Jak rozpoznać celiakię (trwałą nietolerancję glutenu)?

Celiakia czyli trwała nietolerancja glutenu to choroba, która może być odpowiedzialna za wiele dolegliwości nie tylko ze strony układu pokarmowego. 

Jej typowy­mi objawa­mi są bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, zaparcia, niska waga czy nis­ki wzrost u dzieci. Warto jed­nak pod­kreślić, że z taki­mi symp­toma­mi celi­akii mamy do czynienia przede wszys­tkim u dzieci. Częs­to jed­nak choro­ba uak­ty­w­nia się dopiero w wieku dorosłym. Niez­di­ag­no­zowana może być przy­czyną depresji, złego samopoczu­cia, bólów mięśni, niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy, niedoborów wit­a­min, ane­mii, zawrotów głowy itp. Objawy celi­akii mogą doty­czyć prak­ty­cznie każdego narzą­du naszego ciała dlat­ego, że choro­ba prowadzi do wyniszczenia całego orga­niz­mu.

 

 

Dlaczego stwierdzenie celiakii zajmuje aż 10 lat?

Dzieje się tak z kilku powodów. Po pier­wsze objawy celi­akii czyli trwałej nietol­er­ancji glutenu częs­to przy­pom­i­na­ją objawy innych chorób dlat­ego dopiero, gdy wszys­tkie możli­woś­ci zostaną wyk­luc­zone lekarze przys­tępu­ją do sprawdzenia, czy przy­pad­kiem celi­akia nie jest odpowiedzial­na za dolegli­woś­ci pac­jen­ta. Po drugie celi­akia może uak­ty­wnić się w każdym wieku – częs­to ma to miejsce dopiero w wieku dorosłym. Wiele osób w tym również niek­tórzy lekarze nadal błęd­nie uważa­ją, że choro­ba ta doty­czy tylko dzieci i moż­na z niej „wyros­nąć”. Po trze­cie diag­nos­tykę celi­akii najczęś­ciej rozpoczy­na się od bada­nia prze­ci­w­ci­ał, a część chorych w ogóle ich nie wyt­warza. Również biop­s­ja dwu­nast­ni­cy nie daje jed­noz­nacznej odpowiedzi. Ważne, że oba te bada­nia wskażą celi­ak­ię ale dopiero w zaawan­sowanym sta­di­um, gdy orga­nizm jest już wyniszc­zony. Tym­cza­sem moż­na znacznie wcześniej stwierdz­ić, że pac­jent ma predys­pozy­c­je do tej choro­by i tym samym starać się zapo­biec jej późnym kon­sek­wencjom.

 

 

.Najczęstsze mity dotyczące celiakii

Celi­akia to choro­ba wieku dziecięcego – to mit, celi­akia może uak­ty­wnić się w każdym wieku, rodz­imy się jed­nak wraz z gena­mi, które są związane z predys­pozy­cją do jej wys­tąpi­enia.

 

Z celi­akii moż­na wyros­nąć – nieste­ty, celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu zatem nie moż­na z niej wyros­nąć.

 

Celi­akia zawsze powodu­je dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego – takie dolegli­woś­ci jak bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki wys­tępu­ją przede wszys­tkim u dzieci do 2 roku życia. Później celi­akia może objaw­iać się na wiele sposobów i nie powodować dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego.

 

Nie ma sen­su robić tes­tu gene­ty­cznego bo pokaże on nam tylko predys­pozy­c­je do zachorowa­nia – to najczęś­ciej pow­tarzany mit. Wyni­ka on z małej świado­moś­ci na tem­at współczes­nych możli­woś­ci medy­cyny. Test gene­ty­czny przede wszys­tkim jako jedyny jest w stanie wyk­luczyć celi­ak­ię raz na całe życie. Ani biop­s­ja ani prze­ci­w­ci­ała nie mogą tego zro­bić. Bez genów nie ma celi­akii. Co ważne wynik tes­tu gene­ty­cznego pozwala pac­jen­towi ograniczyć czyn­ni­ki ryzy­ka i być może również w ten sposób uniknąć celi­akii. Mając świado­mość tego, że masz geny związane z celi­ak­ią i ta choro­ba może u Ciebie wys­tąpić możesz okre­sowo mon­i­torować prze­ci­w­ci­ała i jesteś bardziej wyczu­lony na pier­wsze objawy choro­by. To poz­woli Ci uniknąć wyniszczenia orga­niz­mu. Badanie gene­ty­czne jest bezbolesne i niein­wazyjne dlat­ego moż­na je wykon­ać nawet u bard­zo małych dzieci.

 


.Kiedy w szczególności powinieneś wykonać badanie w kierunku celiakii:

  • Jeśli ktoś w Two­jej rodzinie cho­ru­je na celi­ak­ię lub bada­nia prze­ci­w­ci­ał wskazu­ją, że Ty też możesz ją mieć
  • Jeśli jesteś na diecie bezg­lutenowej
  • Jeśli masz Hashimo­to lub inną chorobę autoim­muno­log­iczną albo cukrzy­cę typu I
  • Jeśli masz nietol­er­anc­je pokar­mowe
  • Jeśli zauważyłeś, że Two­je dolegli­woś­ci nasi­la­ją się po zjedze­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten
  • Jeśli Ty lub Two­je dziecko macie nis­ki wzrost, ane­mię i brak wit­a­min
  • Jeśli towarzyszy Ci ciągłe uczu­cie zmęczenia lub złe samopoczu­cie
  • Jeśli masz prob­le­my skórne, łuszczy­cę lub cier­pisz na łysie­nie plack­owate

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02).  Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spoko­jny ponieważ nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię
-Zalece­nia lekarskie do wyniku — do Two­jego wyniku dołączymy zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego, dzię­ki temu będziesz wiedzi­ał jaka jest dal­sza ścież­ka postępowa­nia. Będziesz miał również pod ręką przykład­owy jadłospis przy­go­towany przez spec­jal­istę. 

 

 

.

.

 


.Dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Tagi: łuszczy­ca lecze­nie, łuszczy­ca lecze­nie dietą, łysie­nie plack­owate lecze­nie, łysie­nie plack­owate objawyprob­le­my skórne, egze­ma, azs, atopowe zapale­nie skóry lecze­nie, egze­ma leczenia