Boisz pobrać wymaz z policzka do badania medycznego? Spokojnie, na pewno zrobisz to dobrze!

domowy_zestaw_testowy

Pac­jen­ci, którzy decy­du­ją się na samodzielne pobranie wymazów z policz­ka do badań DNA częs­to mają obawy, że zro­bią to źle. Niepoko­ją się też, że na pobranym wymazie będzie za mało DNA lub że wymazów­ki wypad­ną z opakowa­nia.

 

Pobranie wymazów z policz­ka, obo­jęt­nie, czy do bada­nia medy­cznego czy do tes­tu na ojcost­wo, jest bard­zo proste i nie wyma­ga ani spec­jal­isty­cznej wiedzy, ani umiejęt­noś­ci. Każdy jest w stanie przy­go­tować takie prób­ki. Jeśli w dal­szym ciągu masz obawy, to pamię­taj o tym, że:

 

 

 • Wymaz z policz­ka jest trwałym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego.
 • Należy do próbek wyjątkowo sta­bil­nych, dlat­ego doskonale nada­je się zarówno do bada­nia medy­cznego, jak i do tes­tu na ojcost­wo.
 • Wymaz z policz­ka jest mate­ri­ałem na tyle wytrzy­małym, że nawet kilkud­niowy trans­port do lab­o­ra­to­ri­um mu nie zaszkodzi. Dlat­ego moż­na go zle­cać nawet z zagrani­cy.
 • Bądź spoko­jny, nawet jeśli na wymazów­ce nie widzisz ani śladu pobranego
  mate­ri­ału – DNA jest niewidoczne „gołym okiem”
 • Nie bój się, że paty­cz­ki z wymaza­mi wypad­ną z opakowa­nia – celowo mają pozostać otwarte, aby dochodz­iło do nich powi­etrze – inaczej mogą zapleśnieć. Pon­ad­to przed wypad­nię­ciem chroni je jeszcze tek­tur­owa osłon­ka.
 • Wszys­tkie prób­ki są ubez­piec­zone — nawet jeśli coś pójdzie nie tak i okaże się, że pobrany przez Ciebie mate­ri­ał nie nada­je się do anal­izy, zawsze możesz dosłać kole­jny – lab­o­ra­to­ri­um prze­ba­da go dla Ciebie ZA DARMO!

Co daje samodzielne pobranie wymazów do badania medycznego?

 • Wygodę - prób­ki możesz pobrać w dowol­nym miejs­cu i cza­sie
 • Kom­fort i dyskrecję - prób­ki możesz pobrać w zaciszu włas­nego domu
 • Oszczęd­ność cza­su - aby pobrać prób­ki nie musisz udawać się do placów­ki medy­cznej

 

Chcesz pobrać wymazy do badania DNA? Udowodnimy Ci, że nie ma nic prostszego!

Wystar­czy, że będziesz postępować zgod­nie z instrukcją, którą zna­jdziesz w zestaw­ie pobran­iowym. Wszys­tko zajmie Ci też nie więcej niż kil­ka min­ut. Pamię­taj tylko, aby na ok. 1 godz­inę przed pobraniem nic już nie jeść, nie pić słod­kich napo­jów, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Zobacz: Instrukc­ja pobra­nia próbek DNA 

 

Poniżej przed­staw­iamy schemat praw­idłowego pobra­nia wymazu:

 • W miarę możli­woś­ci ubierz jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki zna­j­du­jące się w zestaw­ie.
 • Wyjmij steryl­ną wymazówkę z opakowa­nia uważa­jąc, aby nie miała ona kon­tak­tu z jakąkol­wiek niesteryl­ną naw­ierzch­nią.
 • Włóż wymazówkę do środ­ka buzi i potrzyj zde­cy­dowanym ruchem o wewnętrzną stronę policz­ka ok. 5 razy. W ten sposób zbierasz z policz­ka komór­ki nabłon­ka, z których izolowane będzie potem DNA.
 • Umieść wyma­zowkę z powrotem do opakowa­nia, z której ją wyjąłeś.
 • Po pobra­niu jed­nego wymazu powtórz całą czyn­ność na drugim policzku – uży­wa­jąc osob­nej wymazów­ki z zestawu. 

 

Po upły­wie chwili od pobra­nia poza­mykaj wszys­tkie kop­er­ty z wymazówka­mi, pod­pisz i włóż do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej. Jeśli pobrałeś wymazy w taki właśnie sposób, to możesz być spoko­jny o ich jakość.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 10/07/2018, Data aktualizacji: 12/07/2018