Czy to dziecko mojego syna? Gdy potencjalny ojciec nie żyje

Jesteś dziadkiem/ bab­cią i chcesz mieć pewność, że dziecko, które pozostaw­ił Twój syn jest rzeczy­wiś­cie z Tobą spokrewnione? Zas­tanaw­iasz się, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzieck­iem a najbliższy­mi krewny­mi ojca bez jego udzi­ału? Tak! Jak najbardziej jest to możli­we!

Taki przypadek badaliśmy — ustalenie pokrewieństwa między babcią a wnukiem

Sprawa toczyła się przed sądem. Mat­ka dziec­ka (chłop­ca) wniosła do sądu pozew o przyz­nanie ali­men­tów na swo­jego nielet­niego syna. Obow­iązkiem tym chci­ała obciążyć matkę swo­jego part­nera, gdyż sam part­ner zmarł tuż po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nia pokrewieńst­wa między wnukiem a jego potenc­jal­ną bab­cią?

.

Barbara Prokurat

Odpowia­da ekspert, mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:

.

Tak, wyko­nanie bada­nia DNA jest możli­we, niem­niej jed­nak do bada­nia włączyliśmy dodatkowe oso­by. Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku:
Do bada­nia pobral­iśmy próbkę od dziec­ka, mat­ki zamarłego ojca i jego siostry. Dodatkowo też zabez­pieczyliśmy próbkę od mat­ki dziec­ka. Sama prób­ka od potenc­jal­nej bab­ci mogła­by się okazać niewystar­cza­ją­ca do uzyska­nia pewnego wyniku, stąd też postanow­iliśmy włączyć do tes­tu dodatkowo próbkę od siostry zamarłego mężczyzny. Ustal­iśmy pro­file DNA osób badanych, a następ­nie przeprowadzil­iśmy dokład­ną anal­izę statysty­czną. Jej celem było sprawdze­nie jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dziecko spokrewnione jest z rodz­iną zamarłego ojca. Badanie z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem potwierdz­iło pokrewieńst­wo między badany­mi. 

Nie tylko babcia i wnuk — badania DNA pozwalają ustalić również inne rodzaje relacji

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją ustal­ić pokrewieńst­wo między dzi­ad­ka­mi a wnuka­mi w różnych kom­bi­nac­jach — między bab­cią a wnuczką, dzi­ad­kiem a wnuczką czy dzi­ad­kiem a wnukiem. W ten sposób moż­na zwery­fikować, czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca. Przy wyborze metody bada­nia pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um biorą pod uwagę płeć wszys­t­kich uczest­ników.

 

Zobacz, jakie inne przy­pad­ki badal­iśmy i dowiedz się więcej:

Badanie dowolnych próbek — w jednej z ponad 200 placówek medycznych w Polsce albo z zagranicy

Badanie DNA na pokrewieńst­wo moż­na wykon­ać na postaw­ie dowol­nego przed­mio­tu, na którym zna­j­du­je się DNA badanej oso­by. Do anal­izy doskonale nada się zarówno wymaz z policz­ka, jak i włosy z cebulka­mi, maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, dziecię­cy smoczek oraz wiele innych przed­miotów codzi­en­nego użytku.

 

Na pobranie próbek do jed­nej z pon­ad 200 placówek w kra­ju moż­na umówić się tele­fon­icznie, przez inter­net. Moż­na też zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — pod dowol­ny adres w Polsce i za granicą. Państ­wa dane osobowe podle­ga­ją ścisłej ochronie. Zapew­ni­amy również kom­fort i pełną dyskrecję na każdym etapie real­iza­cji bada­nia.

Badanie pokrewieństwa – dlaczego warto je wykonać?

Ustal­e­nie pokrewieńst­wa za pomocą testów DNA niesie ze sobą wiele korzyś­ci. Pozwala to nie tylko tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin to szansa na nowe, lep­sze życie. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?

.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

.

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz