Czy to mój brat? Czy to moja siostra? Czy jesteśmy rodzeństwem?

Adopc­ja, romans, nowa rodz­i­na mat­ki lub ojca… To tylko niek­tóre sytu­acje, które mogą rodz­ić pyta­nia „Czy rzeczy­wiś­cie jesteśmy rodzeńst­wem?”, „Czy na pewno pochodz­imy od tego samego ojca?” Dzię­ki badan­iom DNA mogą Państ­wo uzyskać na nie odpowiedź. To poz­woli już do koń­ca życia cieszyć się pewnoś­cią i spoko­jem. Pokrewieńst­wo między rodzeńst­wem moż­na ustal­ić na pod­staw­ie dowol­nych próbek, np. uży­wanej maszyn­ki do gole­nia, włosów z cebulka­mi czy szc­zotecz­ki do zębów.

Taki przypadek badaliśmy – badanie brata i siostry

Do lab­o­ra­to­ri­um zgłosiły się dwie dorosłe oso­by (brat i sios­tra), które do tej pory sądz­iły, że mają tych samych bio­log­icznych rodz­iców (ojca i matkę). Po śmier­ci ojca w rodzinie pojaw­iły się jed­nak pogłos­ki o tym, że brat został spłod­zony, kiedy mąż prze­by­wał na del­e­gacji. Rodz­i­na zmarłego ojca nie dawała spoko­ju matce i samemu wnukowi. Czy w takiej sytu­acji moż­na ustal­ić, czy rodzeńst­wo pochodzi od tego samego ojca?

.

Barbara Prokurat

Odpowia­da ekspert, mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:

.

Tak – to możli­we, gdy do dys­pozy­cji mamy mate­ri­ał (prób­ki) od oby­d­wo­j­ga dzieci oraz ich mat­ki. Co zro­biliśmy w tym przy­pad­ku? Ustalono pro­file gene­ty­czne bra­ta, siostry oraz ich mat­ki – tak jak w przy­pad­ku bada­nia ojcost­wa. Pro­file te następ­nie wyko­rzys­tano do anal­izy statysty­cznej, która bard­zo dokład­nie (z wysokim praw­dopodobieńst­wem) potwierdz­iła, że brat i sios­tra mają tego samego bio­log­icznego ojca.

 

Nie tylko brat i siostra – również siostra-siostra i brat-brat

Gene­ty­czne bada­nia pokrewieńst­wa moż­na wyko­rzys­tać też w przy­pad­ku innych relacji w rodzeńst­wie – dwóch braci i dwóch sióstr. Dzię­ki temu moż­na sprawdz­ić, czy rodzeńst­wo ma tych samych rodziców/ojca/matkę. Lab­o­ra­to­ri­um dobiera metodę bada­nia m.in. w zależnoś­ci od płci badanych osób.

.

Zobacz, jakie przy­pad­ki badal­iśmy i dowiedz się więcej:

Badanie rodzeństwa – dlaczego warto się zdecydować?

Korzyś­ci z bada­nia gene­ty­cznego na pokrewieńst­wo jest naprawdę wiele. Pozwala­ją nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin to wstęp do nowego życia. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

.

Pewność na podstawie każdej próbki – zrób badanie w placówce lub w dowolnym miejscu na świecie

Do bada­nia pokrewieńst­wa mogą Państ­wo przekazać dowolne prób­ki z mate­ri­ałem gene­ty­cznym uczest­ników. Sprawdzą się zatem nie tylko wymazy z policz­ka, ale też np. włosy z cebulka­mi, uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, wkład­ka higien­icz­na, chus­tecz­ka ze ślada­mi wydzieliny z nosa, pusz­ka po napo­ju czy niedopałek papierosa. Na badanie mogą Państ­wo umówić się przez inter­net lub tele­fon do jed­nego z 200 punk­tów pobrań w całej Polsce. Mogą Państ­wo także zamówić zestaw do pobiera­nia próbek do dowol­nego miejs­ca na świecie. Dbamy o dyskrecję i dane osobowe na każdym etapie bada­nia.

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.



Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 14/11/2018