Sympozja, szkolenia i konferencje

testDNA sympozja i szkolenia

Dr Paulina Wolańska Nowak testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. cały czas poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Regularnie uczestniczą w szkoleniach – zarówno tych organizowanych w kraju jak i za granicą. Potwierdzają to liczne certyfikaty.

Podążanie za najnowszą wiedzą w dziedzinie genetyki człowieka oraz genetyki sądowej pozwala na podjęcie się realizacji nawet bardzo nietypowych badań oraz analizę trudnych materiałów, na których mogą znajdować się ślady DNA.

Udział w konferencji NEXTlab 2018 – NextGeneration of Forensic Biology Laboratory Scientific Conference

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej NEXTlab w Gdyni. Temat przewodni dotyczył nowoczesnych technologii w laboratorium genetyki sądowej, a swoje wykłady wygłosili specjaliści z kraju i z zagranicy. Więcej

Udział w Sympozjum Genetyków Sądowych

21 kwiet­nia 2016 r.  pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczest­niczyli w Sym­pozjum Gene­tyków Sądowych. Tem­atyka sym­pozjów doty­czyła zop­ty­mal­i­zowanego pode­jś­cia do anal­izy Y-STR i mtDNA oraz najnowszych tech­nologii i pro­duk­tów wyko­rzysty­wanych w bada­ni­ach DNA.

Udział w Sympozjum Genetyki Sądowej

7–8 kwiet­nia 2016 r. pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. mieli okazję uczestnictwa w Sympozjum Genetyki Sądowej, połączonym z warsztatami dotyczącymi dwóch  istot­nych aspek­tów współczes­nej gene­tyki sądowej: wyko­rzys­tanie pro­gramu LRmix Stu­dio służącego do inter­pre­tacji mieszanych pro­fili DNA oraz wyko­rzys­tanie pro­gramu Snip­per służącego m.in. do predykcji pochodzenia ances­tral­nego. Udział w tym sympozjum dostarczył im wielu nowych informacji, które mogą wykorzystać w codziennej pracy.

Certyfikaty

Warszawskie Spotkania Gastroenterelogiczne

16-17 czerwca 2018 r. wzięliśmy udział w 21. Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych poświęconych problemom klinicznym z praktyki codziennej. Organizatorem konferencji była Polska Fundacja Gastroenterologii i zespół Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Więcej

Przeczytaj więcej:

Data publikacji: 06/09/2016, Data aktualizacji: 23/12/2021