, Olsz­tynOpolePoz­nań, Stara­chow­iceSzczecinToruńWrocław, Warsza­wa, Zakopane, Zielona Góra


Źródła:

1.Rekomendacje Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w zakre­sie wybranych patologii wczes­nej ciąży oraz postępowa­nia w ciąży po zapłod­nie­niu in vit­ro, s. 10.
2. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
3. Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
4. Stosowanie złożonych źródeł folianów w pro­fi­lak­tyce wad cewy ner­wowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedob­o­ra­mi folianów w okre­sie planowa­nia ciąży i w ciąży– State of the Art 2015

tagi: trom­bofil­ia badanie, badanie na trom­bofil­ię