Upuszczanie krwi – naturalna metoda leczenia wysokiego poziomu żelaza

Wyso­ki poziom żelaza może być bard­zo niebez­pieczny i może prowadz­ić do zniszczenia narządów. Jego przy­czyną częs­to jest choro­ba gene­ty­cz­na – hemochro­ma­toza.

Warto ją wcześnie zdi­ag­no­zować poprzez wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego — jest to jedy­na meto­da 100% wyk­luczenia choro­by lub potwierdzenia gene­ty­cznej skłon­noś­ci do zachorowa­nia. Gdy diag­noza jest poprawnie postaw­iona, moż­na szy­bko wdrożyć skuteczne lecze­nie i ochronić się przed poważny­mi kon­sek­wenc­ja­mi. Nielec­zona hemochro­ma­toza prowadzi bowiem do cukrzy­cy, niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy, prob­lemów ze stawa­mi, impo­tencji, a nawet marskoś­ci i raka wątro­by.

Co więcej, choro­ba jest dziedz­icz­na, co oznacza że gen hemochro­ma­tozy jest przekazy­wany dziecku przez rodz­i­ca. Warto zatem zbadać również swoich najbliższych.

 

objawy hemochromatoza

 

Ale jak się leczy za wysoki poziom żelaza?

 

  • Fle­boto­mia (krwiou­pusty) – brz­mi prz­er­aża­ją­co? Niesłusznie! Upusty krwi to skutecz­na i równocześnie bez­piecz­na meto­da leczenia hemochro­ma­tozy. Sam zabieg praw­ie niczym się nie różni od pro­ce­dury odd­awa­nia krwi do celów krwiolecznict­wa i jest wykony­wany zawsze pod opieką lekarza lub pielęg­niar­ki. Trwa zazwyczaj około 15–30 min­ut.
  • Jest to meto­da nat­u­ral­na, która nie wyma­ga codzi­en­nego zaży­wa­nia leków. Upusty krwi na początku leczenia przeprowadzane są częs­to raz na tydzień aż do momen­tu uzyska­nia poziomu fer­ry­tyny 50 ng/ml. Po osiąg­nię­ciu tego poziomu pow­tarza się upusty krwi w odstę­pach kilku­miesięcznych.
  • W niek­tórych przy­pad­kach upusty krwi zastępu­je się stosowaniem leków chelatu­ją­cych żela­zo, jed­nak skuteczność tej metody jest dużo mniejsza.
  • U mężczyzn częs­to dodatkowo sto­su­je się hor­mon­al­ną ter­apię zastępczą testos­teronem, aby cofnąć objawy związane z impo­tencją, brakiem libido czy niepłod­noś­cią.

Należy pamię­tać, że każdy sposób leczenia musi być zle­cony i kon­trolowany przez lekarza prowadzącego. Nigdy nie należy leczyć się na włas­ną rękę.

ZAMÓW ZESTAW TESTOWY DO SAMODZIELNEGO POBRANIA PRÓBKI

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu posi­ada­ją gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat, ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku, dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

 

Pobierz nasz bezpłatny porad­nik:Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 01/12/2017, Data aktualizacji: 11/06/2018