Nadmiar żelaza jest niebezpieczny dla zdrowia! Dowiedz się jak się skutecznie leczyć i co może być przyczyną

Zarówno niedobór żelaza (anemia), jak i nadmiar żelaza może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia. Żelazo to pierwiastek niezbędny do życia. Jednak, aby spełniać swoją funkcję prawidłowo, musi być ono w idealnej równowadze.

Zawyżony poziom żelaza zdarza się bardzo często i może być niebezpieczny. Dlaczego?

Orga­nizm ludz­ki nie ma skutecznego mech­a­niz­mu, dzię­ki które­mu może się pozby­wać nad­mi­aru tego pier­wiast­ka. Jedynym mech­a­nizmem chronią­cym nas przed nad­mi­arem żelaza jest ‘bloka­da’ (dzi­ałanie biał­ka HFE), dzię­ki której zbędne żela­zo nie dosta­je się do krwio­biegu i narządów. Bez­piecz­na ‘zapa­sowa’ ilość żelaza jest prze­chowywana w wewnętrznych ‘mag­a­zy­nach’ — przede wszys­tkim w wątro­bie w postaci fer­ry­tyny. W cza­sie niedoboru, orga­nizm pobiera potrzeb­ne żela­zo właśnie z wewnętrznych źródeł.

Co się dzieje kiedy ten mechanizm zawiedzie?

Dzieje się tak u wielu osób, u których żela­zo w nieogranic­zonych iloś­ci­ach zaczy­na się dostawać do narządów i tkanek, sukcesy­wnie je niszcząc, mogąc prowadz­ić nawet do nowot­worów. Chory obser­wu­je u siebie w pier­wszej kole­jnoś­ci niepoko­jące objawy: zmęcze­nie, bóle brzucha, bóle stawów. Następ­nie mogą dojść prob­le­my z wątrobą (w kon­sek­wencji marskość), cukrzy­ca, prob­le­my natu­ry sek­su­al­nej (nawet niepłod­ność), zapale­nie stawów, zespół jeli­ta drażli­wego. 

Jak nazywa się choroba, która prowadzi do nadmiernego odkładania się żelaza w organizmie?img

 

Jest to hemochro­ma­toza, która może doty­czyć nawet 1 na 200 osób! [1] Ze wzglę­du na niety­powe objawy czas diag­nozy może trwać nawet 10 lat [3], co oznacza że niewiele osób wie o tym że cier­pi na tą chorobę. Bard­zo częs­to chory leczy się na każde schorze­nie osob­no, a wdrożone lecze­nie nie przynosi efek­tów. Dzieje się tak dlat­ego, że nie została zdi­ag­no­zowana prawdzi­wa przy­czy­na, czyli właśnie przeład­owanie żelazem. Jeżeli przy­czy­na zostanie poz­nana, należy jak najszy­b­ciej wdrożyć skuteczne lecze­nie, które opiera się na obniże­niu zgro­mad­zonego żelaza poprzez upusty krwi. Jest to nat­u­ral­na meto­da, a sam upust krwi niczym nie różnie się od odd­a­nia krwi do celów krwiolecznict­wa.

Najczęstszą przyczyną za wysokiego poziomu żelaza jest hemochromatoza - choroba genetyczna, za którą odpowiadają zmiany w genie HFE.

U chorego na hemochro­ma­tozę mogą wys­tąpić m.in.:

Test genetyczny to jedyne badanie, które jednoznacznie potwierdza genetyczną skłonność do zachorowania lub w 100% wyklucza hemochromatozę pierwotną!

Zamów zestaw testowy do domu i samodzielnie pobierz próbkę z wymazu z policzka:

Albo umów się do jednej z placówek współpracujących, gdzie próbkę do badania pobierze wykwalifikowany personel (koszt pobrania próbki w placówce to 50 zł):

Odczynniki stosowane do wykonania naszego testu na hemochromatozę posiadają certyfikat IVD. Dzięki temu posiadają gwarancję, że mogą być stosowane w diagnostyce medycznej. Nie wszystkie testy na rynku posiadają ten certyfikat, ponieważ kontrola jakości jest kosztowna. Daje jednak pacjentowi bezpieczeństwo i pewność wyniku, dlatego my szczególnie o nią dbamy.

Wczesne rozpoznanie i postawienie właściwej diagnozy jest kluczowe [4]

Wczes­na i pew­na diag­noza daje możli­wość wdroże­nia skutecznego leczenia, zni­welowa­nia nad­mi­aru żelaza i zahamowa­nia postępu choro­by. Bada­nia para­metrów żelaza we krwi pokazu­ją jedynie stan orga­niz­mu na dany moment, nie pokażą one jed­nak najważniejszego — przy­czyny takiego stanu rzeczy. Zde­cy­dowanie warto wyk­luczyć tą najpoważniejszą — hemochro­ma­tozę pier­wot­ną. To moż­na zro­bić jedynie wykonu­jąc badanie gene­ty­czne na mutację w genie HFE.

