Dla pacjenta

Aby przy­bliżyć tem­at testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, przy­go­towal­iśmy bezpłatne mate­ri­ały infor­ma­cyjne. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z porad­nika­mi oraz filmem instruk­tażowym o tes­tach ojcost­wa. Zna­jdziesz tu również odpowiedzi na najczęś­ciej  zadawane pyta­nia, a także ciekawe artykuły doty­czące badań gene­ty­cznych. Pon­ad­to, zna­jdziesz tu lokalne odd­zi­ały testD­NA. Jeśli masz więcej pytań zaprasza­my do kon­tak­tu!

.

Lokalne oddziały

Tu zna­jdziesz infor­ma­c­je o bada­niu ojcost­wa w Twoim mieś­cie. W lokalnym odd­ziale sko­rzys­tasz z usłu­gi pobra­nia próbek do bada­nia ojcost­wa, zakupisz zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek w domu, a także zostaw­isz pobrane prób­ki.  Sprawdź na mapie lub sko­rzys­taj z wyszuki­war­ki i wybierz najbardziej dogod­ną dla siebie lokaliza­cję. Zapew­ni­amy miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę. Wiz­y­ty umaw­iamy szy­bko — zadz­woń i zarez­er­wuj ter­min!

Czy­taj dalej


poradniki Bezpłatne poradniki

Przy­go­towal­iśmy porad­ni­ki, z których dowiesz się m.in. który test na ojcost­wo wybrać, jak przy­go­tować się do pobra­nia probek w placów­ce medy­cznej, jak pobrać próbkę od dziec­ka do tes­tu ojcost­wa i jak ustal­ić bio­log­iczne ojcost­wo w cza­sie ciąży. Zaprasza­my też do obe­jrzenia fil­mu instruk­tażowego “Jak praw­idłowo pobrać pób­ki do bada­nia ojcost­wa”.

Czy­taj dalej


Najczęściej zadawane pytania o testy na ojcostwo Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przeczy­tasz tu odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia doty­czące testów DNA na ojcost­wo: Czy wynik tes­tu na ojcost­wo  jest pewny? Na czym pole­ga­ją testy ojcost­wa? Co dzieje się z próbka­mi DNA w lab­o­ra­to­ri­um? Czy wyko­nanie tes­tu ojcost­wa jest bolesne? Czy wiek osób badanych ma znacze­nie? Jak dłu­go oczeku­je się na wynik tes­tu ojcost­wa? I wiele innych — zaprasza­my!

Czy­taj dalej


Baza wiedzy o testach ojcostwa Baza wiedzy

Tu prezen­tu­je­my szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at jakoś­ci wykony­wanych anal­iz w lab­o­ra­to­ri­um, sys­te­mu kon­troli badań  DNA i dyskrecji na każdym etapie bada­nia ojcost­wa.  Zna­jdziesz tu także opis usług dodatkowych takich jak Badanie DNA Dedek­tyw, Club DNA, pomoc psy­cho­log­icz­na i genealo­gia gene­ty­cz­na.

Czy­taj dalej

.


Ceikawostki - genetyka Artykuły i ciekawostki

Czy wiesz jakie jest zas­tosowanie testów gene­ty­cznych w krymi­nal­istyce? Zas­tanaw­iasz się, który test na ojcost­wo jest lep­szy — tańszy czy droższy? Szukasz infor­ma­cji na tem­at ter­apii genowej rzad­kich chorób? Zaprasza­my do przeczy­ta­nia najnowyszych wiado­moś­ci ze świa­ta gene­ty­ki oraz cieka­wostek doty­czą­cych badań DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa.

Czy­taj dalej


Uwagi o serwisie

Państ­wa opinie i uwa­gi są dla nas bard­zo ważne. Moż­na przesłać je do nas za pośred­nictwem for­mu­la­rza. For­mu­la­rz »

 .


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 17/06/2015, Data aktualizacji: 26/11/2015