Badania genetyczne

Bada­nia gene­ty­czne wykry­wa­ją zmi­any w DNA i umożli­wia­ją uzyskanie ważnych infor­ma­cji o zdrow­iu człowieka. Są coraz bardziej dostęp­ne i mają coraz więk­sze znacze­nie w nowoczes­nej opiece medy­cznej. Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Daje szanse na odzyskanie spoko­ju, zwięk­sza skuteczność prowad­zonego leczenia, pozwala zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko.


Dr n. med. Rena­ta Pos­myk, spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej

Wynik bada­nia gene­ty­cznego może dostar­czyć wielu kluc­zowych infor­ma­cji na tem­at podłoża wielu chorób u człowieka. Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją bowiem stwierdz­ić, czy w danym genie lub chro­mo­somie wys­tępu­ją niepraw­idłowoś­ci warunk­u­jące daną chorobę. Częs­to stanow­ią one jedyną skuteczną metodę diag­nos­ty­ki. Jeśli badanie gene­ty­czne wykaże, że pac­jent zna­j­du­je się np. w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka zachorowa­nia na dane schorze­nie, moż­na wdrożyć dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne (np. w postaci częst­szych badań kon­trol­nych, spec­jal­nej diety), dzię­ki którym choro­ba być może nie rozwinie się wcale lub jej skut­ki będą dużo mniej dotk­li­we. Trze­ba też pamię­tać, że mutac­je gene­ty­czne są przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie. Wynik bada­nia DNA będzie więc istot­ny również dla najbliższych członków rodziny chorego.

Od strony pac­jen­ta, test gene­ty­czny jest sto­sunkowo prosty w real­iza­cji. Pobranie prób­ki (wymazu z nabłon­ka jamy ust­nej) trwa ok. kilka­dziesiąt sekund i jest całkowicie bezbolesne. Co więcej, raz wyko­nanego bada­nia DNA nie trze­ba wykony­wać powtórnie za jak­iś czas – wynik anal­izy jest aktu­al­ny przez całe życie.”


Jakie badania genetyczne można zrobić i kiedy?

   

Zale­ty badań gene­ty­cznych

 • Gwaran­tu­ją pewny i jed­noz­naczny wynik
 • Mogą znacznie skró­cić czas diag­nos­ty­ki
 • Dzię­ki pewnej diag­nozie pozwala­ją na dobranie najlep­szego leczenia
 • Są bezbolesne i niein­wazyjne (pobiera się wymaz z policz­ka)
 • Umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia
 • Moż­na je wykon­ać w każdym wieku, nawet u bard­zo małych dzieci
 • Nie ma prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (typu ciąża, infekc­ja)
 • Pozwala­ją wykryć wczesne postaci choro­by, niewykry­walne inny­mi meto­da­mi
 • Wystar­czy wykon­ać je raz w życiu

 

Pewny wynik

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonasz najskuteczniejsze na rynku badań medy­cznych bada­nia oparte na metodzie gene­ty­cznej PCR. W bada­ni­ach stosowane są wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD. Jakość pro­ce­su wyt­worzenia i steryl­iza­c­ja wymazówek służą­cych do pobra­nia próbek DNA jest potwierd­zona przez TÜV CERT/Rheinland (speł­nia wyma­gania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Nasze zestawy do pobra­nia próbek oznac­zone są CE (numer 0197). Aby zapewnić jak najwyższą jakość anal­iz, lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym, między­nar­o­dowym pro­gramom biegłoś­ci m.in. Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) i Labqual­i­ty.

Zobacz cer­ty­fikaty

 

Poradnictwo genetyczne i konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z porad­nict­wa gene­ty­cznego. Porady udzielane są tele­fon­icznie przez doświad­c­zonych lekarzy gene­tyków. Są nimi cieszące się bard­zo dobrą opinią wśród pac­jen­tów m.in. dr n. med. Rena­ta Pos­myk i lek. Bea­ta Kozak-Klonows­ka. Pon­ad­to, ist­nieje możli­wość skon­sul­towa­nia wyników badań z diete­tyka­mi klin­iczny­mi, gas­troen­terologa­mi i psy­chologa­mi. Lekarze objaś­ni­a­ją rezul­tat i jego znacze­nie dla pac­jen­ta oraz wskazu­ją dal­sze postępowanie, przy­go­towu­ją również pisemne zalece­nia. Kon­sul­tac­ja trwa 30 min­ut i odby­wa się w dogod­nym dla pac­jen­ta ter­minie. Roz­mowa tele­fon­icz­na jest bard­zo kom­for­towa  — pac­jen­ci nie muszą wychodz­ić z domu i czekać w kole­jce.

Poz­naj nasz zespół

Badania genetyczne w całej Polsce i za granicą

Badanie gene­ty­czne moż­na zro­bić w dowol­nym, dogod­nym miejs­cu. Prób­ki moż­na pobrać w jed­nym z pon­ad 200 punk­tów pobrań w całym kra­ju lub samodziel­nie w domu za pomocą wysyłkowego zestawu pobran­iowego. Zestaw wysyłamy na dowol­ny adres, również za granicą. Pobranie prób­ki DNA jest bard­zo łatwe i bezbolesne nawet u małego dziec­ka. Pole­ga na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka paty­czkiem zakońc­zonym baweł­ni­aną główką (przy­pom­i­na on paty­czek higien­iczny), tzw. wymazówką.

Zna­jdź najbliższą placówkę


Dlaczego jeszcze warto zrobić badanie genetyczne w testDNA?

 • 15 lat doświad­czenia — mar­ka testD­NA dzi­ała na rynku już od 2003 roku
 • testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCANR 1618
 • Wykon­al­iśmy anal­izy już dla 250 000 pac­jen­tów
 • Mamy pon­ad 200 punk­tów pobrań w całej Polsce, nasze zestawy pobran­iowe są dostęp­ne dodatkowo w pon­ad 150 aptekach
 • Nasi pac­jen­ci mają możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji wyniku ze spec­jal­is­ta­mi (gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi i gas­trolo­giem), dzię­ki czemu są otoczeni pełną opieką
 • Na życze­nie pac­jen­ta koor­dynu­je­my przeprowadzanie badań w zagranicznych ośrod­kach, dzię­ki czemu nasi pac­jen­ci mogą korzys­tać z diag­nos­ty­ki, która nie jest jeszcze dostęp­na w Polsce (m.in. z wyko­rzys­taniem Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji)
 • Współpracu­je­my z eksper­ta­mi i uznany­mi ośrod­ka­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy. Czy­taj więcej o nas 
Zapisz się do newslet­tera i otrzy­muj infor­ma­c­je o bada­ni­ach gene­ty­cznych, które warto wykon­ać, oraz o pro­moc­jach, nowoś­ci­ach i poradach doty­czą­cych zdrowia.
Zapisu­jąc się do newslet­tera wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci infor­ma­cji o nowoś­ci­ach, pro­moc­jach, pro­duk­tach i usłu­gach testD­NA Ser­vices Sp. z o.o.

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zna­jdziesz w poli­tyce pry­wat­noś­ci.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o badania genetyczne

Pod­chodz­imy do pac­jen­ta zawsze całoś­ciowo, biorąc pod uwagę jego sytu­ację, oczeki­wa­nia oraz his­torię choro­by. Badanie DNA stanowi dla nas jedynie narzędzie do tego, abyśmy mogli Państ­wu pomóc. Zapew­ni­amy pomoc kon­sul­tan­tów medy­cznych 7 dni w tygod­niu.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik