Zażywasz dodatkowo żelazo?

Sprawdź czy jest to bezpieczne dla Ciebie

Nasze zdrowie zależy w głównej mierze od praw­idłowego poziomu żelaza w orga­nizmie. Doskonale wiemy, że jak jest go za mało wów­czas cho­ru­je­my na ane­mię. A czy wiecie Państ­wo, że nad­mi­ar żelaza jest równie niebez­pieczny jak jego niedobór? Mało kto z nas wie, że żela­zo zgro­mad­zone w nad­mi­arze w orga­nizmie poważnie uszkadza tkan­ki prowadząc do cukrzy­cy, zaburzeń pra­cy ser­ca a nawet do marskoś­ci wątro­by. Są to zmi­any nieod­wracalne dlat­ego też przed pod­ję­ciem decyzji o dodatkowym suple­men­towa­niu żelaza należy sprawdz­ić na początku poziom żelaza w naszym orga­nizmie oraz to, czy nie cho­ru­je­my na choro­by powodu­jące nad­mierne gro­madze­nie się żelaza (np.: hemochro­ma­tozę). Dla bez­pieczeńst­wa warto też poroz­maw­iać z lekarzem, czy dodatkowa dawka żelaza jest rzeczy­wiś­cie nam potrze­ba.

Żelazo – niezbędne do życia

Żela­zo jest bard­zo ważnym pier­wiastkiem ponieważ odpowia­da za równowagę wielu narządów.

  • Każdy z nas w praw­idłowych warunk­ach posi­a­da ok. 3–5 g żelaza, przy czym najwięcej żelaza (ok. 75%) związane jest z hemo­glo­biną.
  • Jeśli badamy krew to jego praw­idłowe stęże­nie powin­no wynosić 12,5–26,9 µmol/L (dane te mogę się różnić w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um i zas­tosowanej jed­nos­t­ki)
  • Codzi­enne z jedze­niem pobier­amy 10–15 mg żelaza, ale tylko ok. 1 % tego wchła­nia nasz orga­nizm.
  • Codzi­en­nie tracimy ok. 1 mg żelaza z potem, moczem lub przez utratę krwi w prze­wodzie pokar­mowym.

Nasz orga­nizm może czer­pać żela­zo z poży­wienia, ale w główniej mierze pobiera je z wewnętrznego obiegu w orga­nizmie. W zależnoś­ci od wieku i płci potrze­bu­je­my różne daw­ki żelaza. Najwięk­sze zapotrze­bowanie na żela­zo wys­tępu­je w cza­sie ciąży a najm­niejsze u mężczyzn (nieza­leżnie od wieku) i u kobi­et po 50 roku życia.

Hemochromatoza – stan gdzie żelazo odkłada się w nadmiarze

Kiedy cho­ru­je­my na hemochro­ma­tozę przez lata w naszym orga­nizmie gro­madzi się nad­mi­ar żelaza. Pier­wsze objawy tzw. przeład­owa­nia żelazem pojaw­ia­ją się wtedy, kiedy zgro­madz­imy 20–50g żelaza. Objawem tego jest zmęcze­nie, ogólne osła­bi­e­nie, bóle brzucha cza­sa­mi bóle stawów. Są to symp­to­my powszech­nie wys­tępu­jące dlat­ego nie zawsze jesteśmy w stanie sko­jarzyć, że jest to właś­ci­wie spowodowane nad­mi­arem żelaza. Jeśli w takiej sytu­acji nie pode­jmiemy żad­nych dal­szych kroków, to żela­zo będzie się nadal gro­madz­iło w różnych tkankach, powodu­jąc ich uszkodze­nie. W kon­sek­wencji doprowadzi to do cukrzy­cy, kar­diomiopatii, impo­tencji, zapale­nia stawów i marskoś­ci wątro­by. Nierzad­ko kon­sek­wencją marskoś­ci jest rak wątrobowokomórkowy.

Stąd nim zaczniemy suple­men­tować żela­zo, warto wiedzieć czy nasz orga­nizm nie jest już nim prze­ciążony. A jeśli nasze para­me­try bio­chemiczne krwi będą wskazy­wać na więk­szą zawartość tego pier­wiast­ka należy sprawdz­ić, czy nie jest to spowodowane chorobą gene­ty­czną.

Hemochromatoza- jedna z najczęstszych chorób genetycznych

Hemochro­ma­toza to jed­na z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych chorób gene­ty­cznych, która odpowia­da za gro­madze­nie się żelaza w naszym orga­nizmie. Przyj­mu­je się, że 5–20 % naszego społeczeńst­wa może mieć mutac­je w genie, przez co wchła­ni­amy więcej żelaza niż potrze­bu­je.

Nieste­ty przez mało charak­terysty­czne pier­wsze objawy, postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy u chorych na hemochro­ma­tozę zaj­mu­je bard­zo częs­to ok. 10 lat. Tym­cza­sem jest to choro­ba, która jeśli wcześnie zostanie wykry­ta daje bard­zo dobre rokowa­nia- moż­na uniknąć cukrzy­cy czy marskoś­ci wątro­by.

Prostym badaniem DNA moż­na sprawdz­ić czy dana oso­ba jest obciążona gene­ty­cznie hemochro­ma­tozą bo jest to infor­ma­c­je, która może w przyszłoś­ci wymóc na nas reg­u­larną kon­trolę zawartoś­ci żelaza w orga­nizmie.

 

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 07/08/2017, Data aktualizacji: 27/04/2018