Testy na celiakię — które badanie wykonać by mieć pewność i nie przepłacić?

Jakie badanie powinieneś wykonać, aby uchronić siebie i bliskich przed groźnymi skutkami celiakii — w tym rakiem?celiakia test

Najpop­u­larniejsze testy na celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu) to testy sero­log­iczne z krwi (tzw. “prze­ci­w­ci­ała”). Wielu pac­jen­tów to właśnie od nich rozpoczy­na diag­nos­tykę celi­akii. Tym­cza­sem testy te są dro­gie (czego wiele osób nie wie) a nie zawsze dają odpowiedź, jakiej pac­jent oczeku­je. Mają one pewne ograniczenia.
Po pier­wsze pac­jent musi spoży­wać gluten min­i­mum przez 2 miesiące przed ich wyko­naniem, po drugie pac­jen­ci z celi­ak­ią częs­to mają niedobór immunoglob­u­liny A, co spraw­ia, że bada­nia w klasie IgA dają fałszy­wy wynik. W szczegól­noś­ci taka sytu­ac­ja ma miejsce u małych dzieci — do 2 roku życia. Dlat­ego diag­nos­tykę celi­akii najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. To znaczy, że do jej wys­tąpi­enia potrzeb­ne są pewne geny (DQ2, DQ8). Jeśli Tych genów nie masz — nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Tylko test na celi­ak­ię da Ci taką pewność.

 

Najbardziej dokładne testy na celiakię

Wybier­a­jąc test na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…
.

UWAGA! Każdy wydany przez nas wynik zaw­iera również zalece­nia lekarskie (pisemne) oraz pisemne zalece­nia diete­ty­czne stwor­zone przez diete­ty­ka klin­icznego. W przy­pad­ku stwierdzenia genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię pac­jent otrzy­ma od nas również przykład­owe menu bezg­lutenowe.

Celiakia — testy genetyczne czy badania krwi?

celiakia testy

Czym jest celiakia?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (DQ2 i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym testem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.
.


Jeśli zauważyłeś, że gluten może Ci szkodz­ić koniecznie powinieneś wykon­ać test na celi­ak­ię. Dlaczego? Sama nad­wrażli­wość na gluten choć jest uciążli­wa bo powodu­je ból brzucha, wzdę­cia, zaparcia, bul­gotanie w brzuchu i ogól­ny dyskom­fort nie wpły­wa tak bard­zo na ogól­ny stan Two­jego orga­niz­mu jak celi­akia. Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych. Te z kolei są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników  z poży­wienia. Jeśli kosm­ki zanikną, to Twój orga­nizm nie będzie mógł czer­pać z poży­wienia skład­ników, które są mu potrzeb­ne. To doprowadzi do jego stop­niowego wyniszczenia.
.

.

 

Im bardziej kosm­ki jeli­towe są zniszc­zone tym orga­nizm sta­je się słab­szy. Pogłębia się niedoży­wie­nie, co ma wpły­wa na wszys­tkie organy również na mózg. Oso­ba cho­ra na celi­ak­ię spoży­wa­jąc gluten naraża się na wiele uciążli­wych i częs­to także niebez­piecznych dla zdrowia kon­sek­wencji m.in
— depresję,
— ane­mię,
— prob­le­my ze szk­li­wem,
— brak energii do życia,
— apatię,
— podat­ność na choro­by — niską odporność,
— osteo­porozę (również u dzieci!)
— a nawet na nowotwór
— zapale­nie jamy ust­nej

Im szy­b­ciej zostanie u Ciebie zdi­ag­no­zowana celi­akia, tym lep­iej dla Two­jego zdrowia — będziesz miał szan­sę uniknąć wielu chorób i w tym raka jeli­ta!

.
.Im

Dlaczego tak ważne jest stwierdzenie czy masz celiakię czy tylko nadwrażliwość na gluten?

