Cennik badań medycznych

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państ­wa bezpłat­nie pocztą.

Bada­nia po poronie­niu
Nietol­er­anc­je pokar­mowe
Bada­nia dla dzieci
Bada­nia dla kobi­et w ciąży
Badanie w kierunku hemochro­ma­tozy
Badanie w kierunku zespołu Gilber­ta

Usłu­ga pobra­nia mate­ri­ału w placów­ce (płat­ność na miejs­cu w placów­ce): 50,-

Pewny wynik

Pro­ponu­je­my Państ­wu wyko­nanie najskuteczniejszych na rynku badań medy­cznych opar­tych na metodzie gene­ty­cznej (PCR). W bada­ni­ach stosowane są najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD. Testy te odz­nacza­ją się wygodą, bez­pieczeńst­wem i – co najważniejsze – jed­noz­nacznym rezul­tatem Czy­taj więcej o lab­o­ra­to­ri­um

Konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą liczyć na kon­sul­tację wyniku ze spec­jal­istą (oso­bistą albo tele­fon­iczną). Poz­naj nasz zespół

Pozytywne opinie pacjentów

Dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Cieszymy się, że każdego dnia otrzy­mu­je­my od Państ­wa tak wiele pozy­ty­wnych opinii. Sprawdź opinie o nas

 

Witam, jestem pod wraże­niem pro­fesjon­al­iz­mu lab­o­ra­to­ri­um testd­na. Ja byłam oso­biś­cie w siedz­i­bie testd­na na pobra­niu mate­ri­ału. Pani obsługu­ją­ca nas była przesym­pa­ty­cz­na, wszys­tko expres­sowo załatwione bez kole­j­ki. Wynik ide­al­nie w ter­minie. Inni powin­ni się od Was uczyć jak trak­tować pac­jen­ta. Szcz­erze pole­camSonia, mail wysłany 15 wrześ­nia 2017, 20:33

Przewaga nad innymi metodami diagnostycznymi

Badania genetyczne:

  1. gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik – uzyskanie fałszy­wego rezul­tatu jest prak­ty­cznie niemożli­we;
  2. wystar­czy wykon­ać raz w życiuDNA jest niezmi­enne i takie samo w każdej komórce orga­niz­mu;
  3. są niein­wazyjne – pobranie próbek jest szy­bkie, wygodne i bez­pieczne (najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka);
  4. moż­na wykon­ać w każdym wieku – nawet u bard­zo małych dzieci;
  5. nie mają żad­nych prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (np. ciąża, infekc­ja);
  6. moż­na wykon­ać bez wzglę­du na stan zdrowia badanej oso­by;
  7. pozwala­ją wykryć chorobę jeszcze zan­im wys­tąpią objawy;
  8. umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia, co zapew­nia więk­szą świado­mość i pozwala na wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

 


Porozmawiaj o badaniu lub umów się na wizytę

Czekamy na kon­takt: od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 23.00, w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00.

Infor­ma­c­je dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie.

Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­ri­um. W przy­pad­ku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice.