Najpewniejszy test na ojcostwo — wybierz badanie na ojcostwo na aż 24 markerach DNA

Pobierz próbki do testu na ojcostwo w naszej przychodni lub samodzielnie w domutesty na ojcostwo rejestracja

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób ustal­e­nia ojcost­wa. Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA badanie na ojcost­wo moż­na wykon­ać na pod­staw­ie prób­ki pobranej wyłącznie od ojca i dziec­ka (badanie bez mat­ki). Wyni­ki wydawane przez  testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. są zgodne z wymoga­mi  Komisji Gene­ty­ki Sądowej Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj dlaczego badanie na ojcost­wo z wyko­rzys­taniem 24 mark­erów DNA jest tak bard­zo ważne ….

Test na ojcostwo — pewność wyniku

akredytowane badania na ojcostwoWynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo jest tak samo pewny jak wynik bada­nia ojcost­wa sądowego. Każdy wydany przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. raport zaw­iera 11 bard­zo ważnych infor­ma­cji, które decy­du­ją o jego pewnoś­ci. Jest to kilkus­tron­i­cowy doku­ment, w którym zna­j­du­ją się m.in. pro­file gene­ty­czne badanych osób, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej,  słow­na inter­pre­tac­ja wyniku bada­nia na ojcost­wo oraz mate­ri­ały infor­ma­cyjne, które mówią m.in o metodzie oraz sposo­bie inter­pre­tacji wyniku. Dodatkowo pod rezul­tatem  anal­iz zna­j­du­je się pod­pis i piecząt­ka oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej test na ojcost­wo wraz z numerem uprawnień.

Dowiedz się dlaczego przez 15 lat żaden z wyników tes­tu na ojcost­wo nie został prawnie pod­ważony …

Czy warto zatem wykonać badanie na ojcostwo i wykorzystać wynik opinii prywatnej w sądzie?

Odpowia­da adwokat Ewa Ros­tkows­ka — Oczy­wiś­cie, że tak. Opinia pry­wat­na to doku­ment pry­wat­ny podle­ga­ją­cy oce­nie sądu, to „umoc­nione” stanowisko strony pro­ce­sowej. Zatem dążąc do udowod­nienia swoich racji, przed­staw­ie­nie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc, właś­ci­wym było­by pod­kreślić, że wnios­ki zawarte w tego rodza­ju opinii mogą stać się pod­stawą poczynienia ustaleń fak­ty­cznych przez sąd w sytu­acji, gdy okolicznoś­ci te zostaną przyz­nane przez stronę prze­ci­wną albo, gdy sąd uzna je za przyz­nane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przy­pad­kach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z doku­men­tu – opinii pry­wat­nej) jako istot­ny, rozstrzy­ga­ją­cy w spraw­ie. Nato­mi­ast w sytu­acji, kiedy treść opinii pry­wat­nej jest kwes­t­ionowana przez drugą stronę pro­ce­su, a ustal­e­nia okolicznoś­ci danej sprawy wyma­ga­ją wiado­moś­ci spec­jal­nych, to koniecznym będzie przeprowadze­nie dowodu z opinii biegłego sądowego.

Testy na ojcostwo na podstawie dowolnych próbek nawet pestki z arbuza czy chrupka

Pry­watne i dyskretne testy na ojcost­wo mogą Państ­wo wykon­ać prak­ty­cznie z każdej prób­ki. Do bada­nia na ojcost­wo przy­datne są m.in. włosy, guma do żucia, maszyn­ka do gole­nia, sztućce, szk­lan­ka, kubek, smoczek oraz wiele innych próbek. Wszys­tkie prób­ki są tak samo pewne, a zysku­ją Państ­wo w ten sposób wygodę – taki mate­ri­ał jest dużo łatwiejszy do pobra­nia.\

Co ważne, każ­da prób­ka jaką Państ­wo dostar­cza­cie obję­ta jest gwarancją. Gwaranc­ja na prób­ki to dla Państ­wa bez­pieczeńst­wo i pewność, że cena bada­nia na ojcost­wo jest stała. Nawet, gdy­by okaza­ło się, że pier­wsza prób­ka zaw­iera za mało DNA mogą Państ­wo bezpłat­nie dostar­czyć kole­jną, a lab­o­ra­to­ri­um wykona test ojcost­wa raz jeszcze  za dar­mo. Tak naprawdę Lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała aż do skutku.

Test ojcostwa — jego pewność gwarantują Państwu:

 • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – anal­iza takiej licz­by mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skie Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
 • Jakość stosowanych odczyn­ników – Część lab­o­ra­toriów pracu­je na odczyn­nikach „domowej robo­ty”, które bez bard­zo dokład­nej wal­i­dacji mogą gen­erować błędy w samej anal­izie. Nasze lab­o­ra­to­ri­um pracu­je wyłącznie na odczyn­nikach firmy PROMEGA. Przeczy­taj dlaczego jakość odczyn­ników jest tak waż­na…
 • Badanie na ojcost­wo real­i­zowane przez spec­jal­istów – wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem: oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych.
 • Badanie ojcost­wa wykony­wane 2 razy – każde badanie na ojcost­wo, którego wynik wyk­lucza pokrewieńst­wo, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonu­je dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły. To daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden nasz wynik tes­tu na ojcost­wo nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
 • Test na ojcost­wo wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników bada­nia na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
testy na ojcostwo pewny wynikbadania na ojcostwo referencjetesty na ojcostwo certyfikaty

.

Korzyści, jakie daje pewny wynik badania na ojcostwo

   • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik bada­nia na ojcost­wo, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
   • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
   • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…
Zdaniem eksper­ta mgr Olgi Przy­byłek, psy­cholo­ga i psy­choter­apeu­ty – jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz.
Zobacz jak wyglą­da test na ojcost­wo w naszym lab­o­ra­to­ri­um…

Test ojcostwa mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

 • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
 • instrukc­ja pobra­nia próbek
 • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
 • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
 • blanki­et do zapłaty za badanie

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

test ojcostwa - jesteśmy członkiem RIG

Więcej infor­ma­cji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz