Czy to mój wnuk? prosty sposób na sprawdzenie

Jako bab­cia lub dzi­adek znaleźliś­cie się Państ­wo w sytu­acji, gdzie potrze­bu­je­cie dowodu, że wasz wnuk rzeczy­wiś­cie jest z Wami spokrewniony? Zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzi­ad­ka­mi a wnukiem lub wnuczką? Tak,  jest to możli­we i to bez włącza­nia do bada­nia prób­ki od bio­log­icznego ojca.  Poniżej opisu­je­my Państ­wu w jaki sposób mogą Państ­wo wykon­ać badanie DNA i zyskać 100% pewność.
>
Kiedy dziecko jest chłopczykiem.

Badanie DNA dziadka i wnuka

Badanie DNA dzi­ad­ka i wnu­ka jed­noz­nacznie potwierdza bio­log­iczne pokrewieńst­wo pomiędzy nimi.

Taki przy­pad­kiem zaj­mowało się testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:
Bard­zo zamożny mężczyz­na zginął w wypad­ku samo­chodowym pozostaw­ia­jąc nieślub­ne  dziecko. Rodz­i­na zmarłego nic nie wiedzi­ała na tem­at ist­nienia dziec­ka. Po pewnym cza­sie do rodziny zmarłego zgłosiła się mat­ka dziec­ka (kochanka zmarłego mężczyzny) z żądaniem o włącze­nie jej syna do spad­ku po zmarłym mężczyźnie.
Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie, że chło­piec rzeczy­wiś­cie był dzieck­iem zmarłego mężczyzny?

Odpowiedź:
Tak, jest możli­we wyko­nanie bada­nia DNA.

Co zro­biono w tym przy­pad­ku:
Rodz­i­na zmarłego poin­for­mowała pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um, że żyje jeszcze jego ojciec. Dlat­ego też zapro­ponowano im wyko­nanie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Ponieważ każdy ojciec przekazu­je swoim syn­om chro­mo­som Y (mają go tylko mężczyźni). Syn­owie ten sam chro­mo­som Y przekazu­ją z kolei swoim syn­om i tak z pokole­nia na pokole­nie.
W lab­o­ra­to­ri­um prze­badano próbkę od dzi­ad­ka i dziec­ka (potenc­jal­nego wnu­ka). Okaza­ło się, że te dwie oso­by miały taki sam pro­fil chro­mo­so­mu Y, co oznacza­ło, że z wysokim praw­dopodobieńst­wem są ze sobą spokrewnieni.
>
Kiedy dziecko jest dziew­czynką

Badanie DNA wnuczki oraz babci i dziadka potwierdzi lub wykluczy, że ojcem dziewczynki jest ich syn.

Badanie DNA wnucz­ki oraz bab­ci i dzi­ad­ka potwierdzi lub wyk­luczy, że ojcem dziew­czyn­ki jest ich syn.

Taki przy­padek badano w lab­o­ra­to­ri­um:
Bezro­bot­ny mężczyz­na żyją­cy w niefor­mal­nym związku spłodz­ił dziecko- dziew­czynkę, której potem się wyparł . Mat­ka nie mają­ca zbyt dużych środ­ków do życia pozwała rodz­iców mężczyzny o ali­men­ty. Sprawa toczyła się przez Sądem Rodzin­nym, który to zle­cił nam badanie sprawdza­jące czy dziew­czyn­ka jest wnuczką rodz­iców mężczyzny.

Odpowiedź:
Tak, jest możli­we wyko­nanie bada­nia na pod­staw­ie próbek od wnucz­ki i dzi­ad­ków.

Co zro­biono w tym przy­pad­ku:
Jako, że dziecko było płci żeńskiej i nie moż­na było wykon­ać bada­nia pod kątem chro­mo­so­mu Y, pobra­no prób­ki od dziec­ka oraz bab­ci i dzi­ad­ka a następ­nie ustalono ich pro­file DNA (to samo lab­o­ra­to­ri­um robi przy tes­tach na ojcost­wo). Dodatkowo badanie to rozsz­er­zono o spec­jal­isty­czną anal­izę statysty­czną, która bard­zo dokład­nie określiła czy wnucz­ka jest spokrewniona z dzi­ad­ka­mi.

Z taki­mi i inny­mi przy­pad­ka­mi lab­o­ra­to­ri­um spo­ty­ka się bard­zo częs­to. Mamy bard­zo duże doświad­cze­nie w rozstrzy­ga­niu czy dane oso­by należą do jed­nej rodziny. Oprócz spec­jal­istów mają­cych prak­ty­czne doświad­cze­nie w przeprowadza­niu takich anal­iz, dodatkowo wyko­rzys­tu­je pro­fesjon­alne pro­gramy dokonu­jące obliczeń.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016