Cennik badań DNA

Gwarancja stałej ceny — podana cena jest ostateczna (żadnych ukrytych kosztów).

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państ­wa bezpłat­nie pocztą.

Testy na ojcostwo i pokrewieństwo

 • Testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych
  (z dowol­nych próbek DNA)
 • Testy na ojcost­wo do celów sądowych
 • Testy na ojcost­wo w ciąży
 • Ustal­e­nie pokrewieńst­wa
  (np. sios­tra-brat, dzi­ad­kowie-wnu­ki)

Sprawdź cen­nik

Badania medyczne

 • Nietol­er­anc­je pokar­mowe (celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy)
 • Przyswa­janie kwa­su foliowego (MTHFR)
 • Bada­nia po poronie­niu (trom­bofil­ia wrod­zona, kar­i­o­typ,
  badanie mate­ri­ału z poronienia w kierunku
  przy­czyn ustal­e­nia płci)
 • Badanie dla dzieci (test NOVA)
 • Hemochro­ma­toza

Sprawdź cen­nik

Żadnych ukrytych opłat!

Gwaran­tu­je­my naszym pac­jen­tom nie tylko pewny wynik bada­nia DNA ale też bez­pieczeńst­wo — również to cenowe. Dlat­ego ceny testów na ojcost­wo podane w cen­niku są cena­mi ostate­czny­mi. Nie ma żad­nych dodatkowych opłat, o których dowiedzą się Państ­wo w trak­cie bada­nia. Najczęś­ciej pobier­any­mi dodatkowy­mi opłata­mi w innych lab­o­ra­to­ri­ach jest opła­ta za pobranie próbek w placów­ce, pro­file gene­ty­czne na wyniku, włącze­nie do bada­nia próbek takich jak włosy czy szc­zotecz­ka do zębów, przesył­ka zestawu testowego czy wyniku oraz kole­jne pobranie pobranie próbek, jeśli pier­wsze okażą się złej jakoś­ci.

U nas mają Państ­wo to wszys­tko za dar­mo! .

Jakość badań

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA, Nr AB 1618. Oprócz samej akredy­tacji posi­a­da także prestiżowe cer­ty­fikaty potwierdza­jące jakość przeprowadzanych anal­iz —  Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG)Ger­man DNA Pro­fil­ing Group (GEDNAP). Reg­u­larnie uczest­niczy w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, uzysku­jąc najlep­sze oce­ny.

Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy).  Zobacz cer­ty­fikaty..

Więcej informacji

banner2


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz