Podejrzewasz nietolerancję laktozy?

Zrób bezbolesny, szybki i prosty test genetyczny, aby mieć pewność. 

Spec­jal­iś­ci zwraca­ją uwagę na to, że w ostat­nim cza­sie pojaw­ił się trend do unika­nia pro­duk­tów mlecznych bez wyraźnych wskazań do stosowa­nia diety bezlak­to­zowej. Rezyg­nowanie z pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych lak­tozę jedynie ze wzglę­du na własne pode­jrzenia (bez wyko­na­nia odpowied­nich badań) jest nieko­rzystne dla zdrowia i może doprowadz­ić do zmniejszenia wydziela­nia lak­tazy (enzy­mu traw­iącego cuki­er mleczny). Tym samym sami poprzez swo­ją dietę prowadz­imy do nietol­er­ancji lak­tozy, która będzie się nasi­lać. Jeśli pode­jrze­wasz u siebie nietol­er­ancję lak­tozy w pier­wszej kole­jnoś­ci zrób test na nietol­er­ancję lak­tozy, aby mieć pewność!

  • Możesz uniknąć zbęd­nych kosztów — pro­duk­ty bezlak­to­zowe są dużo droższe od tych, które zaw­ier­a­ją lak­tozę.
  • Nie szkodzisz swo­je­mu zdrow­iu niepotrzeb­nie unika­jąc lak­tozy
  • Szy­b­ka, jed­noz­nacz­na diag­noza i brak wyników fałszy­wie pozy­ty­wnych
  • Bezboleśnie — możesz wykon­ać test będąc na diecie bezlak­to­zowej
  • Brak koniecznoś­ci wcześniejszego przy­go­towa­nia do bada­nia
  • Niein­wazyjnie — (nietol­er­anc­ja lak­tozy test) do bada­nia pobier­any jest wymaz z policz­ka
  • Wynik ważny przez całe życie - tego bada­nia nie musisz pow­tarzać, jego wynik jest ważny przez całe życie
  • Kom­plet­ny test (badamy wszys­tkie polimor­fizmy genu LCT odpowiedzialne za nietol­er­ancję lak­tozy) — kom­plet­ny test na nietol­er­ancję lak­tozy powinien obe­j­mować dwa polimor­fizmy genu LCT (13910 oraz 22018)

 

Nietolerancja laktozy — czy można ją zdiagnozować przy pomocy “testu szklanki mleka” ?

W internecie zna­jdziemy wiele sposobów na samodzielne zdi­ag­no­zowanie nietol­er­ancji lak­tozy. Jed­nym z nich jest test pole­ga­ją­cy na wyp­i­ciu szk­lan­ki mle­ka i czeka­niu na wys­tąpi­e­nie objawów. Czy taki test moż­na uznać za wiary­god­ny? Zde­cy­dowanie NIE! Oto dlaczego?

  • Nawet oso­by z nietol­er­ancją lak­tozy nie odczuwa­ją dolegli­woś­ci po niewielkiej iloś­ci tego cukru. Spec­jal­iś­ci przekonu­ją, że oso­by z nietol­er­ancją lak­tozy mogą bez­piecznie i bez żad­nych dolegli­woś­ci  zjeść około 11–12 gramów lak­tozy (mniej więcej szk­lan­ka mle­ka) [1] [2]. Jeśli więc nie odczuwasz żad­nych dolegli­woś­ci po wyko­na­niu takiego tes­tu nie oznacza to, że nie masz nietol­er­ancji lak­tozy.
  • Wys­tąpi­e­nie dolegli­woś­ci po spoży­ciu szk­lan­ki mle­ka niekoniecznie oznacza nietol­er­ancję lak­tozy — dokład­nie  TAK! Po pier­wsze możesz nie tolerować jed­nego z białek zawartych w mleku np. kazeiny.  Może być też tak, że po pros­tu Two­je jeli­ta są w złej kondy­cji i dlat­ego odczuwasz dolegli­woś­ci. Prze­jś­ciowa nietol­er­anc­ja lak­tozy pojaw­ia się np. po biegunkach (pop­u­larnie “jelitówkach”), po anty­bio­tykoter­apii przy IBS oraz w przy­pad­ku unika­nia na co dzień pro­duk­tów z lak­tozą. Powo­dem dolegli­woś­ci może być też inny posiłek spoży­ty tego samego dnia.

Jedynym sposobem na to, aby stwierdz­ić, czy mamy do czynienia z trwałą nietol­er­ancją lak­tozy czy też jest to chwilowa nietol­er­anc­ja tego cukru spowodowana inny­mi czyn­nika­mi to test gene­ty­czny. Wynik tego bada­nia jest ważny przez całe życie pac­jen­ta — możesz go więc wykon­ać nawet u dziec­ka (pier­wsze symp­to­my nietol­er­ancji lak­tozy pojaw­ia­ją się już w wieku 3–5 lat).

Dlaczego niepotrzebna rezygnacja z produktów mlecznych jest szkodliwa dla Twojego zdrowia?

Mleko i jego przetwory nie są niezbęd­na dla zdrowia. Należy jed­nak pamię­tać, że jeśli już elimin­u­je­my ten skład­nik ze swo­jej diety należy go w odpowied­ni sposób zastąpić. Pamię­ta­jmy, że mleko i jego przetwory posi­ada­ją wiele cen­nych skład­ników odży­w­czych m.in wit­a­miny A, D, z grupy B i E oraz mag­nez, fos­for, cynk, potas i dobrze przyswa­jal­ny wapń (jego przyswa­janie wspo­ma­ga wit­a­m­i­na D). Oczy­wiś­cie się­ga­jąc po dany pro­dukt zawsze powin­niśmy dokład­nie sprawdz­ić skład.

.
Bada­nia naukowe pokazu­ją również, że spoży­cie mle­ka zmniejsza ryzyko osteo­porozy (szczegól­nie jeśli pije­my je w dzieciństwie).[3] Z kolei u starszych mężczyzn wypi­ta szk­lan­ka mle­ka dzi­en­nie zmniejsza ryzyko zła­ma­nia bio­dra aż o 9%. [4]

 

Najbardziej dokładny test na nietolerancję laktozy

Test gene­ty­czny to jedyny test na nietol­er­ancję lak­tozy, który stwierdzi ją nawet wów­czas, gdy nie odczuwasz jeszcze wyraźnie jej objawów. Zdarza się, że objawy nietol­er­ancji lak­tozy są niespecy­ficzne. Do bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy nie musisz się przy­go­towywać i co więcej sam test w odróżnie­niu od innych badań stosowanych w diag­nos­tyce tego schorzenia jest bezbolesny i kom­for­towy.

.
Do badań wyko­rzys­tu­je­my najwyższej klasy odczyn­ni­ki posi­ada­jące cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają

Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na nietol­er­ancję lak­tozy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku. Nasze obadanie obe­j­mu­je wszys­tkie polimor­fizmy w genie LCT (13910 oraz 22018) które związane są z nietol­er­ancją lak­tozy wśród Polaków. Zdarza się, że testy obe­j­mu­ją tylko jed­ną zmi­anę — nie jest to wów­czas pełne badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy. 

.

.

Pobierz próbki w punkcie pobrań

Całkow­ity koszt bada­nia: 347,-

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Pobierz próbki samodzielnie w domu

Two­je prób­ki zostaną objęte bezpłat­ną gwarancją na wypadek
niepraw­idłowego pobra­nia — 100% bez­pieczeńst­wo.
nietolerancja laktozy test

 

 

Dlaczego tak ważne jest ustalenie, czy masz genetyczną nietolerancję laktozy czy nabytą?

Stwierdze­nie czy biegun­ki, wzdę­cia, bóle brzucha itp. po spoży­ciu pokar­mów mlecznych są spowodowane nietol­er­ancją lak­tozy uwarunk­owaną gene­ty­cznie czy też alergią lub są efek­tem ubocznych innych chorób prowadzą­cych do uszkodzenia błony ślu­zowej jeli­ta jest niezwyk­le istotne. Jeśli Two­ja nietol­er­anc­ja lak­tozy nie jest spowodowana mutacją w genie odpowiedzial­nym za wyt­warzanie enzy­mu traw­iącego lak­tozę być może jest odwracal­na. Przy nabytej nietol­er­ancji lak­tozy wystar­czy np. wyleczyć infekcję bak­teryjną, by móc powró­cić do spoży­wa­nia mle­ka. Złe rozpoz­nanie przy­czyny prob­le­mu może prowadz­ić do niepotrzeb­nej elim­i­nacji z diety pro­duk­tów mlecznych.

Z drugiej strony jeśli nie masz zmi­an w genach związanych z nietol­er­ancją lak­tozy a masz prob­lem z traw­ie­niem tego cukru mlecznego może to być objaw innej choro­by np. celi­akii. Dlat­ego tak ważne jest ustal­e­nie jej przyczyny.Chorzy na nietol­er­ancję lak­tozy typu dorosłego nie przyswa­ja­ją też częs­to wap­nia pomi­mo, że jest on dostar­czany do orga­niz­mu wraz z poży­wie­niem. To prowadzi do poważnych kom­p­likacji zdrowot­nych takich jak osteo­poroza, bóle stawów i koś­ci itp. Moż­na im zapo­biec sto­su­jąc odpowied­nią dietę.

Dowiedz się więcej: inne testy na nietol­er­ancję lak­tozy

Ciekawe przypadki osób z nietolerancją laktozy

53 let­nia pac­jen­t­ka z zespołem jeli­ta nad­wrażli­wego, 10 let­nim prze­biegiem ast­my, egzemą, zapale­niem zatok, bóla­mi stawów i koś­ci oraz zaburzeni­a­mi kon­cen­tracji.

Pac­jen­t­ka została wpisana na listę oczeku­ją­cych na zabieg pro­te­zowa­nia kolana. W wywiadzie podawała częste biegun­ki i bóle brzucha oraz przyj­mowanie licznych leków. Z powodu licznych dolegli­woś­ci pac­jen­t­ka zro­biła badanie na nietol­er­ancję lak­tozy, które wskaza­ło na wys­tępowanie tej choro­by. Miesiąc po całkow­itym wyk­lucze­niu lak­tozy z diety u pac­jen­t­ki ustąpiły objawy egze­my, ast­ma i zapale­nie zatok. Pac­jen­t­ka została również wykreślona z listy oczeku­ją­cych na oper­ac­je stawu kolanowego.

Autorzy BM zaz­nacza­ją również zde­cy­dowany związek pomiędzy obniże­niem gęs­toś­ci koś­ci i częs­toś­cią zła­mań bioder u kobi­et w wieku pomenopauzal­nym a nietol­er­ancją lak­tozy, powodowaną nietol­er­ancją lak­tozy na skutek mutacji w genie LCT. Jak wykaza­ły bada­nia oso­by nie toleru­jące mle­ka oraz jego przetworów, wykazu­ją niedobo­ry wap­niowe, mimo że spoży­wa­ją znaczne jego iloś­ci. Ich orga­nizm z powodu nietol­er­ancji nie potrafi wyko­rzys­tać tego skład­ni­ka. Autorzy we wnioskach pod­kreśla­ją znacze­nie prostego bada­nia gene­ty­cznego w oce­nie ryzy­ka zła­mań.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 08/02/2019