Badania DNA na ojcostwo — baza wiedzy

W tym dziale prezen­tu­je­my Państ­wu bardziej szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at jakoś­ci wykony­wanych anal­iz DNA w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., sys­te­mu kon­troli badań DNA a także dodatkowych usług z jakich mogą Państ­wo sko­rzys­tać.

.

Infor­ma­c­je na tem­at jakoś­ci oraz kon­troli każdego wykony­wanego bada­nia DNA są dostęp­ne na poniższych stronach:

.

Usta­lanie ojcost­wa — dyskrec­ja na każdym etapie bada­nia:

Infor­ma­c­je o dodatkowych usłu­gach udostęp­ni­anych przez nasz ser­wis mogą Państ­wo przeczy­tać na następu­ją­cych stronach:

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 19/09/2016