Dyskrecja, poufność i ochrona danych – jak o nie dbamy?

.

Zda­je­my sobie sprawę, że powierza­ją nam Państ­wo ważne infor­ma­c­je i dane. Z tego powodu wyko­rzys­tu­je­my sys­te­my i pro­ce­dury, które uniemożli­wia­ją osobom z zewnątrz dostęp do nich – od momen­tu ich otrzy­ma­nia. Na każdym etapie real­iza­cji zamówienia Państ­wa dane są całkowicie bez­pieczne. .

.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszys­tkie Państ­wa dane są przez nas chro­nione. Jako placówka wykonu­ją­ca usłu­gi medy­czne w swo­jej pra­cy mamy obow­iązek postępować zgod­nie z zapisa­mi Ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku O ochronie danych osobowych.

.

 • Wyko­rzys­tu­je­my dane osobowe tylko w celu real­iza­cji konkret­nego zamówienia.
 • Nie kon­tak­tu­je­my się z Państ­wem w sprawach niezwiązanych z danym zlece­niem (np. z ofer­tą hand­lową).
 • Nie przekazu­je­my Państ­wa danych osobowych innym pod­miotom.

Poufność kontaktu

Zawsze upew­ni­amy się, że roz­maw­iamy z właś­ci­wą osobą.

.

 • Nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at bada­nia w cza­sie pier­wszego kon­tak­tu (nie potwierdza­my ani nie zaprzecza­my, że ist­nieje zlece­nie na dane nazwisko). Zawsze jest to kon­takt zwrot­ny tylko ze zlece­nio­daw­cą – na numer tele­fonu (lub adres e-mail) pozostaw­iony na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia.
 • Kon­tak­tu­je­my się tylko w sposób określony w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia.
 • Przed udzie­le­niem jakichkol­wiek infor­ma­cji prosimy o podanie ustalonego hasła bez­pieczeńst­wa.

Nasza procedura:

Gdy ktoś kon­tak­tu­je się z nami (np. w celu zwery­fikowa­nia zlece­nia), prosimy o imię i nazwisko zlece­nio­daw­cy bada­nia. Później kon­tak­tu­je­my się w sposób określony w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia, a przed udzie­le­niem infor­ma­cji prosimy o podanie hasła bez­pieczeńst­wa (jeśli zostało ustalone) lub numeru pesel.

 

Oso­by postronne nie mają więc możli­woś­ci zdoby­cia infor­ma­cji na tem­at jakiegokol­wiek real­i­zowanego przez nas zlece­nia.

 

Dyskrecja

Dbamy o dyskrecję na każdym etapie bada­nia.

.

 • Przesyłkę (z zestawem, wynikiem) wysyłamy w sposób określony w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia lub w cza­sie zamówienia zestawu. Mogą Państ­wo wybrać dowol­ny adres, również Poste Restante czy Paczko­maty Inpost albo naszą dowol­ną placówkę pobran­iową.
 • Per­son­el naszych punk­tów pobran­iowych otrzy­mu­je konkretne wyty­czne doty­czące dyskrecji w cza­sie Państ­wa poby­tu w placów­ce.
 • Na Państ­wa życze­nie może­my przy­go­tować przesyłkę dyskret­ną – bez danych czy pieczątek lab­o­ra­to­ri­um i której nadaw­cą jest oso­ba pry­wat­na.

Możliwość zlecenia badania anonimowego

Badanie do celów pry­wat­nych mogą Państ­wo zle­cić anon­i­mowo – bez koniecznoś­ci poda­nia danych osobowych uczest­ników tes­tu.

.

 • Dane uczest­ników bada­nia nie pojaw­ią się na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia oraz na wyniku tes­tu. W przy­pad­ku bada­nia anon­i­mowego poda­ją Państ­wo jedynie dane zlece­nio­daw­cy oraz infor­ma­cję, w jaki sposób przekazać wynik (numer tele­fonu, adres e-mail, adres pocz­towy).
 • Każde zlece­nie i każ­da prób­ka otrzy­mu­ją swo­je unikalne numery, które nigdy się nie powtórzą – to na ich pod­staw­ie real­i­zowane jest badanie, dlat­ego dane osobowe nie są potrzeb­ne.

Bezpieczeństwo danych genetycznych

Dane uzyskane w bada­niu są prze­chowywane w archi­wum lab­o­ra­to­ri­um zgod­nie z obow­iązu­ją­cym roz­porządze­niem Min­is­tra Zdrowia z dnia 10 sierp­nia 2001 r. reg­u­lu­ją­cym zasady prze­chowywa­nia doku­men­tacji medy­cznej.

.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 23/04/2018