Poronienia nawykowe – najszerszy zakres badań po poronieniu w jednym miejscu

Jesteś po 3 poronieni­ach (poronienia nawykowe) i do tej pory nie robiłaś żad­nych badań lub tylko te pod­sta­wowe? Chci­ałabyś urodz­ić zdrowe dziecko, jed­nak obaw­iasz się, że Two­je szanse coraz bardziej male­ją? Nic bardziej myl­nego! Mimo poronień nadal masz bard­zo duże szanse na powodze­nie kole­jnej ciąży.

Kompleksowa diagnostyka – od czego zacząć?

Kluczem do sukce­su może być kom­plek­sowa diag­nos­ty­ka po poronie­niu, która może dać Ci odpowiedź na pyta­nia:

 co było przy­czyną poronień?

 co zro­bić, aby kole­j­na ciąża zakończyła się powodze­niem?

 czy po poronieni­ach lekarz powinien zale­cić jakieś lecze­nie?


.

Bard­zo częs­to pac­jen­t­ki po pier­wszym i drugim poronie­niu słyszą: „tak się zdarza”, „nie ma potrze­by wykony­wa­nia badań”. Nieste­ty później dochodzi do kole­jnej straty… Warto wiedzieć, że Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca wyko­nanie badań już po drugiej stra­cie. Od czego zatem zacząć bada­nia po poronie­niu i jak najlepiej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży po poronie­niu?

 


Badania genetyczne i immunologiczne po poronieniu – mogą dać odpowiedź, jaka była przyczyna straty

Jeśli chcesz poz­nać przy­czynę poronień i zwięk­szyć swo­je szanse na pomyśl­ny prze­bieg kole­jnej ciąży – wykon­aj najbardziej kom­plek­sowy paki­et badań po poronie­niu. Obe­j­mu­je on najważniejsze bada­nia immuno­log­iczne i gene­ty­czne po poronie­niu:

 1. badanie kar­i­o­ty­pu u Ciebie i Two­jego part­nera,
 2. badanie trom­bofil­ii wrod­zonej u Ciebie (mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, 2 wari­anty genu MTHFR C677T i A1298C, PAI-1, V R2),
 3. badanie immunofeno­ty­pu u Ciebie (komór­ki NK- CD16CD56 oraz inne sub­pop­u­lac­je lim­fo­cytów: CD3, CD4, CD8, sto­sunek CD4/CD8, CD19, CD19CD5),
 4. 30-min­u­tową kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem.

Dlaczego warto wykonać kompleksowy pakiet badań „poronienia nawykowe”?

Ponieważ obe­j­mu­je on najważniejsze bada­nia po poronieni­ach. Dzię­ki nim możesz dowiedzieć się, dlaczego doszło do straty, a także wraz ze swoim lekarzem włączyć odpowied­nie lecze­nie, które zwięk­szy szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży. Co ważne, bard­zo częs­to lecze­nie jest bard­zo proste, bo opiera się na dobra­niu właś­ci­wych leków lub suple­men­tacji akty­wny­mi wit­a­m­i­na­mi.

Jakie informacje uzyskasz, decydując się na kompleksowy pakiet?

Dowiesz się, czy masz trom­bofil­ię wrod­zoną, która przy­czy­nia się do wczes­nych i nawykowych poronień.

Uzyskasz infor­ma­cję, czy Ty i Twój part­ner macie praw­idłowy kar­i­o­typ, czyli obraz chro­mo­somów. Niepraw­idłowoś­ci w tym zakre­sie mogą być przy­czyną poronień i/lub prob­lemów z zajś­ciem w ciążę.

Bada­jąc immunofeno­typ będziesz wiedzieć, czy Twój układ odpornoś­ciowy nie jest nad­miernie pobud­zony przez co “wal­czy” z rozwi­ja­ją­cym się zar­o­d­kiem lub pło­dem.

Uzyskasz poradę od lekarza gene­ty­ka, który omówi wyni­ki badań gene­ty­cznych, powie, co oznacza­ją i jeśli będzie wskazanie – zale­ci Ci odpowied­nie lecze­nie.


Gdzie wykonam kompleksowe badania po poronieniu?

Wszys­tkie bada­nia wykonasz pod­czas jed­nej wiz­y­ty w naszych placówkach, których mamy pon­ad 200 w całej Polsce. Wystar­czy umówić się z kilkud­niowym wyprzedze­niem. Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze prób­ki do badań, czyli wymaz z wewnętrznej strony policz­ka do bada­nia trom­bofil­ii wrod­zonej oraz krew z żyły odłok­ciowej do bada­nia kar­i­o­ty­pu i immunofeno­ty­pu.

Ile kosztuje badanie i ile czeka się na wyniki?

Cena Paki­etu Poronienia Nawykowe to 1437 zł. Obe­j­mu­je ona badanie kar­i­o­ty­pu u Ciebie i part­nera, trom­bofil­ii wrod­zonej i immunofeno­ty­pu (u kobi­ety), 30-min­u­tową kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem oraz pobranie próbek na miejs­cu. Wynik bada­nia otrzy­mu­je­cie Państ­wo w zależnoś­ci od bada­nia, czyli:

 • immunofeno­typ 5 dni roboczych
 • trom­bofil­ia wrod­zona 14 dni roboczych
 • kar­i­o­typ 3–4 tygod­nie
 • kon­sul­tac­ja z gene­tykiem odby­wa się zawsze po przeprowad­zonych bada­ni­ach.

Jak się przygotować do kompleksowych badań po poronieniu?

 1. Godz­inę przed pobraniem próbek nie należy jeść, pić, żuć gumy i pal­ić papierosów.
 2. Dzień przed wiz­ytą prosimy o stosowanie diety lekkos­trawnej i picie dużej iloś­ci wody
 3. W dniu poprzedza­ją­cym badanie nie należy spoży­wać alko­holu.
 4. Jeśli na miejs­cu będzie wykony­wane badanie mor­fologii, do bada­nia trze­ba przyjść na czc­zo.
 5. W przy­pad­ku bada­nia immunofeno­ty­pu — W przy­pad­ku przyj­mowa­nia sil­nych leków stery­dowych, anty­bio­tyków o dzi­ała­niu ogól­nous­tro­jowym, wys­tąpi­enia infekcji z pod­wyżs­zoną tem­per­aturą ciała, badanie należy wykon­ać po 4 tygod­ni­ach od zakończenia leczenia bądź ustąpi­enia objawów choro­by. U pac­jen­tek, u których wys­tępu­ją poronienia nawykowe bądź niepowodzenia IVF, zale­canym cza­sem wyko­na­nia bada­nia jest dru­ga faza cyk­lu.

Chcesz się umówić na kompleksowy pakiet badań po poronieniu lub uzyskać więcej informacji na jego temat?


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 21/12/2018, Data aktualizacji: 14/03/2019