Sympozja i szkolenia

Sympozja i szkolenia

Pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. cały czas poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Regularnie uczestniczą w szkoleniach – zarówno tych organizowanych w kraju jak i za granicą. Udział w sympozjach i szkoleniach pozwala nam nieustannie poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe pod okiem wybitnych ekspertów, bo przecież genetyka to dziedzina, która stale ewoluuje.

Potwierdzają to liczne certyfikaty:

Zdobywamy nowe umiejętności, doskonalimy swoje kompetencje, uczestniczymy w konferencjach i sympozjach:

Udział w konferencji NEXTlab 2018 – NextGeneration of Forensic Biology Laboratory Scientific Conference

W dniach 6-8 czerwca 2018 r. pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej NEXTlab w Gdyni. Temat przewodni dotyczył nowoczesnych technologii w laboratorium genetyki sądowej, a swoje wykłady wygłosili specjaliści z kraju i z zagranicy. Więcej

Udział w Sympozjum Genetyków Sądowych

21 kwiet­nia 2016 r.  pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczest­niczyli w Sym­pozjum Gene­tyków Sądowych. Tem­atyka sym­pozjów doty­czyła zop­ty­mal­i­zowanego pode­jś­cia do anal­izy Y-STR i mtDNA oraz najnowszych tech­nologii i pro­duk­tów wyko­rzysty­wanych w bada­ni­ach DNA.

Udział w Sympozjum Genetyki Sądowej

7–8 kwiet­nia 2016 r. pracownicy testDNA Laboratorium Sp. z o.o. mieli okazję uczestnictwa w Sympozjum Genetyki Sądowej, połączonym z warsztatami dotyczącymi dwóch  istot­nych aspek­tów współczes­nej gene­tyki sądowej: wyko­rzys­tanie pro­gramu LRmix Stu­dio służącego do inter­pre­tacji mieszanych pro­fili DNA oraz wyko­rzys­tanie pro­gramu Snip­per służącego m.in. do predykcji pochodzenia ances­tral­nego. Udział w tym sympozjum dostarczył im wielu nowych informacji, które mogą wykorzystać w codziennej pracy.

Warszawskie Spotkania Gastroenterelogiczne

16-17 czerwca 2018 r. wzięliśmy udział w 21. Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych poświęconych problemom klinicznym z praktyki codziennej. Organizatorem konferencji była Polska Fundacja Gastroenterologii i zespół Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.Więcej

Szkolenia

  • XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
  • XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
  • Na miejscu zbrodni. Procesowo-kryminalistyczne aspekty oględzin miejsca zdarzenia
  • Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie
  • Ogólnopolska konferencja naukowa e-CRIME SCENE: „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”
  • Kompetencje i zadania Kierownictwa oraz personelu technicznego w działalności laboratoryjnej opartej o system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 
  • Spotkanie Polskojęzycznej Grupy Roboczej przy ISFG dot. Standardów Opiniowania w zakresie Genetyki Sądowej
  • Konferencja – XV Naukowo- Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
  • Zarządzanie projektami
  • Strategia Błękitnego Oceanu

Certyfikaty

Przeczytaj więcej:

Wszystkie artykuły
Back to Top
Zadzwoń