Impotencja, brak libido, niepłodność — przyczyną może być nadmiar żelaza

Brak libido, zaburzenia funkcji seksualnych, niepłodność, a u kobiet przedwczesna menopauza to objawy bardzo częste w przebiegu hemochromatozy pierwotnej — choroby powodującej nadmierne gromadzenie się żelaza.  

Jak żelazo może spowodować problemy z płodnością?

W prze­biegu hemochro­ma­tozy dochodzi do nad­miernego odkłada­nia się żelaza w wielu tkankach i narzą­dach, również w przysad­ce móz­gowej oraz gonadach (jądrach i jajnikach), zaburza­jąc ich poprawne funkcjonowanie. Narządy te są odpowiedzialne za równowagę hor­mon­al­ną w orga­nizmie, a co za tym idzie — pro­dukcję plem­ników i komórek jajowych. Żela­zo jest reak­ty­wnym pier­wiastkiem, co oznacza, że jeżeli jest go za dużo prowadzi do stre­su oksy­da­cyjnego — czyli stop­niowego niszczenia komórek poszczegól­nych organów.  Może spowodować niedoczyn­ność przysad­ki móz­gowej i gonad — powodu­jąc szereg prob­lemów z iloś­cią wydzielanych hor­monów.

Hemochromatoza długo nie daje żadnych objawów, ale jeśli nie zostanie zdiagnozowana odpowiednio wcześnie, jej skutki są bardzo poważne.

Żela­zo niszczy bowiem również wątrobę w której może się wyk­sz­tał­cić rak, trzustkę co oznacza cukrzy­cę, serce, stawy powodu­jąc objawy podob­ne jak w przy­pad­ku reuma­toidal­nego zapale­nia stawów, czy niedoczyn­ność tar­czy­cy [1]

Objawy związane z nierównowagą hor­mon­al­ną są bard­zo wsty­dli­we i dokuc­zli­we, szczegól­nie dla mężczyzn. Początkowo chory odczuwa spadek libido, następ­nie wys­tępu­ją prob­le­my z erekcją [2]. Mężczyźni żyją ze swoi­mi wsty­dli­wy­mi prob­le­ma­mi całe lata. Sta­ją się one prawdzi­wym utrapi­e­niem w momen­cie rozpoczę­cia stara­nia się o dziecko, gdyż hemochro­ma­toza może doprowadz­ić również do niepłod­noś­ci.

U mężczyzn hemochro­ma­toza prowadzi do obniże­nia poziomu testos­teronu i hipog­o­nadyz­mu [3]. Mogą wys­tąpić:

  • spadek popę­du sek­su­al­nego
  • impo­tenc­ja
  • zanik owłosienia łonowego
  • gineko­mas­tia
  • zanik (atrofia) jądek
  • spadek jakoś­ci i iloś­ci nasienia (niepraw­idłowe wyni­ki badań nasienia)
  • niepłod­ność

Zaburzenia czyn­noś­ci sek­su­al­nych u mężczyzn są jed­nym z najczęst­szych objawów hemochro­ma­tozy. Dość częs­to zdarza się, że pac­jen­ci zgłasza­ją się do lekarza właśnie z powodu zaburzeń erekcji, a przy okazji dowiadu­ją się, że cho­ru­ją na hemochro­ma­tozę, która wywołała te objawy. Według danych lit­er­atur­owych ok. 50% mężczyzn chorych na hemochro­ma­tozę ma powyższe prob­le­my [2].

Szybka diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia może cofnąć lub zatrzymać objawy związane z niepłodnością

Opis przy­pad­ku 1
36-let­ni pac­jent został zdi­ag­no­zowany na hemochro­ma­tozę na etapie wczes­nego włóknienia wątro­by bez cech marskoś­ci. W wywiadzie klin­icznym pac­jent wskazał, że od 2 lat ma prob­lem z erekcją, obniżonym libido, bezpłod­noś­cią oraz zanikiem owłosienia łonowego. Ponieważ pac­jent wraz z małżonką starali się o dziecko, zas­tosowano u niego coty­god­niowe upusty krwi połąc­zone z podawaniem odpowied­niej daw­ki testos­teronu . Po roku od wprowadzenia ter­apii żona pac­jen­ta zaszła w ciążę, a u pac­jen­ta zaburzenia sek­su­alne zniknęły. Ter­apia testos­teronem była prowad­zona jeszcze przez rok, a upusty krwi były kon­tyn­uowane według zale­ceń lekarza. [2]

Opis przy­pad­ku 2

U 44- let­niego mężczyzny z niepłod­noś­cią spowodowaną wstecznym wytryskiem spowodowanym hemochro­ma­tozą (homozy­go­ta C282Y), zas­tosowano ter­apię hor­mon­al­ną połąc­zoną z upus­ta­mi krwi. Po kilku miesięcznej ter­apii u mężczyzny zaob­ser­wowano znaczną poprawę jego płod­noś­ci. [2]

Powyższe przy­pad­ki pokazu­ją, że zaburzenia sek­su­alne mogą być cofnięte w efek­cie zas­tosowa­nia odpowied­niej ter­apii, niem­niej o powodze­niu leczenia decy­du­je tak naprawdę wiek pac­jen­ta! Najwięk­sze powodze­nie mają ter­apie rozpoczęte u młod­szych pac­jen­tów przed 40-stką, ale znacze­nie ma również sta­di­um choro­by w momen­cie samej diag­nozy. Stąd im wcześniej zostanie zdi­ag­no­zowana hemochro­ma­toza, tym więk­sze są szanse na prowadze­nie nor­mal­nego życia.

Jak sprawdzić czy przyczyną zaburzeń funkcji seksualnych jest hemochromatoza?

Decy­du­ją­cy w tym przy­pad­ku jest czas — najważniejsze jest postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy na wczes­nym etapie choro­by. Nieste­ty wczesne objawy hemochro­ma­tozy są mało charak­terysty­czne. Najczęś­ciej są to bóle brzucha, ogólne zmęcze­nie i osła­bi­e­nie czy bóle stawów. Przez to postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy zaj­mu­je lekar­zom nawet ok. 10 lat [1].  Warto sprawdz­ić para­me­try gospo­dar­ki żelazem we krwi, ale należy pamię­tać że pokażą one jedynie, że w orga­nizmie jest jak­iś prob­lem. Nie są jed­nak w stanie wskazać dokład­nej przy­czyny zawyżonego poziomu żelaza, a to niezwyk­le istotne, aby odpowied­nio dobrać lecze­nie.

Jedynym badaniem, które w 100% potwierdzi gene­ty­cz­na skłon­ność do zachorowa­nia lub wyk­luczy hemochro­ma­tozę jest prosty test gene­ty­czny na obec­ność zmi­an mutacji w genie HFE (C282Y, H63D, S65C).

Odczynniki stosowane do wykonania naszego testu na hemochromatozę posiadają certyfikat IVD. Dzięki temu posiadają gwarancję, że mogą być stosowane w diagnostyce medycznej. Nie wszystkie testy na rynku posiadają ten certyfikat, ponieważ kontrola jakości jest kosztowna. Daje jednak pacjentowi bezpieczeństwo i pewność wyniku, dlatego my szczególnie o nią dbamy.

Czy kobieta starająca się o dziecko także powinna wykonać badanie?

U kobi­et hemochro­ma­toza wys­tępu­je rzadziej i później niż u mężczyzn, ale  może powodować [1]:

  • przed­w­czesne wygaśnię­cie funkcji jajników
  • przed­w­czes­ną menopauzę (nawet przed 40 rok­iem życia)
  • skąpe, niereg­u­larne miesiącz­ki

Jeżeli już wys­tąpiły takie objawy jak: pod­wyżs­zony poziom żelaza we krwi, bóle stawów, przewlekłe zmęcze­nie, bóle brzucha, niedoczyn­ność tar­czy­cy, cukrzy­ca, warto wykon­ać test na hemochro­ma­tozę, aby nie dop­uś­cić do przed­w­czes­nej menopauzy.

Hemochromatoza jest dziedziczna — może dotyczyć dziecka, rodziców i rodzeństwa chorego!dziedziczenie hemochromatozy

Hemochro­ma­toza jest dziedz­ic­zona – oznacza to, że jeśli każde z rodz­iców ma jed­ną wadli­wą kopię genu HFE, ryzyko że ich dziecko zacho­ru­je na hemochro­ma­tozę wynosi 25%. W tej sytu­acji rodz­ice jedynie noszą (są nosi­ciela­mi) jed­nego wadli­wego genu, co nie wpły­wa na ich zdrowie i nie mają objawów choro­by. Aby ich dziecko zachorowało na pełną postać choro­by, musi odziedz­iczyć po rodz­i­cach dwa wadli­we geny na raz.

Gwarancja pewnego wyniku badania na obecność zmian w genie HFE

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Pobierz poradnik.

Źródła:

[1] K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60

[2] R. Osta, N. Grand­pre, N. Mon­nin, J. Hubert, I. Koscin­s­ki, Hypog­o­nadotrop­ic hypog­o­nadism in men with hered­i­tary hemochro­mato­sis, “Basic and Clin­i­cal Androl­o­gy” 2017, 27:13.

[3] M. Rabi­jew­s­ki, Lecze­nie testos­teronem, „Medy­cy­na po dyplomie” 2017,1

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.