Badania DNA więzów krwi – jakie relacje można sprawdzić?

Czy to na pewno mój wnuk/wnuczka? Czy to możli­we, że jesteśmy rodzeńst­wem? Mamy takie samo rzad­kie nazwisko – czy jesteśmy spokrewnieni? To trudne pyta­nia, które bard­zo częs­to spędza­ją sen z powiek, cza­sa­mi spada­ją na nas jak “grom z jas­nego nie­ba”. Pewność co do więzów krwi umożli­wia rozwiązanie wielu spraw – zarówno pry­wat­nych, jak i sądowych (np. o spadek czy ali­men­ty).

Czy jesteśmy spokrewnieni? Badanie DNA pozwoli ustalić więzy krwi

Dzi­adek i wnuczek, bab­cia i wnucz­ka, rodzeńst­wo (dwie siostry, dwóch braci, sios­tra i brat), wujek i bratanek… bada­nia pokrewieńst­wa dają naprawdę dużo różnych możli­woś­ci, nawet przy bard­zo skom­p­likowanych sytu­ac­jach. Wynik pozwala zyskać jed­noz­naczną pewność co do bio­log­icznego pokrewieńst­wa. W jakich między inny­mi sytu­ac­jach się przy­da­je?

.

Badanie DNA dzi­ad­ków i wnuków – czy jesteśmy spokrewnieni?

Wielu dzi­ad­ków ma wąt­pli­woś­ci, czy wnukowi lub wnuczce na pewno należy się spadek lub też niespodziewanie na ich drodze sta­je wnuk/wnuczka, o których ist­nie­niu nie mieli poję­cia. Na szczęś­cie dzię­ki badan­iom pokrewieńst­wa w prosty sposób moż­na uzyskać odpowiedź na pytanie „czy to na pewno dziecko mojego syna?”, “czy na pewno jesteśmy rodz­iną?”. Bada­nia te są częs­to wyko­rzysty­wane w sytu­acji, gdy nie ma możli­woś­ci wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo. Nierzad­ko korzys­ta­ją z nich również sądy, a sam wynik jest jed­noz­naczną infor­ma­cją. .

Takie przypadki badaliśmy:

Bada­nia DNA rodzeńst­wa – czy mamy wspól­nych rodziców/ojca/matkę?

Zdarza­ją się także sytu­acje, gdy rodzeńst­wo chce zyskać pewność co do łączą­cych ich więzów krwi lub pochodzenia od tego samego ojca. Adopc­ja, rozdzie­le­nie po nar­o­dz­i­nach, pod­mi­ana w szpi­talu, nowa rodz­i­na ojca lub mat­ki, romans – to wszys­tko częs­to powodu­je, że dwie oso­by wcale nie mają całkowitej pewnoś­ci co do wspól­nych przod­ków. A badanie pokrewieńst­wa pozwala im tę pewność zyskać..

Takie przypadki badaliśmy:

Badanie DNA krewnych ojca – czy to moja rodz­i­na?

W jaki jeszcze sposób moż­na wyko­rzys­tać bada­nia gene­ty­czne? Dla wielu osób to szansa, by poz­nać swoich dale­kich krewnych czy przod­ków, a nawet – rodz­iców, wujost­wo czy dzi­ad­ków. Zdarza się, że to samo rzad­kie nazwisko częs­to rodzi pode­jrze­nie pokrewieńst­wa, jed­nak tylko bada­nia DNA pozwala­ją to sprawdz­ić….

Takie przypadki badaliśmy:

Badania DNA więzów krwi – dlaczego warto się zdecydować?

Korzyś­ci z bada­nia gene­ty­cznego na pokrewieńst­wo jest naprawdę wiele. Pozwala­ją nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin to wstęp do nowego życia. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

 

Dyskrecja na każdym etapie zlecenia badania DNA

Wiemy jak bard­zo jest to dla Państ­wa ważne, dlat­ego gwaran­tu­je­my dyskrecję na każdym etapie, zaczy­na­jąc od pier­wszego kon­tak­tu z nami po wyko­nanie tes­tu. Badanie DNA mogą Państ­wo zle­cić zarówno poda­jąc swo­je dane jak i anon­i­mowo. Do bada­nia wyko­rzysty­wana jest prak­ty­cznie każ­da prób­ka, która jest tak samo dobra i tak samo pew­na. O Państ­wa dyskrecję lab­o­ra­to­ri­um dba również w trak­cie wysył­ki zestawów testowych oraz wyników. Kon­takt z Państ­wem jest wyłącznie na auto­ry­zowane numery tele­fonów i adresy e-mailowe i lab­o­ra­to­ri­um nigdy nie potwierdza, że dany pac­jent zle­cił u nas badanie.

Sprawdź pokrewieństwo na podstawie dowolnej próbki, np. używanej maszynki do golenia

Jed­noz­naczny rezul­tat mogą Państ­wo uzyskać na pod­staw­ie każdej prób­ki z mate­ri­ałem gene­ty­cznym. Z powodze­niem moż­na przekazać więc nie tylko wymazy z policz­ka, ale też uży­wane przed­mio­ty codzi­en­nego użytku (np. maszynkę do gole­nia, szc­zoteczkę do zębów, szk­lankę, słomkę, niedopałek papierosa, pod­paskę), włosy z cebulka­mi, plamy krwi i innych wydzielin i wiele innych ele­men­tów..


Pewny i jednoznaczny wynik badania DNA – również do sądu

Takie badanie wystar­czy wykon­ać tylko raz, ponieważ pod­dawane anal­izie frag­men­ty DNA są niezmi­enne. Co więcej, każ­da prób­ka jest tak samo pew­na, ponieważ DNA w każdej jest iden­ty­czne. Meto­da wyko­rzys­tana przez lab­o­ra­to­ri­um zależy od różnych czyn­ników, przede wszys­tkim płci badanych osób. Zawsze dobier­ana jest tak, by mogli Państ­wo zyskać jed­noz­naczny wynik i pewność na całe życie. Przykład­owo – w bada­niu dzi­ad­ka i wnu­ka korzys­ta się z anal­izy chro­mo­so­mu Y. To dlat­ego, że ten chro­mo­som przekazy­wany jest z pokole­nia na pokole­nie w linii męskiej, a więc dzi­adek, syn i wnuczek będą mieć iden­ty­czny.

.

Badanie pokrewieńst­wa mogą Państ­wo zle­cić także z pełną pro­ce­durą sądową, obe­j­mu­jącą m.in. pobranie wymazów z policz­ka w placów­ce w obec­noś­ci świad­ków i eksper­tyzę eksper­ta ds. ojcost­wa i pokrewieńst­wa (pełniącego funkcję biegłego sądowego). Taki doku­ment sta­je się dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym w wielu sprawach sądowych. Bada­nia DNA wykonu­je­my także na zlece­nia pol­s­kich sądów oraz proku­ratu­ry.

200 placówek w Polsce albo badanie z dowolnego miejsca na świecie – wybierz dogodne miejsce i termin testu

Na badanie mogą Państ­wo umówić się tele­fon­icznie lub przez inter­net do jed­nej z 200 naszych placówek – bez kole­jek. Tam prób­ki pobierze doświad­c­zony per­son­el medy­czny, a także pomoże wypełnić wszys­tkie doku­men­ty..

..

Zestaw do pobiera­nia próbek mogą Państ­wo zamówić również do dowol­nego miejs­ca na świecie, a później odesłać prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um. Mogą Państ­wo wybrać przesyłkę dyskret­ną (bez danych i pieczątek lab­o­ra­to­ri­um), dzię­ki czemu nikt nie domyśli się jej zawartoś­ci. Co ważne, badanie pokrewieńst­wa może być wyko­nane również anon­i­mowo – bez podawa­nia danych osobowych uczest­ników tes­tu. O Państ­wa dyskrecję na każdym etapie bada­nia. Dzię­ki temu mogą mieć Państ­wo pewność, że wszelkie infor­ma­c­je są bez­pieczne.

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 19/11/2015, Data aktualizacji: 25/03/2019