5 powodów dlaczego warto wykonać badanie DNA na hemochromatozę

01_ Badanie DNA jako jedyne jest w stanie potwierdz­ić czy wyso­ki poziom żelaza w naszym orga­nizmie jest spowodowany hemochro­ma­tozą. Nie ma innych badań, które były­by w stanie potwierdz­ić gene­ty­czną skłon­ność do zachorowa­nia lub wyk­luczyć tę chorobę.
02_ Bada­nia DNAzale­cane jako pier­wsze bada­nia u członków rodzin gdzie hemochro­ma­toza się pojaw­iła, bo to może wskazać oso­by potenc­jal­nie zagrożone roz­wo­jem niebez­piecznych objawów — oso­by te powin­ny być reg­u­larnie pod­dawane badan­iom kon­trolu­ją­cym stan przeład­owa­nia żelazem. Doty­czy to przede wszys­tkim dzieci i rodzeńst­wa oso­by chorej.
03_ Wg przyję­tych stan­dard­ów bada­nia gene­ty­czne powin­no się wykon­ać od razu po stwierdza­niu zawyżonych para­metrów gospo­dar­ki żelazem we krwi. Wynik tes­tu gene­ty­cznego wskazu­je na konieczność wyko­na­nia kole­jnych badań.
04_ Badanie gene­ty­czne najw­cześniej pokazu­je czy dana oso­ba jest zagrożona uszkodze­niem tkanek, dzię­ki czemu moż­na bard­zo szy­bko wprowadz­ić w życie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne: np. bard­zo częste, reg­u­larne bada­nia para­metrów bio­chemicznych na zawartość żelaza w orga­nizmie, które w trady­cyjnych bada­ni­ach mor­fo­log­icznych nie są ujęte. Jeżeli jest taka potrze­ba, lekarz wdroży skuteczne lecze­nie.  Dzię­ki temu jesteśmy w stanie uchronić siebie lub najbliższych przed nieod­wracal­nym uszkodze­niem tkanek.
05_ Badanie gene­ty­czne może znacznie skró­cić czas postaw­ienia diag­nozy, a jak donoszą medy­czne dane lit­er­atur­owe częs­to zaj­mu­je to ok. 10 lat (od wys­tąpi­enia objawów do postaw­ienia diag­nozy i co najważniejsze wprowadzenia skutecznego leczenia). Trze­ba wziąć pod uwagę, że na początku u wielu osób pojaw­ia się tylko zmęcze­nie, osła­bi­e­nie,  ból brzucha (jak w innych chorobach: celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy), czy bóle stawów (jak w reuma­toidal­nym zapale­niu stawów).

Badanie gene­ty­czne jest bezbolesne i niein­wazyjne, a spec­jal­ny zestaw pozwala na samodzielne pobranie prób­ki bez wychodzenia w domu. Test gene­ty­czny wykonu­je się raz na całe życie (badamy DNA, które nigdy się nie zmienia), a jego wynik jest niezmi­en­ny w cza­sie i nieza­leżny od innych czyn­ników (jak dieta, styl życia, suple­men­tac­ja czy lecze­nie far­mako­log­iczne).

Czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia to około 14 dni.

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat, ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku, dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.