Czy to mój wnuk? Czy to dziecko mojego syna?

Wiele rodzin­nych sytu­acji może powodować wąt­pli­woś­ci, czy wnuk na pewno jest spokrewniony z dzi­ad­ka­mi… To z kolei częs­to rodzi pyta­nia „Czy wnukowi na pewno należy się spadek?”, „Czy rzeczy­wiś­cie powin­niśmy płacić ali­men­ty?”. Z pomocą przy­chodzą gene­ty­czne bada­nia sprawdza­jące więzi krwi, które w wielu przy­pad­kach pozwala­ją zyskać pewność na całe życie – i to bez udzi­ału ojca.

Taki przypadek badaliśmy – badanie dziadka i wnuka

Bard­zo zamożny mężczyz­na zginął w wypad­ku samo­chodowym, pozostaw­ia­jąc nieślub­ne dziecko, o którym rodz­i­na zmarłego nie wiedzi­ała. Po pewnym cza­sie do rodziny zgłosiła się mat­ka dziec­ka (kochanka zmarłego mężczyzny) z żądaniem włączenia jej syna do spad­ku po mężczyźnie. Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie, że chło­piec rzeczy­wiś­cie jest dzieck­iem zmarłego?

.

Barbara Prokurat

Odpowia­da ekspert, mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:

.

Tak, wyko­nanie bada­nia DNA jest możli­we. Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku? Okaza­ło się, że ojciec zmarłego (potenc­jal­ny dzi­adek dziec­ka) nadal żyje. Z tego powodu rodzinie zapro­ponowano wyko­nanie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Każdy ojciec przekazu­je swoim syn­om właśnie chro­mo­som Y (mają go tylko mężczyźni). Syn­owie z kolei przekazu­ją go dalej swoim syn­om – i tak z pokole­nia na pokole­nie. Prze­badano próbkę od potenc­jal­nego dzi­ad­ka i potenc­jal­nego wnu­ka, uzysku­jąc potwierdze­nie pokrewieńst­wa z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem. Zarówno dzi­adek, jak i wnuk mieli bowiem takie same chro­mo­somy Y.

Nie tylko dziadek i wnuk – również babcia i wnuczka czy inne relacje

Gene­ty­czne bada­nia pokrewieńst­wa mogą zostać wyko­rzys­tane także w przy­pad­ku innych relacji między dzi­ad­ka­mi i wnuka­mi – bab­ci i wnucz­ki, bab­ci i wnu­ka, dzi­ad­ka i wnucz­ki. To pozwala sprawdz­ić, czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca. Meto­da bada­nia jest dobier­ana przez lab­o­ra­to­ri­um m.in. na pod­staw­ie płci badanych osób..

.

Zobacz, jakie inne przy­pad­ki badal­iśmy i dowiedz się więcej:

Badanie więzów krwi – dlaczego warto się zdecydować?

Korzyś­ci z bada­nia gene­ty­cznego na pokrewieńst­wo jest naprawdę wiele. Pozwala­ją nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin to wstęp do nowego życia. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?

.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

.

Badanie z każdej próbki – w jednej z 200 placówek w Polsce albo dowolnym miejscu na świecie

Badanie pokrewieńst­wa może być przeprowad­zone na pod­staw­ie każdej prób­ki, na której zna­j­du­je się mate­ri­ał gene­ty­czny badanych osób. Mogą to być zarówno wymazy z policz­ka, jak i np. uży­wana maszyn­ka do gole­nia, włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, niedopałek papierosa i wiele innych próbek.

.

Na badanie moż­na umówić się przez tele­fon lub inter­net do jed­nej z 200 placówek w całym kra­ju lub zamówić zestaw do pobra­nia próbek do każdego miejs­ca na świecie. Państ­wa dane osobowe są u nas bez­pieczne, dbamy także o dyskrecję – na każdym etapie tes­tu.

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 04/01/2016, Data aktualizacji: 14/11/2018