Trombofilia wrodzona (nadkrzepliwoŇõńá)- Jakie sńÖ objawy? Jak jńÖ rozpoznańá? Jakie badania wykonańá? Jak jńÖ leczyńá?

Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona to nic innego jak zapisana w naszych genach skŇāon¬≠noŇõńá do pow¬≠stawa¬≠nia zakrzep√≥w. SkŇāon¬≠noŇõńá ta spowodowana jest pewny¬≠mi zmi¬≠ana¬≠mi w genach (mutac¬≠ja¬≠mi), kt√≥re dziedz¬≠iczymy po naszych rodz¬≠i¬≠cach i jak sińô okazu¬≠je sńÖ one doŇõńá pop¬≠u¬≠larne wŇõr√≥d Polak√≥w. Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona moŇľe przy¬≠czy¬≠ni¬≠ańá sińô nie tylko do groŇļnej dla Ňľycia zakrzepicy ŇľyŇā ale r√≥wnieŇľ do prob¬≠lem√≥w z poczńô¬≠ciem dziec¬≠ka oraz nawykowych poronieŇĄ. Dlat¬≠ego badanie na trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ powin¬≠na wykon¬≠ańá kaŇľ¬≠da kobi¬≠eta planu¬≠jńÖ¬≠ca macierzyŇĄst¬≠wo.

 

1. Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona ‚ÄĒ przy¬≠czyny
2. Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona ‚ÄĒ lecze¬≠nie
3. Co zyskasz wykonu¬≠jńÖc badanie na trom¬≠bofil¬≠ińô?
4. Badanie na trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ ‚ÄĒ jak wykon¬≠ańá?
5. Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona ‚ÄĒ zakres bada¬≠nia
6. Niewykry¬≠ta trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona moŇľe byńá niebez¬≠piecz¬≠na w trak¬≠cie cińÖŇľy
7. Trom¬≠bofil¬≠ia ‚ÄĒ czyn¬≠ni¬≠ki ryzy¬≠ka wys¬≠tńÖpi¬≠enia zakrzepicy ŇľyŇā
8. Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona ‚ÄĒ powikŇāa¬≠nia
9. Kiedy moŇľ¬≠na pode¬≠jrze¬≠wańá trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ?
10. Czy masz lekarza, z kt√≥rym moŇľesz om√≥wińá wynik bada¬≠nia na trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ?

Trombofilia wrodzona przyczyny

Najczńôst¬≠szńÖ przy¬≠czynńÖ trom¬≠bofil¬≠ii wrod¬≠zonej jest mutac¬≠ja genu czyn¬≠ni¬≠ka V krzep¬≠nińô¬≠cia (inaczej mutac¬≠ja czyn¬≠ni¬≠ka V Lei¬≠den) oraz mutac¬≠ja genu pro¬≠trom¬≠biny 20210A. U kobi¬≠et, kt√≥re przy¬≠go¬≠towu¬≠jńÖ sińô do cińÖŇľy lub poroniŇāy dodatkowo warto uzu¬≠peŇānińá badanie na trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ o iden¬≠ty¬≠fikacjńô polimor¬≠fizm√≥w (wari¬≠ant√≥w) genu MTHFR zwińÖzanych z wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wym przyswa¬≠janiem kwa¬≠su foliowego a takŇľe gen√≥w PAI-1 i VR2, kt√≥re r√≥wnieŇľ zwińôk¬≠sza¬≠jńÖ ryzyko chor√≥b zakrzepowo-zatorowych oraz zawaŇāu ser¬≠ca..

 

Co zyskasz wykonujńÖc badanie na trombofilińô?

01MoŇľesz uniknńÖńá groŇļnych dla Ňľycia i zdrowia powikŇāaŇĄ m.in w cza¬≠sie cińÖŇľy i w poŇāogu 
Dzińô¬≠ki odpowied¬≠niej pro¬≠fi¬≠lak¬≠tyce moŇľesz uniknńÖńá groŇļnej dla Ňľycia zakrzepicy a takŇľe zmniejszyńá ryzyko poronienia. Z doŇõwiad¬≠czenia naszych pac¬≠jen¬≠tek wyni¬≠ka, Ňľe czńôs¬≠to wykrycie trom¬≠bofil¬≠ii wrod¬≠zonej stanowi przeŇāo¬≠mowy moment w stara¬≠niu o potomst¬≠wo. Zas¬≠tosowanie odpowied¬≠niego leczenia pozwala czńôs¬≠to na szczńôŇõli¬≠we donosze¬≠nie cińÖŇľy.
Bńôdziesz mogŇāa lep¬≠iej przy¬≠go¬≠towańá sińô do cińÖŇľy i zad¬≠bańá o zdrowie dziec¬≠ka
Wykonu¬≠jńÖc badanie na trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ dowiesz sińô r√≥wnieŇľ, czy w Twoim przy¬≠pad¬≠ku wskazane jest stosowanie akty¬≠wnej formy kwa¬≠su foliowego. Pol¬≠skie Towarzyst¬≠wo Gineko¬≠log¬≠iczne w rekomen¬≠dac¬≠jach z 2017 roku zwraca uwagńô na to, Ňľe w przy¬≠pad¬≠ku kobi¬≠et z wari¬≠anta¬≠mi C677T i A1298C genu MTHFR bardziej skutecz¬≠na jest suple¬≠men¬≠tac¬≠ja akty¬≠wny¬≠mi foliana¬≠mi w por√≥w¬≠na¬≠niu ze zwykŇāym kwasem foliowym
Dowiesz sińô, czy w Twoim przy¬≠pad¬≠ku ist¬≠niejńÖ wskaza¬≠nia do czńôstego mon¬≠i¬≠torowa¬≠nia poziomu homo¬≠cys¬≠teiny ‚Äď oso¬≠by z wari¬≠antem genu MTHFR C677T sńÖ bardziej naraŇľone na pod¬≠wyŇľs¬≠zony poziom homo¬≠cys¬≠teiny jeŇõli w ich diecie jest zbyt maŇāo kwa¬≠su foliowego. Z kolei wyso¬≠ka homo¬≠cys¬≠teina moŇľe przy¬≠czy¬≠ni¬≠ańá sińô do pod¬≠wyŇľs¬≠zonego ciŇõnienia krwi, miaŇľdŇľy¬≠cy, zakrzepicy oraz pod¬≠wyŇľs¬≠zonego poziomu cho¬≠les¬≠terolu. Udowod¬≠niono, Ňľe wyso¬≠ki poziom homo¬≠cys¬≠teiny moŇľ¬≠na obniŇľyńá poprzez odpowied¬≠nińÖ suple¬≠men¬≠tacjńô wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wńÖ for¬≠mńÖ kwa¬≠su foliowego i wit¬≠a¬≠miny B12.
Bńôdziesz mogŇāa Ňõwiadomie wybrańá spos√≥b antykon¬≠cepcji, kt√≥ry bńôdzie dla Ciebie bez¬≠pieczny
JeŇõli masz trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ stosowanie pewnych form antykon¬≠cepcji hor¬≠mon¬≠al¬≠nej moŇľe byńá groŇļne dla Two¬≠jego Ňľycia.

Trombofilia wrodzona ‚ÄĒ zakres badania

co_badamy_02
V-R2---czynnik

Badanie na trombofilińô wrodzonńÖ ‚ÄĒ jak wykonańá? 

trombofilia wrodzonaSamodzielnie w domu

Wystar¬≠czy, Ňľe zam√≥wisz zestaw do bada¬≠nia, w kt√≥rym zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô wymaz√≥w¬≠ki. Za ich pomocńÖ moŇľesz samodziel¬≠nie pobrańá wymaz. Po pobra¬≠niu zamaw¬≠iasz TUTAJ bezpŇāat¬≠ny odbi√≥r pr√≥b¬≠ki  przez kuri¬≠era

 

trombofilia wrodzona

W najbliŇľszej plac√≥wce

Badanie moŇľesz takŇľe wykon¬≠ańá w 1 z 200 naszych plac√≥wek. Wyk¬≠wal¬≠i¬≠fikowany per¬≠son¬≠el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaŇľe nam go do bada¬≠nia. Pobranie trwa zaled¬≠wie kil¬≠ka sekund i jest bezbolesne!

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

ZaleŇľy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w plac√≥wce?

.

Wybierz paki¬≠et, kt√≥ry speŇāni Two¬≠je oczeki¬≠wa¬≠nia.

.

W kaŇľdym z paki¬≠et√≥w badamy 6 zmi¬≠an: mutacjńô czyn¬≠ni¬≠ka V Lei¬≠den, genu pro¬≠trom¬≠biny, dwie mutac¬≠je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 14 dni roboczych
 • bezpŇāatne dostar¬≠cze¬≠nie i odbi√≥r pobranej pr√≥b¬≠ki przez kuri¬≠era
 • cena 330 zŇā

samodzielnie-w-domu

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et PLUS:

 • 6 mutacji
 • bezpŇāatne dostar¬≠cze¬≠nie i odbi√≥r pobranej pr√≥b¬≠ki przez kuri¬≠era
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • pobranie w plac√≥w¬≠ce
 • cena 443 zŇā

przejdŇļ do sklepu

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et PREMIUM:

 • 6 mutacji
 • bezpŇāatne dostar¬≠cze¬≠nie i odbi√≥r pobranej pr√≥b¬≠ki przez kuri¬≠era
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • kon¬≠sul¬≠tac¬≠ja tele¬≠fon¬≠icz¬≠na z gene¬≠tykiem (30 min¬≠ut)
 • cena 443 zŇā

przejdŇļ do sklepu

 

trombo
Paki¬≠et badaŇĄ trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona obe¬≠j¬≠mu¬≠je:
1.czynnik V Lei­den
2.mutacjńô genu pro¬≠trom¬≠biny G20210A
3. wari­ant C677T i A1298C genu MTHFR
4. PAI-1/SERPINE1-V R2
Wynik w 14 dni roboczych

trombofilia badanie

Badanie wykony¬≠wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene¬≠ty¬≠czne opier¬≠a¬≠jńÖce sińô na anal¬≠izie DNA, a nasze DNA jest niezmi¬≠enne bez wzglńô¬≠du na to, skńÖd zostaŇāo wyi¬≠zolowane). Do real¬≠iza¬≠cji bada¬≠nia wyko¬≠rzys¬≠tu¬≠je¬≠my cer¬≠ty¬≠fikowane odczyn¬≠ni¬≠ki IVD CE i jest wykony¬≠wane metodńÖ QF ‚ÄĒ PCR.

JakoŇõńá naszych badaŇĄ potwierdza cer¬≠ty¬≠fikat UK NEQAS

…

.Zas¬≠tanaw¬≠iasz sińô, czy wymaz jest dobrńÖ pr√≥bkńÖ?
Przeczy¬≠taj koniecznie ‚ÄúWymaz z policz¬≠ka czy krew ‚Äď kt√≥ra pr√≥b¬≠ka jest bardziej pew¬≠na w przy¬≠pad¬≠ku badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych?‚ÄĚ


Niewykryta Trombofilia wrodzona moŇľe byńá niebezpieczna w trakcie cińÖŇľy

Niewykry¬≠ta trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona moŇľe byńá szczeg√≥l¬≠nie niebez¬≠piecz¬≠na dla kobi¬≠et w cińÖŇľy. Dlaczego? Ot√≥Ňľ kobi¬≠ety w trak¬≠cie cińÖŇľy s

ńÖ bardziej naraŇľone na wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie zakrzepicy. Jest to zwińÖzane mińôdzy inny¬≠mi ze zmi¬≠ana¬≠mi hor¬≠mon¬≠al¬≠ny¬≠mi ale teŇľ z wińôk¬≠szym uciskiem maci¬≠cy na ŇľyŇāy biodrowe. JeŇõli do tego dochodzi predys¬≠pozy¬≠c¬≠ja gene¬≠ty¬≠cz¬≠na do tworzenia zakrzep√≥w moŇľe dojŇõńá do groŇļnego dla zdrowia zatoru a takŇľe do zahamowa¬≠nia wzros¬≠tu dziec¬≠ka czy poronienia.

CińÖŇľa jest czyn¬≠nikiem ryzy¬≠ka Ňľyl¬≠nej choro¬≠by zakrzepowo-zatorowej: czńôs¬≠toŇõńá wys¬≠tńôpowa¬≠nia tej choro¬≠by jest w√≥w¬≠czas pińô¬≠cio-, dziesińô¬≠ciokrot¬≠nie wińôk¬≠sza niŇľ u kobi¬≠et, kt√≥re nie sńÖ w cińÖŇľy w por√≥wny¬≠wal¬≠nej grupie wiekowej. 40% incy¬≠den¬≠t√≥w Ňľyl¬≠nej choro¬≠by zakrzepowo-zatorowej wys¬≠tńôpu¬≠je w pier¬≠wszym trymestrze cińÖŇľy, szczeg√≥l¬≠nie w przy¬≠pad¬≠ku zapŇāod¬≠nienia in vit¬≠ro. Okre¬≠sem najwińôk¬≠szego ryzy¬≠ka jest poŇā√≥g.Zator tńôt¬≠ni¬≠cy pŇāuc¬≠nej pozosta¬≠je gŇā√≥wnńÖ bezpoŇõred¬≠nińÖ przy¬≠czynńÖ zgon√≥w kobi¬≠et w okre¬≠sie cińÖŇľy i w poŇāogu. Dodatkowy¬≠mi czyn¬≠nika¬≠mi Ňľyl¬≠nej choro¬≠by zakrzepowo-zatorowej sńÖ w tym cza¬≠sie: wiek powyŇľej 35 lat, trom¬≠bofil¬≠ia, cukrzy¬≠ca, nad¬≠ciŇõnie¬≠nie tńôt¬≠nicze, zabieg cesarskiego cińô¬≠cia, zabie¬≠gi chirur¬≠giczne wykony¬≠wane w cza¬≠sie cińÖŇľy, otyŇāoŇõńá. 

badanie po poronieniu

Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne Rekomen­du­je:

U wszys¬≠t¬≠kich kobi¬≠et z pow¬≠tarza¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi sińô poronieni¬≠a¬≠mi naleŇľy przeprowadzańá wywiad w kierunku trom¬≠bofil¬≠ii. Obe¬≠j¬≠mu¬≠je on wys¬≠tńôpowanie choro¬≠by zakrzepowo-zatorowej, udar√≥w, zawaŇā√≥w, zakrzepicy Ňľyl¬≠nej oraz choro¬≠by wieŇĄ¬≠cowej zar√≥wno u pac¬≠jen¬≠t¬≠ki, jak i u jej krewnych pier¬≠wszego stopnia.Dodatni wywiad oblig¬≠u¬≠je do wyko¬≠na¬≠nia badaŇĄ w kierunku mutacji typu Lei¬≠den czyn¬≠ni¬≠ka V, mutacji genu pro¬≠trom¬≠biny, stńôŇľe¬≠nia antytrom¬≠biny oraz poziomu biaŇā¬≠ka C i biaŇā¬≠ka S.[1].

Trombofilia ‚ÄĒ czynniki ryzyka wystńÖpienia zakrzepicy ŇľyŇā

 • cińÖŇľa
 • poŇā√≥g
 • stosowanie antykon¬≠cepcji hor¬≠mon¬≠al¬≠nej
 • stosowanie hor¬≠mon¬≠al¬≠nej ter¬≠apii zastńôpczej
 • uraz
 • zabieg oper¬≠a¬≠cyjny
 • pale¬≠nie papieros√≥w
 • unieru¬≠chomie¬≠nie np. po ura¬≠zie ale teŇľ dŇāu¬≠ga podr√≥Ňľ samo¬≠cho¬≠dem, samolotem, dŇāuŇľsza choro¬≠ba zmusza¬≠jńÖ¬≠ca pac¬≠jen¬≠ta do leŇľe¬≠nia w Ňā√≥Ňľku
 • wiek ‚ÄĒ powyŇľej 60 lat

Trombofilia wrodzona powikŇāania

Wszys¬≠tkie te czyn¬≠ni¬≠ki u oso¬≠by, kt√≥ra ma zmi¬≠any w genach zwińÖzane z trom¬≠bofil¬≠ińÖ wrod¬≠zonńÖ mogńÖ doprowadz¬≠ińá do wys¬≠tńÖpi¬≠enia zakrzep√≥w. MogńÖ to byńá zar√≥wno niewielkie zakrzepy w ŇāoŇľysku, kt√≥re przy¬≠czy¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô do poronieŇĄ jak i r√≥wnieŇľ groŇļne dla Ňľycia zakrzepy ŇľyŇā. Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona jest jed¬≠nym z gŇā√≥wnych czyn¬≠nik√≥w ryzy¬≠ka Ňľyl¬≠nej choro¬≠by zakrzepowo-zatorowej. Stwierdza sińô jńÖ u 41% chorych na zakrzepicńô ŇľyŇā gŇāńôbo¬≠kich.

Nielec¬≠zona wrod¬≠zona trom¬≠bofil¬≠ia moŇľe nie tylko przy¬≠czy¬≠ni¬≠ańá sińô do kom¬≠p¬≠likacji w I i III trymestrze cińÖŇľy ale r√≥wnieŇľ do urodzenia martwego dziec¬≠ka.
GroŇļnym dla Ňľycia powikŇāaniem trom¬≠bofil¬≠ii wrod¬≠zonej (przede wszys¬≠tkim zwińÖzanej z wys¬≠tńôpowaniem mutacji czyn¬≠ni¬≠ka V Lei¬≠den oraz genu pro¬≠trom¬≠biny) moŇľe byńá wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie zawaŇāu ser¬≠ca.

Do wys¬≠tńÖpi¬≠enia powikŇāaŇĄ najczńôŇõ¬≠ciej przy¬≠czy¬≠nia sińô wsp√≥Ňāwys¬≠tńôpowanie predys¬≠pozy¬≠cji gene¬≠ty¬≠cznej z wymieniony¬≠mi wyŇľej czyn¬≠nika¬≠mi ryzy¬≠ka np. cińÖŇľa.

Trombofilia wrodzona leczenie

Oso¬≠by ze stwierd¬≠zonńÖ trom¬≠bofil¬≠ińÖ wrod¬≠zonńÖ na co dzieŇĄ nie majńÖ zwyk¬≠le Ňľad¬≠nych objaw√≥w, a dzińô¬≠ki odpowied¬≠niej pro¬≠fi¬≠lak¬≠tyce mogńÖ uniknńÖńá groŇļnych powikŇāaŇĄ takich jak zakrzepi¬≠ca ŇľyŇā. W zaleŇľnoŇõ¬≠ci od rodza¬≠ju stwierd¬≠zonej trom¬≠bofil¬≠ii wrod¬≠zonej lekarz przed planowanńÖ cińÖŇľńÖ moŇľe zale¬≠cińá stosowanie lek√≥w prze¬≠ci¬≠wza¬≠krzepowych, kt√≥re w tej sytu¬≠acji poz¬≠wolńÖ na zwińôk¬≠sze¬≠nie szans na poczńô¬≠cie dziec¬≠ka. Lecze¬≠nie prze¬≠ci¬≠wza¬≠krzepowe kon¬≠tyn¬≠uowane jest r√≥wnieŇľ czńôs¬≠to w cińÖŇľy oraz w poŇāogu, co ma zapo¬≠biec powikŇāan¬≠iom zar√≥wno w trak¬≠cie cińÖŇľy jak i po porodzie (roŇõnie w√≥w¬≠czas ryzyko zakrzepicy ŇľyŇā). Samo lecze¬≠nie nie jest ucińÖŇľli¬≠we dla pac¬≠jen¬≠t¬≠ki i zwyk¬≠le zale¬≠ca je prowadzńÖ¬≠cy lekarz ginekolog lub hema¬≠tolog. Do wyniku bada¬≠nia wyko¬≠nanego w naszym lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um pac¬≠jen¬≠ci otrzy¬≠mu¬≠jńÖ r√≥wnieŇľ objaŇõnienia i dodatkowe zalece¬≠nia. Wykonu¬≠jńÖc to jed¬≠no proste badanie moŇľesz wińôc nie tylko zwińôk¬≠szyńá swo¬≠je szanse na poczńô¬≠cie dziec¬≠ka i szczńôŇõli¬≠we donosze¬≠nie cińÖŇľy ale r√≥wnieŇľ uniknńÖńá powikŇāaŇĄ, kt√≥re zagraŇľa¬≠jńÖ Two¬≠je¬≠mu Ňľyciu.


Kiedy moŇľna podejrzewańá trombofilińô wrodzonńÖ?

Trom¬≠bofil¬≠ińô wrod¬≠zonńÖ moŇľ¬≠na pode¬≠jrze¬≠wańá w√≥w¬≠czas, gdy u pac¬≠jen¬≠ta doszŇāo do epi¬≠zo¬≠du zakrzepowego, w jego rodzinie wys¬≠tńôpowaŇāa zakrzepi¬≠ca albo udar m√≥zgu w mŇāodym wieku a takŇľe w przy¬≠pad¬≠ku urodzenia martwego dziec¬≠ka czy poronienia pŇāo¬≠du.

