Czy siostry mają tego samego ojca? – prosta odpowiedź na trudne pytanie

Ustal­e­nie czy dwie siostry pochodzą od tego samego ojca nie jest takie oczy­wiś­cie zwłaszcza wtedy kiedy ojciec nie żyje. Nierzad­ko z takim prob­le­ma­mi spo­tyka­cie się z Państ­wo w momen­cie podzi­ału spad­ku. Czy takie przy­pad­ki mogą zostać rozstrzyg­nięte? Tak, są metody, które są w stanie ustal­ić pokrewieńst­wo między sios­tra­mi bez włączenia do bada­nia prób­ki ojca.
>
Taki przy­padek badal­iśmy:

Po lat­ach odnalazły się kobi­ety, których mat­ki twierdz­iły, że mają tego samego ojca. Do kon­frontacji kobi­et doszło po wielu lat­ach od śmier­ci potenc­jal­nego ojca jak również ich matek.

Czy  moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między potenc­jal­ny­mi sios­tra­mi nie włącza­jąc prób­ki od ojca ani ich matek?
.
Nasza odpowiedź:

Tak, jest dostęp­ne badanie, które z dużą czułoś­cią jest w stanie ustal­ić posi­adanie wspól­nego ojca.


Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku:

W tym przy­pad­ku wyko­rzys­tal­iśmy zasadę, że ojciec przekazu­je swoim córkom zawsze chro­mo­som X. Tak więc jeśli dwie kobi­ety rzeczy­wiś­cie posi­ada­ją tego samego ojca wów­czas powin­ny posi­adać taki sam chro­mo­som X.  I to właśnie sprawdzil­iśmy w tej spraw­ie. Obie kobi­ety miały różne bio­log­iczne mat­ki i to było dla nas pewnikiem, ale każ­da z nich posi­adała jeden iden­ty­czny chro­mo­som X potwierdza­jąc z dużym praw­dopodobieńst­wem, że mają tego samego bio­log­icznego ojca.

W przy­pad­ku kiedy dwie siostry mają tę samą bio­log­iczną matką i chcą ustal­ić czy posi­ada­ją wspól­nego ojca, zale­camy włączyć do bada­nia mate­ri­ał od ich mat­ki..


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/12/2015