Badania pokrewieństwa – różne zastosowanie badań DNA

badanie dna pokrewieństwa

Bada­nia DNA to nie tylko testy na ojcost­wo. Z powodze­niem może­cie je Państ­wo wykon­ać wtedy, kiedy zależy Państ­wu na ustal­e­niu pokrewieńst­wa, przy braku jed­nego z członków rodziny np.: po śmier­ci potenc­jal­nego ojca. Takie bada­nia wykony­wane są w sprawach o spadek, ali­men­ty, ale także wtedy, kiedy chce­cie Państ­wo po pros­tu zyskać pewność co do pokrewieńst­wa.

Ist­nieje wiele możli­woś­ci zas­tosowa­nia badań DNA w celu potwierdzenia lub wyk­luczenia pokrewieńst­wa. Poniżej prezen­tu­je­my Państ­wu najczęst­sze przy­pad­ki, z jaki­mi się spo­tykamy.
Przy tego typu bada­ni­ach najlepiej jest na początku omówić z nami Państ­wa przy­padek, a my następ­nie zapro­ponu­je­my najpewniejsze rozwiązanie.

Najczęstsze przypadki testów na pokrewieństwo zlecane przez naszych klientów:

Jeśli macie Państ­wo potrze­bę ustal­e­nia pokrewieńst­wa w innym przy­pad­ku niż wymienione powyżej prosimy Państ­wa o kon­takt z nami.

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.