Testy na celiakińô ‚Äď jaki test na celiakińô da Ci pewnoŇõńá?

Pode¬≠jrze¬≠wasz u siebie nietol¬≠er¬≠ancjńô glutenu i zas¬≠tanaw¬≠iasz sińô, jaki test na celi¬≠ak¬≠ińô wybrańá? Zapewne juŇľ wiesz, Ňľe rynku jest kil¬≠ka badaŇĄ, kt√≥re poma¬≠ga¬≠jńÖ w wykryciu tej choro¬≠by (prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa, testy DNA, gas¬≠troskopia, biop¬≠s¬≠ja itp.). Czy kaŇľdy test na celi¬≠ak¬≠ińô da Ci takńÖ samńÖ pewnoŇõńá? Kt√≥ry z nich wykon¬≠ańá, aby nie przepŇāacińá? PoniŇľej zna¬≠jdziesz infor¬≠ma¬≠cjńô, jakie testy na celi¬≠ak¬≠ińô sńÖ obec¬≠nie wykony¬≠wane przez lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ria, jaka jest ich pewnoŇõńá, ceny oraz ograniczenia. Pod¬≠powiemy jak krok po kroku wyk¬≠luczyńá lub potwierdz¬≠ińá celi¬≠ak¬≠ińô bez zbńôd¬≠nych koszt√≥w. 

Celiakia testy ‚ÄĒ zacznij od testu genetycznego

Celi¬≠akia jest chorobńÖ zapisanńÖ w naszych genach. To oznacza, Ňľe mogńÖ na nińÖ zachorowańá jedynie oso¬≠by posi¬≠ada¬≠jńÖce przy¬≠na¬≠jm¬≠niej 1 z gen√≥w odpowiedzial¬≠nych za jej wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie (HLA: DQ2,2 DQ2,5 DQ8). Inny¬≠mi sŇāowy: jeŇõli nie masz predys¬≠pozy¬≠cji gene¬≠ty¬≠cznych, nigdy nie zacho¬≠ru¬≠jesz na celi¬≠ak¬≠ińô. Dlat¬≠ego pier¬≠wszym badaniem, kt√≥re wykonu¬≠je sińô przy pode¬≠jrze¬≠niu celi¬≠akii jest test gene¬≠ty¬≠czny. Jest to jedyny test na celi¬≠ak¬≠ińô, kt√≥ry moŇľe jńÖ wyk¬≠luczyńá niemal ze 100% pewnoŇõ¬≠cińÖ. To bard¬≠zo waŇľne poniewaŇľ czńôs¬≠to to jed¬≠no badanie pozwala zakoŇĄczyńá diag¬≠nos¬≠tykńô i tym samym nie naraŇľańá Cińô na zbńôdne kosz¬≠ty. Inne testy na celi¬≠ak¬≠ińô takie jak prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa z krwi (inaczej bada¬≠nia sero¬≠log¬≠iczne) czy biop¬≠s¬≠ja nie mogńÖ wyk¬≠luczyńá tej choro¬≠by ze wzglńô¬≠du na pewne ograniczenia.

.

No dobrze a co jeŇõli mam geny odpowiedzialne za celi¬≠ak¬≠ińô, czy to znaczy, Ňľe juŇľ ter¬≠az jestem chory? Nie. Oznacza to jed¬≠nak, Ňľe moŇľesz mieńá celi¬≠ak¬≠ińô ter¬≠az lub w przyszŇāoŇõ¬≠ci. Jest to bard¬≠zo waŇľne poniewaŇľ inne testy na celi¬≠ak¬≠ińô odnoszńÖ sińô jedynie to stanu ‚Äútu i ter¬≠az‚ÄĚ a i tak nie zawsze sńÖ w stanie stwierdz¬≠ińá celi¬≠ak¬≠ińô (np. czńôŇõńá pac¬≠jen¬≠t√≥w nie wyt¬≠warza prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā chońá cho¬≠ru¬≠je na celi¬≠ak¬≠ińô). Test gene¬≠ty¬≠czny na celi¬≠ak¬≠ińô jest waŇľny przez caŇāe Ňľycie. Nigdy nie trze¬≠ba go pow¬≠tarzańá. JeŇõli potwierdzi on u Ciebie predys¬≠pozy¬≠cjńô do wys¬≠tńÖpi¬≠enia celi¬≠akii to wraz z wynikiem tego tes¬≠tu otrzy¬≠masz od nas zalece¬≠nia, w kt√≥rych bńôdzie dokŇāad¬≠nie opisane, jakie bada¬≠nia wykon¬≠ańá, aby sprawdz¬≠ińá, czy celi¬≠akia jest w tej chwili u Ciebie akty¬≠w¬≠na. Otrzy¬≠masz r√≥wnieŇľ zalece¬≠nia lekarskie i diete¬≠ty¬≠czne.

certyfikaty

Dlaczego testy na celiakińô z krwi na przeciwciaŇāa oraz biopsja nie mogńÖ wykluczyńá ani potwierdzińá choroby?

 

Celiakia testy

Celiakia testy serologiczne (badania przeciwciaŇā) ‚Äď tylko dla os√≥b posiadajńÖcych przynajmniej jeden z gen√≥w

JeŇõli gene¬≠ty¬≠czne testy na celi¬≠ak¬≠ińô wykaŇľńÖ u Ciebie przy¬≠na¬≠jm¬≠niej jeden z gen√≥w zwińÖzanych z tńÖ chorobńÖ, kole¬≠jnym krok¬≠iem jest wyko¬≠nanie bada¬≠nia prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā. To konieczne do sprawdzenia, czy choro¬≠ba jest w tej chwili akty¬≠w¬≠na. Kt√≥re prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa naleŇľy zbadańá?

 •  caŇākow¬≠ity poziom IgA,
 •  prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa anty-tTG w klasie IgA ,
 •  prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa EMA w klasie IgA,
 •  prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa anty-DGP w klasie IgA (u dzieci poniŇľej 2. roku Ňľycia).

JeŇõli anal¬≠iza wykaŇľe niedob√≥r caŇākowitego IgA, prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa naleŇľy powt√≥rzyńá w klasie IgG. JeŇõli masz geny zwińÖzane z celi¬≠ak¬≠ińÖ i moc¬≠no pod¬≠wyŇľs¬≠zone prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa, to powin¬≠no byńá wystar¬≠cza¬≠jńÖcńÖ infor¬≠ma¬≠cjńÖ dla gas¬≠troen¬≠terolo¬≠ga do potwierdzenia celi¬≠akii i zalece¬≠nia caŇākowicie bezg¬≠lutenowej diety.

 

 A jeŇõli badanie prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā jest w normie? Oznacza to, Ňľe aktu¬≠al¬≠nie celi¬≠akia jest w uŇõpi¬≠e¬≠niu i reg¬≠u¬≠larnie raz na dwa-trzy lata (opty¬≠mal¬≠nie raz do roku) musisz kon¬≠trolowańá poziom prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā, aby w razie czego m√≥c w porńô prze¬≠ci¬≠wdzi¬≠aŇāańá skutkom nielec¬≠zonej celi¬≠akii.

Biopsja jelitowa ‚Äď test dla os√≥b, kt√≥re majńÖ objawy celiakii i niejednoznacznym wynik badania przeciwciaŇā oraz w przypadku potrzeby oceny stopnia zaawansowania choroby

JeŇõli sero¬≠log¬≠iczne testy na celi¬≠ak¬≠ińô (inaczej bada¬≠nia z krwi na prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa) daŇāy niejed¬≠noz¬≠naczny wynik, lekarz moŇľe zale¬≠cińá wyko¬≠nanie biop¬≠sji jeli¬≠towej. To badanie sto¬≠su¬≠je sińô gŇā√≥wnie do oce¬≠ny stanu jelit (w celi¬≠akii dochodzi do zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych ‚Äď czyli maŇāych wypustek w jeli¬≠tach, kt√≥re odpowiada¬≠jńÖ za wchŇāa¬≠ni¬≠an¬≠ie sub¬≠stancji odŇľy¬≠w¬≠czych) oraz stop¬≠nia zaawan¬≠sowa¬≠nia choro¬≠by. Niek¬≠t√≥rzy uwaŇľa¬≠jńÖ, Ňľe to badanie moŇľe jed¬≠noz¬≠nacznie wyk¬≠luczyńá lub potwierdz¬≠ińá celi¬≠ak¬≠ińô, jed¬≠nak nic bardziej myl¬≠nego. Do postaw¬≠ienia diag¬≠nozy celi¬≠akii za kaŇľdym razem potrzeb¬≠ne jest badanie uzu¬≠peŇā¬≠ni¬≠a¬≠jńÖce. Trze¬≠ba r√≥wnieŇľ pamińô¬≠tańá, Ňľe nie tylko celi¬≠akia moŇľe prowadz¬≠ińá do zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych.

Uwa¬≠ga! Celi¬≠akia to nie to samo, co aler¬≠gia czy nad¬≠wraŇľli¬≠woŇõńá na gluten. Nie moŇľ¬≠na jej wińôc wykryńá w tes¬≠tach na alergie czy nietol¬≠er¬≠anc¬≠je pokar¬≠mowe IgE i IgG.

Celiakia objawy

Czy musisz stosowańá dietńô bezglutenowńÖ ‚Äď test na celiakińô w naszym laboratorium da Ci pewnoŇõńáTesty na celiakie opinie

 • Najsz¬≠er¬≠szy zakres bada¬≠nia dajńÖ¬≠cy pewnoŇõńá wyniku (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod¬≠jed¬≠nos¬≠tce őĪ i ő≤).
 • Kuri¬≠er w cenie bada¬≠nia dostar¬≠czy do Ciebie zestaw do samodziel¬≠nego pobra¬≠nia pr√≥bek i odbierze za dar¬≠mo pobrane pr√≥b¬≠ki
 • Do wyniku bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô otrzy¬≠masz pisemne zalece¬≠nia lekarskie oraz diete¬≠ty¬≠czne, a przy pozy¬≠ty¬≠wnym rezulta¬≠cie ‚Äď dodatkowo przykŇāad¬≠owe menu bezg¬≠lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony¬≠wane z wymazu z policz¬≠ka (taka pr√≥b¬≠ka ma wińôk¬≠szńÖ sta¬≠bil¬≠noŇõńá niŇľ pr√≥b¬≠ka krwi). Dowiedz sińô wińôcej 
 • W razie potrze¬≠by masz moŇľli¬≠woŇõńá zm√≥wienia 30-min¬≠u¬≠towej kon¬≠sul¬≠tacji tele¬≠fon¬≠icznej wyniku ze spec¬≠jal¬≠istńÖ z zakre¬≠su gas¬≠trologii czy diete¬≠ty¬≠ki klin¬≠icznej.
 • Na kaŇľdym etapie moŇľesz liczyńá na pomoc naszych spec¬≠jal¬≠ist√≥w, kt√≥rzy dostńôp¬≠ni sńÖ dla Ciebie 7 dni w tygod¬≠niu (pon.-pt. 7:00‚Äď22:00, week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta 9:00‚Äď21:00).
 • Badanie real¬≠i¬≠zowane jest w cer¬≠ty¬≠fikowanym lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznym z 15-let¬≠nim doŇõwiad¬≠cze¬≠niem, w kt√≥rym Ňľaden wynik do tej pory nie zostaŇā pod¬≠waŇľony. Dowiedz sińô wińôcej

Przeczy¬≠taj wińôcej na tem¬≠at pewnoŇõ¬≠ci wynik√≥w bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô .‚Ķ

 

Pobierz pr√≥bki do badania na celiakińô w punkcie pobraŇĄ

CaŇākow¬≠ity koszt bada¬≠nia (cena bada¬≠nia 297 zŇā + koszt pobra¬≠nia przez per¬≠son¬≠el medy¬≠czny 50zŇā): 347,-  

1. Wybierz ter¬≠min rozwiŇĄ

Wybierz datńô

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy¬≠chod¬≠nińô rozwiŇĄ

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechan√≥w, Ul Sp√≥Ňādziel¬≠cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostr√≥w Mazowiec¬≠ka, ul. SŇāowack¬≠iego 6
Tel: (24) 361 74 30PŇāock, ul. Dwor¬≠cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo¬≠ri¬≠aŇĄs¬≠ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar¬≠wolin, ul. Jana PawŇāa II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59OstroŇāńô¬≠ka, ul. Pileck¬≠iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow¬≠iŇĄskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30PŇāoŇĄsk, ul. Grun¬≠waldz¬≠ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza¬≠wa, ul. Krzy¬≠we KoŇāo 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow¬≠ice, ul. BocheŇĄskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Czńôs¬≠to¬≠chowa, ul. Ander¬≠sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen¬≠er¬≠aŇāa Charles‚Äôa de Gaulle‚Äôa 49
Tel: (33) 488 03 16UstroŇĄ, ul. Sta¬≠wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw¬≠ier¬≠cie, ul. Pow¬≠staŇĄc√≥w ŇölńÖs¬≠kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel¬≠sko BiaŇāa, ul. Pszen¬≠na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas¬≠trzńô¬≠bie Zdr√≥j, ul. Dwor¬≠cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71WodzisŇāaw ŇölńÖs¬≠ki, ul. GaŇāczyŇĄskiego 2
Tel: (32) 445 35 66MikoŇā√≥w, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57ŇĽory, ul.Wojska Pol¬≠skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Bńôdzin, ul. MaŇāobńÖdz¬≠ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun¬≠waldz¬≠ka 235 43‚Äď600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz¬≠naŇĄ, ul. SŇāowack¬≠iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy TomyŇõl, ul. ZbńÖszyŇĄs¬≠ka 9
Tel: (67) 345 01 77PiŇāa, ul. Matwieje¬≠wa 6
Tel: (95) 711 70 35Mińôdzy¬≠ch√≥d, ul. Marsza¬≠Ňā¬≠ka PiŇā¬≠sud¬≠skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21GoŇāaŇĄcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65KoŇāo, ul. BolesŇāawa Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kńôp¬≠no, ul. Mick¬≠iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostr√≥w Wielkopol¬≠s¬≠ki, ul. WrocŇāawska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. DńÖbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80WrzeŇõ¬≠nia, ul. Piast√≥w 16
Tel: (61) 278 50 80KoŇõ¬≠cian, ul. NacŇāawska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. RacŇāaw¬≠ic¬≠ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 KoŇāo, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz¬≠naŇĄ, ul. Braniews¬≠ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32BiaŇāy B√≥r, ul. Nadrzecz¬≠na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05DarŇāowo, ul. M.C. SkŇāodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow¬≠staŇĄc√≥w Wielkopol¬≠s¬≠kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil¬≠iŇĄskiego 7
Tel: (67) 345 01 36WaŇācz, ul. Pias¬≠tows¬≠ka 3
Tel. (94) 716 60 82KoŇāo¬≠brzeg, ul. Szpi¬≠tal¬≠na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dńôb¬≠no, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Ňöwinou¬≠jŇõ¬≠cie, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 23‚Äď25
Tel: (91) 831 09 04Gry¬≠fice, ul Ks.StanisŇāawa Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38MyŇõlib√≥rz, ul. KoŇõ¬≠ciel¬≠na 15
Tel: (91) 831 09 77KamieŇĄ Pomors¬≠ki, ul. Koperni¬≠ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15SŇāawno, ul. CheŇā¬≠moŇĄskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star¬≠gard, ul. Kil¬≠iŇĄskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza¬≠lin, ul. SŇāowack¬≠iego 4
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06BiaŇāys¬≠tok, ul. Dziesińôciny 12
Tel: (87) 735 10 40SuwaŇā¬≠ki, ul. MŇāy¬≠narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra¬≠je¬≠wo, Osiedle PoŇāud¬≠nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06MoŇĄ¬≠ki, Al. Wojs¬≠ka Pol¬≠skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36BiaŇāa Pod¬≠las¬≠ka, ul. Kr√≥lowej Jad¬≠wi¬≠gi 2
Tel: (82) 592 20 41CheŇām, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy¬≠jaŇļni 13
Tel: (84) 534 34 00ZamoŇõńá, ul. Jas¬≠na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru¬≠biesz√≥w, Ul. LeŇõmi¬≠ana 28
Tel: (81) 451 11 44KraŇõnik, Ul. Zyg¬≠mun¬≠ta KrasiŇĄskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75PuŇāawy, ul. Cen¬≠tral¬≠na 15
Tel: (25) 740 56 04ŇĀuk√≥w, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubart√≥w, ul.Mickiewicza 3‚Äď5
Tel: (84) 534 35 35BiŇā¬≠go¬≠raj, ul. Tadeusza KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00ZamoŇõńá, al. Jana PawŇāa II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd¬≠goszcz, ul. KarŇāow¬≠icza 3‚Äď5
Tel: (56) 690 40 97Grudz¬≠ińÖdz, ul. Klasz¬≠tor¬≠na 9/11
Tel: (52) 569 10 93InowrocŇāaw, ul. Dwor¬≠cowa 71
Tel: (56) 690 40 95ToruŇĄ, ul. Ste¬≠fana Sre¬≠brnego 1
Tel: (54) 412 41 03WŇāocŇāawek, ul. ZduŇĄs¬≠ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale¬≠wo Pomorskie, Plac Wol¬≠noŇõ¬≠ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol¬≠ub-DobrzyŇĄ, ul. Szosa Ryp¬≠iŇĄs¬≠ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Ňöwiecie, ul. Byd¬≠gos¬≠ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip¬≠no, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow¬≠ina Tatrza¬≠ŇĄs¬≠ka, ul. DŇāu¬≠ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy SńÖcz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarn√≥w, ul. NiepodlegŇāoŇõ¬≠ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96GdaŇĄsk, ul. SubisŇāawa 24
Tel: (59) 722 84 43SŇāup¬≠sk, ul. Juliusza Kos¬≠sa¬≠ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol¬≠noŇõ¬≠ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog¬≠a¬≠rd GdaŇĄs¬≠ki, ul. Skarszews¬≠ka 10A
Tel: (59) 727 33 15CzŇāuch√≥w, Os. Waz√≥w 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Byt√≥w, ul. Lńôbors¬≠ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99ElblńÖg, ul. Nowowiejs¬≠ka 7
Tel: (87) 735 13 18EŇāk, ul. Baran¬≠ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz¬≠tyn, ul. WioŇõlars¬≠ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32MŇāawa, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. ŇĽerom¬≠skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze¬≠myŇõl, ul. Opal¬≠iŇĄskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17JarosŇāaw, ul. Poni¬≠a¬≠towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubacz√≥w, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzesz√≥w, Pl. Wol¬≠noŇõ¬≠ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona G√≥ra, ul. WyszyŇĄskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorz√≥w Wielkopol¬≠s¬≠ki, ul. ŇĀuŇľy¬≠c¬≠ka 7
Tel: (68) 414 52 72ŇĽary, ul. Strzel¬≠c√≥w 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra¬≠jeŇĄskie, Al. Wol¬≠noŇõ¬≠ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele¬≠nia G√≥ra, ul. OgiŇĄskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60WaŇābrzych, ul. Armii Kra¬≠jowej 22‚Äď23
Tel: (71) 723 00 56WrocŇāaw, Ul. Kunick¬≠iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88KŇāodzko, Ul. Wojs¬≠ka Pol¬≠skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ňölńôza, ul. Przys¬≠tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56WrocŇāaw, ul. TrwaŇāa 7
Tel: (74) 660 62 55Ňöwid¬≠ni¬≠ca, ul. Kliczkows¬≠ka 37
Tel: (71) 723 73 40OleŇõni¬≠ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03ZŇāo¬≠to¬≠ry¬≠ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami¬≠en¬≠na G√≥ra, ul. WŇāadysŇāawa Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56WrocŇāaw, ul. Skar¬≠bow¬≠c√≥w 121‚Äď123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. TysińÖ¬≠cle¬≠cia PaŇĄst¬≠wa Pol¬≠skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Ňöwińô¬≠tokrzys¬≠ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara¬≠chow¬≠ice, ul. Jana PawŇāa II 1
Tel: (41) 241 22 02KoŇĄskie, ul. PoŇāud¬≠niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jńôdrze¬≠j√≥w, ul. MaŇāo¬≠gos¬≠ka 25
Tel: (41) 248 39 99PiŇĄcz√≥w, ul. Batal¬≠ion√≥w ChŇāop¬≠s¬≠kich 33
Tel: (41) 241 21 45WŇāoszc¬≠zowa, Ul. Mleczars¬≠ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. ŇölńÖs¬≠ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kńôdzierzyn KoŇļle, ul. Czer¬≠wiŇĄskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20NamysŇā√≥w, ul. Mick¬≠iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24ŇĀ√≥dŇļ, ul. Kni¬≠aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55BeŇāchat√≥w, ul. Edward√≥w 2A
Tel: (43) 655 74 09WieluŇĄ, ul J.ŇĽubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier¬≠adz, ul. Krakowskie Przed¬≠mieŇõ¬≠cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. DńÖbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24ŇĀ√≥dŇļ, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiŇĄ

‚ÄěPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane bńôdńÖ przetwarzane wyŇāńÖcznie w celu udzie¬≠le¬≠nia odpowiedzi na pytanie, na pod¬≠staw¬≠ie art. 23 ustńôp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp¬≠nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p√≥Ňļn.zm.), przez to testD¬≠NA Ser¬≠vices Sp. z o.o. z siedz¬≠ibńÖ w Katow¬≠icach przy ul. BocheŇĄskiego 38, zare¬≠je¬≠strowanńÖ w rejestrze przed¬≠sińôbior¬≠c√≥w prowad¬≠zonym przez SńÖd Rejonowy dla Katow¬≠ice-Wsch√≥d w Katow¬≠icach Wydzi¬≠aŇā VIII Gospo¬≠dar¬≠czy Kra¬≠jowego Rejestru SńÖdowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso¬≠bie poda¬≠jńÖcej dane przysŇāugu¬≠je pra¬≠wo dostńôpu do treŇõ¬≠ci swoich danych oraz ich popraw¬≠ia¬≠nia.‚ÄĚ

Pobierz pr√≥bki do badania na celiakińô sam w domu

Two¬≠je pr√≥b¬≠ki zostanńÖ objńôte bezpŇāat¬≠nńÖ gwarancjńÖ na wypadek
niepraw¬≠idŇāowego pobra¬≠nia ‚Äď 100% bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo.
badanie na celiakińô w domu

 

 

 

 

 

Nasi specjaliŇõci

badania na nietolerancjńô glutenu
badania na nietolerancjńô glutenu

Celiakia test i nie tylko ‚Äď dowiedz sińô wińôcej:


BezpŇāat¬≠na roz¬≠mowa Gwaran¬≠tu¬≠je¬≠my indy¬≠wid¬≠u¬≠alne pode¬≠jŇõ¬≠cie do kaŇľdego pac¬≠jen¬≠ta
Pomoc 7 dni w tygod¬≠niu: Pon-pt: 7:00 ‚ÄĒ 21:00 Week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta: 9:00 ‚ÄĒ 21:00

mgr Bar¬≠bara Dńôbows¬≠ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 26/07/2016, Data aktualizacji: 30/11/2018