Badania płci po poronieniu – jak ustalić płeć po poronieniu?

badania płci po poronieniuBadanie płci po poronieniu — po co się wykonuje?

Badanie płci po poronie­niu pozwala zyskać możli­wość zare­je­strowa­nia dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz uzyska­nia zasiłku pogrze­bowego (4000 zł), a także urlopu macierzyńskiego (56 dni). Wielu rodz­iców decy­du­je się ustal­e­nie płci po poronie­niu również po to, aby nadać dziecku imię i pożeg­nać się z nim. 

.
Badanie płci pło­du po poronie­niu wykonu­je się wtedy, gdy lekarz nie ma możli­woś­ci określe­nia, jakiej płci jest dziecko bez badań gene­ty­cznych – zwyk­le przed 16 tygod­niem ciąży.

Ustalenie płci po poronieniu – co umożliwia rodzicom?


Rejes­trac­ja dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ustal­e­nie płci po poronie­niu spraw­ia, że szpi­tal może sporządz­ić kartę martwego urodzenia, która potrzeb­na jest do zare­je­strowa­nia dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Cza­sa­mi szpi­tal przekazu­je kartę w ciągu jed­nego dnia do USC, jeśli jed­nak zostanie ona Wam wydana, macie 3 dni na jej przekazanie. Po rejes­tracji dziec­ka odbiera­cie jego akt urodzenia, na którym zna­j­du­ją się wszys­tkie niezbędne dane, a także adno­tac­ja o martwym urodze­niu.

Zasiłek pogrze­bowy (4 000 zł)

Jeśli otrzy­ma­cie akt urodzenia dziec­ka, po przeprowadze­niu pogrze­bu może­cie ubie­gać się o zasiłek pogrze­bowy. Wynosi on 4000 zło­tych. Na złoże­nie wniosku macie 12 miesię­cy od dnia śmier­ci dziec­ka. Wniosek skła­da się do ZUS-u, dołącza­jąc do niego kopie rachunków, fak­tur i innych doku­men­tów, które potwierdza­ją ponie­sione kosz­ty związane z pogrzebem. Warto więc zachować wszys­tkie mate­ri­ały tego typu.

Urlop macierzyńs­ki 56 dni

Ustal­e­nie płci po poronie­niu i ode­branie aktu urodzenia dziec­ka daje kobiecie pra­wo do urlopu macierzyńskiego, o czym nie zawsze się mówi. Urlop taki wynosi 56 dni. Aby z niego sko­rzys­tać, przed­staw­ia się u pra­co­daw­cy akt urodzenia z USC. To wystar­czy, by udzielił on ośmio­ty­god­niowej prz­er­wy w pra­cy. Nie ma koniecznoś­ci dodatkowych tłu­maczeń czy przekazy­wa­nia innych doku­men­tów, co pozwala zmniejszyć stres związany z sytu­acją. Urlop macierzyńs­ki po poronie­niu jest cza­sem, w którym regeneru­ją się nie tylko siły fizy­czne, ale także psy­chiczne. Z urlopu moż­na także sko­rzys­tać nawet wtedy, gdy nie orga­nizu­je się pogrze­bu.

1. Badanie płci po poronie­niu — po co się wykonu­je?

2. Ustal­e­nie płci po poronie­niu – co umożli­wia rodz­i­com?

3. Dlaczego badanie płci pło­du po poronie­niu warto wykon­ać w lab­o­ra­to­ri­um testD­NA

4. Jak wykon­ać badanie płci po poronie­niu — jaki mate­ri­ał należy przekazać?


Dlaczego badanie płci płodu po poronieniu warto wykonać w laboratorium testDNA?


 Bezpłat­nie doradza­my naszym Pac­jen­tom i pomagamy im w załatwie­niu for­mal­noś­ci, m.in. dostar­cza­jąc potrzeb­ne wnios­ki.
.
 Wykonu­je­my bada­nia w całej Polsce - prób­ki odbier­amy z domu lub ze szpi­ta­la.
.
 Jesteśmy dla Państ­wa od poniedzi­ałku do niedzieli — moż­na do nas dzwonić aż do 22:00.
.
 Wyni­ki badań otrzy­mu­ją Państ­wo już po 5 dni­ach roboczych — od razu przekazu­je­my je na adres e-mail oraz wysyłamy lis­tem pole­conym.


Jak wykonać badanie płci po poronieniu — jaki materiał należy przekazać?

