Czy bratanek jest dzieckiem mojego brata? Prosta sytuacja do rozwiązania

Wydawać mogło­by się, że wraz ze śmier­cią ojca kończą się szanse na ustal­e­nie czy pozostaw­ione przez niego dziecko jest rzeczy­wiś­cie jego. Nierzad­ko do tego dochodzą sprawy związane z podzi­ałem majątku po zmarłym ojcu. Dlat­ego też rodzinie zmarłego zależy na tym aby przekazać spadek rzeczy­wiś­cie spokrewnionej oso­bie. Co moż­na zro­bić w takiej sytu­acji?
>
Test na ojcostwo bez zgody potencjalnego ojca?

Kiedy dys­ponu­je­my próbką tylko od stry­ja i bratan­ka

Jaki przy­padek badano w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:
Stry­jek, który roz­porządzał majątkiem zmarłego bra­ta miał wąt­pli­woś­ci, czy pozostaw­iony przez niego syn  był rzeczy­wiś­cie jego bio­log­icznym synem.
Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie czy stryj jest spokrewniony z bratankiem?

Odpowiedź:
Tak, możli­we jest ustal­e­nie pokrewieńst­wa między nimi.
.
.
Co zro­biono w tym przy­pad­ku:
Sam stryj i rodz­i­na zmarłego ojca potwierdzili, że on i zmarły brat byli po jed­nym ojcu. Dlat­ego zapro­ponowano im badanie chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Ponieważ dziecko było płci męskiej.  Stąd do bada­nia wyko­rzys­tano anal­izę chro­mo­so­mu Y. Chro­mo­som Y wys­tępu­je tylko u mężczyzn i jest przekazy­wany z ojca na swoich wszys­t­kich synów (z pokole­nia na pokole­nie). Dlat­ego jeśli zmarły ojciec był rzeczy­wiś­cie bio­log­icznym ojcem chłop­ca, wów­czas ten chło­piec powinien mieć taki sam chro­mo­som Y jak jego stry­jek- ponieważ obaj wywodzą się z jed­nej linii ojcowskiej. I tak też było w tym przy­pad­ku.

Z taki­mi i inny­mi przy­pad­ka­mi lab­o­ra­to­ri­um spo­ty­ka się bard­zo częs­to. Lab­o­ra­to­ri­um ma bard­zo duże doświad­cze­nie w rozstrzy­ga­niu czy dane oso­by należą do jed­nej rodziny. Oprócz spec­jal­istów mają­cych prak­ty­czne doświad­cze­nie w przeprowadza­niu takich anal­iz, dodatkowo wyko­rzysty­wane są pro­fesjon­alne pro­gramy dokonu­jące obliczeń.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016