Czy moi synowie mają tego samego ojca? Prosty sposób na sprawdzenie

Jesteś dorosłym mężczyzną, który chce sprawdz­ić czy Twój brat jest rzeczy­wiś­cie bio­log­icznym bratem, czy też jesteś matką, która szu­ka potwierdzenia czy jej dwóch synów pochodzi od jed­nego ojca? Odpowiedź na to pytanie może­cie Państ­wo uzyskać szy­bko i w łatwy sposób.
.
Kiedy badani są tylko potenc­jal­ni braci

Badanie DNA dwóch braci potwierdzi lub wyk­luczy, że mają oni wspól­nego ojca.

Taki przy­padek badano w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:

Sprawa toczyła się przed sądem w celu przyz­na­nia oby­wa­telst­wa jed­ne­mu z dwóch synów. Prob­lem pole­gał na tym, że mężczyz­na, który spłodz­ił tychże synów był w niefor­mal­nym związku z kobi­etą pochodzenia wiet­nam­skiego. I ile przed śmier­cią potwierdz­ił swo­je ojcost­wo co do pier­wszego syna to w przy­pad­ku drugiego z nich kwest­ie for­malne nie zostały do koń­ca załatwione.

Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie bez udzi­ału ojca czy dwóch synów pochodzi od jed­nego ojca?

Odpowiedź:

Tak, jest to jak najbardziej możli­we do zbada­nia.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016