Czy badanie jest odpowiednie także dla dzieci? img

Jeżeli u dziec­ka bada­nia krwi potwierdz­iły nad­mi­ar żelaza, dobrze jest sprawdz­ić, czy nie ma ono gene­ty­cznej skłon­noś­ci do ciężkiego prze­ciąże­nia żelazem, aby ustrzec je przed roz­wo­jem choro­by [5]. Ponieważ hemochro­ma­toza jest dziedz­icz­na, badanie gene­ty­czne jest również zale­cane u dzieci i rodzeńst­wa choregoBadanie gene­ty­czne jest bezbolesne, bez­in­wazyjne co istotne szczegól­nie w przy­pad­ku dzieci. Próbkę możesz łat­wo pobrać bez wychodzenia z domu. Test gene­ty­czny wykonu­je się raz na całe życie (badamy DNA, które nigdy się nie zmienia), a jego wynik jest niezmi­en­ny w cza­sie i nieza­leżny od innych czyn­ników (jak dieta, styl życia, suple­men­tac­ja czy lecze­nie far­mako­log­iczne). 

Mam zmiany w genie odpowiedzialne za chorobę – co teraz?

To nie wyrok! To szansa na normalne, zdrowe życie!

Ostate­czną diag­nozę hemochro­ma­tozy postawi lekarz prowadzą­cy — gas­troen­etrolog, hepa­tolog lub hema­tolog. Weźmie on pod uwagę wynik tes­tu gene­ty­cznego oraz wyni­ki badań krwi. Może on zle­cić także dodatkowe bada­nia, które wskażą stopień zaawan­sowa­nia choro­by. 

Sama dieta nie wystarczy!

Rozpoczę­cie ter­apii na etapie wczes­nych objawów częs­to pozwala je cofnąć. Wbrew powszech­nym opin­iom, zmi­ana diety nie jest wystar­cza­ją­ca, aby trwale obniżyć niebez­pieczny poziom żelaza. Ogranicze­nie spoży­wa­nia wit­a­miny C, czer­wonego mięsa, czy alko­holu może jedynie zmniejszyć wchła­ni­an­ie kole­jnych iloś­ci tego pier­wiast­ka. Mało osób wie, że z poży­wie­niem pobier­amy jedynie około 1 miligram żelaza, pod­czas gdy stały poziom żelaza u zdrowego dorosłego człowieka to 3 do 5 gramów! Lecze­nie hemochro­ma­tozy opiera się przede wszys­tkim na reg­u­larnych upus­tach krwi, dzię­ki którym zabur­zone para­me­try gospo­dar­ki żelazem (fer­ry­ty­na, WST, TIBC) po jakimś cza­sie wraca­ją do praw­idłowego poziomu. Już po pier­wszych upus­tach chorzy odczuwa­ją poprawę samopoczu­cia. Ostate­czną decyzję o rozpoczę­ciu i rodza­ju leczenia pode­j­mu­je lekarz spec­jal­ista: gas­troen­terolog lub hepa­tolog. Więcej na tem­at leczenia hemochro­ma­tozy moż­na przeczy­tać tutaj: Nad­mi­ar żelaza — jak leczyć?

hemochromatoza co dalej

 

Źródła: 

[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.

[2] M. Madej, Hemochro­ma­toza, „Przegląd Reuma­to­log­iczny”  2009, nr 1 (25), s. 9

[3] K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60

[4] K. Koś­cińs­ka-Ilczyszyn, P. Żuchows­ki, R. Woj­ciechows­ki, S. Jeka, Opis przy­pad­ku. Hemochro­ma­toza pier­wot­na z zaję­ciem stawów, „Reuma­tolo­gia” 2013; 51, 4: 308–312

[5] B. Kac­zorows­ka-Hać, M. Myśli­wiec, E. Adamkiewicz-Dróżyńs­ka, E. Miłosz, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na u dzieci, Devel­op­men­tal Peri­od Med­i­cine”, 2017, XVII ‚2

[6] B. Bacon, P. Adams, K. Kowd­ley, L. Pow­ell, A. Tavill, Diag­no­sis and Man­age­ment of Hemochro­mato­sis: 2011 Prac­tice Guide­line by the Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Study of Liv­er Dis­eases, HEPATOLOGY, July 2011

 

Dowiedz się więcej:

Zaży­wasz dodatkowo żela­zo? Sprawdź, czy jest dla Ciebie bez­pieczne

Kiedy wit­a­m­i­na C szkodzi — przy­padek osób chorych na hemochro­ma­tozę

Impo­tenc­ja, brak libido, bezpłod­ność w hemochro­ma­tozie — jak leczyć?

Nad­mi­ar żelaza — jak leczyć?

Czego nie wiesz o nad­mi­arze żelaza? Cieka­wost­ki o hemochro­ma­tozie.

Choro­by stawów — przy­czyną może być nad­mi­ar żelaza

Przewlekłe zmęcze­nie, a nad­mi­ar żelaza

Cukrzy­ca typu 2 — to może być cukrzy­ca brunatna

Każ­da choro­ba wątro­by powin­na być diag­no­zowana w kierunku hemochro­ma­tozy


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Pobierz nasz bezpłatny porad­nik: