Czy to dziecko mojego syna? Czy to moja wnuczka?

Po lat­ach znalazła się “rzeko­ma” wnucz­ka i chcą Państ­wo sprawdz­ić czy rzeczy­wiś­cie tak jest? Zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo, dlaczego wnuk/wnuczka jak­iś niepodob­ny do syna? To z pewnoś­cią trudne pyta­nia, które powodu­ją wiele wąt­pli­woś­ci i jeszcze więcej emocji.

.

Niejed­nokrot­nie mit „złej” teś­ciowej pomógł w rozwikła­niu wielu tajem­nic rodzin­nych. Z taki­mi sytu­ac­ja­mi spo­tykamy się zwyk­le w przy­pad­ku, kiedy dochodzi do podzi­ału majątku lub ustal­e­niu ali­men­tów pod­czas gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje.

Badania DNA między babcią a wnuczką — takie przypadki badaliśmy:

  1. His­to­ria Pani Marii z Krakowa: Mój syn był jedy­nakiem, nigdy się nie ustatkował, a kil­ka lat temu zmarł w wypad­ku samo­chodowym. Zawsze żałowałam, że nie mam wnuków. Niedawno odezwała się do mnie jed­nak kobi­eta, twierdząc…że jej cór­ka to dziecko mojego syna. Bard­zo chci­ałam mieć wnuczkę więc wykon­ałam badanie DNA. Dzię­ki nim zyskałam wnuczkę o której bard­zo marzyłam.
  2.  His­to­ria Pani Agniesz­ki z Płoc­ka: Syn­owa miała romans, a niedłu­go później dowiedzi­ała się o ciąży.Mój Syn nigdy nie kwes­t­ionował ojcost­wa, ale mnie zawsze męczyły wąt­pli­woś­ci. Nieste­ty nie może­my wykon­ać tes­tu na ojcost­wo. Chcę mieć jed­nak pewność, czy wnucz­ka rzeczy­wiś­cie jest bio­log­icznym dzieck­iem mojego syna i czy należy jej się spadek .…
  3. His­to­ria Pani Justyny z Jędrze­jowa: Kobi­eta, która żyła w niefor­mal­nym związku z mężczyzną urodz­iła córkę. Nieste­ty w niespeł­na rok po urodze­niu cór­ki mężczyz­na ciężko zachorował i zmarł. Kobi­eta samodziel­nie nie była w stanie utrzy­mać siebie i dziec­ka dlat­ego też złożyła pozew do sądu o ali­men­ty. Z rodziny zmarłego ojca była dostęp­na tylko jego mat­ka. Czy możli­we ustal­e­nie pokrewieńst­wa między wnuczką a bab­cią?

Czy w takich sytuacjach możliwe jest ustalenie pokrewieństwa między wnuczką, a jego potencjalną babcią?

.

Odpowia­da ekspert:

Tak, jak najbardziej ist­nieje możli­wość ustal­e­nia, czy bab­cia jest spokrewniona z wnuczką.  W bada­niu wyko­rzys­tal­iśmy zasadę, iż mat­ka przekazu­je wszys­tkim swoim dzieciom chro­mo­som X- nieza­leżnie czy jest to syn czy cór­ka. I jeśli syn w przyszłoś­ci będzie miał włas­ną córkę oznaczać to będzie, że przekazał jej ten sam chro­mo­som X, który otrzy­mała od swo­jej mat­ki. I ta zasa­da została wyko­rzys­tana w tym przy­pad­ku. Badanie wykaza­ło, że zarówno bab­cia i wnucz­ka posi­ada­ją ten sam pro­fil chro­mo­so­mu X, czyli inny­mi słowy badanie potwierdz­iło pokrewieńst­wo między tymi dwoma osoba­mi.mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, biegły sądowy z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego

Zobacz, jakie inne przy­pad­ki badal­iśmy i dowiedz się więcej:

Badanie babci i wnuczki – dlaczego warto je wykonać?

Ustal­e­nie pokrewieńst­wa za pomocą testów DNA niesie ze sobą wiele korzyś­ci. Pozwala to nie tylko tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin to szansa na nowe, lep­sze życie. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

 

Pewny i wiarygodny wynik badania

Wynik bada­nia pokrewieńst­wa (bez udzi­ału ojca) pozwala w określonych sytu­ac­jach zyskać jed­noz­naczną infor­ma­cję, czy badane oso­by są ze sobą spokrewnione. Takie badanie wystar­czy wykon­ać raz w życiu, ponieważ anal­i­zowane frag­men­ty DNA są niezmi­enne. Meto­da, jaką real­i­zowany jest test, jest dobier­ana przez lab­o­ra­to­ri­um i zależy od płci badanych osób oraz dostęp­nych członków rodziny. Sam wynik bada­nia może być moc­nym dowo­dem w spraw­ie sądowej. Test moż­na wykon­ać zarówno na potrze­by pry­watne (wtedy prób­ki moż­na pobrać dyskret­nie)  albo do celów sądowych. Częs­to klien­ci decy­du­ją się właśnie na takie badanie pry­watne, zas­tanaw­ia­jąc się czy wynik takiego bada­nia pry­wat­nego moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?
.
Odpowia­da adwokat Ewa Ros­tkows­ka:

Oczy­wiś­cie, że tak. Opinia pry­wat­na to doku­ment pry­wat­ny podle­ga­ją­cy oce­nie sądu, to „umoc­nione” stanowisko strony pro­ce­sowej. Zatem dążąc do udowod­nienia swoich racji, przed­staw­ie­nie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc, właś­ci­wym było­by pod­kreślić, że wnios­ki zawarte w tego rodza­ju opinii mogą stać się pod­stawą poczynienia ustaleń fak­ty­cznych przez sąd w sytu­acji, gdy okolicznoś­ci te zostaną przyz­nane przez stronę prze­ci­wną albo, gdy sąd uzna je za przyz­nane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przy­pad­kach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z doku­men­tu – opinii pry­wat­nej) jako istot­ny, rozstrzy­ga­ją­cy w spraw­ie. Nato­mi­ast w sytu­acji, kiedy treść opinii pry­wat­nej jest kwes­t­ionowana przez drugą stronę pro­ce­su, a ustal­e­nia okolicznoś­ci danej sprawy wyma­ga­ją wiado­moś­ci spec­jal­nych, to koniecznym będzie przeprowadze­nie dowodu z opinii biegłego sądowego. adwokat Ewa Ros­tkows­ka

Dyskretne badanie dowolnych próbek — w domu lub w placówce

Badanie DNA na pokrewieńst­wo moż­na wykon­ać na postaw­ie dowol­nego przed­mio­tu, na którym zna­j­du­je się DNA badanej oso­by. Do anal­izy doskonale nada się zarówno wymaz z policz­ka, jak i włosy z cebulka­mi, maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, dziecię­cy smoczek oraz wiele innych przed­miotów codzi­en­nego użytku.

.

Na pobranie próbek do jed­nej z pon­ad 200 placówek w kra­ju moż­na umówić się tele­fon­icznie, przez inter­net. Moż­na też zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — pod dowol­ny adres w Polsce i za granicą. Państ­wa dane osobowe podle­ga­ją ścisłej ochronie. Zapew­ni­amy również kom­fort i pełną dyskrecję na każdym etapie real­iza­cji bada­nia.

 

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 03/08/2018, Data aktualizacji: 16/11/2018