Cennik badań genetycznych medycznych

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań gene­ty­cznych z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana.
Bada­nia po poronie­niu
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­ny odbiór próbek
img
tel
Cena: 397,-

czytaj więcej

 • Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22
 • Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Bezpłat­ny odbiór próbek
 • Wynik w 5–10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 820,-

czytaj więcej

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 330,-

zamów

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 443,-

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • 30-min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 443,-

zamów

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

 • Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie PAI-1/SERPINE1

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie V R2

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
Cena: 387,- 500,-

 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
Cena: 787,-

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 550,- 697,-

zamów

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia + 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 699,- 897,-

zamów

Immunofenotyp

 • CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16 (komór­ki NK)
 • Wynik 5 dni roboczych
 • Badanie w placów­ce

Cena: 450,-

(cena zaw­iera koszt pobra­nia w placów­ce)
400 zł (cena bada­nia
w Katow­icach na
ul. Bocheńskiego 38 A)

 • Immunofeno­typ (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16 (komór­ki NK) -badanie u kobi­ety
 • Trom­bofil­ia wrod­zona (6 zmi­an) — badanie u kobi­ety
 • Kar­i­o­typ u kobi­ety i mężczyzny
 • 30-min. kon­sul­tac­ja tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wyni­ki immunofeno­ty­pu 5 dni, trom­bofil­ii 14 dni, kar­i­o­ty­pu 4 tygod­nie


Nietol­er­anc­je pokar­mowe
 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 377,- 547,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 397,- 567,-

zamów

 • Badanie dwóch mutacji w genie LCT (13910 i 22018) w jed­nej cenie!
 • Wynik do 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LCT (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia celi­akia 7 dni roboczych, nietol­er­anc­ja lak­tozy do 10 dni roboczych roboczych  (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 494,- 667,-

zamów


Bada­nia dla dzieci

Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych (test NOVA)

 • Badanie 12000 mutacji w kierunku 68 chorób meta­bol­icznych, 14 chorób niedoboru odpornoś­ci (inaczej immuno­log­icznych) oraz 5 innych chorób.

Badanie wrażli­woś­ci (tol­er­ancji) na 32 leki (test NOVA)

 • Badanie pozwala­jące określić, które leki będą dla dziec­ka bez­pieczne i skuteczne (wraz z indy­wid­u­al­nym dobraniem dawek), a które nieskuteczne i niebez­pieczne.
 • Gru­pa badanych leków: anty­bio­ty­ki, leki onko­log­iczne, leki neu­ro­log­iczne, leki kar­di­o­log­iczne, leki gas­tro­log­iczne.

Badanie na trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku.
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku.

Badanie na nietol­er­ancję lak­tozy

 • Badanie dwóch wari­antów w genie LCT (13910 i 22018) w jed­nej cenie.

Badanie wari­antów genu MTHFR

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR.

Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną

 • Badanie 4 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, V R2, PAI-1/ SERPINE1 4G/5G (Inhibitor Akty­wa­to­ra Plazmino­genu).

Badanie na hemochro­ma­tozę

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C.

Bezpłat­ny zestaw pobran­iowy i kuri­er
Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Kon­sul­tac­ja wyników z lekarzem

tel
Cena: 4887,-

zamów

 • Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych
 • Badanie wrażli­woś­ci na 32 leki
 • Dar­mowy zestaw pobran­iowy i kuri­er
 • Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja wyniku z lekarzem gene­tykiem
img
tel
Cena: 3887,-

zamów

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
img
tel
Cena: 277,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 377,- 547,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 397,- 567,-

zamów

 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018) w jed­nej cenie!
 • Wynik do 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia
 • Czas oczeki­wa­nia celi­akia 7 dni roboczych, nietol­er­anc­ja lak­tozy do 10 dni roboczych roboczych  (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 494,- 667,-

zamów


Bada­nia dla kobi­et w ciąży
 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

 • Zakres: tri­so­mia 21, tri­so­mia 18, tri­so­mia 13, tri­so­mia 9, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22, mikrod­elec­je i zespoły dup­likacji — łącznie aż 84 mikrod­elec­je / dup­likac­je co spraw­ia, że jest to najsz­er­szy niein­wazyjny test pre­na­tal­ny dla kobi­et w ciąży
 • Dostęp­ny od 10 tygod­nia ciąży
 • Wynik maksy­mal­nie w 10 dni roboczych (czas lic­zony od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • W cenie tes­tu ubez­piecze­nie na wypadek wyda­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego (do 210 000 zł) oraz zwrot kosztów wyko­nanej amniop­unkcji jeśli wynik tes­tu NIFTY będzie pozy­ty­wny (do 2600 zł)

Po zakupie bada­nia skon­tak­tu­je­my się  w celu umówienia ter­minu wiz­y­ty i placów­ki, w której odbędzie się badanie.

W placów­ce należy wpłacić 50 zł za pobranie krwi. Całkowi­ta cena bada­nia 2397zł

tel
Cena: 2347 ‚-

zamów

 • Zakres: Tri­somie 21, 18, 13 + Płeć pło­du + Ane­u­ploi­die X,Y
 • Dostęp­ny po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 8 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 2397 ‚-

czytaj więcej

 • Zakres: Tri­somie 21, 18, 13 + Płeć pło­du + Ane­u­ploi­die X, Y + Pan­el mikrod­elecji: DiGeorge’a, Angel­mana, Pradera-Williego, delec­ja 1p36, Wol­fa-Hirschhor­na i Cri-du-chat + anal­iza licz­by wszys­t­kich pozostałych chro­mo­somów
 • Dostęp­ny po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 14 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 2897 ‚-

czytaj więcej

Bada­nia dla par stara­ją­cych się o dziecko
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
tel
Cena: 387,- 500,-

 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
tel
Cena: 787,-

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 330,-

zamów

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 443,-

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Pobranie próbek w placów­ce
 • Tele­fon­icz­na kon­sul­tac­ja wyniku z gene­tykiem (30 min­ut roz­mowy)
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
tel
Cena: 747,-

 

CFTR

 • 36 mutacji
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 570,-

zamów

Niepłodność męska

 • AZF
 • CFTR (dele2,3, delF508)
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 410,-

zamów

Niepłodność męska PAKIET PLUS

 • AZF
 • CFTR (dele2,3, delF508)
 • Kar­i­o­typ
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik AZF i CFTR 14 dni roboczych
 • Wynik kar­i­o­ty­pu 3–4 tygod­nie
Cena: 767,-

Pakiet NIEPŁODNOŚĆ dla pary

 • AZF
 • CFTR (dele2,3, delF508)
 • Kar­i­o­typ
 • Trom­bofil­ia wrod­zona (u kobi­ety)
 • 30-min­u­towa kon­sul­tac­ja tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik AZF, CFTR, trom­bofil­ia wrod­zona 14 dni roboczych
 • Wynik kar­i­o­ty­pu 3–4 tygod­nie
Cena: 1497,-

Pakiet NIEPŁODNOŚĆ PLUS dla pary

 • AZF
 • CFTR (dele2,3, delF508)
 • Kar­i­o­typ
 • Trom­bofil­ia wrod­zona (u kobi­ety)
 • Immunofeno­typ
 • 30-min­u­towa kon­sul­tac­ja tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik immunofeno­ty­pu 5 dni roboczych
 • Wynik AZF, CFTR, trom­bofil­ia wrod­zona 14 dni roboczych
 • Wynik kar­i­o­ty­pu 3–4 tygod­nie
Cena: 1847,-


Badanie w kierunku przy­czyny nad­mi­aru żelaza
 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 297,- 350,-

zamów

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Cena: 377,-

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z lekarzem – spec­jal­istą w diag­no­zowa­niu hemochro­ma­tozy
tel
Cena: 397,-

zamów


Badanie w kierunku zespołu Gilber­ta
 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Cena: 217,-

zamów

 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z lekarzem gas­troen­terolo­giem (30min)
Cena: 317,-

zamów


Bada­nia w kierunku choro­by zakrzepowo-zatorowej (trom­bofil­ia wrod­zona)
 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 330,-

zamów

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 443,-

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • 30-min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 443,-

zamów

 • Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie PAI-1/SERPINE1

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie V R2

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów


Bada­nia paki­etowe

Antykoncepcja Pakiet STANDARD

 • Badanie mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Cena: 290,-

zamów

Antykoncepcja Pakiet PREMIUM

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Cena: 330,-

zamów

Trombofilia wrodzona + celiakia

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
Cena: 550,-

zamów

Kariotyp badanie PAKIETOWE dla pary

 • Badanie kar­i­o­ty­pu (2 oso­by)
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej (tylko u kobi­ety)
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie

Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych (test NOVA)

 • Badanie 12000 mutacji w kierunku 68 chorób meta­bol­icznych, 14 chorób niedoboru odpornoś­ci (inaczej immuno­log­icznych) oraz 5 innych chorób.

Badanie wrażli­woś­ci (tol­er­ancji) na 32 leki (test NOVA)

 • Badanie pozwala­jące określić, które leki będą dla dziec­ka bez­pieczne i skuteczne (wraz z indy­wid­u­al­nym dobraniem dawek), a które nieskuteczne i niebez­pieczne.
 • Gru­pa badanych leków: anty­bio­ty­ki, leki onko­log­iczne, leki neu­ro­log­iczne, leki kar­di­o­log­iczne, leki gas­tro­log­iczne.

Badanie na trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku.
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku.

Badanie na nietol­er­ancję lak­tozy

 • Badanie dwóch wari­antów w genie LCT (13910 i 22018) w jed­nej cenie.

Badanie wari­antów genu MTHFR

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR.

Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną

 • Badanie 4 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, V R2, PAI-1/ SERPINE1 4G/5G (Inhibitor Akty­wa­to­ra Plazmino­genu).

Badanie na hemochro­ma­tozę

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C.

Badanie na zespół Gilber­ta

 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA.

Bezpłat­ny zestaw pobran­iowy i kuri­er
Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Kon­sul­tac­ja wyników z lekarzem

tel
Cena: 4867,-

zamów


 

Usłu­ga pobra­nia mate­ri­ału w placów­ce (płat­ność na miejs­cu w placów­ce): 50,-

Zobacz też: Indeks badań gene­ty­cznych

Pewny wynik

Pro­ponu­je­my Państ­wu wyko­nanie najskuteczniejszych na rynku badań medy­cznych opar­tych na metodzie gene­ty­cznej (PCR). W bada­ni­ach stosowane są najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD. Testy te odz­nacza­ją się wygodą, bez­pieczeńst­wem i – co najważniejsze – jed­noz­nacznym rezul­tatem Czy­taj więcej o lab­o­ra­to­ri­um

Konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą liczyć na kon­sul­tację wyniku ze spec­jal­istą (oso­bistą albo tele­fon­iczną). Poz­naj nasz zespół

Pozytywne opinie pacjentów

Dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Cieszymy się, że każdego dnia otrzy­mu­je­my od Państ­wa tak wiele pozy­ty­wnych opinii.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Przewaga nad innymi metodami diagnostycznymi

Badania genetyczne:

 1. gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik – uzyskanie fałszy­wego rezul­tatu jest prak­ty­cznie niemożli­we;
 2. wystar­czy wykon­ać raz w życiuDNA jest niezmi­enne i takie samo w każdej komórce orga­niz­mu;
 3. są niein­wazyjne – pobranie próbek jest szy­bkie, wygodne i bez­pieczne (najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka);
 4. moż­na wykon­ać w każdym wieku – nawet u bard­zo małych dzieci;
 5. nie mają żad­nych prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (np. ciąża, infekc­ja);
 6. moż­na wykon­ać bez wzglę­du na stan zdrowia badanej oso­by;
 7. pozwala­ją wykryć chorobę jeszcze zan­im wys­tąpią objawy;
 8. umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia, co zapew­nia więk­szą świado­mość i pozwala na wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

 

img

Omów wynik swojego badania z naszym specjalistą:


Porozmawiaj o badaniu lub umów się na wizytę

Czekamy na kon­takt: od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00 (w piąt­ki do 20:00), w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00.

Infor­ma­c­je dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie.

Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­ri­um. W przy­pad­ku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice.

Ceny obow­iązu­ją od dnia 21 grud­nia 2018 r.

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 06/06/2019