Najpewniejszy test na ojcostwo — aż 24 markery DNA

Pobierz próbki w naszej przychodni lub samodzielnie w domu

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób ustal­e­nia ojcost­wa. Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA moż­na go wykon­ać na pod­staw­ie prób­ki pobranej wyłącznie od ojca i dziec­ka (badanie bez mat­ki). Wyni­ki wydawane przez  testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. są zgodne z wymoga­mi  Komisji Gene­ty­ki Sądowej Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj dlaczego badanie 24 mark­erów DNA jest tak bard­zo ważne ….

.

 Test ojcostwa — pewność wyniku

Wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo jest tak samo pewny jak wynik bada­nia sądowego. Każdy wydany przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. raport zaw­iera 11 bard­zo ważnych infor­ma­cji, które decy­du­ją o jego pewnoś­ci. Jest to kilkus­tron­i­cowy doku­ment, w którym zna­j­du­ją się m.in. pro­file gene­ty­czne badanych osób, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej,  słow­na inter­pre­tac­ja wyniku oraz mate­ri­ały infor­ma­cyjne, które mówią m.in o metodzie oraz sposo­bie inter­pre­tacji wyniku. Dodatkowo pod rezul­tatem bada­nia zna­j­du­je się pod­pis i piecząt­ka oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej test wraz z numerem uprawnień.

Dowiedz się dlaczego przez 13 lat żaden z wyników nie został prawnie pod­ważony …

Do testu ojcostwa mogą Państwo dostarczyć każdą próbkę

Pry­wat­ny test na ojcost­wo mogą Państ­wo wykon­ać prak­ty­cznie z każdej prób­ki. Do bada­nia przy­datne są m.in. włosy, guma do żucia, maszyn­ka do gole­nia, sztućce, szk­lan­ka, kubek, smoczek oraz wiele innych próbek. Wszys­tkie prób­ki są tak samo pewne, a zysku­ją Państ­wo w ten sposób wygodę – taki mate­ri­ał jest dużo łatwiejszy do pobra­nia.

..
Co ważne, każ­da prób­ka jaką Państ­wo dostar­cza­cie obję­ta jest gwarancją. Gwaranc­ja na prób­ki to dla Państ­wa bez­pieczeńst­wo i pewność, że cena bada­nia jest stała. Nawet, gdy­by okaza­ło się, że pier­wsza prób­ka zaw­iera za mało DNA mogą Państ­wo bezpłat­nie dostar­czyć kole­jną, a lab­o­ra­to­ri­um wykona badanie raz jeszcze  za dar­mo.

.

Korzyści, jakie daje pewny wynik testu na ojcostwo

 • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik tes­tu DNA, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
 • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
  Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz. — Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta
 • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…
Zobacz jak wyglą­da test na ojcost­wo w naszym lab­o­ra­to­ri­um…

Test ojcostwa mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

 • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
 • instrukc­ja pobra­nia próbek
 • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
 • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
 • blanki­et do zapłaty za badanie

 

Test ojcostwa — jego pewność gwarantują Państwu:

 • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by — anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA..
 • Pro­file gene­ty­czne -wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku czy też infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz 11 istot­nych ele­men­tów zna­j­du­ją­cych się na wyniku…
 • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów — wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych. Kadra testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.…
 • Badanie wykony­wane 2 razy -każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo wykony­wane jest dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły co daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
 • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um —  testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.poddaje się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy).  Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

test ojcostwa - jesteśmy członkiem RIG

.

Więcej informacji:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.