Sympozja, szkolenia i konferencje

ekspert badania DNA

Dr Pauli­na Wolańs­ka Nowak testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Pra­cown­i­cy testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. cały czas posz­erza­ją swo­ją wiedzę i umiejęt­noś­ci. Reg­u­larnie uczest­niczą w szkole­ni­ach — zarówno tych orga­ni­zowanych w kra­ju jak i za granicą. Potwierdza­ją to liczne cer­ty­fikaty.

Podążanie za najnowszą wiedzą w dziedzinie gene­ty­ki człowieka oraz gene­ty­ki sądowej pozwala na pod­ję­cie się real­iza­cji nawet bard­zo niety­powych badań oraz anal­izę trud­nych mate­ri­ałów, na których mogą zna­j­dować się śla­dy DNA.

Udział w Sympozjum Genetyki Sądowej

7–8 kwiet­nia 2016 r. pra­cown­i­cy testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. mieli okazję uczest­nict­wa w Sym­pozjum Gene­ty­ki Sądowej, połąc­zonym z warsz­tata­mi doty­czą­cy­mi dwóch  istot­nych aspek­tów współczes­nej gene­tyki sądowej: wyko­rzys­tanie pro­gramu LRmix Stu­dio służącego do inter­pre­tacji mieszanych pro­fili DNA oraz wyko­rzys­tanie pro­gramu Snip­per służącego m.in. do predykcji pochodzenia ances­tral­nego.Udział w tym sym­pozjum dostar­czył im wielu nowych infor­ma­cji, które mogą wyko­rzys­tać w codzi­en­nej pra­cy.
.

Udział w Sympozjum Genetyków Sądowych

21 kwiet­nia 2016 r.  pra­cown­i­cy testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczyli w Sym­pozjum Gene­tyków Sądowych. Tem­atyka sym­pozjów doty­czyła zop­ty­mal­i­zowanego pode­jś­cia do anal­izy Y-STR i mtD­NA oraz najnowszych tech­nologii i pro­duk­tów wyko­rzysty­wanych w bada­ni­ach DNA.

Certyfikaty

Konferencje

16–17 czer­w­ca 2018 r. wzięliśmy udzi­ał w 21. Warsza­ws­kich Spotka­ni­ach Gas­troen­tero­log­icznych poświę­conych prob­le­mom klin­icznym z prak­ty­ki codzi­en­nej. Orga­ni­za­torem kon­fer­encji była Pol­s­ka Fun­dac­ja Gas­troen­terologii i zespół Klini­ki Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Onkologii Klin­icznej Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego (CMKP) w Warsza­w­ie. Więcej

Przeczy­taj więcej: