Kwas foliowy w ciąży — jaki powinnaś przyjmować?

Właś­ci­wa suple­men­tac­ja foliana­mi w okre­sie przed­kon­cep­cyjnym, ciąży oraz pod­czas karmienia pier­sią w znacznym stop­niu warunk­u­je praw­idłowy rozwój pło­du i noworod­ka. Dlat­ego tak ważne jest, aby wiedzieć, czy nie wys­tępu­ją u mamy zaburzenia szlaku przemi­an kwa­su foliowego spowodowane m.in. zmniejs­zoną akty­wnoś­cią reduk­tazy metylenote­tahy­dro­fo­lianu (MTHFR)[1].

.

Jak się okazu­je ok. 50% Polek ma obec­ny wari­ant C677T genu MTHFR. Przyj­mowany przez nie stan­dar­d­owy kwas foliowy może nie być właś­ci­wie przyswa­jany przez ich orga­nizm. Zdaniem Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego u pac­jen­tek, które posi­ada­ją polimor­fizm genu MTHFR bardziej skutecz­na jest suple­men­tac­ja akty­wnym kwasem foliowym w porów­na­niu ze zwykłym[2]. Zbyt mała ilość folianów u przyszłej mamy zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wad cewy nerwowej. Przyj­mu­jąc jed­nak odpowied­nią for­mę i ilość kwa­su foliowego moż­na zwięk­szyć szan­sę na jego praw­idłowy rozwój.

.

Wynik bada­nia wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR daje lekar­zowi możli­wość dobra­nia odpowied­niej formy i daw­ki kwa­su foliowego. Tylko spec­jal­ista jest w stanie indy­wid­u­al­nie dobrać odpowied­nią suple­men­tację dla przyszłej mamy.

.


Co mówią publikacje naukowe o wariantach C677T i A1298C genu MTHFR?

 • U ciężarnych nato­mi­ast sugeru­je się związek polimor­fiz­mu 677C>T MTHFR z wys­tępowaniem przede wszys­tkim poronień nawraca­ją­cych, ale również hipotrofii pło­du, zgonów wewnątrz­maci­cznych, stanu prze­drzu­cawkowego, porodów przed­w­czes­nych[2]
  .
 • Gene­ty­cznie uwarunk­owane zaburzenia akty­wnoś­ci enzy­mu MTHFR spowodowane obec­noś­cią polimor­ficznych wari­antów jej genu odpowiedzialne są za zwięk­szone stęże­nie homo­cys­teiny i mogą być przy­czyną niek­tórych powikłań w prze­biegu ciąży, jak wys­tępowa­nia poronień nawykowych[3]
  .
 • W przy­pad­ku ist­nienia bloku enzy­maty­cznego, pole­ga­jącego na obniżonej akty­wnoś­ci reduk­tazy metylenote­trahy­dro­fo­lianowej (MTHFR), który z różnym nasile­niem wys­tępu­je u około 50% kobi­et (z czego 40% kobi­et przyswa­ja o około 30% mniej kwa­su foliowego, a 10% aż o 70% mniej), zas­tosowanie kwa­su foliowego w wymienionej daw­ce może być nieskuteczne w pro­fi­lak­tyce wad OUN” [4] .

 

Kliknij i dowiedz się więcej o wari­antach genu MTHFR.

Masz wyso­ki poziom kwa­su foliowego? Poz­naj przy­czyny

Kliknij i pobierz dar­mowy porad­nik o kwasie foliowym   P


Chcesz dowiedzieć się, czy przyswajasz właściwie kwas foliowy?

Wystar­czy, że wykonasz prosty test gene­ty­czny, który stwierdzi, czy masz obec­ny jeden z wari­antów genu MTHFR. Na tej pod­staw­ie Twój lekarz będzie mieć możli­wość dobra­nia dla Ciebie odpowied­niej daw­ki i formy kwa­su foliowego po to, aby zmniejszyć ryzyko wys­tąpi­enia wad cewy ner­wowej u Two­jego dziec­ka. Dzię­ki temu zwięk­szysz swo­je szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka.


Badanie jest niezwyk­le proste. Wystar­czy, że pobierzesz wymaz z policz­ka za pomocą zestawu, który przyśle­my pod wskazany przez Ciebie adres, a następ­nie odeślesz go do naszego lab­o­ra­to­ri­um. Wynik bada­nia otrzy­masz w 14 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um.

 

Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C)

Cena: 277,-

domowy_zestaw_testowy

 

Cena obe­j­mu­je:

  • Anal­izę genu MTHFR
   (C677T i A1298C)
  • Zestaw do pobra­nia wymazu
  • Wysyłkę (zestaw dostar­czymy pod wskazany
   przez Ciebie adres)
  • Wynik 14 dni roboczych
  • Zestawy wysyłamy również za granicę

Zobacz więcej:Kwas foliowy przed ciążą


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Źródło:

[1]D. Bom­ba-Opoń, L. Hirn­le, J. Kalin­ka, A. Sere­mak — Mrozikiewicz: Suple­men­tac­ja folianów w okre­sie przed­kon­cep­cyjnym, w ciąży i połogu. Rekomen­dac­je Pol­skiego Towarzyst­wa Ginekologów i Położników. Ginekolo­gia i Peri­na­tolo­gia 2017, tom 2, nr 5, strony 210–214, s. 213.
[2]Ibidem
[3] A. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Gineko­lo Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
[4] G. Kurza­w­ińs­ka, A. Sere­mak-Mrozikiewicz, K.. Drews, M. Bar­lik, M.P. Mrozikiewicz: Gene­ty­cznie uwarunk­owane zmi­any w akty­wnosci reduk­tazy 5,10-metylenotetrahodrofolianowej (MTHFR) a wys­tępowanie poronień nawraca­ją­cych. Gineko­lo Pol. 2009, 80, 762–767. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
[5]Stanowisko Zespołu Ekspertów Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w zakre­sie suple­men­tacji wit­a­min i mikroele­men­tów pod­czas ciąży
[6]L. Kap­ka – Skrzypczak, J. Niedźwiec­ka, M. Skrzypczak, A. Woj­tyła: Kwas  foliowy skut­ki niedoboru i zasad­ność suple­men­tacji.
[7]Seremak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i [8]Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
Stosowanie złożonych źródeł folianów w pro­fi­lak­tyce wad cewy ner­wowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedob­o­ra­mi folianów w okre­sie planowa­nia ciąży i w ciąży– State of the Art 2015

Data publikacji: 04/05/2016, Data aktualizacji: 05/04/2019