Kwas foliowy w ciąży — jaki powinnaś przyjmować?

To ile kwa­su foliowego i w jakiej formie powin­naś przyj­mować jest zależne również od tego, czy masz wari­ant C677T lub A1298C genu MTHFRktóra nie daje widocznych objawów.
.

Jak się okazu­je ok. 50% Polek ma tę mutację. Przyj­mowany przez nie stan­dar­d­owy kwas foliowy nie jest właś­ci­wie przyswa­jany przez ich orga­nizm. Oznacza to, że mimo dodatkowej suple­men­tacji mają one niedobór tej cen­nej wit­a­miny. Zbyt mała ilość folianów u przyszłej mamy zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wad cewy nerwowej. Przyj­mu­jąc jed­nak odpowied­nią for­mę i ilość kwa­su foliowego moż­na zwięk­szyć szan­sę na jego praw­idłowy rozwój.

 

 

.

 

.


Co mówią publikacje naukowe o wariantach C677T i A1298C genu MTHFR?

 • U ciężarnych nato­mi­ast sugeru­je się związek polimor­fiz­mu 677C>T MTHFR z wys­tępowaniem przede wszys­tkim poronień nawraca­ją­cych, ale również hipotrofii pło­du, zgonów wewnątrz­maci­cznych, stanu prze­drzu­cawkowego, porodów przed­w­czes­nych[1]
  .
 • Gene­ty­cznie uwarunk­owane zaburzenia akty­wnoś­ci enzy­mu MTHFR spowodowane obec­noś­cią polimor­ficznych wari­antów jej genu odpowiedzialne są za zwięk­szone stęże­nie homo­cys­teiny i mogą być przy­czyną niek­tórych powikłań w prze­biegu ciąży, jak wys­tępowa­nia poronień nawykowych[2]
  .
 • W przy­pad­ku ist­nienia bloku enzy­maty­cznego, pole­ga­jącego na obniżonej akty­wnoś­ci reduk­tazy metylenote­trahy­dro­fo­lianowej (MTHFR), który z różnym nasile­niem wys­tępu­je u około 50% kobi­et (z czego 40% kobi­et przyswa­ja o około 30% mniej kwa­su foliowego, a 10% aż o 70% mniej), zas­tosowanie kwa­su foliowego w wymienionej daw­ce może być nieskuteczne w pro­fi­lak­tyce wad OUN” [3] .

 

Kliknij i dowiedz się więcej o wari­antach genu MTHFR.

Masz wyso­ki poziom kwa­su foliowego? Poz­naj przy­czyny

Kliknij i pobierz dar­mowy porad­nik o kwasie foliowym   P


Chcesz dowiedzieć się, czy przyswajasz właściwie kwas foliowy?

Wystar­czy, że wykonasz prosty test gene­ty­czny, który stwierdzi, czy masz obec­ny jeden z wari­antów genu MTHFR. Na tej pod­staw­ie Twój lekarz będzie mieć możli­wość dobra­nia
dla Ciebie odpowied­niej daw­ki i formy kwa­su foliowego po to, aby zmniejszyć ryzyko wys­tąpi­enia wad cewy ner­wowej u Two­jego dziec­ka. Dzię­ki temu zwięk­szysz swo­je szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka.


Badanie jest niezwyk­le proste. Wystar­czy, że pobierzesz wymaz z policz­ka za pomocą zestawu, który przyśle­my pod wskazany przez Ciebie adres, a następ­nie odeślesz go do naszego lab­o­ra­to­ri­um. Wynik bada­nia otrzy­masz w 14 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um.

 

Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C)

Cena: 277,-

domowy_zestaw_testowy

 

Cena obe­j­mu­je:

  • Anal­izę genu MTHFR
   (C677T i A1298C)
  • Zestaw do pobra­nia wymazu
  • Wysyłkę (zestaw dostar­czymy pod wskazany
   przez Ciebie adres)
  • Zestawy wysyłamy również za granicę

Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at kwa­su foliowego lub wykon­ać badanie i sprawdz­ić, czy praw­idłowo go przyswa­jasz

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych
infor­ma­cji.

.Zobacz więcej:Kwas foliowy przed ciążąhttp://prekoncepcja.plŹródło:
[1] A. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Gineko­lo Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
[2] G. Kurza­w­ińs­ka, A. Sere­mak-Mrozikiewicz, K.. Drews, M. Bar­lik, M.P. Mrozikiewicz: Gene­ty­cznie uwarunk­owane zmi­any w akty­wnosci reduk­tazy 5,10-metylenotetrahodrofolianowej (MTHFR) a wys­tępowanie poronień nawraca­ją­cych. Gineko­lo Pol. 2009, 80, 762–767. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
[3]Stanowisko Zespołu Ekspertów Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w zakre­sie suple­men­tacji wit­a­min i mikroele­men­tów pod­czas ciąży
[4]L. Kap­ka – Skrzypczak, J. Niedźwiec­ka, M. Skrzypczak, A. Woj­tyła: Kwas  foliowy skut­ki niedoboru i zasad­ność suple­men­tacji.
[5]Seremak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Ginekol Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i [6]Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
Sere­mak Mrozikiewicz: Zaburzenia metab­o­liz­mu folianów w eti­ologii poronień nawraca­ją­cych. Peri­na­tolo­gia, Neona­tolo­gia i Ginekolo­gia, tom 6, zeszyt 2, 111–112, 2013. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu
Stosowanie złożonych źródeł folianów w pro­fi­lak­tyce wad cewy ner­wowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedob­o­ra­mi folianów w okre­sie planowa­nia ciąży i w ciąży– State of the Art 2015