Jak rozpoznać celiakię (trwałą nietolerancję glutenu)?

Szybka diagnoza i leczenie pozwoli na pełny powrót do zdrowia
w krótkim czasie — bez leków.

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu jest chorobą gene­ty­czną – to znaczy, że do jej wys­tąpi­enia konieczne jest posi­adanie pewnych genów czyli tak zwanej predys­pozy­cji gene­ty­cznej . Mimo dynam­icznego roz­wo­ju medy­cyny nadal jest ona dość rzad­ko wykry­wana na wczes­nym etapie roz­wo­ju. Co  to oznacza dla pac­jen­ta? Przede wszys­tkim to, że wielu pac­jen­tów lata­mi leczy się na schorzenia, które nie są przy­czyną ich dolegli­woś­ci.Tym­cza­sem zdi­ag­no­zowanie celi­akii poz­woliło­by na szy­b­ki powrót do zdrowia bez szkodli­wych leków oraz ich skutków ubocznych.

.

Ponieważ celi­akia “ataku­je” nasz układ pokar­mowy i uniemożli­wia praw­idłowe wchła­ni­an­ie wit­a­min oraz sub­stancji odży­w­czych  jej objawy mogą doty­czyć prak­ty­cznie każdego organu. Może­my mieć do czynienia zarówno z dolegli­woś­ci­a­mi ze strony układu pokar­mowego (wzdę­cia, biegun­ki, zat­wardzenia, bóle brzucha), kost­nego (osteo­poroza, słabe koś­ci), doty­czące naszej psy­chi­ki (depres­ja, bóle głowy, drażli­wość, migreny), skóry, układu płciowego (niereg­u­larne cyk­le miesiączkowe, prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka) oraz wiele innych.
.

Lek.med. Sła­womir Krzemińs­ki gas­troen­terolog

 

Najbardziej charak­terysty­czny­mi objawa­mi celi­akii są prob­le­my związane z ukła­dem pokar­mowy, takie jak bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki. Tego typu symp­to­my posi­a­da jed­nak tylko około 10% chorych. Doty­czą one pon­ad­to głównie dzieci i osób starszych. Tak naprawdę celi­akia może objaw­iać się na wiele różnych sposobów. Mogą wys­tąpić np. bóle głowy, zmęcze­nie, ane­mia, afty, nis­ki wzrost, a nawet depres­ja. W związku z tak różnorod­ny­mi objawa­mi celi­akia jest jed­nak chorobą trud­ną do wykrycia – aż 95% Polaków nie zda­je sobie sprawy z jej obec­noś­ci! 

.
Dlaczego wykrycie celiakii zajmuje aż 10 lat?

Dzieje się tak z kilku powodów. Po pier­wsze objawy celi­akii czyli trwałej nietol­er­ancji glutenu częs­to przy­pom­i­na­ją objawy innych chorób dlat­ego dopiero, gdy wszys­tkie możli­woś­ci zostaną wyk­luc­zone lekarze przys­tępu­ją do sprawdzenia, czy przy­pad­kiem celi­akia nie jest odpowiedzial­na za dolegli­woś­ci pac­jen­ta. Po drugie celi­akia może uak­ty­wnić się w każdym wieku – częs­to ma to miejsce dopiero w wieku dorosłym. Wiele osób w tym również niek­tórzy lekarze nadal błęd­nie uważa­ją, że choro­ba ta doty­czy tylko dzieci i moż­na z niej „wyros­nąć”. Po trze­cie diag­nos­tykę celi­akii najczęś­ciej rozpoczy­na się od bada­nia prze­ci­w­ci­ał, a część chorych w ogóle ich nie wyt­warza. Również biop­s­ja dwu­nast­ni­cy nie daje jed­noz­nacznej odpowiedzi. Ważne, że oba te bada­nia wskażą celi­ak­ię ale dopiero w zaawan­sowanym sta­di­um, gdy orga­nizm jest już wyniszc­zony. Tym­cza­sem moż­na znacznie wcześniej stwierdz­ić, że pac­jent ma predys­pozy­c­je do tej choro­by i tym samym starać się zapo­biec jej późnym kon­sek­wencjom.

 

Zdaniem specjalisty:

Lek.med. Sła­womir Krzemińs­ki gas­troen­terolog

 

Celi­akia częs­to uważana jest za chorobę wieku dziecięcego, z której się wyras­ta. To duży błąd. Obec­nie aż 60% nowo rozpoz­nawanych przy­pad­ków celi­akii stanow­ią oso­by dorosłe. Co ważne, z trwałej nietol­er­ancji glutenu nie da się wyros­nąć: od momen­ty postaw­ienia diag­nozy do koń­ca życia należy przestrze­gać diety bezg­lutenowej. Nielec­zona celi­akia, czyli nieprzestrze­ganie ścisłej diety bezg­lutenowej prowadzi do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych. Należą do nich m.in nowot­wory układu pokar­mowego, głównie chłon­ni­a­ki. Celi­akia jest chorobą prowadzą­ca do zaniku kosmków jeli­towych, czyli małych wypustek w jeli­cie cienkim. Odpowiada­ją one za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia, suple­men­tów diety, a nawet leków. 

,

.

Kiedy w szczególności powinieneś wykonać badanie w kierunku celiakii


 • Jeśli ktoś w Two­jej rodzinie cho­ru­je na celi­ak­ię lub bada­nia prze­ci­w­ci­ał wskazu­ją, że Ty też możesz ją mieć
 • Jeśli Ty lub Twój lekarz pode­jrzewa­cie, że przy­czyną Twoich dolegli­woś­ci może być celi­akia
 • Jeśli masz Hashimo­to lub inną chorobę autoim­muno­log­iczną albo cukrzy­cę typu I
 • Jeśli masz nietol­er­anc­je pokar­mowe
 • Jeśli zauważyłeś, że Two­je dolegli­woś­ci nasi­la­ją się po zjedze­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten
 • Jeśli Ty lub Two­je dziecko macie nis­ki wzrost, ane­mię i brak wit­a­min
 • Jeśli towarzyszy Ci ciągłe uczu­cie zmęczenia lub złe samopoczu­cie
 • Jeśli masz prob­le­my skórne, łuszczy­cę lub cier­pisz­na łysie­nie plack­owate

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na celiakię

Pac­jen­ci częs­to pyta­ją, czy wyni­ki naszych badań są pewne. Zawsze odpowiadamy “TAK”  ponieważ wiemy, że jakość badań jest dla naszego lab­o­ra­to­ri­um pri­o­ry­tetem. Do badań wyko­rzys­tu­je­my najwyższej klasy odczyn­ni­ki posi­ada­jące cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku. 

.
Nasze badanie na celi­ak­ię posi­a­da najsz­er­szy zakres na rynku. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02).  Do wyniku dołącza­my również bezpłat­nie zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Zapew­ni­amy także bezpłatne kon­sul­tac­je z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi medy­czny­mi przed zlece­niem bada­nia.
Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…


celiakia badanie

Badanie obejmuje:
-Wszystkie geny związane z celiakią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spokojny ponieważ nigdy nie zachorujesz na celiakię
-Zalecenia lekarskie do wyniku — do Twojego wyniku dołączymy zalecenia lekarza oraz dietetyka klinicznego, dzięki temu będziesz wiedział jaka jest dalsza ścieżka postępowania. Będziesz miał również pod ręką przykładowy jadłospis przygotowany przez specjalistę. 

 

Albo umówisz się do jed­nej z placówek współpracu­ją­cych, gdzie próbkę do bada­nia pobierze wyk­wal­i­fikowany per­son­el ( koszt pobra­nia prób­ki w placów­ce to 50 zł do tego należy doliczyć 297 zł za badanie):

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon: Adres:
Tel: (23) 682 67 03 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08 Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30 Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59 Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59 Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tele­fon: Adres:
Tel: (32) 445 02 61 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48 Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44 Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26 Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77 Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71 Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66 Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57 Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61 Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61 Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63 ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tele­fon: Adres:
Tel: (61) 27 941 03 Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07 Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77 Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35 Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21 Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88 Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11 Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80 Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80 Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tele­fon: Adres:
Tel: (94) 716 60 32 Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05 Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36 Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83 Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82 Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51 Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67 Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15 Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06 Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tele­fon: Adres:
Tel: (85) 674 99 06 Białys­tok, ul. Fab­rycz­na 4
Tel: (87) 735 10 40 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (83) 410 20 36 Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75 Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35 Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tele­fon: Adres:
Tel: (56) 690 40 98 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93 Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95 Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96 Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07 Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88 Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03 Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03 Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon: Adres:
Tel: (18) 521 14 92 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74 Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon: Adres:
Tel: (52) 569 10 67 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43 Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10 Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99 Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43 Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96 Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15 Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tele­fon: Adres:
Tel: (55) 621 21 99 Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18 Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68 Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68 Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (15) 816 50 20 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17 Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17 Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tele­fon: Adres:
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72 Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon: Adres:
Tel: (75) 610 60 29 Jele­nia Góra, ul. Zielona 6/1
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56 Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88 Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46 Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56 Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40 Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tele­fon: Adres:
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19 Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02 Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03 Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45 Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tele­fon: Adres:
Tel: (77) 547 48 08 Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59 Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66 Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20 Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tele­fon: Adres:
Tel: (24) 386 21 11 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09 Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24 Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

 

.Najczęstsze mity dotyczące celiakii

 1. Celi­akia to choro­ba wieku dziecięcego – to mit, celi­akia może uak­ty­wnić się w każdym wieku, rodz­imy się jed­nak wraz z gena­mi, które są związane z predys­pozy­cją do jej wys­tąpi­enia. Jeśli nie masz genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię to chorobę te moż­na w 100% wyk­luczyć.
 2. Z celi­akii moż­na wyros­nąć – nieste­ty, celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu zatem nie moż­na z niej wyros­nąć.
 3. Celi­akia zawsze powodu­je dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego – takie dolegli­woś­ci jak bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki wys­tępu­ją przede wszys­tkim u dzieci do 2 roku życia. Później celi­akia może objaw­iać się na wiele sposobów i nie powodować dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego.
 4. Nie ma sen­su robić tes­tu gene­ty­cznego bo pokaże on nam tylko predys­pozy­c­je do zachorowa­nia – to najczęś­ciej pow­tarzany mit. Wyni­ka on z małej świado­moś­ci na tem­at współczes­nych możli­woś­ci medy­cyny. Test gene­ty­czny przede wszys­tkim jako jedyny jest w stanie wyk­luczyć celi­ak­ię raz na całe życie. Ani biop­s­ja ani prze­ci­w­ci­ała nie mogą tego zro­bić. Bez genów nie ma celi­akii. Co ważne wynik tes­tu gene­ty­cznego pozwala pac­jen­towi ograniczyć czyn­ni­ki ryzy­ka i być może również w ten sposób uniknąć celi­akii. Mając świado­mość tego, że masz geny związane z celi­ak­ią i ta choro­ba może u Ciebie wys­tąpić możesz okre­sowo mon­i­torować prze­ci­w­ci­ała i jesteś bardziej wyczu­lony na pier­wsze objawy choro­by. To poz­woli Ci uniknąć wyniszczenia orga­niz­mu. Badanie gene­ty­czne jest bezbolesne i niein­wazyjne dlat­ego moż­na je wykon­ać nawet u małych dzieci. 

 

.Dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Tagi: łuszczy­ca lecze­nie, łuszczy­ca lecze­nie dietą, łysie­nie plack­owate lecze­nie, łysie­nie plack­owate objawyprob­le­my skórne, egze­ma, azs, atopowe zapale­nie skóry lecze­nie, egze­ma leczenia