Zapewnienie jakości badań

Zapewnienie jakości badań

Od początku dzi­ała­nia lab­o­ra­to­ri­um kładzie ogrom­ny nacisk na zapewnie­nie najwyższej jakoś­ci real­i­zowanych badań. Jest to także wynikiem pro­ce­dur, które muszą być przestrze­gane w momen­cie przys­tąpi­enia do akredy­tacji ISO 172015. 

Jed­ną z nich jest konieczność zapew­ni­a­nia jakoś­ci bada­nia, m.in. dzię­ki wewnętrznej kon­troli czy udziale w pro­gra­mach bada­nia biegłoś­ci. To niezwyk­le istotne, ponieważ pozwala zag­waran­tować pewny i jed­noz­naczny rezul­tat.

Zle­ca­jąc u nas real­iza­cję bada­nia, mogą Państ­wo mieć pewność, że za każdym razem będziemy pode­j­mować dzi­ała­nia kon­trolne.

Jakie działania kontrolne podejmujemy?

  1. W cza­sie kluc­zowych etapów bada­nia zawsze obec­ny jest dru­gi lab­o­rant, który kon­trolu­je pracę wykony­waną przez pier­wszego pra­cown­i­ka.
  2. Jeśli uzyskany wynik wyk­lucza ojcost­wo lub gdy jakość DNA jest niska, test real­i­zowany jest dru­gi raz, by uzyskać taki sam wynik anal­izy dwa razy.
  3. Co roku bierze­my udzi­ał w co najm­niej trzech kon­tro­lach biegłoś­ci badań. Są one przeprowadzane przez zagraniczne ośrod­ki cer­ty­fiku­jące. Rezul­taty uzyskane przez biorące w nich udzi­ał lab­o­ra­to­ria są porówny­wane. Po pozy­ty­wnym prze­jś­ciu kon­troli wydawany jest cer­ty­fikat, który jest potwierdze­niem skutecznoś­ci real­i­zowanych badań.
  4. Wprowadzil­iśmy stałe schematy pra­cy lab­o­ra­to­ryjnej. Sto­su­ją się do nich wszyscy pra­cown­i­cy, aby wye­lim­i­nować możli­wość wys­tąpi­enia błę­du.
  5. Zawsze (przy każdej badanej par­tii próbek) wyko­rzys­tu­je­my kon­t­role pozy­ty­wne i negaty­wne pro­ce­su izo­lacji DNA i jego ampli­fikacji (reakcji PCR). Dzię­ki temu moż­na sprawdz­ić czys­tość wyko­rzysty­wanych odczyn­ników oraz wyk­luczyć zanieczyszcze­nie próbek obcym DNA.
  6. Mamy utwor­zoną bazę pro­fili DNA wszys­t­kich pra­cown­ików, którzy wykonu­ją bada­nia. To pozwala wyk­luczyć zanieczyszcze­nie ich DNA.
  7. Aby zachować spójność pomi­arową, pod­da­je­my wyposaże­nie lab­o­ra­to­ryjne reg­u­larnej kon­troli.
  8. Aby zachować steryl­ność prac lab­o­ra­to­ryjnych, pod­da­je­my czys­tość blatów roboczych oraz pipet reg­u­larnej kon­troli.
  9. Raz na sześć miesię­cy pod­da­je­my anal­izie mate­ri­ały wzor­cowe przy­go­towane przez Nation­al Insti­tute of Stan­dards and Tech­nol­o­gy (NIST) o znanym pro­filu DNA. Dzię­ki temu potwierdza­my sprawność usta­la­nia pro­fili DNA oraz poprawność dzi­ała­nia aparatu­ry lab­o­ra­to­ryjnej.
  10. Pod­czas anal­izy wyników i opra­cowywa­nia spra­woz­da­nia z bada­nia wyko­rzys­tu­je­my tech­nikę wza­jem­nego sprawdza­nia przez drugiego lab­o­ran­ta. Jest to opisane na spra­woz­da­niu z bada­nia

Przeczy­taj więcej:


Data publikacji: 09/02/2018, Data aktualizacji: 11/03/2019