Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 5-11-2018

Konferencja NEXTlab 2018 – NextGeneration of Forensic Biology Laboratory Scientific Conference

konferencja NEXTlab 2018

W dni­ach 6–8 czer­w­ca 2018 r. pra­cown­i­cy testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięli udzi­ał w między­nar­o­dowej kon­fer­encji naukowej NEXT­lab w Gdyni (NextGen­er­a­tion of Foren­sic Biol­o­gy Lab­o­ra­to­ry Sci­en­tif­ic Con­fer­ence, Nowoczesne Lab­o­ra­to­ri­um Biologii Krymi­nal­isty­cznej). Tem­atem prze­wod­nim spotka­nia były przede wszys­tkim nowoczesne tech­nolo­gie w lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­ki sądowej.

Konferencja NEXTlab 2018

Orga­ni­za­torem kon­fer­encji było Cen­tralne Lab­o­ra­to­ri­um Krymi­nal­isty­czne Policji. W cza­sie trzyd­niowego spotka­nia uczest­ni­cy mieli okazję rozsz­erzyć wiedzę między inny­mi w takich tem­at­ach jak:

 

  • ustal­e­nie cech feno­ty­powych na pod­staw­ie badań DNA;
  • zas­tosowanie metod statysty­cznych w gene­tyce sądowej;
  • automatyza­c­ja pro­cesów lab­o­ra­to­ryjnych;
  • zas­tosowanie nowoczes­nej tech­nologii NGS w krymi­nal­isty­cznych bada­ni­ach bio­log­icznych.

Wykłady i prezen­tac­je wygłosili wybit­ni spec­jal­iś­ci z Pol­s­ki i z zagrani­cy (m.in. Chin i Nor­wegii) – przed­staw­iciele ośrod­ków naukowych, lab­o­ra­toriów badaw­czych czy firm.

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach

Dzię­ki temu nasi pra­cown­i­cy stale pod­noszą swo­je kwal­i­fikac­je oraz umiejęt­noś­ci i mają okazję do posz­erza­nia wiedzy, którą później wyko­rzys­tu­ją w prak­tyce w trak­cie anal­iz lab­o­ra­to­ryjnych. Udzi­ał w sym­poz­jach, szkole­ni­ach i kon­fer­enc­jach potwierdza­ją liczne cer­ty­fikaty.

 

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054

Cer­ty­fikaty: www.testDNA.pl/certyfikaty

 

 

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS). Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je­my również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF


Data publikacji: 06/11/2018