Czy siostra i brat mają wspólnego ojca i matkę?
Prosty test w trudnych sprawach rodzinnych

Adopc­je, spotka­nia po lat­ach, lub niewy­jaśnione sytu­acje w rodzinie bard­zo częs­to wyma­ga­ją dogłęb­ne­go zbada­nia. O ile kilka­naś­cie lat temu wiele z tych przy­pad­ków nie dało się rozwikłać to dzisi­aj jest znacznie proś­ciej. Bez udzi­ału ojca lub mat­ki może­cie Państ­wo ustal­ić pokrewieńst­wo między bratem i siostrą.

Badanie dna siostry i brata

Może­my ustal­ić czy brat i sios­tra mają tego samego ojca, bada­jąc dodatkowo np. próbkę od ich mat­ki.

Kiedy sios­tra i brat nie wiedzą czy mają wspól­nego ojca

Jaki przy­padek badało testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:
Zgłosiły się do lab­o­ra­to­ri­um 2 dorosłe oso­by (brat i sios­tra), które do tej pory sądz­iły, że mają tę samą bio­log­iczną matkę i ojca. Po śmier­ci ojca w rodzinie pojaw­iły się pogłos­ki o tym, że młod­szy brat został spłod­zony w cza­sie kiedy mąż prze­by­wał na del­e­gacji. Rodz­i­na zmarłego ojca nie dawała spoko­ju matce  i samemu wnukowi.
Czy w takiej sytu­acji moż­na ustal­ić czy rodzeńst­wo pochodzi od tego samego ojca?

Odpowiedź:
Tak, jest to możli­we mając do dys­pozy­cji mate­ri­ał od oby­d­wo­j­ga dzieci i ich mat­ki.
>

Co zro­biono w tym przy­pad­ku:
W tym przy­pad­ku u bra­ta, siostry i ich mat­ki ustalono pro­file gene­ty­czne – tak jak w przy­pad­ku usta­la­nia ojcost­wa.  Pro­file te następ­nie wyko­rzys­tano do anal­izy statysty­cznej, która bard­zo dokład­nie (z wysokim praw­dopodobieńst­wem) potwierdz­iła, że brat i sios­tra mają tego samego bio­log­icznego ojca.

W tego typu prob­lemach może­my zapro­ponować Państ­wu różne rodza­je badań. Wystar­czy, że opiszą nam Państ­wo swo­ją his­torię a my zapro­ponu­je­my Państ­wu dobre rozwiązanie.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz