Przewlekłe zmęczenie, brak energii, senność, osłabienie? Te objawy mogą mieć poważną przyczynę – nadmiar żelaza

Przewlekłe zmęczenie jest coraz częstsze w dzisiejszym społeczeństwie. Może mieć wiele przyczyn, w tym tych związanych z psychiką. Warto jednak poznać prawdziwą przyczynę złego samopoczucia, gdyż może być ono pierwszym objawem długotrwałego nadmiaru żelaza.

Zespół przewlekłego zmęczenia (ang. Chron­ic Fatigue Syn­drom) doty­czy coraz więk­szej grupy osób. ZPZ charak­teryzu­je się głębokim zmęcze­niem, brakiem energii, czy wręcz wycz­er­paniem. Mogą pojaw­ić się zaburzenia funkcji poz­naw­czych (tzw. zmęcze­nie psy­chiczne), prob­le­my ze snem, zaburzenia układu auto­nom­icznego, ból i inne objawy, które nasi­lane są przez jakikol­wiek rodzaj wysiłku [1]. Oso­ba cier­pią­ca na przewlekłe zmęcze­nie ma wraże­nie, że nie poma­ga jej ani wypoczynek, ani sen. Może wys­tąpić brak apety­tu, czy nawet nud­noś­ci i zawroty głowy, a także nieustan­na sen­ność (‘zasyp­i­anie na sto­ją­co’). Na zespół przewlekłego zmęcze­nie częś­ciej cier­pią kobi­ety (około 70% zdi­ag­no­zowanych chorych), jed­nak jest to spowodowane praw­dopodob­nie tym że kobi­ety chęt­niej korzys­ta­ją z porad lekarza. Prob­lem w dużym stop­niu doty­czy również mężczyzn.

Chorobę moż­na rozpoz­nać, gdy przez okres co najm­niej 6 miesię­cy wys­tępu­je uczu­cie stałego lub nawraca­jącego zmęczenia, nie wys­tępu­jące uprzed­nio, o ściśle określonym początku dolegli­woś­ci w cza­sie, niezwiązane z dłu­gotr­wałym wysiłkiem, nieustępu­jące mimo odpoczynku, i w istot­ny sposób wpły­wa­jące na akty­wność zawodową, społeczną i indy­wid­u­al­ną chorego (…). Jest to definic­ja choro­by, jed­nak oczy­wiś­cie każdy przy­padek jest inny [2]. 

Jakie są powody chronicznego zmęczenia?

Na to, że coraz więcej osób cier­pi na przewlekłe zmęcze­nie ma wpływ wiele czyn­ników. Istot­ną rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki środowiskowe, czyli coraz bardziej zanieczyszc­zone powi­etrze, niezdrowa żywność, czyn­ni­ki psy­chospołeczne (stres, kon­flik­ty) i brak możli­woś­ci regen­er­acji orga­niz­mu. Jed­nak przy­czyny zespołu przewlekłego zmęczenia mogą być tez dużo bardziej poważne. Zmęcze­nie bowiem jest częs­to pier­wszym symp­tomem niebez­piecznych schorzeń: zakażeń wiru­sowych, chorób tar­czy­cy, dys­funkcji neu­ro­log­icznych. Jed­ną z częstych przy­czyn przewlekłego zmęcze­nie jest również nad­mi­ar żelaza i choro­ba gene­ty­cz­na – hemochro­ma­toza. Na pewno w każdym przy­pad­ku należy zdi­ag­no­zować przy­czynę złego samopoczu­cia. Przede wszys­tkim po to, aby wdrożyć skuteczne lecze­nie i odzyskać siły, energię i motywację. Wczes­na diag­noza jest niezwyk­le istot­na w przy­pad­ku hemochro­ma­tozy, gdyż wdroże­nie leczenia może zapo­biec bard­zo poważnym kon­sek­wencjom.

 

Dlaczego nadmiar żelaza jest tak niebezpieczny?

hemochromatoza

W prze­biegu hemochro­ma­tozy żela­zo odkła­da się w nieogranic­zonych iloś­ci­ach w tkankach i narzą­dach. Żela­zo jest bard­zo reak­ty­wnym pier­wiastkiem i w nadmiarze prowadzi do stre­su oksy­da­cyjnego i pro­ce­su sukcesy­wnego niszczenia komórek. Oznacza to bard­zo wiele poważnych kon­sek­wencji dla orga­niz­mu: marskoś­ci wątro­by, cukrzy­cy, niepłod­noś­ci, chorób stawów.

 

Pier­wszy­mi objawa­mi hemochro­ma­tozy jest złe samopoczu­cie, zmęcze­nie [3],  uczu­cie przewlekłego znuże­nia [4], ogólne osła­bi­e­nie [5], czy aste­nia [6].

Powyższe objawy są na tyle niespecy­ficzne, że łat­wo mogą być zig­norowane — chory stwierdza, że po pros­tu jest przepra­cow­any, niewys­pany lub zestre­sowany. Nieste­ty, jeżeli diag­noza nie zostanie postaw­iona na tym etapie, choro­ba będzie się dalej rozwi­jać.

Wczesna diagnoza hemochromatozy pozwala na zatrzymanie choroby i cofnięcie wielu objawów

Jeżeli wys­tępu­ją objawy typowe dla zespołu chron­icznego zmęczenia, warto już na tym etapie sprawdz­ić czy nie są spowodowane hemochro­ma­tozą, która jest najczęst­szą chorobą gene­ty­czną i może doty­czyć nawet 1 na 200 osób [5]. Jest to niezwyk­le istotne, ponieważ tak szy­bkie wdroże­nie lecze­nie może zapo­biec roz­wo­jowi choro­by i uchronić przed roz­wo­jem raka czy cukrzy­cą.

Lecze­nie pozwala także cofnąć objawy związane z przemęcze­niem – pac­jen­ci odzysku­ją energię, siły i wraca­ją do ulu­bionych akty­wnoś­ci.

Ponieważ hemochro­ma­toza to choro­ba gene­ty­cz­na, jej ostate­czną diag­nozę staw­ia się na pod­staw­ie prostego tes­tu gene­ty­cznego na obec­ność zmi­an w genie HFE. Jest to jedyne badanie, które w 100% może wyk­luczyć hemochro­ma­tozę jako przy­czynę chron­icznego zmęczenia.

Badanie gene­ty­czne pole­ga na pobra­niu prób­ki śliny z wewnętrznej strony policz­ka. Jest to bard­zo pros­ta, szy­b­ka i bezbolesna czyn­ność i moż­na ją wykon­ać samodziel­nie w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu pobran­iowego. Próbkę moż­na odesłać do lab­o­ra­to­ri­um bezpłat­nym kuri­erem. Test gene­ty­czny wykonu­je się raz na całe życie (badamy DNA, które nigdy się nie zmienia), a jego wynik jest niezmi­en­ny w cza­sie i nieza­leżny od innych czyn­ników (jak dieta, styl życia, suple­men­tac­ja czy lecze­nie far­mako­log­iczne). Czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia to około 14 dni. 

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu posi­ada­ją gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat, ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku, dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Hemochromatozę leczy się naturalną metodą

Lecze­nie pole­ga na dłu­gotr­wałym obniże­niu poziomu żelaza, a w przy­pad­ku hemochro­ma­tozy jest to możli­we poprzez wykony­wanie cyk­licznych upustów krwi (których nie należy się obaw­iać, gdyż jest to całkowicie nat­u­ral­na i w więk­szoś­ci przy­pad­ków bez­piecz­na meto­da). Trze­ba być świadomym, że sama zmi­ana diety nie ma znaczącego wpły­wu na obniże­nie poziomu żelaza. Więcej o lecze­niu ciężkiego prze­ciąże­nia żelazem moż­na przeczy­tać tutaj: Nad­mi­ar żelaza — jak leczyć?

Źródła:

[1]  Ł. Sokołows­ki, N. Ukle­ja-Sokołows­ka , M. Koza­kiewicz , P. Zalews­ki, Immuno­log­iczne podłoże zespołu przewlekłego zmęczenia, „Aler­gia Ast­ma Immunolo­gia” 2016, 21 (4)

[2] M. Wiszniews­ka, J. Walu­si­ak, T. Wittczak, C. Pałczyńs­ki, Zespół przewlekłego zmęczenia i jego znacze­nie w medy­cynie pra­cy, „Medy­cy­na Pra­cy”, 2005;56(5):387 — 394

[3] K. Siko­rs­ka, Nad­mierne gro­madze­nie żelaza w orga­nizmie – realne zagroże­nie dla zdrowia człowieka?, „Kos­mos prob­le­my nauk bio­log­icznych”, 2014, 63 nr 3

[4] K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60

[5] M. Hartleb, J. Pająk, P. Paleń, K. Roj, Wrod­zona hemochro­ma­toza, „Przegląd gas­troen­tero­log­iczny” 2007; 2 (2)

[6] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz