5 powodów dlaczego warto wykonać badanie DNA na hemochromatozę

01_Badanie DNA jako jedyne jest w stanie potwierdz­ić czy wyso­ki poziom żelaza w naszym orga­nizmie jest spowodowany hemochro­ma­tozą. Nie ma innych badań, które były­by w stanie potwierdz­ić gene­ty­czną skłon­ność do zachorowa­nia lub wyk­luczyć tę chorobę.
02_Bada­nia DNAzale­cane jako pier­wsze bada­nia u członków rodzin gdzie hemochro­ma­toza się pojaw­iła, bo to może wskazać oso­by potenc­jal­nie zagrożone roz­wo­jem niebez­piecznych objawów — oso­by te powin­ny być reg­u­larnie pod­dawane badan­iom kon­trolu­ją­cym stan przeład­owa­nia żelazem. Doty­czy to przede wszys­tkim dzieci i rodzeńst­wa oso­by chorej.
03_Wg przyję­tych stan­dard­ów bada­nia gene­ty­czne powin­no się wykon­ać od razu po stwierdza­niu zawyżonych para­metrów gospo­dar­ki żelazem we krwi. Wynik tes­tu gene­ty­cznego wskazu­je na konieczność wyko­na­nia kole­jnych badań.
04_Badanie gene­ty­czne najw­cześniej pokazu­je czy dana oso­ba jest zagrożona uszkodze­niem tkanek, dzię­ki czemu moż­na bard­zo szy­bko wprowadz­ić w życie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne: np. bard­zo częste, reg­u­larne bada­nia para­metrów bio­chemicznych na zawartość żelaza w orga­nizmie, które w trady­cyjnych bada­ni­ach mor­fo­log­icznych nie są ujęte. Jeżeli jest taka potrze­ba, lekarz wdroży skuteczne lecze­nie.  Dzię­ki temu jesteśmy w stanie uchronić siebie lub najbliższych przed nieod­wracal­nym uszkodze­niem tkanek.
05_Badanie gene­ty­czne może znacznie skró­cić czas postaw­ienia diag­nozy, a jak donoszą medy­czne dane lit­er­atur­owe częs­to zaj­mu­je to ok. 10 lat (od wys­tąpi­enia objawów do postaw­ienia diag­nozy i co najważniejsze wprowadzenia skutecznego leczenia). Trze­ba wziąć pod uwagę, że na początku u wielu osób pojaw­ia się tylko zmęcze­nie, osła­bi­e­nie,  ból brzucha (jak w innych chorobach: celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy), czy bóle stawów (jak w reuma­toidal­nym zapale­niu stawów).

Badanie gene­ty­czne jest bezbolesne i niein­wazyjne, a spec­jal­ny zestaw pozwala na samodzielne pobranie prób­ki bez wychodzenia w domu. Test gene­ty­czny wykonu­je się raz na całe życie (badamy DNA, które nigdy się nie zmienia), a jego wynik jest niezmi­en­ny w cza­sie i nieza­leżny od innych czyn­ników (jak dieta, styl życia, suple­men­tac­ja czy lecze­nie far­mako­log­iczne).

  • Badanie daje wiedzę na całe życie – nasze geny są niezmi­enne, więc badanie wykonu­je się tylko raz.
  • Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu.
  • Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją jakoś­ci
  • Wynik wysyłamy na wskazany adres e-mail w 15 dni roboczych
  • Zestaw testowy dostar­cza­my, a próbkę odbier­amy z dowol­nego miejs­ca w Polsce bezpłat­nym kuri­erem
  • Dar­mowa wysył­ka zestawu za granicę
  • Odczyn­ni­ki stosowane do bada­nia posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 12/10/2017, Data aktualizacji: 27/07/2018