Wiele osób myśli, że sko­ro i tak prze­chodzą na dietę bezg­lutenową bo wtedy czu­ją się lep­iej, to nie ma znaczenia, czy gluten im szkodzi bo mają celi­ak­ię czy też nad­wrażli­wość. To błąd! Dieta oso­by z celi­ak­ią bard­zo moc­no różni się od diety oso­by z nad­wrażli­woś­cią. Przede wszys­tkim dlat­ego, że mając nad­wrażli­wość może­my sobie od cza­su do cza­su poz­wolić na małe “odstępst­wo”, co spowodu­je u nas co najwyżej dolegli­woś­ci brzuszne. Pon­ad­to jeśli pac­jent ma celi­ak­ię wyma­ga również uzu­pełnienia niedoborów skład­ników pokar­mowych (orga­nizm jest wyniszc­zony) oraz  zaprzes­ta­nia spoży­cia lak­tozy i skład­ników drażnią­cych jeli­to. Im szy­b­ciej zostanie wdrożone właś­ci­we lecze­nie, tym szy­b­ciej kosm­ki jeli­towe się odbudu­ją i pac­jent będzie miał szan­sę powró­cić do pełnego zdrowia.
.
Oso­ba z celi­ak­ią nie może prz­er­wać diety bezg­lutenowej nawet na jeden dzień! Zjedze­nie nawet min­i­mal­nej iloś­ci glutenu (wielkoś­ci głów­ki od szpil­ki) prowadzi do uru­chomienia reakcji niszczenia kosmków jelitowych.To bard­zo groźne. Poza tym jeśli u Ciebie zostanie stwierd­zona celi­akia prze­badać powin­ni się również inni członkowie rodziny. Oni również mogą mieć celi­ak­ię i nic o tym nie wiedzieć ponieważ objawy albo jeszcze u nich nie wys­tępu­ją albo są na tyle niecharak­terysty­czne, że nie pode­jrze­wa­ją, że stoi za nimi nietol­er­anc­ja glutenu.

Dlaczego nie powinieneś przechodzić na dietę bezglutenową bez wykonania badania?

Diete­ty­cy i lekarze odradza­ją prze­chodzenia na dietę bezg­lutenową na włas­na rękę. To nierozsąd­na i potenc­jal­nie szkodli­wa decyz­ja, na którą decy­du­ją się oso­by celiakia testypode­jrze­wa­jące u siebie celi­ak­ię. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie wystar­czy zrezyg­nować ze spoży­wa­nia glutenu, aby wye­lim­i­nować objawy. Celi­akia powodu­je także złe wchła­ni­an­ie wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych, te niedobo­ry również wpły­wa­ją na wys­tępowanie objawów choro­by. Two­ja dieta powin­na więc być dobrana indy­wid­u­al­nie do Two­jego stanu zdrowia, tak aby wszelkie możli­we niedobo­ry był­by uzu­peł­ni­ane. Pomoże Ci pod­jąć najlep­szą decyzję i postaw­ić skuteczną diag­nozę.

.

celiakia badanie

Ważne!

Objawy związane z celi­ak­ią nie ustępu­ją częs­to bezpośred­nio po odstaw­ie­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, tak jak oczeku­ją tego pac­jen­ci. Orga­nizm potrze­bu­je cza­su, aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe  i odzyskać pełną zdol­ność przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych. Sama dieta bezg­lutenowa jest z kolei kosz­tow­na, a w przy­pad­ku osób, które nie są chore na celi­ak­ię to niepotrzeb­ne utrud­nie­nie i  zbęd­ny wydatek.

.

Dlaczego warto skonsultować wynik po badaniu?

Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na po bada­niu poz­woli na łagodne prze­jś­cie w nowy, zdrowy tryb odży­wia­nia. Dzię­ki niej nie będziemy musieli zas­tanaw­iać się co i kiedy może­my zjeść. Odd­a­jąc się w ręce spec­jal­istów, mamy gwarancję, że dieta przyniesie efek­ty, a nasze zdrowie poprawi się. Dieta bezg­lutenowa nie należy do najprost­szych z diet, na oso­by nietoleru­jące glutenu czy­ha wiele niespodzianek i warto wiedzieć jak ich uniknąć. Odpowied­nio poprowad­zona dieta bezg­lutenowa, poz­woli na szy­bką odbu­dowę zniszc­zonych kosmków jeli­towych i powrót do pełni zdrowia

Warto wiedzieć:badanie celiakia przychodnia

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.