Gwarancja pewnego wyniku

Akredy­tac­ja wprowadza szereg pro­ce­dur i zabez­pieczeń, które wymusza­ją na lab­o­ra­to­ri­um określone dzi­ała­nia. Dzi­ała­nia te pode­j­mowane są po to, aby wyk­luczyć błąd aparatu­ry, błąd ludz­ki, ewen­tu­alne zanieczyszczenia i inne czyn­ni­ki, które mogły­by mieć wpływ na wiary­god­ność wyniku.

Każde badanie ojcost­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.wykonuje na 24 mark­er­ach DNA, co daje Państ­wu pewny i jed­noz­naczny wynik. Wydawane przez nas wyni­ki są zgodne z wyty­czny­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii.

PCA

Co daje Państwu akredytacja laboratorium?

Ubie­ga­jąc się o akredy­tację należy przysłowiowo „prześwi­etlić” od A do Z całą pro­ce­durę badaw­czą, która do tej pory  była stosowana w lab­o­ra­to­ri­um — aby przys­tąpić do akredy­tacji lab­o­ra­to­ri­um powin­no jak­iś czas funkcjonować stąd ma już opra­cow­aną metodą. Pier­wsze co należy zro­bić to udowod­nić, że meto­da ta jest skutecz­na, pew­na i niezmi­en­na. Nazy­wamy to wal­i­dacją metody. Wal­i­dac­ja stanowi obsz­erną doku­men­tację zaw­ier­a­jącą mnóst­wo obliczeń udowad­ni­a­ją­cych gotowość metody do użytku.

To co dzieje się z Państ­wa próbka­mi musi być ure­g­u­lowane bard­zo szczegółowy­mi pro­ce­du­ra­mi.
.

Eksperci laboratorium testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 

ekspert testDNA

dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak

 

Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak: biolog moleku­larny z pon­ad 20-let­nim stażem w Pra­cowni Gene­ty­ki Insty­tu­tu Eksper­tyz Sądowych w Krakowie, gdzie jako biegły opra­cow­ała pon­ad 2 000 eksper­tyz zakre­su iden­ty­fikacji śladów bio­log­icznych zabez­pieczanych na miejs­cu zdarzenia, usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa w sprawach karnych oraz iden­ty­fikacji osob­niczej. Odbyła liczne staże zagraniczne m. in. w Foren­sic Sci­ence Ser­vice w Birm­ing­ham, Met­ro­pol­i­tan Police Dpt. w Lon­dynie oraz w Dundee.

 

Autor­ka i współau­tor­ka pon­ad 40 pub­likacji naukowych z dziedziny gene­ty­ki sądowej opub­likowanych w liczą­cych się cza­sopis­mach naukowych. Brała czyn­ny udzi­ał w wielu prestiżowych pro­jek­tach między­nar­o­dowych m.in. grancie naukowym mają­cym na celu określe­nie zas­tosowa­nia sieci Bayesows­kich w krymi­nal­istyce.

 

Autor­ka kilku­nas­tu refer­atów ust­nych pod­czas wielu naukowych kon­fer­encji między­nar­o­dowych oraz pod­czas zjazdów Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Jest współau­torem książ­ki „Bada­nia DNA dla celów sądowych” cytowanej również na łamach wydawnict­wa „Palestra” oraz rozdzi­ału na tem­at inter­pre­tacji wartoś­ci eksper­tyzy w trzech kole­jnych wyda­ni­ach Eksper­tyzy Sądowej (red.Józef Wój­cikiewicz). Od 2013 r. pełni funkcję wykład­ow­cy w Kra­jowej Szkole Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry.
.
>

ekspert testDN A

mgr Bar­bara Proku­rat

 

Mgr Bar­bara Proku­rat: biotech­nolog od lat związana z lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Od 2012r. pełni rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Absol­wen­t­ka biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na.

 

Absol­went studiów pody­plo­mowych na kierunku „Zarządzanie Jed­nos­tka­mi Zdrowia Pub­licznego” Insty­tu­tu Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie.  Po zakończe­niu studiów została zapros­zona do opra­cow­a­nia pub­likacji przez­nac­zonej dla stu­den­tów tegoż kierunku. Obec­nie zaj­mu­jąc stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

 

 

..