Oferta badań DNA dla Sądów – laboratorium z akredytacją PCA

testy na ojcostwo dla sądów, badanie ojcostwa dla sądów, badania na ojcostwo dla sądów

Ponad 200 punktów pobrań w całym kraju

Badania polimorfizmu DNA realizowane są w akredytowanym laboratorium testDNA Laboratorium Sp. z o.o. oraz opiniowane przez doświadczonych biegłych sądowych m.in.

 • dr Paulinę Wolańską-Nowak, biegłego z zakresu genetyki sądowej z ponad 20-letnim stażem pracy w Instytucie Ekspertyz Sądowych, Wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • mgr Barbarę Prokurat – biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Zapewniamy:

 • Pełną koordynację procesu sporządzania opinii – począwszy od umówienia stron na pobranie materiału genetycznego i wysłania pism zawiadamiających o ustalonym terminie badania, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Protokolarne pobranie materiału genetycznego w okolicy zamieszkania stron – 200 autoryzowanych ośrodków w Polsce oraz za granicą. Adresy punktów można zobaczyć tutaj…
 • Możliwość dojazdu osoby uprawnionej do poboru materiału genetycznego na okoliczność badań polimorfizmu DNA do zakładu karnego, szpitala, ośrodka wychowawczego itp.
 • Możliwość dokonania pobrania materiału do badań DNA w dwóch różnych ośrodkach (w przypadku, gdy strony mają różne miejsca zamieszkania). Takie pobrania realizowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • Wykonanie badania polimorfizmu DNA w standardzie 24 loci, co pozwala na wystawianie wyników zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (w przypadku potwierdzenia ojcostwa, prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi ponad 99,9999%).
 • Wydanie kompletu dokumentów – wyniku w dowolnej liczbie egzemplarzy z badania wraz z opinią biegłego sądowego 
 • Dostarczenie dokumentów do sądu kurierem

Przykładowe dokumenty

 • Opinia do ekspertyzy dotyczącej ustalania biologicznego ojcostwa [wzór w PDF]

Jakie badania genetyczne wykonujemy?

Dochodzenie spornego ojcostwa

Ojcostwo domniemanego ojca względem badanego dziecka ustalane jest z wykorzystaniem metody badania polimorfizmu DNA (Multipleks STR) w oparciu o 24 markery STR. Badanie umożliwia kategoryczne wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,9999%. Takie prawdopodobieństwo określane jest jako graniczące z pewnością i wydany z nim wynik jest pewny zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Ustalenie biologicznego pokrewieństwa

Badanie określa, czy badane osoby są spokrewnione w relacji, takiej jak np. dziadkowie-wnuk, babcia-wnuczka, siostra-brat, siostra-siostra i brat-brat. Także w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie kazirodztwa. Wykorzystywane jest również do ustalenia ojcostwa w sytuacji, gdy domniemany ojciec nie żyje lub nie jest znane jego miejsce pobytu. Wówczas można określić, czy badane dziecko jest spokrewnione z jego domniemaną rodziną i w jakiej relacji. W zależności od konfiguracji spokrewnienia danych osób wykorzystuje się dodatkowe metody badania: analizę zmienności DNA chromosomów płciowych (X, Y) oraz mitochondrialnego DNA (mtDNA). Uzyskane profile DNA podlegają analizie statystycznej przy użyciu zweryfikowanych przez ISFG (Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyków Sądowych) programów komputerowych. Pozwala to na ilościowe oszacowanie wartości ustalonego dowodu z badania DNA i przedstawienie go w tej postaci organom sprawiedliwości.

Ustalenie profilu genetycznego

Profil ustalany jest na podstawie 24 markerów STR, które są rutynowo badane w laboratoriach sądowych na całym świecie, co umożliwia porównywanie wyników naszych badań z tymi, uzyskanymi za granicą. Wysoka liczba rutynowo analizowanych markerów pozwala zidentyfikować daną osobę z niemal całkowitą pewnością, za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych.

Identyfikacja osobnicza

Identyfikacja osobnicza przeprowadzona jest w oparciu o porównanie profili genetycznych ustalonych na podstawie 24 markerów STR. Jest to obecnie najbardziej skuteczna metoda ustalenia tożsamości ofiar wypadków, osób zaginionych, nieznanych ciał lub ich szczątków. Bardzo wysoka czułość stosowanych metod analizy polimorfizmu DNA pozwala na uzyskanie informacji ze śladowych ilości materiału zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Pozwala to na identyfikację osoby (podejrzanego bądź ofiary), która pozostawiła swój materiał biologiczny w postaci nawet jednego włosa, śladowych ilości w postaci wyskrobin spod paznokci ofiary, krwi czy nasienia. W przypadku braku materiału porównawczego, można uzyskany profil DNA porównać z domniemanymi krewnymi, lub poddać go przeszukaniu w polskiej bazie danych profili DNA zarządzanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie lub innych bazach na przykład Interpolu.

Akredytacja, certyfikaty i programy biegłości

 • Akredytacja PCA według normy ISO 17025 potwierdzająca prawidłowość wyników ekspertyz genetycznych realizowanych dla wymiaru sprawiedliwości.
 • Certyfikat ILAC przyznawany przez International Laboratory Accreditation Cooperation – międzynarodową organizację, zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji programów opracowanych dla laboratoriów.
 • Certyfikat GEDNAP 54 i 55 przyznawany przez German DNA profiling group (Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej).
 • Certyfikat Relationship Testing Workshop Interlaboratory Comparison przyznawany przez ISFG, International Society for Forensic Genetics (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej).
 • Międzynarodowy program biegłości CTS (Collaborative Testing Services) w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych. Jest to program organizowany przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Program CTS jako jeden z nielicznych programów posiada akredytacje ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie.

Więcej certyfikatów…

Biegli Sądowi

Naszą kadrę tworzą specjaliści – lekarze, diagności, biotechnolodzy, eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki oraz ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach oraz współpracę z ekspertami z Polski i ze świata.

 

testy na ojcostwo dla sądów, badanie ojcostwa dla sądów, badania na ojcostwo dla sądów

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Posi­ada ponad 20 letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniładok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testDNA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

testy na ojcostwo dla sądów, badanie ojcostwa dla sądów, badania na ojcostwo dla sądów

mgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

Informacje o testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań realizowanych w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m. in. Collaborative Testing Services (CTS).

Nasze badania dostępne są w całej Polsce – posiadamy ponad 200 punktów pobrań. Marka testDNA jest obecna na polskim rynku już od 15 lat. W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 250 000 pacjentów i zdobyliśmy zaufanie Sądów, prokuratury i lekarzy. Żaden nasz wynik nie został prawnie podważony. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: eksperci ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, lekarze, diagności laboratoryjni i biotechnolodzy. Więcej o laboratorium…

 

Współpraca z Sądami i Prokuraturą

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już od wielu lat realizuje badania na potrzeby sądowe. Wykonujemy analizy na zlecenie około 30 Sądów w Polsce. Poniżej prezentujemy referencje uzyskane ze współpracujących z nami Sądów.

.

Więcej referencji…

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań DNA, naszymi certyfikatami i referencjami oraz do kontaktu i współpracy.

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Kłudkowska

Data publikacji: 06/03/2018, Data aktualizacji: 02/10/2019