Cennik badań DNA

Gwarancja stałej ceny — podana cena badania DNA jest ostateczna (żadnych ukrytych kosztów)

Poniżej zna­jdą Państ­wo cen­ni­ki ofer­owanych przez nas badań gene­ty­cznych z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana.

Poroz­maw­iaj o bada­niu, zamów zestaw do domu lub umów wiz­ytę w jed­nym z 200 punk­tów pobrań:

Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00, w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00.

Testy DNA na ojcostwo i pokrewieństwo

 • Testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych (24 mark­ery DNA)
 • Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa (24 mark­ery DNA)
 • Testy na ojcost­wo w ciąży
 • Ustal­e­nie pokrewieńst­wa (np. sios­tra-brat, dzi­ad­kowie-wnu­ki)

Sprawdź cen­nik

Badania genetyczne medyczne

 • Nietol­er­anc­je pokar­mowe (celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy)
 • Bada­nia w kierunku przy­czyn choro­by zakrzepowo-zatorowej
 • Bada­nia dla par stara­ją­cych się o dziecko
 • Bada­nia po poronie­niu
 • Bada­nia dla dzieci (test NOVA)
 • Bada­nia w ciąży (test SANCO, NIFTY PRO)
 • Bada­nia przed stosowaniem antykon­cepcji hor­mon­al­nej
 • Bada­nia w kierunku hemochro­ma­tozy i zespołu Gilber­ta

Sprawdź cen­nik

Wynik bada­nia przesyłany jest do Państ­wa na wskazany adres e-mail i/lub pocztą.

Zobacz też: Indeks badań gene­ty­cznych

Jakość badań DNA

 • testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA, Nr AB 1618.
 • Najwyższą jakość badań została potwierdza­ją liczne cer­ty­fikaty, przyz­nane m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Zobacz cer­ty­fikaty
 • Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Labqual­i­ty.
 • Anal­izy w lab­o­ra­to­ri­um wykony­wane są na najwyższej jakoś­ci odczyn­nikach (m.in. firmy PROMEGA oraz z cer­ty­fikatem IVD).
 • Jako jed­no z nielicznych lab­o­ra­toriów w Polsce przeprowadza­my bada­nia ojcost­wa na aż 24 mark­er­ach DNA.
 • W przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo, badanie wykony­wane jest dru­gi raz.
 • Na wyniku bada­nia ojcost­wa przed­staw­ione są pro­file gene­ty­czne, które potwierdza­ją rzetelne wyko­nanie anal­iz.
 • Robimy bada­nia z każdej prób­ki, nawet tak niety­powej jak nad­gryziony wafelek czy balon nad­muchi­wany przez badaną osobę.
 • Mar­ka testD­NA ist­nieje od 2003 roku i w tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla 250 000 pac­jen­tów.
 • Zau­fały nam sądy, eksper­ci i uznane ośrod­ki pol­skie i zagraniczne, z który­mi współpracu­je­my.
 • Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy.

.


Badania DNA w całej Polsce

Bada­nia gene­ty­czne moż­na zro­bić w dowol­nym, dogod­nym miejs­cu. Prób­ki do bada­nia moż­na pobrać w jed­nym z pon­ad 200 punk­tów pobrań w całym kra­ju. Zna­jdź najbliższą placówkę

Prób­ki DNA moż­na też przy­go­tować samodziel­nie w domu za pomocą wysyłkowego zestawu pobran­iowego (dostęp­nego również w przy­chod­ni­ach i pon­ad 150 aptekach). Zestaw wysyłamy na dowol­ny adres, również za granicą. Pobranie prób­ki DNA jest bard­zo łatwe i bezbolesne nawet u małego dziec­ka. Pole­ga na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka paty­czkiem zakońc­zonym baweł­ni­aną główką (przy­pom­i­na on paty­czek higien­iczny), tzw. wymazówką.


Konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z porad­nict­wa gene­ty­cznego. Porady udzielane są tele­fon­icznie przez doświad­c­zonych lekarzy gene­tyków. Są nimi cieszące się bard­zo dobrą opinią wśród pac­jen­tów m.in. dr n. med. Rena­ta Pos­myk i lek. Bea­ta Kozak-Klonows­ka. Pon­ad­to, ist­nieje możli­wość skon­sul­towa­nia wyników badań z diete­tyka­mi klin­iczny­mi, gas­troen­terologa­mi i psy­chologa­mi. Lekarze objaś­ni­a­ją rezul­tat i jego znacze­nie dla pac­jen­ta oraz wskazu­ją dal­sze postępowanie, przy­go­towu­ją również pisemne zalece­nia. Kon­sul­tac­ja trwa 30 min­ut i odby­wa się w dogod­nym dla pac­jen­ta ter­minie. Roz­mowa tele­fon­icz­na jest bard­zo kom­for­towa  — pac­jen­ci nie muszą wychodz­ić z domu i czekać w kole­jce. Poz­naj nasz zespół


Wsparcie 7 dni w tygodniu

Nasi kon­sul­tan­ci medy­czni służą pac­jen­tom wspar­ciem 7 dni w tygod­niu do późnych godzin wiec­zornych. Dzię­ki temu mogą Państ­wo na bieżą­co rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i poroz­maw­iać z kom­pe­tent­ną i zaan­gażowaną osobą, która wszys­tko dokład­nie wytłu­maczy. Bard­zo ważne jest dla nas udzie­le­nie Państ­wu odpowied­niego wspar­cia – mery­to­rycznego i emocjon­al­nego – na każdym etapie real­iza­cji tes­tu DNA. Każ­da sytu­ac­ja pac­jen­ta jest inna, dlat­ego nasi kon­sul­tan­ci medy­czni trak­tu­ją każdego indy­wid­u­al­nie. Mogą Państ­wo skon­tak­tować się z nami w wygod­ny sposób – przez tele­fon, e-mail czy bezpłat­ny czat online. Jeśli chcą Państ­wo zamówić szy­b­ki kon­takt, wystar­czy pozostaw­ić swój numer tele­fonu na naszej stron­ie. Skon­tak­tuj się z nami


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Więcej informacji

Porozmawiaj o badaniu DNA lub umów się na wizytę

Czekamy na kon­takt: od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00, w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00.

banner2

Cen­nik badań DNA
5 (100%) 4
Data publikacji: 26/10/2017, Data aktualizacji: 21/01/2019