Poufność i ochrona danych

Rozu­miemy, że infor­ma­c­je, które nasi klien­ci nam powierza­ją są wyjątkowej wagi. Dlat­ego uży­wamy sys­temów, które od momen­tu otrzy­ma­nia tych infor­ma­cji uniemożli­wia­ją osobom z zewnątrz dostęp do nich. Oznacza to, że na każdym etapie real­iza­cji zamówienia Państ­wa dane są bez­pieczne.
.

Przekazywanie danych osobowych

Wszys­tkie dane, które Państ­wo nam przekazu­je­cie w trak­cie składa­nia zamówienia są przez nas chro­nione. Wyko­rzys­tu­je­my je tylko w celu real­iza­cji konkret­nego zamówienia. Nie kon­tak­tu­je­my się z Państ­wem w sprawach nie związanych z danym zlece­niem (np. z ofer­tą hand­lową). Nie przekazu­je­my także Państ­wa danych innym pod­miotom.

Nigdy także nie potwierdza­my, że mamy zlece­nie na dane nazwisko ani też nie zaprzecza­my temu. Jeśli ktoś kon­tak­tu­je się z nami w celu np. zwery­fikowa­nia zlece­nia prosimy o imię i nazwisko zlece­nio­daw­cy bada­nia, a następ­nie odd­zwa­ni­amy na numer, który pozostaw­iono nam w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia. Oso­by postronne nie mają więc możli­woś­ci zdoby­cia infor­ma­cji na tem­at jakiegokol­wiek real­i­zowanego przez nas zlece­nia.

Poufność kontaktu

Sys­tem przesyłek i komu­nikacji z klien­tem został tak zapro­jek­towany, aby zag­waran­tować pełną dyskrecję (np.: poprzez usługę Poste Restante czy Paczko­maty Inpost). Co więcej, macie również Państ­wo możli­wość wyboru sposobu uzyska­nia infor­ma­cji o wynikach tes­tu tak, aby jak najlepiej odpowiadał on indy­wid­u­al­nym potrze­bom (w zależnoś­ci od włas­nych pref­er­encji — lis­town­ie, tele­fon­icznie, fak­sem lub pocztą elek­tron­iczną). W celu zabez­pieczenia Państ­wa danych osobowych prosimy o ustal­e­nie włas­nego hasła. Dopiero po jego poda­niu będzie moż­na usłyszeć np. rezul­tat bada­nia. Dzię­ki temu mamy pewność, że roz­maw­iamy z właś­ci­wą osobą.

Przechowywanie danych genetycznych

Dane uzyskane w bada­niu są prze­chowywane w archi­wum lab­o­ra­to­ri­um zgod­nie z obow­iązu­ją­cym roz­porządze­niem Min­is­tra Zdrowia z dnia 10 sierp­nia 2001 r. reg­u­lu­ją­cym zasady prze­chowywa­nia doku­men­tacji medy­cznej.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz