19 czer­w­ca 2018 r.

21. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

21. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

16–17 czer­w­ca wzięliśmy udzi­ał w 21. Warsza­ws­kich Spotka­ni­ach Gas­troen­tero­log­icznych poświę­conych prob­le­mom klin­icznym z prak­ty­ki codzi­en­nej. Orga­ni­za­torem kon­fer­encji była Pol­s­ka Fun­dac­ja Gas­troen­terologii i zespół Klini­ki Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Onkologii Klin­icznej Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego (CMKP) w Warsza­w­ie. 

Badania DNA przydatne w diagnostyce gastroneterologicznej

W cza­sie kon­fer­encji mieliśmy okazję poroz­maw­iać ze spec­jal­is­ta­mi na tem­at badań DNA w diag­nos­tyce chorób takich, jak: hemochro­ma­toza pier­wot­na, nietol­er­anc­ja lak­tozy, celi­akia oraz zespół Gilber­ta.

 

Tem­at badań DNA w diag­nos­tyce gas­troen­tero­log­icznej wzbudz­ił spore zain­tere­sowanie.

Najważniejszy­mi zale­ta­mi badań gene­ty­cznych jest:

  • znaczne skróce­nie cza­su diag­nos­ty­ki,
  • pewność wyniku,
  • 100% wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie gene­ty­cznej skłon­noś­ci do zachorowa­nia na ww. choro­by (bada­nia gene­ty­czne to jedy­na  meto­da, która to umożli­wia),
  • wykry­wanie predys­pozy­cji do choro­by oraz wczes­nych postaci choro­by niewykry­wal­nych inny­mi meto­da­mi,
  • dobranie najlep­szego leczenia dzię­ki pewnej diag­nozie,
  • bezbolesny i niein­wazyjny sposób pobra­nia prób­ki (wymazy z policz­ka).

 


Zobacz też:


Data publikacji: 19/06/2018, Data aktualizacji: 24/08/2018