Jedno badanie, dzięki któremu Twój brzuch może wreszcie przestać sprawiać Ci problemy

Objawy ze strony układu pokarmowego takie jak: wzdęcia,biegunki, nudności i wymioty mogą świadczyć zarówno o nietolerancji laktozy, jak i o celiakii (trwałej nietolerancji glutenu). Również bóle kości, stawów, nerwowość, spadek koncentracji, astma czy egzema mogą wiązać się z obiema nietolerancjami.

Wykonu­jąc jeden prosty test w kierunku nietol­er­ancji pokarmowych,możesz poz­nać przy­czynę swoich prob­lemów, a następ­nie –wprowadza­jąc odpowied­nią dietę oraz suple­men­tację –pozbyć się przykrych dolegli­woś­ci.

Nietol­er­ancję lak­tozy ma nawet co trze­ci Polak (37% osób), a o swo­jej celi­akii nie wie aż 95% chorych.  Trwała nietol­er­anc­ja
glutenu może iść w parze z nietol­er­ancją lak­tozy.

Celiakia – trwała nietolerancja glutenu może współwystępować razem z nietolerancją laktozy

Obie nietol­er­anc­je mają swo­je źródło w jeli­tach. Wiele chorób, począwszy od prob­lemów gas­trycznych, przez zmi­any skórne aż po na niepłod­ność czy nowot­wory prze­wodu pokar­mowego może mieć swój początek właśnie w nich. Nie bez powodu jeli­ta nazy­wane są więc „drugim mózgiem”.

Przewlekły stan zapal­ny jelit prowadzi do zaburzenia równowa­gi w całym orga­nizmie. Aby cieszyć się dłu­gotr­wałym zdrowiem, powinieneś zatem zad­bać o swój „dru­gi mózg”. Pomoże Ci w tym proste badanie DNA w kierunku nietol­er­ancji pokar­mowych.

Może się okazać, że za nietolerancję laktozy odpowiedzialna jest celiakia

Przy celi­akii dzi­ała­ją­cy na chorego gluten powodu­je reakcję autoim­muno­log­iczną, czyli taką która skierowana jest prze­ci­wko włas­nym tkankom. W jej wyniku dochodzi do zaniku kosmków jeli­towych, które są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych  z poży­wienia. Może to prowadz­ić do niedoboru enzymów traw­i­en­nych, między inny­mi enzy­mu lak­tazy odpowiedzial­nego za traw­ie­nie lak­tozy, czyli cukru mlecznego. Nazy­wane jest to wów­czas wtórną nietol­er­ancją lak­tozy, która sto­sunkowo częs­to wys­tępu­je u osób z celi­ak­ią.

W tym przy­pad­ku nietol­er­anc­ja lak­tozy może być odwracal­na. Po wprowadze­niu ścisłej diety bezg­lutenowej. Dzię­ki wye­lim­i­nowa­niu skład­ni­ka toksy­cznego, jakim przy celi­akii jakim jest gluten, kosm­ki jeli­towe odbudu­ją się i powró­ci praw­idłowa akty­wnoś­ci enzy­mu traw­iącego lak­tozę. Złe rozpoz­nanie przy­czyny prob­le­mu może prowadz­ić do niepotrzeb­nej elim­i­nacji z diety pro­duk­tów mlecznych.

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na nietolerancje pokarmowe

Wybier­a­jąc badanie gene­ty­czne warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie celi­akii powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Z kolei badanie na nietol­er­ancję lak­tozy powin­no obe­j­mować dwie zmi­any w genie LCT — C/T(-13910) oraz G/A(-22018). Oprócz najsz­er­szego zakre­su do bada­nia celi­akii  otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego.

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spoko­jny ponieważ nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię
-Dwie zmi­any w genie LCT: C/T(-13910) oraz G/A(-22018) odpowiedzialne za nietol­er­ancję lak­tozy
-Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku celi­akii

.

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.