Badania DNA — cennik

Ceny badań DNA uza­leżnione są m.in. od rodza­ju tes­tu, na jaki się Państ­wo decy­du­je­cie. testD­NA wykonu­je testy na ojcost­wo i pokrewieńst­wo oraz bada­nia z zakre­su gene­ty­cznej diag­nos­ty­ki medy­cznej. Nieza­leżnie jed­nak od tego, jakim badaniem są Państ­wo zain­tere­sowani to, że szuka­ją Państ­wo jego ceny oznacza, że w niedalekiej przyszłoś­ci chcą je wykon­ać. Infor­ma­c­je zawarte na tej stron­ie inter­ne­towej poz­wolą Państ­wu dokon­ać właś­ci­wego wyboru.

Jakiego rodzaju badania DNA Państwo poszukują?

cennik-medycznecennik-ojcostwo

 

Z czego wynika cena badania DNA?

Sko­ro trafili Państ­wo na naszą stronę inter­ne­tową, to zapewne zależy Państ­wu na wyko­na­niu pewnego bada­nia DNA w wiary­god­nym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um. Nic dzi­wnego jed­nak, że zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo skąd różnice w cenach testów ofer­owanych na pol­skim rynku. Moż­na chcieć wykon­ać tanie badanie DNA i jed­nocześnie zas­tanaw­iać się nad wyborem naszej ofer­ty. Prezen­towane ceny choć nie są najniższe na rynku, dają Państ­wu pewność, bez­pieczeńst­wo i gwarancję, że nie uleg­ną zmi­an­ie.

Czy są Państ­wo gotowi dopłacić za:

  • niepraw­idłowo pobrane prób­ki ?
  • pro­file gene­ty­czne na wyniku ?
  • dane osób badanych na wyniku?
  • anal­izę 24 mark­erów DNA?
  • pobranie próbek na miejs­cu w placów­ce ?
  • wysyłkę kuri­erem ?
  • kon­sul­tację wyniku jeśli jest on niezrozu­mi­ały?

U nas wszys­tkie te opc­je oraz wiele innych mają Państ­wo zag­waran­towanych bezpłat­nie!  Każdy nasz pac­jent otrzy­mu­je ubez­piecze­nie na wypadek niepraw­idłowo pobranych próbek. Co jest szczegól­nie ważne w przy­pad­ku samodziel­nie uzyski­wanych wymazów oraz wtedy, gdy w bada­niu biorą udzi­ał małe dzieci. W ich przy­pad­ku zachowanie odstępu od jedzenia i picia jest częs­to niemożli­we.

Na cenę bada­nia DNA wpły­wa również jakość samej anal­izy, stosowany sprzęt oraz doświad­cze­nie zespołu lab­o­ra­to­ryjnego.  Pewność wydanego rezul­tatu potwierdza to, że od 2003 roku ani jeden wynik wydany przez testD­NA nie został prawnie pod­ważony. Potwierdza­ją to również ref­er­enc­je uzyskane z Sądu. Sto­su­je­my tylko najwyższej klasy odczyn­ni­ki od renomowanych dostaw­ców.

Pracu­je­my na odczyn­nikach:

promega

.

.

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!