Cennik badań genetycznych medycznych

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań gene­ty­cznych z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana.
Bada­nia po poronie­niu
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­ny odbiór próbek
img
tel
Cena: 397,-

czytaj więcej

 • Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22
 • Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Bezpłat­ny odbiór próbek
 • Wynik w 5–10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 820,-

czytaj więcej

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 330,-

zamów

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 443,-

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • 30-min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 443,-

zamów

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

 • Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie PAI-1/SERPINE1

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie V R2

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
Cena: 387,- 500,-

 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
Cena: 787,-

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 550,- 697,-

zamów

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia + 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
tel
Cena: 699,- 897,-

zamów

Immunofenotyp

 • CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16 (komór­ki NK)
 • Wynik 5 dni roboczych
 • Badanie w placów­ce

Cena: 450,-

(cena zaw­iera koszt pobra­nia w placów­ce)
400 zł (cena bada­nia
w Katow­icach na
ul. Bocheńskiego 38 A)

 • Immunofeno­typ (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16 (komór­ki NK) -badanie u kobi­ety
 • Trom­bofil­ia wrod­zona (6 zmi­an) — badanie u kobi­ety
 • Kar­i­o­typ u kobi­ety i mężczyzny
 • 30-min. kon­sul­tac­ja tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wyni­ki immunofeno­ty­pu 5 dni, trom­bofil­ii 14 dni, kar­i­o­ty­pu 4 tygod­nie


Nietol­er­anc­je pokar­mowe
 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 — 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 377,- 547,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 — 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 397,- 567,-

zamów

 • Badanie dwóch mutacji w genie LCT (13910 i 22018) w jed­nej cenie!
 • Wynik do 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LCT (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia do 15 dni roboczych  (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 494,- 667,-

zamów


Bada­nia dla dzieci

Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych (test NOVA)

 • Badanie 12000 mutacji w kierunku 68 chorób meta­bol­icznych, 14 chorób niedoboru odpornoś­ci (inaczej immuno­log­icznych) oraz 5 innych chorób.

Badanie wrażli­woś­ci (tol­er­ancji) na 32 leki (test NOVA)

 • Badanie pozwala­jące określić, które leki będą dla dziec­ka bez­pieczne i skuteczne (wraz z indy­wid­u­al­nym dobraniem dawek), a które nieskuteczne i niebez­pieczne.
 • Gru­pa badanych leków: anty­bio­ty­ki, leki onko­log­iczne, leki neu­ro­log­iczne, leki kar­di­o­log­iczne, leki gas­tro­log­iczne.

Badanie na trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku.
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku.

Badanie na nietol­er­ancję lak­tozy

 • Badanie dwóch wari­antów w genie LCT (13910 i 22018) w jed­nej cenie.

Badanie wari­antów genu MTHFR

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR.

Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną

 • Badanie 4 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, V R2, PAI-1/ SERPINE1 4G/5G (Inhibitor Akty­wa­to­ra Plazmino­genu).

Badanie na hemochro­ma­tozę

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C.

Badanie na zespół Gilber­ta

 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA.

Bezpłat­ny zestaw pobran­iowy i kuri­er
Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Kon­sul­tac­ja wyników z lekarzem

tel
Cena: 4887,-

zamów

 • Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych
 • Badanie wrażli­woś­ci na 32 leki
 • Dar­mowy zestaw pobran­iowy i kuri­er
 • Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja wyniku z lekarzem gene­tykiem
img
tel
Cena: 3887,-

zamów

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
img
tel
Cena: 277,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 — 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 377,- 547,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 — 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 397,- 567,-

zamów

 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018) w jed­nej cenie!
 • Wynik do 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia do 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
img
tel
Cena: 494,- 667,-

zamów


Bada­nia dla kobi­et w ciąży
 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów