Zespół testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Kadra testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to nie tylko spec­jal­iś­ci (lekarze, diag­noś­ci, biotech­nolodzy, eksper­ci m.in. z zakre­su krymi­nal­isty­ki czy też usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa), ale także oso­by na co dzień dba­jące o Państ­wa potrze­by, stały rozwój firmy czy też usprawnie­nie całego pro­ce­su zarządza­nia. Pon­ad 12-let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie gene­ty­ki, zdobyte cer­ty­fikaty, a przede wszys­tkim roz­mowy z naszy­mi klien­ta­mi spraw­ia­ją, że warto nam zau­fać, bo jesteśmy dla Państ­wa.

 

Pra­cown­i­cy stale pod­noszą swo­je kwal­i­fikac­je poprzez uczest­nict­wo w szkole­ni­ach i sym­poz­jach, a także współpracę z eksper­ta­mi z Pol­s­ki i ze świa­ta. Dzię­ki temu przekła­da się to na najwyższą jakość usług wykony­wanych dla Państ­wa w zakre­sie badań gene­ty­cznych. Świad­czy o tym najwyższy poziom obsłu­gi klien­ta, który odpowia­da świa­towym stan­dar­d­om.

 

Dział laboratoryjny:.

.

Prokurat

mgr Barbara Prokurat

Dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Z marką testD­NA związana od 2004 roku.

Pry­wat­nie żona, mama dwój­ki małych dzieci, miłośnicz­ka książek i  dobrego kina..

.

 

?????????????

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki

Z zawodu biolog moleku­larny. Stu­dia ukończyła w 1982 r. na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim ze spec­jal­iza­cją Biofizy­ka. Dok­tor Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego z zakre­su gene­ty­ki sądowej. Wykład­ow­ca Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry. Spec­jal­ista lab­o­ra­to­ryjnej gene­ty­ki sądowej i biegła sądowa z listy Sądu Okrę­gowego w Krakowie..

.

Pry­wat­nie żona, mama dwój­ki dorosłych dzieci, miłośnicz­ka skan­dy­naws­kich krymi­nałów i dobrej kuch­ni..

.

 

mgr Krystyna Szymczyk

Diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2011 roku na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Obec­nie stu­den­t­ka studiów pody­plo­mowych z zakre­su Anal­i­ty­ki Medy­cznej na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Sos­now­cu. Z marką testD­NA związana od 2012 roku..

.

Pry­wat­nie żona, szczęśli­wa mat­ka małego dziec­ka, posi­adacz­ka wesołego psa rasy bokser.W wol­nym cza­sie intere­su­je się czy­taniem książek, akty­wnym spędzaniem cza­su z rodz­iną i psem oraz gotowaniem..

.

.

?????????????

mgr Anna Soja

Diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny

Zawód- biolog. Stu­dia ukończyła w 2002 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. W 2008 została absol­wen­tem Studiów Pody­plo­mowych z Biologii Moleku­larnej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Od 13 lat związana z pracą lab­o­ra­to­ryjną.

.

Pry­wat­nie miłośnicz­ka zwierząt, szczęśli­wa posi­adacz­ka dwóch słod­kich sierś­ci­uchów (dachow­ców), wiel­bi­ciel­ka moto­cyk­li i szy­bkiej jazdy, miłośnicz­ka podróżowa­nia, turysty­ki pieszej i górs­kich przestrzeni.

.

mgr Justyna Pietrasik

Diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny

Ukończyła stu­dia na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim na kierunku biolo­gia w 2012 roku. W 2016 roku została absol­wen­tką studiów pody­plo­mowych w zakre­sie anal­i­ty­ki medy­cznej na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym.

.
Fan­ka kolarst­wa szosowego. Miłośnicz­ka morza i greck­iej kuch­ni.

.

.

Współpracują z nami:

Prof. nadzw. dr hab n. med. Aleksandra Jezela-Stanek

Spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej

Gene­tyką klin­iczną zaj­muje się od kilku­nastu lat jako pra­cownik, a obec­nie współpra­cownik Insty­tutu “Pom­nik — Cen­trum Zdrowia Dziec­ka” w Warsza­wie. Od blisko 15 lat spec­jal­izuje się w diag­no­zowa­niu przy­czyn, lecze­niu oraz pro­fi­lak­tyce wad wrod­zonych, zaburzeń roz­woju oraz niepowodzeń ciąży. Członek pol­s­kich i między­nar­o­dowych towarzys­tw i sto­warzyszeń naukowych, m. in. Euro­pean Soci­ety of Human Genet­ics (Europe­jskiego Towarzyst­wa Gene­tyki Człowieka). Autor­ka i współau­torka pon­ad 100 prac naukowych i artykułów w cza­sopis­mach, ceniona w środowisku pac­jen­tów i lekarzy.

.

 

Wiechec

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Specjal­ista położnict­wa i ginekologii

W lat­ach 2008–2009 pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care) Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wiel­ka Bry­ta­nia. Jest autorem

i współau­torem 18 pub­likacji w zakre­sie położnict­wa, ginekologii i ultra­sono­grafii. Współau­tor opra­cow­a­nia tech­nicznego nowa­torskiej metody bada­nia ser­ca pło­du w pier­wszym trymestrze ciąży w try­bie STIC col­or. Jest Prze­wod­niczą­cym Sekcji Ginekologii, Położnict­wa i Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego od 2014 roku.

.

Poludniewski

Dr n. med. Grzegorz Południewski

Spec­jal­ista ginekologii i położnict­wa

Do 2000 roku zatrud­niony jako adi­unkt w Insty­tu­cie Położnict­wa i Ginekologii. Absol­went Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. Autor pub­likacji i książek skierowanych do młodzieży doty­czą­cych zakre­su zdrowia sek­su­al­nego i antykon­cepcji oraz pro­mocji zdrowia. Aktu­al­nie prowadzi pry­watną prak­tykę lekarską. Zain­tere­sowa­nia zawodowe to przede wszys­tkim antykon­cepcja, nowoczesne prowadze­nie ciąży, pro­fi­lak­tyka nowot­worów czy też lecze­nie niepłod­ności. Propagowanie wiedzy z obszaru zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­al­nego.

.

.

dr n. med. Renata Posmyk

Specjalista genetyki klinicznej

Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka. Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. W lat­ach 2001–2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Gene­ty­ki Klin­icznej UMB oraz lekarzem w Porad­ni Gene­ty­cznej UDSK. Odbyła wyma­gane staże kra­jowe i zagraniczne oraz kursy spec­jal­isty­czne, a w roku 2007 zdała egza­min spec­jal­iza­cyjny z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej. Od 2009 roku pracu­je w Porad­ni Gene­ty­cznej „Genet­ics” oraz w Klin­ice Peri­na­tologii UMB. Nieustan­nie pod­nosi swo­je kwal­i­fikac­je poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach, kur­sach i kon­fer­enc­jach.

.

Krzysztof Bernatowiczlek. med. Krzysztof Bernatowicz

Lekarz rezy­dent, pracu­je w Porad­ni Gene­ty­cznej Pomorskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego. W trak­cie spec­jal­iza­cji z gene­ty­ki klin­icznej. Dok­torant, przy­go­towu­je rozprawę dok­torską na tem­at poronień samoist­nych. Prowadzi zaję­cia ze stu­den­ta­mi z gene­ty­ki klin­icznej. Członek Europe­jskiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka. Stype­ndys­ta Min­is­tra Zdrowia.

.

.

.

.

mgr Aleksandra Majsnerowska — dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny oraz ped­a­gog. Członek Pol­skiego Sto­warzyszenia Diete­tyków. Prop­a­ga­tor­ka zdrowego sty­lu życia oraz ani­ma­tor­ka akty­wnoś­ci fizy­cznej. Autor­ka pro­gramów eduka­cyjnych dla dzieci i młodzieży. Orga­nizu­je i prowadzi liczne warsz­taty, wykłady oraz spotka­nia poświę­cone zdrow­iu. Na co dzień swo­ją porad­nię prowadzi w Cen­trum Rodziny, gdzie współpracu­je z Fun­dacją Rodziny oraz Szkołą Rodzenia Kse­nia. W ramach Akademii Zdrowej Rodziny współprowadzi warsz­taty dla przyszłych mam doty­czące żywienia kobi­et w ciąży oraz żywienia dzieci. W Ośrod­ku Diag­nos­ty­czno-Lecznic­zo-Reha­bil­i­ta­cyjnym „Elfik” pracu­je z mały­mi pac­jen­ta­mi z zaburzeni­a­mi roz­wo­ju oraz spek­trum autyz­mu. Współpracu­je z Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność „Juglans”. W pra­cy zawodowej wiele uwa­gi poświę­ca praw­idłowe­mu funkcjonowa­niu mikroflo­ry jeli­towej swoich pac­jen­tów. Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń spek­trum autyz­mu, alergii i nietol­er­ancji pokar­mowych oraz chorób autoim­mu­niza­cyjnych. Od sierp­nia 2016 roku w ramach wolon­tariatu wspiera podopiecznych fun­dacji Black But­ter­flies w Zielonej Górze.

mgr Katarzyna Nowak — dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny, biotech­nolog i eduka­tor dia­beto­log­iczny. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu oraz Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. W Ramach pro­gra­mu stype­n­di­al­nego uczest­niczyła w bada­ni­ach nad wpły­wem czyn­ników środowiskowych na DNA człowieka prowad­zonych w Insty­tu­cie Genomi­ki i Biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie w Vila Real. Uczest­nicz­ka w wielu pro­gra­mach o tem­atyce prozdrowot­nej orga­ni­zowanych przez Pol­skie Towarzyst­wo Diete­ty­ki. Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń gospo­dar­ki węglowodanowej i hor­mon­al­nej, szczególne u kobi­et ciężarnych oraz planu­ją­cych ciążę. Współpracu­je z Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność „Juglans”. Prowadzi warsz­taty eduka­cyjne dla dia­betyków oraz ich najbliższych, a także indy­wid­u­al­ną edukację dia­beto­log­iczną dla pac­jen­tów przyj­mu­ją­cych insulinę (także tych, którzy sto­su­ją oso­biste pompy insuli­nowe). Od sierp­nia 2016 roku w ramach wolon­tariatu wspiera podopiecznych fun­dacji Black But­ter­flies w Zielonej Górze.

.

Joanna Piątek-Perlak, psycholog perinatalny

Psy­cholog spec­jal­izu­ją­cy się w udziela­niu pomo­cy psy­cho­log­icznej osobom w głębo­kich trau­mach spowodowanych śmier­cią dziec­ka, poronie­niem i ciężką chorobą. Towarzyszy rodzi­nom i parom w trak­cie żało­by, poma­ga przez nią prze­jść. Pracu­je z osoba­mi zma­ga­ją­cy­mi się z prob­le­ma­mi bezpłod­noś­ci. Współpracu­je z lekarza­mi ginekologa­mi, położnika­mi oraz z położny­mi. Obe­j­mu­je pomocą kobi­ety, które mają zagrożoną ciążę lub ciążę utra­coną. Pracu­je z kobi­eta­mi i ich rodz­i­na­mi, którym na etapie badań pre­na­tal­nych zdi­ag­no­zowano ciężką, letal­ną chorobę pło­du. Opieku­je się osoba­mi u których po porodzie wys­tąpił cięż­ki stres poura­zowy, pracu­je z trau­ma­mi poporodowy­mi. Poma­ga kobi­etom w depresji poporodowej, obszarem jej pra­cy jest także wcześ­ni­act­wo, poma­ga rodz­i­com, którym urodz­iło się przed­w­cześnie dziecko. Na co dzień pracu­je w dwóch śląs­kich szpi­ta­lach, na odd­ziale położniczym oraz na odd­ziale inten­sy­wnej ter­apii i patologii noworod­ka.

 

Dział Obsługi klienta, marketingu i administracji:

Siedlinska.

Magdalena Łyźniak

Kierown­ik Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta

Elwira

.

Elwira Posłajko

Kierown­ik Dzi­ału Mar­ketingu

Agnieszka

.

Agnieszka Bajerska

Kierown­ik Dzi­ału Admin­is­tracji