Pozbądź się nieprzyjemnych dolegliwości, odzyskaj zdrowie i dobre samopoczucie. Daj szansę swojemu dziecku na zdrowy  rozwój.

 

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu czyli celi­akia może być powo­dem wielu uciążli­wych dolegli­woś­ci w tym bólu brzucha, ciągłych wzdęć, biegunek ale też prob­lemów z hor­mon­a­mi, poronień, niskiego wzros­tu, osła­bi­enia, przemęczenia, braku sił i złego samopoczu­cia a nawet depresji. Im później wykonasz badanie, tym dłużej Twój orga­nizm narażony jest na skra­jne wyniszcze­nie. Brak odpowied­niej diety znacznie zwięk­sza ryzyko raka jeli­ta, padacz­ki oraz wielu innych poważnych schorzeń. Szy­bko postaw­iona diag­noza poz­woli Ci tego uniknąć. Dzię­ki odpowied­niemu lecze­niu masz szan­sę w szy­bkim cza­sie powró­cić do zdrowia -pozbyć się dolegli­woś­ci i odzyskać dobre samopoczu­cie.
.

Kiedy w szczególności powinieneś wykonać badanie w kierunku celiakii:

 • Jeśli ktoś w Two­jej rodzinie cho­ru­je na celi­ak­ię lub bada­nia prze­ci­w­ci­ał wskazu­ją, że Ty też możesz ją mieć
 • Jeśli jesteś na diecie bezg­lutenowej
 • Jeśli masz Hashimo­to lub inną chorobę autoim­muno­log­iczną albo cukrzy­cę typu I
 • Jeśli masz nietol­er­anc­je pokar­mowe
 • Jeśli zauważyłeś, że Two­je dolegli­woś­ci nasi­la­ją się po zjedze­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten
 • Jeśli Ty lub Two­je dziecko macie nis­ki wzrost, ane­mię i brak wit­a­min
 • Jeśli towarzyszy Ci ciągłe uczu­cie zmęczenia lub złe samopoczu­cie
 • Jeśli masz prob­le­my skórne, łuszczy­cę lub cier­pisz na łysie­nie plack­owate

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spoko­jny ponieważ nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię
-Zalece­nia lekarskie do wyniku — do Two­jego wyniku dołączymy zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego, dzię­ki temu będziesz wiedzi­ał jaka jest dal­sza ścież­ka postępowa­nia. Będziesz miał również pod ręką przykład­owy jadłospis przy­go­towany przez spec­jal­istę. 

 

Czym jest celiakia?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (DQ2 (DQ2.2/ DQ2.5) i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

.


Jeśli zauważyłeś, że gluten może Ci szkodz­ić koniecznie powinieneś wykon­ać badanie gene­ty­czne. Dlaczego? Sama nad­wrażli­wość na gluten choć jest uciążli­wa bo powodu­je ból brzucha, wzdę­cia, zaparcia, bul­gotanie w brzuchu i ogól­ny dyskom­fort nie wpły­wa tak bard­zo na ogól­ny stan Two­jego orga­niz­mu jak celi­akia. Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych. Te z kolei są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników  z poży­wienia. Jeśli kosm­ki zanikną, to Twój orga­nizm nie będzie mógł czer­pać z poży­wienia skład­ników, które są mu potrzeb­ne. To doprowadzi do jego stop­niowego wyniszczenia.
.

Im bardziej kosm­ki jeli­towe są zniszc­zone tym orga­nizm sta­je się słab­szy. Pogłębia się niedoży­wie­nie, co ma wpły­wa na wszys­tkie organy również na mózg. Oso­ba cho­ra na celi­ak­ię spoży­wa­jąc gluten naraża się na wiele uciążli­wych i częs­to także niebez­piecznych dla zdrowia kon­sek­wencji m.in
— depresję,
— ane­mię,
— prob­le­my ze szk­li­wem,
— brak energii do życia,
— apatię,
— podat­ność na choro­by — niską odporność,
— osteo­porozę (również u dzieci!)
— a nawet na nowotwór
— zapale­nie jamy ust­nej

Im szy­b­ciej zostanie u Ciebie zdi­ag­no­zowana celi­akia, tym lep­iej dla Two­jego zdrowia — będziesz miał szan­sę uniknąć wielu chorób i w tym raka jeli­ta!


.

Jaki wpływ ma gluten na nasze zdrowie?
Pobierz dar­mowy porad­nik i dowiedz się:
 • Jak gluten może rujnować Two­je zdrowie?
 • Kiedy Two­je prob­le­my zdrowotne mogą wynikać z nietol­er­ancji glutenu?
 • Jak sprawdz­ić, czy możesz mieć nietol­er­ancję glutenu?
 • Jak w 100% stwierdz­ić, czy gluten niszczy Two­je zdrowie?

Dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

mgr Magdalena Siedlińska

.

Tagi: łuszczy­ca lecze­nie, łuszczy­ca lecze­nie dietą, łysie­nie plack­owate lecze­nie, łysie­nie plack­owate objawyprob­le­my skórne, egze­ma, azs, atopowe zapale­nie skóry lecze­nie, egze­ma leczenia