Do czego służą badania genetyczne?Do czego służą badania genetyczne?

Nie od dziś wiado­mo, że u pod­staw egzys­tencji wszys­t­kich żywych orga­nizmów, w tym także człowieka, leżą geny. DNA jest bowiem nośnikiem infor­ma­cji, które będą decy­dować o naszym wygładzie, charak­terze, upodoba­ni­ach czy umiejęt­noś­ci­ach. Ist­nieje nawet przeko­nanie, że w DNA zapisane jest wszys­tko. Czy moż­na zatem wskazać inne aspek­ty życia, w których gene­ty­ka będzie odgry­wać równie istot­ną rolę? A co z najnowszym narzędziem medy­cyny, czyli bada­ni­a­mi gene­ty­czny­mi? Czy są one potrzeb­ne, a jeśli tak, to do czego właś­ci­wie służą?

Diagnostyka medyczna i badania przesiewowe

Bada­nia gene­ty­czne są chy­ba jed­nym z najskuteczniejszych narzędzi współczes­nej medy­cyny. Powala­ją m. in. określić – częs­to z bard­zo dużą dokład­noś­cią — predys­pozy­c­je do roz­wo­ju różnego rodza­ju chorób. Chodzi nie tylko o powszech­nie znane wady gene­ty­czne, takie jak choć­by zespół Dow­na czy zespół Edward­sa, ale też o te rzad­sze schorzenia. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym wiele z nich moż­na wykryć nawet tuż po porodzie.

Narzędziem dają­cym nam tę możli­wość jest choć­by badanie gene­ty­czne NOVA – opar­ty na zaawan­sowanych tech­nolo­giach gene­ty­czny test prze­siewowy, dedykowany noworod­kom i dzieciom do 18. roku życia. Spośród wszys­t­kich dostęp­nych badań prze­siewowych to jest zde­cy­dowanie najsz­er­sze. Badanie gene­ty­czne NOVA potrafi bowiem ziden­ty­fikować aż 12 000 mutacji gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za 87 rzad­kich chorób wrod­zonych. Dlaczego jest tak ważne, abyśmy jak najszy­b­ciej dowiedzieli się o ich ist­nie­niu? Rozpoz­na­jąc rzad­ką chorobę gene­ty­czną odpowied­nio wcześnie, mamy szan­sę ura­tować dziecku zdrowie, a nawet życie.

Najszersze badanie genetyczne dziecka

Pon­ad­to dzię­ki pan­elowi far­mako­gene­ty­czne­mu badanie gene­ty­czne NOVA może ocenić przy­puszczal­ną reakcję dziec­ka na 32 sub­stanc­je lecznicze, co pozwala wyk­luczyć leki niebez­pieczne i nieskuteczne, a także dobrać najod­powied­niejszą dawkę. Jest to ele­ment, którego pro­gram prze­siewowych badań noworod­ków finan­sowany przez NFZ nie obe­j­mu­je, tym­cza­sem dostar­cza on dostar­cza wielu ważnych infor­ma­cji na tem­at zdrowia dziec­ka i tego, jak powin­no być lec­zone w razie choro­by. Skuteczność tes­tu NOVA oce­nia się na 99,9%, a wynik jest gotowy po ok. miesiącu. Biorąc pod uwagę zakres badanych niepraw­idłowoś­ci i obec­ność pan­elu far­mako­gene­ty­cznego, test NOVA pozostaw­ia wszys­tkie inne testy prze­siewowe dla dzieci daleko w tyle.

Badania genetyczne po poronieniu

Bard­zo częs­to rodz­ice nie poz­na­ją przy­czyny poronienia. Jeśli do poronienia doszło na wczes­nym etapie lekarz zazwyczaj nie ma możli­woś­ci stwierdzenia co spraw­iło, że ciąża się nie utrzy­mała. W takiej sytu­acji z pomocą przy­chodzą bada­nia gene­ty­czne.
.

Badanie chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia

Bard­zo częstą przy­czyną poronień są wady gene­ty­czne zar­o­d­ka, które powodu­ją, że ciąża obu­miera na wczes­nym etapie. Aby stwierdz­ić, czy fak­ty­cznie ciąża nie utrzy­mała się z powodu niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych należy wykon­ać badanie na mate­ri­ale poron­nym. Dzię­ki temu rodz­ice mają możli­wość poz­na­nia prawdzi­wej przy­czyny poronienia. Wynik tego bada­nia daje gene­tykowi możli­wość stwierdzenia, czy wada, która wys­tąpiła ma charak­ter losowy czy dziedz­iczny oraz jakie dal­sze kro­ki powin­ni pod­jąć rodz­ice, aby zwięk­szyć szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży.

Kliknij i przeczy­taj więcej na tem­at bada­nia na mate­ri­ale poron­nym.

.

Określenie płci w materiale z poronienia

Jeśli do poronienia doszło na wczes­nym etapie wów­czas lekarz może nie mieć możli­woś­ci określe­nia płci, która jest niezbęd­na do uzyska­nia Kar­ty Martwego Urodzenia, a co za tym idzie do rejes­tracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzię­ki temu rodz­ice mogą sko­rzys­tać z przysługu­ją­cych praw po poronie­niu:

  • Skró­cony urlop macierzyńs­ki (56 dni)
  • Zasiłek pogrze­bowy
  • Odszkodowanie z dodatkowej polisy ubez­pieczeniowej

Określe­nie płci w mate­ri­ale z poronienia – więcej infor­ma­cji

Badania w kierunku nowotworów

Badaniem gene­ty­cznym może­my dziś też wykryć poważne choro­by nowot­worowe. Pow­stanie raka jest nierzad­ko wynikiem zaist­nienia mutacji gene­ty­cznych, a więc uszkodzeń w obrę­bie określonych genów. Do takich nowot­worów zal­icza się np. rak pier­si czy rak jajni­ka. Ich wykrycie nie musi od razu oznaczać choro­by, jest to jed­nak syg­nał, że należy mieć się na bacznoś­ci. Wiedza o ryzyku zapad­nię­cia na konkret­ną chorobę pozwala szy­b­ciej zareagować, a więc pod­jąć odpowied­nie dzi­ała­nia we właś­ci­wym cza­sie. Bada­nia gene­ty­czne mogą znacznie ułatwić rozpoz­nanie także innych chorób, takich jak np. celi­akia czy nietol­er­anc­ja lak­tozy. Równie pomoc­ne okazu­ją się w przy­pad­ku wykry­wa­nia obec­noś­ci wirusów, a w tym wirusa HPV i HSV.

Ustalenie ojcostwa

Ustal­e­nie ojcost­wa jest w dzisiejszych cza­sach nie tylko bard­zo proste, ale i coraz łatwiej dostęp­ne – a to wszys­tko za sprawą badań gene­ty­cznych. Właśnie dlat­ego testy na ojcost­wo cieszą się coraz więk­szym zain­tere­sowaniem klien­tów. Aby pozbyć się dręczą­cych wąt­pli­woś­ci wystar­czy pobrać wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, potocznie nazy­wany „śliną”, której otrzy­manie zaj­mu­je nie więcej niż kilka­naś­cie sekund. Współczesne metody pozwala­ją potwierdz­ić ojcost­wo w pon­ad 99,99% lub je 100% wyk­luczyć. Nie ule­ga więc wąt­pli­woś­ci, że ich skuteczność jest wręcz zaskaku­ją­co wyso­ka!

Kryminalistyka

Najważniejszą cechą DNA jest jego unika­towość, która oznacza, że każdy z nas posi­a­da włas­ny, niepow­tarzal­ny zestaw genów. To dzię­ki tej właś­ci­woś­ci anal­iza DNA pozwala na jed­noz­naczną iden­ty­fikację oso­by. Z tego też wzglę­du bada­nia gene­ty­czne bard­zo częs­to wyko­rzys­tu­je się w krymi­nal­istyce, głównie do łapa­nia przestępców. Już nawet ślad­owa ilość mate­ri­ału bio­log­icznego pozostaw­ionego na miejs­cu przestępst­wa może pomóc w szy­bkim rozwiąza­niu sprawy.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).