Czy to mój wnuk? prosty sposób na sprawdzenie

Jako bab­cia lub dzi­adek znaleźliś­cie się Państ­wo w sytu­acji gdzie potrze­bu­je­cie dowodu, że wasz wnuk rzeczy­wiś­cie jest z Wami spokrewniony? Zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzi­ad­ka­mi a wnukiem lub wnuczką? Tak,  jest to możli­we i to bez włącza­nia do bada­nia prób­ki od bio­log­icznego ojca.  Poniżej opisu­je­my Państ­wu w jaki sposób mogą Państ­wo wykon­ać badanie DNA i zyskać 100% pewność.

Badanie pokrewieństwa potwierdza czy wnuk jest spokrewniony z dziadkami.

Badanie pokrewieńst­wa potwierdza czy wnuk jest spokrewniony z dzi­ad­ka­mi.

Kiedy dziecko jest chłopczykiem

Taki przy­padek był badany w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:
Bard­zo zamożny mężczyz­na zginął w wypad­ku samo­chodowym pozostaw­ia­jąc nieślub­ne  dziecko. Rodz­i­na zmarłego nic nie wiedzi­ała na tem­at ist­nienia dziec­ka. Po pewnym cza­sie do rodziny zmarłego zgłosiła się mat­ka dziec­ka (kochanka zmarłego mężczyzny) z żądaniem o włącze­nie jej syna do spad­ku po zmarłym mężczyźnie.
Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie, że chło­piec rzeczy­wiś­cie był dzieck­iem zmarłego mężczyzny?

Odpowiedź:
Tak, jest możli­we wyko­nanie bada­nia DNA.

Co lab­o­ra­to­ri­um zro­biło w tym przy­pad­ku:
Rodz­i­na zmarłego poin­for­mowała lab­o­ra­to­ri­um, że żyje jeszcze jego ojciec. Dlat­ego też zapro­ponowano im wyko­nanie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Ponieważ każdy ojciec przekazu­je swoim syn­om chro­mo­som Y (mają go tylko mężczyźni). Syn­owie ten sam chro­mo­som Y przekazu­ją z kolei swoim syn­om i tak z pokole­nia na pokole­nie.
Prze­badano próbkę od dzi­ad­ka i dziec­ka (potenc­jal­nego wnu­ka). Okaza­ło się, że te dwie oso­by miały taki sam pro­fil chro­mo­so­mu Y, co oznacza­ło, że z wysokim praw­dopodobieńst­wem są ze sobą spokrewnieni.

Kiedy dziecko jest dziewczynką

Pretty old men and women are spending time with their granddaughter. The girl is kissing her grandfather with joy. They are sitting on sofa and laughing

Badanie DNA może potwierdz­ić lub wyk­luczyć czy wnucz­ka jest spokrewniona z dzi­ad­ka­mi.

Taki przy­padek badany był w lab­o­ra­to­ri­um:
Bezro­bot­ny mężczyz­na żyją­cy w niefor­mal­nym związku spłodz­ił dziecko- dziew­czynkę, której potem się wyparł . Mat­ka nie mają­ca zbyt dużych środ­ków do życia pozwała rodz­iców mężczyzny o ali­men­ty. Sprawa toczyła się przez Sądem Rodzin­nym, który to zle­cił nam badanie sprawdza­jące czy dziew­czyn­ka jest wnuczką rodz­iców mężczyzny.

Odpowiedź:
Tak, jest możli­we wyko­nanie bada­nia na pod­staw­ie próbek od wnucz­ki i dzi­ad­ków.

Co lab­o­ra­to­ri­um zro­biło w tym przy­pad­ku:
Jako, że dziecko było płci żeńskiej i nie moż­na było wykon­ać bada­nia pod kątem chro­mo­so­mu Y, pobra­no prób­ki od dziec­ka oraz bab­ci i dzi­ad­ka a następ­nie ustalono ich pro­file DNA (to samo lab­o­ra­to­ri­um robi przy tes­tach na ojcost­wo). Dodatkowo badanie te lab­o­ra­to­ri­um rozsz­erzyło o spec­jal­isty­czną anal­izę statysty­czną, która bard­zo dokład­nie określiła czy wnucz­ka jest spokrewniona z dzi­ad­ka­mi.

Z taki­mi i inny­mi przy­pad­ka­mi zespół lab­o­ra­to­ryjny spo­ty­ka się bard­zo częs­to. Dzię­ki temu ma bard­zo duże doświad­cze­nie w rozstrzy­ga­niu czy dane oso­by należą do jed­nej rodziny. Oprócz spec­jal­istów mają­cych prak­ty­czne doświad­cze­nie w przeprowadza­niu takich anal­iz, dodatkowo wyko­rzysty­wane są pro­fesjon­alne pro­gramy dokonu­jące obliczeń.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz