Czego nie wiesz o nadmiarze żelaza? Ciekawostki o hemochromatozie.

Hemochro­ma­toza to jed­na z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych, cho­ru­je na nią 1 na 200 osób. Pole­ga na nad­miernym gro­madze­niu żelaza w tkankach i narzą­dach co prowadzi do ich zniszczenia. Skutkom hemochro­ma­tozy moż­na zapo­biec wykonu­jąc prosty test gene­ty­czny i wdraża­jąc odpowied­nie lecze­nie. Jest to możli­we jed­nak tylko wtedy, gdy choro­ba zostanie wcześnie wykry­ta.

A oto najciekawsze fakty o chorobie:

 

 • Objawy hemochro­ma­tozy częś­ciej i wcześniej wys­tępu­ją u mężczyzn. Kobi­ety pozby­wa­ją się nad­mi­aru żelaza pod­czas comiesięcznej men­stru­acji.
 • Pier­wsze objawy choro­by pojaw­ia­ją się już około 30. roku życia (cza­sem wcześniej) Jed­nak do przeład­owa­nia żelazem (dawka toksy­cz­na dla orga­niz­mu to około 20 gramów, pod­czas gdy nor­mal­nie w swoich tkankach mamy około 2,2–3,5 gra­ma tego pier­wiast­ka) dochodzi zwyk­le około 50. roku życia.
 • Do wys­tąpi­enia hemochro­ma­tozy konieczne są zmi­any w genach – najczęś­ciej mówimy o mutac­jach w genie HFE. Nie zawsze jed­nak oso­ba, która ma takie zmi­any musi zachorować – nawet co 8 oso­ba ma jed­ną zmi­anę w genie HFE. Bard­zo ważne jest jed­nak to, żeby mieć świado­mość posi­ada­nia takich zmi­an. Dzię­ki temu może­my wprowadz­ić dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne, które uchronią nas przed groźny­mi powikła­ni­a­mi w tym rakiem wątrobowokomórkowym.

zamów test hemochromatoza

 • Badanie daje wiedzę na całe życie – nasze geny są niezmi­enne, więc badanie wykonu­je się tylko raz.
 • Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu.
 • Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją jakoś­ci
 • Wynik wysyłamy na wskazany adres e-mail w 15 dni roboczych
 • Zestaw testowy dostar­cza­my, a próbkę odbier­amy z dowol­nego miejs­ca w Polsce bezpłat­nym kuri­erem
 • Dar­mowa wysył­ka zestawu za granicę
 • Odczyn­ni­ki stosowane do bada­nia posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD

 

 • Mutac­ja genu HFE – to niepoko­ją­co brzmiące sfor­mułowanie bard­zo łat­wo zrozu­mieć. HFE to gen odpowiada­ją­cy za wyt­warzanie biał­ka odpowiedzial­nego za gospo­darkę żelazem w orga­nizmie i kon­trolę wchła­ni­a­nia żelaza z jeli­ta cienkiego. Mutac­je to drob­ne zmi­any w budowie tego genu, które powodu­ją niepraw­idłowoś­ci w twor­zonym białku. Test gene­ty­czny bada trzy najczęst­sze mutac­je genu HFE: C282Y, H63D, S65C.
 • Homozy­go­ta a het­erozy­go­ta. Każdy z nas dziedz­iczy dwie kopie danego genu (w tym wypad­ku genu HFE) – jed­ną od ojca a drugą od mat­ki. W przy­pad­ku, gdy dziecko odziedz­iczy jed­ną kopię genu praw­idłową a drugą niepraw­idłową mówi się o het­erozy­go­cie. Jeśli z kolei dziecko odziedz­iczy dwie niepraw­idłowe kopie genu (np. od ojca i od mat­ki odziedz­iczy gen z mutacją C282Y) wów­czas mamy do czynienia z homozy­gotą.

 

dziedziczenie hemochromatozy

 

W przypadku zdiagnozowanej hemochromatozy u rodzica lub innego krewnego

warto również zbadać dziecko.

 

Hemochro­ma­toza jest dziedz­ic­zona auto­so­ma­l­nie recesy­wnie – oznacza to, że jeśli każde z rodz­iców ma jed­ną wadli­wą kopię genu HFE, ryzyko zachorowa­nia na hemochro­ma­tozę przez ich dziecko wynosi 25%. W tej sytu­acji rodz­ice są nosi­ciela­mi jed­nego wadli­wego genu. Oznacza to, że raczej nie powin­ni zachorować na hemochro­ma­tozę choć ist­nieją sytu­acje, w których nosi­ciele również mają objawy „przeład­owa­nia” żelazem i muszą być pod­dani lecze­niu. Aby ich dziecko zachorowało na pełną postać choro­by, musi odziedz­iczyć po rodz­i­cach dwie wadli­we kopie genu HFE jed­nocześnie.

 

Pobierz nasz bezpłatny porad­nik:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 01/12/2017, Data aktualizacji: 27/07/2018