Dane do płatności za badanie DNA

Gwaran­tu­je­my Państ­wu pełne bez­pieczeńst­wo finan­sowe, a sposób reg­u­lowa­nia płat­noś­ci za bada­nia DNA jest bard­zo prosty.

BADANIA MEDYCZNE

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA
ul. Bocheńskiego 38 a
40–859 Katow­ice
.
Numer rachunku bankowego (mBank): 16 1140 2017 0000 4602 1308 1295 

Tytuł przelewu/opis transakcji (dot­pay): imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej badanie + rodzaj bada­nia (doty­czy badań medy­cznych)
.
Link do płat­ności dot­pay: https://ssl.dotpay.pl/?id=53056

.

Dla osób wykonu­ją­cych przelew z kon­ta zagranicznego:.
iBAN: PL przed nr kon­ta
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

BADANIA NA OJCOSTWO I POKREWIEŃSTWO

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA
ul. Bocheńskiego 38 a
40–859 Katow­ice
.
Numer rachunku bankowego (mBank): 50 1140 2017 0000 4302 1308 1024

Tytuł przelewu/opis transakcji (dot­pay): imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej badanie
.
Link do płat­ności dot­pay: https://ssl.dotpay.pl/?id=74930

.

Dla osób wykonu­ją­cych przelew z kon­ta zagranicznego:.
iBAN: PL przed nr kon­ta
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Badania DNA na raty

Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z atrak­cyjnego sys­te­mu ratal­nego, który daje Państ­wu możli­wość zapłaty za bada­nia w miesięcznych rat­ach. Sama pro­ce­du­ra zlece­nia bada­nia na raty jest bard­zo pros­ta — zdol­ność kredy­towa usta­lana jest pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej, a umowa kredy­towa przesyłana jest kuri­erem. Cała pro­ce­du­ra przyz­nawa­nia kredy­tu trwa nie dłużej jak 2–3 dni..

Formy płatności

Opłatę za badanie moż­na ure­g­u­lować w jeden z następu­ją­cych sposobów:

  • Przy odbiorze przesył­ki z zestawem
  • Przelew wyko­nany w banku lub na pocz­cie
  • Wpła­ta przez inter­net poprzez sys­tem dot­pay

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/08/2015, Data aktualizacji: 22/03/2019