Zespół testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Kadra testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to nie tylko spec­jal­iś­ci (lekarze, diag­noś­ci, biotech­nolodzy, eksper­ci m in. z zakre­su krymi­nal­isty­ki czy też usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa), ale także oso­by na co dzień dba­jące o Państ­wa potrze­by, stały rozwój firmy czy też usprawnie­nie całego pro­ce­su zarządza­nia. Pon­ad 15-let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie gene­ty­ki, zdobyte cer­ty­fikaty, a przede wszys­tkim roz­mowy z naszy­mi klien­ta­mi spraw­ia­ją, że warto nam ufać, bo jesteśmy dla Państ­wa.

 

Pra­cown­i­cy stale pod­noszą swo­je kwal­i­fikac­je przez uczest­nict­wo w szkole­ni­ach i sym­poz­jach, a także współpracę z eksper­ta­mi z Pol­s­ki i ze świa­ta. Dzię­ki temu przekła­da się to na najwyższą jakość usług wykony­wanych dla Państ­wa w zakre­sie badań gene­ty­cznych. Świad­czy o tym najwyższy poziom obsłu­gi klien­ta, który odpowia­da świa­towym stan­dar­d­om.

 

Dział laboratoryjny:

img

mgr Barbara Prokurat
Dyrektor ds. operacyjnych

 

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych, gdzie nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych. Z marką testD­NA związana od 2004 roku. Pry­wat­nie żona, mama dwój­ki małych dzieci, miłośnicz­ka książek i dobrego kina.

img

Dr Paulina Wolańska-Nowak
Ekspert ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki

Z zawodu biolog moleku­larny. Stu­dia ukończyła w 1982 r. na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim ze spec­jal­iza­cją Biofizy­ka. Dok­tor Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego z zakre­su gene­ty­ki sądowej. Wykład­ow­ca Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry. Spec­jal­ista lab­o­ra­to­ryjnej gene­ty­ki sądowej. Posi­a­da pon­ad 20 let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 2000 eskpertyz.Posiada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych…

więcej >

img

mgr Krystyna Szymczyk
Diagnosta laboratoryjny

 

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2011 roku na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Obec­nie stu­den­t­ka studiów pody­plo­mowych z zakre­su Anal­i­ty­ki Medy­cznej na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Sos­now­cu. Z marką testD­NA związana od 2012 roku. Pry­wat­nie żona, szczęśli­wa mat­ka małego dziec­ka, posi­adacz­ka wesołego psa rasy bokser.W wol­nym cza­sie intere­su­je się czy­taniem książek, akty­wnym spędzaniem cza­su z rodz­iną i psem oraz gotowaniem.

img

mgr Anna Soja
Diagnosta laboratoryjny

 

Zawód- biolog. Stu­dia ukończyła w 2002 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. W 2008 została absol­wen­tem Studiów Pody­plo­mowych z Biologii Moleku­larnej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Od 13 lat związana z pracą lab­o­ra­to­ryjną. Pry­wat­nie miłośnicz­ka zwierząt, szczęśli­wa posi­adacz­ka dwóch słod­kich sierś­ci­uchów (dachow­ców), wiel­bi­ciel­ka moto­cyk­li i szy­bkiej jazdy, miłośnicz­ka podróżowa­nia, turysty­ki pieszej i górs­kich przestrzeni.

img

mgr Justyna Pietrasik
Diagnosta laboratoryjny

 

Ukończyła stu­dia na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim na kierunku biolo­gia w 2012 roku. W 2016 roku została absol­wen­tką studiów pody­plo­mowych w zakre­sie anal­i­ty­ki medy­cznej na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym. Fan­ka kolarst­wa szosowego. Miłośnicz­ka morza i greck­iej kuch­ni.

Współpracują z nami:

img

dr n. med. Renata Posmyk
Specjalista genetyki klinicznej

 

Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka. Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. W lat­ach 2001–2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Gene­ty­ki Klin­icznej UMB oraz lekarzem w Porad­ni Gene­ty­cznej UDSK. Odbyła wyma­gane staże kra­jowe i zagraniczne oraz kursy spec­jal­isty­czne, a w roku 2007 zdała egza­min spec­jal­iza­cyjny z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej. Od 2009 roku pracu­je w Porad­ni Gene­ty­cznej „Genet­ics” oraz w Klin­ice Peri­na­tologii UMB. Nieustan­nie pod­nosi swo­je kwal­i­fikac­je poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach, kur­sach i kon­fer­enc­jach.

img

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć
Specjalista położnictwa i ginekologii

 

Ukończył Wydzi­ał Lekars­ki Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w 1998 r. Posi­a­da cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzros­tu pło­du — Fun­dac­ja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u pło­du, oce­ny ultra­sono­graficznej szyj­ki maci­cy –Fun­dac­ja Medy­cyny Płodowej…

 

więcej >

img

Dr n. med. Grzegorz Południewski
Specjalista ginekologii i położnictwa

 

Do 2000 roku zatrud­niony jako adi­unkt w Insty­tu­cie Położnict­wa i Ginekologii. Absol­went Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. Autor pub­likacji i książek skierowanych do młodzieży doty­czą­cych zakre­su zdrowia sek­su­al­nego i antykon­cepcji oraz pro­mocji zdrowia. Aktu­al­nie prowadzi pry­wat­ną prak­tykę lekarską. Zain­tere­sowa­nia zawodowe to przede wszys­tkim antykon­cepc­ja, nowoczesne prowadze­nie ciąży, pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów czy też lecze­nie niepłod­noś­ci. Propagowanie wiedzy z obszaru zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­al­nego.

 

img

Joanna Piątek-Perlak
psycholog perinatalny

 

Psy­cholog spec­jal­izu­ją­cy się w udziela­niu pomo­cy psy­cho­log­icznej osobom w głębo­kich trau­mach spowodowanych śmier­cią dziec­ka, poronie­niem i ciężką chorobą. Towarzyszy rodzi­nom i parom w trak­cie żało­by, poma­ga przez nią prze­jść. Pracu­je z osoba­mi zma­ga­ją­cy­mi się z prob­le­ma­mi bezpłod­noś­ci. Współpracu­je z lekarza­mi ginekologa­mi, położnika­mi oraz z położny­mi. Obe­j­mu­je pomocą kobi­ety, które mają zagrożoną ciążę lub ciążę utra­coną. Pracu­je z kobi­eta­mi i ich rodz­i­na­mi, którym na etapie badań pre­na­tal­nych zdi­ag­no­zowano ciężką, letal­ną chorobę pło­du. Opieku­je się osoba­mi u których po porodzie…

więcej >

img

mgr Katarzyna Nowak
dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

 

Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny, biotech­nolog i eduka­tor dia­beto­log­iczny. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu oraz Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. W Ramach pro­gra­mu stype­n­di­al­nego uczest­niczyła w bada­ni­ach nad wpły­wem czyn­ników środowiskowych na DNA człowieka prowad­zonych w Insty­tu­cie Genomi­ki i Biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie w Vila Real. Uczest­nicz­ka wielu pro­gramó o tem­atyce prozdrowot­nej orga­ni­zowanych przez Pol­skie Towarzyst­wo Diete­ty­ki. Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń gospo­dar­ki węglowodanowej i hor­mon­al­nej…

więcej >

img

mgr Aleksandra Majsnerowska
dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

 

Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny oraz ped­a­gog. Członek Pol­skiego Sto­warzyszenia Diete­tyków, dzi­ałacz­ka Fun­dacji Cen­trum Rodziny. Prop­a­ga­tor­ka zdrowego sty­lu życia oraz ani­ma­tor­ka akty­wnoś­ci fizy­cznej. Orga­nizu­je i prowadzi liczne warsz­taty, wykłady oraz spotka­nia poświę­cone zdrow­iu. Autor­ka pro­gramów eduka­cyjnych dla dzieci i młodzieży ” Cuki­er w Ryzach”, „Nakarm swój Mózg”, ”Akademia Zdrowego Junio­ra”. Na co dzień w Cen­trum Rodziny współpracu­je ze Szkołą Rodzenia Kse­nia oraz Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność Juglans. Wraz z Katarzyną Nowak współt­worzy pro­gram dla niepłod­nych par oraz przyszłych rodz­iców…więcej >

Lek. med. Iwona Płowaś
specjalista genetyki klinicznej, specjalista neurologii, pediatra

 

Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Łodzi. Do 2010 r asys­tent w Zakładzie Gene­ty­ki Klin­icznej UMŁ oraz lekarz w Porad­ni Gene­ty­cznej USK nr 3. W 2000 r. otrzy­mała tytuł pedi­atry , w 2006 r tytuł spec­jal­isty gene­ty­ki klin­icznej oraz w 2017 r. tytuł spec­jal­isty neu­rologii. Nieustan­nie pod­nosi swo­je kwal­i­fikac­je poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach, kur­sach i kon­fer­enc­jach. Obec­nie czyn­nie pracu­ją­ca jako neu­rolog i gene­tyk klin­iczny, zarówno w lecznictwie zamknię­tym jak i otwartym.

Lek. med Sławomir Krzemiński
specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

 

Stu­dia ukończył w 2002 r. na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Obec­ne miejs­ca pra­cy: Szpi­tal MSWiA w Krakowie, Szpi­tal im J. Diet­la w Krakowie, Samodziel­ny Pub­liczny Zespół Lecznict­wa Otwartego w Wieliczce. Zaj­mu­je się udzielaniem kon­sul­tacji gas­tro­log­icznych, endoskopią prze­wodu pokar­mowego, orzecznictwem. Posi­a­da spec­jal­iza­c­je chorób wewnętrznych i gas­troen­terologii. Posi­a­da dyplomy umiejęt­noś­ci z panen­doskopii i kolonoskopii. Pry­wat­nie mąż i ojciec, pasjonu­ją­cy się turys­tką, sportem i ogrod­nictwem.

Ewa Rostkowska
adwokat

Prowadzi Kance­larię Adwokacką w Chor­zowie przy ul. Wol­ności 124. Wpisana na listę adwokatów Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Katow­icach. Adwokat prowadzi sprawy karne, rodzinne, cywilne oraz gospo­dar­cze. 

lek. Beata Kozak-Klonowska
specjalista genetyki klinicznej

Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Białym­stoku.
Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka. Rezy­den­tu­ra w Insty­tu­cie Mat­ki i Dziec­ka w Warszawie,tytuł spec­jal­isty uzyskała w 2008 r. Od 2001 roku pracu­je w Porad­ni Gene­ty­cznej w Świę­tokrzyskim Cen­trum Onkologii w Kielcach.Zainteresowania zawodowe to nowot­wory dziedz­iczne oraz opieka nad osoba­mi wysokiego/podwyższonego ryzy­ka zachorowa­nia oraz diag­nos­ty­ka niepowodzeń rozro­du. Kon­takt z pac­jen­tem jest dla mnie nieustan­ną motywacją do pod­noszenia swoich kwal­i­fikacji .

lek. Artur Dobosz
genetyk

W trak­cie spec­jal­iza­cji z gene­ty­ki klin­icznej (V rok). Doty­chcza­sowe doświad­cze­nie oparte jest na diag­nos­tyce i udzie­le­niu kom­plek­sowych porad gene­ty­cznych pon­ad 1.000 pac­jen­tom. Na co dzień pracu­ję w Porad­ni Gene­ty­cznej Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Dziecięcego w Krakowie. Dodatkowo zaj­mu­ję się bada­ni­a­mi naukowy­mi nad podłożem gene­ty­cznym wad ser­ca u dzieci z zespołem Dow­na. Prowadzę zaję­cia ze stu­den­ta­mi i wykłady dla przyszłych spec­jal­istów z dziedziny gene­ty­ki.

Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii.

Jej głównym miejscem zatrud­nienia jest Klini­ka Położnict­wa Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, gdzie pełni funkcję Zastęp­cy Kierown­i­ka Klini­ki. Jest również Preze­sem Pomorskiego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Peri­na­tal­nej. Jej głównym miejscem zatrud­nienia jest…
więcej >

Dr n. med. Paweł Rajewski
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog

W trak­cie spec­jal­iza­cji z zakre­su trans­plan­tologii klin­icznej. W 2004 ukończył z wyróżnie­niem stu­dia na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej im. Lud­wi­ka Rydy­giera w Byd­goszczy. Zaj­mu­je się diag­nos­tyką i lecze­niem otyłoś­ci, zaburzeń meta­bol­icznych (cukrzy­ca i dys­lipi­demia), nad­ciśnienia tęt­niczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątro­by (marskość wątro­by, niealko­holowe stłuszcze­nie wątro­by, wiru­sowe zapale­nia watro­by i.in.)…
więcej >


Przeczy­taj więcej:

Data publikacji: 24/06/2016, Data aktualizacji: 30/08/2018