Oferta badań DNA dla Sądów

Ponad 200 punktów pobrań w kraju

Bada­nia polimor­fiz­mu DNA real­i­zowane są w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. oraz opin­iowane przez doświad­c­zonych biegłych sądowych m.in. dr Paulinę Wolańską–Nowak- biegłego z zakre­su gene­ty­ki sądowej z pon­ad 20-let­nim stażem pra­cy w Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych, Wykład­ow­cę Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry.

Zapewniamy:

 • Pełną koor­dy­nację pro­ce­su sporządza­nia opinii – począwszy od umówienia stron na pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego i wysła­niu pism zaw­iadami­a­ją­cych o ustalonym ter­minie bada­nia, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Pro­toko­larne pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego w okol­i­cy zamieszka­nia stron – 200 auto­ry­zowanych ośrod­ków w Polsce oraz za granicą.
 • Możli­wość dojaz­du oso­by uprawnionej do poboru mate­ri­ału gene­ty­cznego na okoliczność badań polimor­fiz­mu DNA do zakładu karnego, szpi­ta­la, ośrod­ka wychowaw­czego itp.
 • Możli­wość doko­na­nia pobra­nia mate­ri­ału do badań DNA w dwóch różnych ośrod­kach (w przy­pad­ku, gdy strony mają różne miejs­ca zamieszka­nia). Takie pobra­nia real­i­zowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • Wyko­nanie bada­nia polimor­fiz­mu DNA w stan­dard­zie 24loci, co pozwala na wys­taw­ian­ie wyników zgod­nych z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.
 • Sporządze­nie opinii do 10 dni roboczych – ist­nieje możli­wość przyspieszenia do 48 godzin.

 

Posiadamy następujące akredytacje i certyfikaty:

 • Akredy­tację PCA według normy ISO 17025 potwierdza­jącą praw­idłowość wyników eksper­tyz gene­ty­cznych real­i­zowanych dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci.
 • Cer­ty­fikat ILAC przyz­nawany przez Inter­na­tion­al Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion Coop­er­a­tion — między­nar­o­dową orga­ni­za­cję, zrzesza­jącą pod­mio­ty, których celem jest współpra­ca w zakre­sie akredy­tacji pro­gramów opra­cow­anych dla lab­o­ra­toriów.
 • Cer­ty­fikat GEDNAP 51 i 52 przyz­nawany przez Ger­man DNA pro­fil­ing group (ang. Zrzes­zone Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej).
 • Cer­ty­fikat Rela­tion­ship Test­ing Work­shop Inter­lab­o­ra­to­ry Com­par­i­son przyz­nawany przez ISFG — Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ang. Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej).
 • Cer­ty­fikat CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) wydany przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Pro­gram CTS jako jeden z nielicznych pro­gramów posi­a­da akredy­tac­je ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie.

Więcej cer­ty­fikatów…

 

Współpraca z Sądami i prokuraturą

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. już od wielu lat real­izu­je bada­nia na potrze­by sądowe. Wykonu­je­my anal­izy na zlece­nie około 30 Sądów w Polsce. Poniżej prezen­tu­je­my wybrane ref­er­enc­je uzyskane ze współpracu­ją­cych z nami Sądów.

02
01

 

 

Eksperci

Naszą kadrę tworzą spec­jal­iś­ci — lekarze, diag­noś­ci, biotech­nolodzy, eksper­ci m.in. z zakre­su krymi­nal­isty­ki oraz usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Nieustan­nie pod­noszą swo­je kwal­i­fikac­je poprzez uczest­nict­wo w szkole­ni­ach i sym­poz­jach oraz współpracę z eksper­ta­mi z Pol­s­ki i ze świa­ta. Nasz zespół 

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakre­su krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Posi­ada pon­ad 20 let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejs­ca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcost­wa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniładok­torat z zakre­su gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testD­NA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autor­ka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

 

mgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych. Nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

Praca w naszym laboratorium

Kontakt w sprawie współpracy

mgr Aleksandra Kłudkowska

Kierown­ik biu­ra eksper­tyz sądowych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um sp. z o.o.

Zaprasza­my do kon­tak­tu od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 07:00 — 22:00

 

 

Ciekawe artykuły: