Mutacja czynnika II (protrombiny) — F2 (G20210A)

Czyn­nik II (pro­trom­bi­na) uczest­niczy w pro­ce­sie krzep­nię­cia krwi. Mutac­ja pro­trom­biny jest przy­czyną zwięk­szenia poziomu krzepli­woś­ci, co aż 2–3 krot­nie zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia choro­by zakrzepowej oraz poronień i wewnątrz­maci­cznego obu­mar­cia pło­du. Badanie pro­trom­biny warto wykon­ać również wów­czas, gdy doszło do zahamowa­nia wzros­tu pło­du wewnątrz maci­cy (tzw. hipotrofia pło­du).
.

W tych sytuacjach warto wykonać badanie mutacji w genie protrombiny:

protombina

 

Anal­izę genu pro­trom­biny warto wykon­ać wraz z badaniem czyn­ni­ka V Lei­den, ponieważ u 23% nosi­cieli mutacji genu pro­trom­biny (20210A) obser­wu­je się jed­nocześnie mutację czyn­ni­ka V Lei­den. Ma to z kolei ogromne znacze­nie dla oce­ny stanu zdrowia pac­jen­ta i zaplanowanie skutecznej pro­fi­lak­ty­ki prze­ci­wza­krzepowej.

Kole­j­na częs­to rozpoz­nawana mutac­ja doty­czy genu pro­trom­biny (P20210A). W tym przy­pad­ku nad­mierne wyt­warzanie pro­trom­biny zwięk­sza ryzyko zakrzepicy żyl­nej trzykrot­nie[1]

Badanie protrombiny — kiedy warto wykonać badanie rozszerzone (pakietowe)

badanie mutacji genu protrombiny

Badanie paki­etowe (rozsz­er­zone o inne mutac­je związane z trom­bofil­ią wrod­zoną m.in mutację V Lei­den czy genu MTHFR) pole­cane jest przede wszys­tkim pac­jen­tkom boryka­ją­cym się z nawraca­ją­cy­mi poronieni­a­mi oraz osobom, u których w rodzinie wys­tąpiły zakrzepy  czy żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa.
W tych sytu­ac­jach oprócz mutacji w genie pro­trom­biny warto wyk­luczyć również inne mutac­je  odpowiedzialne za trom­bofil­ię wrod­zoną, bo dzię­ki temu pac­jent otrzy­mu­je kom­plek­sową infor­ma­cję i może pod­dać się skutecznej pro­fi­lak­tyce.
.
Badanie paki­etowe obe­j­mu­je aż 6 mutacji odpowiedzial­nych m.in za poronienia czy patolo­gie ciąży a także rozwój zakrzepicy, prob­le­my naczyniowe i udary.

mutacja protrombiny

.

.

.

..

.

.

.

.

Dodatkowo nasi pac­jen­ci mają również możli­wość skon­sul­towa­nia uzyskanego wyniku z doświad­c­zonym lekarzem gene­tykiem.
W trak­cie 30 min­u­towej kon­sul­tacji lekarz omówi znacze­nie danej mutacji, powie w jaki sposób moż­na prze­ci­wdzi­ałać jej skutkom i pomoże w zaplanowa­niu skutecznej pro­fi­lak­ty­ki.


mutacje genu protrombinyWykonaj badanie protrombiny bez wychodzenia z domu

Więk­szość naszych pac­jen­tów pobiera prób­ki do bada­nia mutacji genu pro­trom­biny samodziel­nie w domu. Do bada­nia wyko­rzysty­wany jest wymaz z policz­ka (nie krew). Jego pobranie jest bard­zo proste, bezbolesne i trwa kilka­naś­cie sekund. Two­je prób­ki są też ubez­piec­zone na wypadek niepraw­idłowego pobra­nia, zatem możesz czuć się w pełni bez­piecznie. Badanie mutacji genu pro­trom­biny wykony­wane z wymazu z policz­ka jest taka samo pewne i czułe jak test z krwi.


Aby wykon­ać badanie samodziel­nie w domu wystar­czy zamówić je na naszej stron­ie inter­ne­towej lub tele­fon­icznie. Prześle­my Państ­wu spec­jal­ny zestaw do pobra­nia próbek (wymazów z policz­ka). Badanie jest bard­zo proste, a prób­ki odsyła się do lab­o­ra­to­ri­um pocztą lub kuri­erem. Wynik przekazu­je­my Państ­wu
lis­town­ie oraz elek­tron­icznie na wskazany adres e-mail..

Mutacja protrombiny

Badanie mutacji
genu protrombiny

Badanie mutacji genu pro­trom­biny
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
mutacje genu protrombinyCena: 217,-

Badanie rozszerzone pakietowe badanie mutacji genu protrombiny


Badanie wari­antów C677T
i A1298C genu MTHFR
Polimor­fizm PAI-1
Mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie pro­tombiny
Zestaw do pobra­nia próbek
+ wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
mutacja protrombinyCena: 330,-

 

mutacje genu protrombiny

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

.Źródła:[1]W. Noszczyk, P. Ciostek: Żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa, s. 375


Dowiedz się więcej:

Samodzielne pobranie wymazu — dlaczego warto?
Mutac­ja genu pro­trom­biny a trom­bofil­ia wrod­zona
Dlaczego warto zbadać mutację czyn­ni­ka V Lei­den?
Sprawdź, co łączy mutację genu pro­trom­biny i mutację MTHFR
.

Dowiedz się więcej o innych bada­ni­ach: badanie przy­czyny poronienia, badanie wad gene­ty­cznych po poronie­niu, badanie płci pło­du po poronie­niu, badanie pro­trom­biny, mutac­ja pro­trom­biny, mutac­je genu pro­trom­biny, badanie mutacji genu pro­trom­biny

Data publikacji: 17/12/2015, Data aktualizacji: 12/10/2018