Badanie określa­jące płeć w mate­ri­ale poron­nym mogą Państ­wo wykon­ać z:

  • mate­ri­ału zabez­piec­zonego w soli fizjo­log­icznej (kos­mów­ki, kosm­ki kos­mów­ki, przyępowine frga­men­ty łożys­ka, frag­ment pępowiny),
  • bloczków parafi­nowych, które szpi­tal zabez­piecza do bada­nia histopa­to­log­icznego (takie blocz­ki parafi­nowe szpi­tal wypoży­cza, a lab­o­ra­to­ri­um odd­a­je po zakońc­zonym bada­niu).

Mate­ri­ał w soli fizjo­log­icznej należy prze­chowywać w lodów­ce (nawet do 7 dni).


Ważne: do bada­nia przyj­mu­je­my tkan­ki z poronienia. Jeśli uzyskali Państ­wo infor­ma­cję ze szpi­ta­la, że został zabez­piec­zony cały płód bard­zo prosimy, aby per­son­el szpi­ta­la wyo­dręb­nił dla Państ­wa kawałeczek tkan­ki (wów­czas mate­ri­ał może­my od Państ­wa ode­brać). Jeśli szpi­tal nie może tego dla Państ­wa zro­bić bard­zo prosimy o samodzielne dostar­cze­nie prób­ki do naszego lab­o­ra­to­ri­um w Katow­icach. Wów­czas diag­noś­ci zabez­pieczą odpowied­nie tkan­ki na miejs­cu.


Duże znacze­nie dla wyko­na­nia bada­nia ma jakość pobranego mate­ri­ału, czyli to, jaki mate­ri­ał zostanie zabez­piec­zony w trak­cie poronienia


Określenie płci w materiale poronnym: cena i czas realizacji

.

 

.


Badania płci po poronieniu — jak zabezpieczyć materiał poronny?

 

Jeśli do poronienia doszło w szpi­talu, próbkę po poronie­niu powinien zabez­pieczyć lekarz. Najlep­szym mate­ri­ałem do badań płci po poronie­niu jest kos­mówka zabez­piec­zona w soli fizjo­log­icznej lub bloczek parafi­nowy..Prób­ki do bada­nia możesz uzyskać ze szpi­ta­la. Zapy­taj o nie swo­jego lekarza lub odd­zi­ałową.

.

Jeśli poroniłaś w domu, zabez­piecz tkan­ki w pojem­niku z solą fizjo­log­iczną.

Ważne! W okre­sie let­nim prosimy o obłoże­nie zabez­piec­zonego mate­ri­ału wkłada­mi chłodzą­cymi. Moż­na je zakupić w aptece.

 


Jak możemy przekazać materiał do badania płci po poronieniu?

Mate­ri­ał może­cie Państ­wo dostar­czyć oso­biś­cie do naszego lab­o­ra­to­ri­um w Katow­icach lub do jed­nej z naszych placówek (w takiej sytu­acji prosimy o wcześniejszy kon­takt). Ist­nieje również możli­wość zamówienia bezpłat­nego kuri­era TUTAJ, który może ode­brać próbkę wraz z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia ze wskazanego adresu (domowego lub ze szpi­ta­la).

Jesteśmy przy­go­towani na to, aby Wam pomóc.
Poprowadz­imy Was krok po kroku przez wszys­tkie for­mal­noś­ci i urzę­dowe sprawy.

Współpracu­je­my z ser­wisem www.poronilam.pl


Nie tylko płeć po poronieniu — badania na ustalenie płci po poronieniu możesz rozszerzyć

Bada­nia płci po poronie­niu możesz posz­erzyć o badanie przy­czyn poronienia. Dzię­ki temu dowiesz się, czy do poronienia doszło przez niepraw­idłowoś­ci w mate­ri­ale gene­ty­cznym. Uzyskanie takiej infor­ma­cji jest możli­we tylko dzię­ki bezpośred­niemu bada­niu mate­ri­ału poron­nego. Warto wiedzieć, że takie wady stwierdza się u około 60–80% zar­o­d­ków. Dowiedz się więcej o bada­niu przy­czyn poronienia

 

Badanie płci po poronie­niu — określe­nie płci w mate­ri­ale z poronienia
4.9 (97.92%) 96
.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Badanie płci pło­du po poronie­niu najpop­u­larniejsze nazwy:

Bada­nia płci po poronie­niu: AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,Brod­ni­ca,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary,  
.badanie celi­akia
.

Data publikacji: 21/07/2015, Data aktualizacji: 14/05/2019