Jakie badania genetyczne warto wykonać w ciąży?

Ciąża to czas, kiedy szczegól­nie dbasz o zdrowie swo­je i dziec­ka. Wykonu­jąc wszys­tkie zale­cane bada­nia
w tym cza­sie zwięk­sza­sz szanse na praw­idłowy rozwój swo­jego dziec­ka i szczęśli­we rozwiązanie.

.
W trosce o kobi­ety takie jak Ty, 
przy­go­towal­iśmy bada­nia m.in. trom­bofil­ię wrod­zoną — badanie rekomen­dowane przez Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne.

 

Warto również badanie na celi­ak­ię, która może być czyn­nikiem zwięk­sza­ją­cym ryzyko kom­p­likacji okre­su ciążowego

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.

Oprócz pod­sta­wowych badań warto, abyś rozważyła wyko­nanie badań gene­ty­cznych w ciąży.  

Dlaczego?
.
Ponieważ dzię­ki nim:

  • Dowiesz się, jak rozwi­ja się Two­je dziecko
  • Możesz rozpocząć przyj­mowanie odpowied­niego dla Ciebie i dziec­ka kwa­su foliowego, dzię­ki które­mu zmin­i­mal­izu­jesz ryzyko wys­tąpi­enia wad cewy ner­wowej
  • Masz możli­wość uniknię­cia zakrzepicy, która może przy­czynić się do poronienia
  • Zde­cy­dowanie szy­b­ciej możesz pod­jąć dzi­ałanie, aby uniknąć ewen­tu­al­nych powikłań

Kliknij i sprawdź, dlaczego warto wykonać te badania w czasie ciąży

.

kwas foliowy-kafelektrombofilia-kafelek

.Kompleksowa opieka

 

Obaw­iasz się, że nie zrozu­miesz uzyskanego wyniku bada­nia? Niepotrzeb­nie!

Masz możli­wość umówienia się na 30-min­u­tową kon­sul­tację z doświad­c­zonym spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki. Pod­czas roz­mowy dowiesz się co oznacza otrzy­many wynik oraz czy i ewen­tu­al­nie jakie są najlep­sze dla Ciebie dal­sze zalece­nia.
.

Masz pytania? Zastanawiasz się, które badanie będzie najlepsze dla Ciebie?


Jeśli chcesz:

  • uzyskać więcej infor­ma­cji
    na tem­at badań dla kobi­et w ciąży

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


 

Data publikacji: 14/06/2016, Data aktualizacji: 22/11/2018