Czy masz lekarza, z kt√≥rym moŇľesz om√≥wińá wynik
badania na trombofilińô wrodzonńÖ?

JeŇõli nie ‚ÄĒ  w takim przy¬≠pad¬≠ku moŇľesz um√≥wińá sińô na kon¬≠sul¬≠tacjńô tele¬≠fon¬≠icznńÖ z naszym spec¬≠jal¬≠istńÖ z zakre¬≠su gene¬≠ty¬≠ki klin¬≠icznej. Lekarz na pod¬≠staw¬≠ie wyniku bada¬≠nia oraz uzu¬≠peŇānionej przez Ciebie Kar¬≠ty Zdrowia i Choro¬≠by bńôdzie m√≥gŇā powiedzieńá jakie znacze¬≠nie dla Two¬≠jego zdrowia majńÖ wykryte mutac¬≠je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal¬≠sze lecze¬≠nie.

Jak wyglńÖ¬≠da kon¬≠sul¬≠tac¬≠ja? Kliknij i sprawdŇļ.
.

Kon¬≠sul¬≠tac¬≠ja mery¬≠to¬≠rycz¬≠na: lek. Bea¬≠ta Kozak-Klonows¬≠ka ‚ÄĒ spec¬≠jal¬≠ista gene¬≠ty¬≠ki klin¬≠icznej

Autor: mgr Katarzy¬≠na Makuszews¬≠ka

Data aktu­al­iza­cji: 04.01.2019 r.
Data pub­likacji: 19.04.2016 r.

 


BezpŇāat¬≠na roz¬≠mowa Gwaran¬≠tu¬≠je¬≠my indy¬≠wid¬≠u¬≠alne pode¬≠jŇõ¬≠cie do kaŇľdego pac¬≠jen¬≠ta
Pomoc 7 dni w tygod¬≠niu: Pon-pt: 7:00 ‚ÄĒ 21:00 Week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta: 9:00 ‚ÄĒ 21:00

mgr Bar¬≠bara Dńôbows¬≠ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

ŇĻr√≥dŇāa:

1.Rekomendacje Pol¬≠skiego Towarzyst¬≠wa Gineko¬≠log¬≠icznego w zakre¬≠sie wybranych patologii wczes¬≠nej cińÖŇľy oraz postńôpowa¬≠nia w cińÖŇľy po zapŇāod¬≠nie¬≠niu in vit¬≠ro, s. 10.
2. Sere¬≠mak-Mrozikiewicz: Znacze¬≠nie metab¬≠o¬≠liz¬≠mu folian√≥w w roz¬≠wo¬≠ju powikŇāaŇĄ u kobi¬≠et cińôŇľarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377‚Äď384. Klini¬≠ka Peri¬≠na¬≠tologii i Chor√≥b Kobiecych, Uni¬≠w¬≠er¬≠sytet Medy¬≠czny w Poz¬≠na¬≠niu
3. Sere¬≠mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab¬≠o¬≠liz¬≠mu folian√≥w w eti¬≠ologii poronieŇĄ nawraca¬≠jńÖ¬≠cych. Peri¬≠na¬≠tolo¬≠gia, Neona¬≠tolo¬≠gia i Ginekolo¬≠gia, tom 6, zeszyt 2, 111‚Äď112, 2013. Klini¬≠ka Peri¬≠na¬≠tologii i Chor√≥b Kobiecych, Uni¬≠w¬≠er¬≠sytet Medy¬≠czny im. Karo¬≠la Marcinkowskiego w Poz¬≠na¬≠niu
4. Stosowanie zŇāoŇľonych Ňļr√≥deŇā folian√≥w w pro¬≠fi¬≠lak¬≠tyce wad cewy ner¬≠wowej oraz innych zaburzeŇĄ spowodowanych niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi folian√≥w w okre¬≠sie planowa¬≠nia cińÖŇľy i w cińÖŇľy‚Äď State of the Art 2015

Trom¬≠bofil¬≠ia wrod¬≠zona (nad¬≠krzepli¬≠woŇõńá)- jakie sńÖ objawy? Jak jńÖ rozpoz¬≠nańá? Jakie bada¬≠nia wykon¬≠ańá? Jak jńÖ leczyńá?
4.9 (97.58%) 33
Data publikacji: 19/04/2016, Data aktualizacji: 10/06/2019