Czy to dziecko mojego syna? Prosty sposób na uzyskanie odpowiedzi

Znaleźliś­cie się Państ­wo w sytu­acji gdzie potrze­bu­je­cie dowodu, że dziecko, które rzeko­mo pozostaw­ił Państ­wa syn jest rzeczy­wiś­cie z Wami spokrewnione? Zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzieck­iem a najbliższy­mi krewny­mi ojca? Tak,  jest to możli­we i to bez włącza­nia do bada­nia prób­ki od bio­log­icznego ojca.  Do bada­nia moż­na włączyć próbkę od mat­ki ojca, od jego ojca lub pozostałego rodzeńst­wa. Poniżej opisu­je­my Państ­wu w jaki sposób mogą Państ­wo wykon­ać badanie DNA i zyskać 100% pewność.

Kiedy dostępna jest tylko matka zmarłego ojca i jego siostra

Badanie DNA wnucz­ki, bab­ci i jej siostry daje pewny wynik.

Taki przy­padek badal­iśmy:
Sprawa toczyła się przed sądem. Mat­ka dziec­ka wniosła do sądu pozew o przyz­nanie ali­men­tów na jej nielet­nie dziecko. Obow­iązkiem tym chci­ała obciążyć matkę swo­jego part­nera gdyż sam part­ner zmarł tuż po nar­o­dz­i­nach dziec­ka.

Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nia pokrewieńst­wa między dzieck­iem a potenc­jal­ną bab­cią?

Nasza odpowiedź:
Tak, było to możli­we do wyko­na­nia niem­niej jed­nak do bada­nia włączyliśmy dodatkowe oso­by.

Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku:
Do bada­nia pobral­iśmy próbkę od dziec­ka, mat­ki zamarłego ojca i jego siostry. Dodatkowo też zabez­pieczyliśmy próbkę od mat­ki dziec­ka. Sama prób­ka od potenc­jal­nej bab­ci mogła­by się okazać niewystar­cza­ją­ca do uzyska­nia pewnego wyniku, stąd też postanow­iliśmy włączyć do tes­tu dodatkowo próbkę od siostry zamarłego mężczyzny.  Na początku ustal­iśmy pro­file DNA osób badanych a następ­nie przeprowadzil­iśmy bard­zo dokład­ną anal­izę statysty­czną, której celem było sprawdze­nie jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dziecko spokrewnione jest z rodz­iną zamarłego ojca.

Badanie to z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem potwierdz­iło pokrewieńst­wo między badany­mi osoba­mi.

Przeczy­taj także: badanie kiedy oby­d­wo­je rodz­ice zmarłego ojca są dostęp­ni

Powyżej opisane przy­pad­ki to tylko część spraw jaki­mi się zaj­mu­je­my. Dlat­ego też jeśli zna­j­du­ją się Państ­wo w takiej sytu­acji gdzie badanie DNA jest potrzeb­ne, prosimy do nas zadz­wonić i omówić wszys­tko z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.