Cennik badań DNA

Gwarancja stałej ceny — podana cena jest ostateczna (żadnych ukrytych kosztów).

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państ­wa bezpłat­nie pocztą.

Testy na ojcostwo i pokrewieństwo

 • Testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych
  (z dowol­nych próbek DNA)
 • Testy na ojcost­wo do celów sądowych
 • Testy na ojcost­wo w ciąży
 • Ustal­e­nie pokrewieńst­wa
  (np. sios­tra-brat, dzi­ad­kowie-wnu­ki)

Sprawdź cen­nik

Badania medyczne

 • Nietol­er­anc­je pokar­mowe (celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy)
 • Przyswa­janie kwa­su foliowego (MTHFR)
 • Bada­nia po poronie­niu (trom­bofil­ia wrod­zona, kar­i­o­typ,
  badanie mate­ri­ału z poronienia w kierunku
  przy­czyn ustal­e­nia płci)
 • Badanie dla dzieci (test NOVA)
 • Badanie w kierunku choro­by alzheimera (ApoE)
 • Hemochro­ma­toza

Sprawdź cen­nik

Żadnych ukrytych opłat!

Gwaran­tu­je­my naszym pac­jen­tom nie tylko pewny wynik bada­nia DNA ale też bez­pieczeńst­wo — również to cenowe. Dlat­ego ceny testów na ojcost­wo podane w cen­niku są cena­mi ostate­czny­mi. Nie ma żad­nych dodatkowych opłat, o których dowiedzą się Państ­wo w trak­cie bada­nia. Najczęś­ciej pobier­any­mi dodatkowy­mi opłata­mi w innych lab­o­ra­to­ri­ach jest opła­ta za pobranie próbek w placów­ce, pro­file gene­ty­czne na wyniku, włącze­nie do bada­nia próbek takich jak włosy czy szc­zotecz­ka do zębów, przesył­ka zestawu testowego czy wyniku oraz kole­jne pobranie pobranie próbek, jeśli pier­wsze okażą się złej jakoś­ci.

U nas mają Państ­wo to wszys­tko za dar­mo! .

Więcej informacji

banner2


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.