Czy to dziecko mojego syna? Sprawdź, jak możesz się tego dowiedzieć…

testy pokrewieństwa Jesteś dziadkiem/ bab­cią i chcesz mieć pewność, że dziecko, które pozostaw­ił Twój syn jest rzeczy­wiś­cie z Tobą spokrewnione? Zas­tanaw­iasz się, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzieck­iem a najbliższy­mi krewny­mi ojca bez jego udzi­ału? Tak! Jak najbardziej jest to możli­we! Na czym pole­ga takie badanie? Sprawdźmy…

Badania DNA pozwalają na ustalenie różnych rodzajów relacji. Za ich pomocą można m.in:

 • ustal­ić, czy wnuk jest spokrewniony z dzi­ad­ka­mi;
 • ustal­ić, czy bab­cia jest spokrewniona z wnuczką;
 • ustal­ić, czy dwóch braci ma tego samego bio­log­icznego ojca;
 • ustal­ić, czy dwie siostry mają tego samego bio­log­icznego ojca;
 • ustal­ić, czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca;
 • ustal­ić, czy bratanek jest spokrewniony ze stry­jem (bratem ojca);
 • ustal­ić, czy rodzeńst­wo ma tych samych rodz­iców — ojca i matkę.

W jakich sytuacjach korzysta się z badań w kierunku pokrewieństwa?

Wyni­ki badań pokrewieńst­wa okazu­ją się bard­zo przy­datne w wielu życiowych sytu­ac­jach. Niek­tórzy robią te bada­nia wyłącznie dla włas­nej wiedzy — chcą mieć po pros­tu pewność, czy między nimi a ich krewny­mi ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Inni wyko­rzys­tu­ją wynik anal­izy w toczącej się spraw­ie sądowej, np. o ali­men­ty czy spadek. Oto kil­ka sytu­acji, w których bada­nia pokrewieńst­wa okazu­ją się szczegól­nie przy­datne.

 • Rodzeńst­wo rozdzielone w dziecińst­wie w wyniku adopcji spo­ty­ka się po lat­ach i chce potwierdz­ić łączące je pokrewieńst­wo.
 • Trze­ba wykon­ać test na ojcost­wo, ale dom­nie­many ojciec dziec­ka nie żyje. Rodz­i­na nie posi­a­da też żad­nych przed­miotów należą­cych do zmarłego mężczyzny. Wów­czas jedynym sposobem na pośred­nie ustal­e­nie ojcost­wa jest prze­badanie członków jego rodziny.
 • Dzi­ad­kowie planu­ją przepisać wnuczkowi/wnuczce spadek, ale zan­im to zro­bią, chcą mieć pewność, że to rzeczy­wiś­cie ich wnuczek/wnuczka.

Badanie pokrewieństwa – najważniejsze korzyści

 • Badanie pozwala ustal­ić różne rodza­je pokrewieńst­wa (nawet , gdy ojciec dziec­ka nie żyje);
 • Prób­ki pobierzesz w dowol­nym miejs­cu w Polce (mamy pon­ad 200 lokalnych punk­tów pobrań) lub samodziel­nie w domu;
 • Wynik bada­nia jest pewną infor­ma­cją;
 • Wynik możesz wyko­rzys­tać w spraw­ie sądowej (np. o spadek ali­men­ty);
 • Badanie wykonasz na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki – wymazu z policz­ka, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, frag­men­tów naskór­ka, włosów wyr­wanych z cebulka­mi, dziecięcego smocz­ka i wielu, wielu innych przed­miotów;
 • Badanie wykonasz dyskret­nie;
 • Badanie wykonu­je­my do skutku – aż uzyskamy pewny wynik.

W naszym lab­o­ra­to­ri­um usta­lal­iśmy już wiele różnych rodza­jów relacji. Oto jeden z przykładów… 

Taki przypadek badaliśmy…

Sprawa toczyła się przed sądem. Mat­ka dziec­ka (chłop­ca) wniosła do sądu pozew o przyz­nanie ali­men­tów na swo­jego nielet­niego syna. Obow­iązkiem tym chci­ała obciążyć matkę swo­jego part­nera, gdyż sam part­ner zmarł tuż po nar­o­dz­i­nach dziec­ka.
Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nia pokrewieńst­wa między wnukiem a jego potenc­jal­ną bab­cią?

 

Nasza odpowiedź:
Tak, było to możli­we do wyko­na­nia, niem­niej jed­nak do bada­nia włączyliśmy dodatkowe oso­by.

 

Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku:

Do bada­nia pobral­iśmy próbkę od dziec­ka, mat­ki zamarłego ojca i jego siostry. Dodatkowo też zabez­pieczyliśmy próbkę od mat­ki dziec­ka. Sama prób­ka od potenc­jal­nej bab­ci mogła­by się okazać niewystar­cza­ją­ca do uzyska­nia pewnego wyniku, stąd też postanow­iliśmy włączyć do tes­tu dodatkowo próbkę od siostry zamarłego mężczyzny. Na początku ustal­iśmy pro­file DNA osób badanych, a następ­nie przeprowadzil­iśmy bard­zo dokład­ną anal­izę statysty­czną, której celem było sprawdze­nie jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dziecko spokrewnione jest z rodz­iną zamarłego ojca. Badanie to z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem potwierdz­iło pokrewieńst­wo między badany­mi osoba­mi.

info

Przy­padek opisany powyżej to oczy­wiś­cie tylko jeden z przykładów zas­tosowa­nia badań DNA przy usta­la­niu bio­log­icznego pokrewieńst­wa. Pra­cown­i­cy naszego lab­o­ra­to­ri­um mają więcej możli­woś­ci, jeśli chodzi o dostęp­ne metody anal­izy gene­ty­cznej. Dzię­ki nim mogą badać znacznie więcej, częs­to bard­zo skom­p­likowanych przy­pad­ków.

Pokrewieństwo bada się kilkoma metodami…

Za pomocą anal­izy chro­mo­somów płciowych (X i Y), oraz wspom­ni­anej już w naszym przykładzie anal­izy statysty­cznej. Metodę anal­izy pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um dobier­a­ją indy­wid­u­al­nie do konkret­nej sytu­acji. Kieru­ją się przy tym przede wszys­tkim płcią osób, które są dostęp­ne i mogą wzięć udzi­ał w bada­niu.

Ustalenie, czy dziadek spokrewniony jest z wnukiem (analiza chromosomu Y)

Po anal­izę chro­mo­so­mu Y sięgamy wtedy, gdy badamy tylko oso­by płci męskiej. Na przykład chce­my sprawdz­ić, czy wnuczek jest spokrewniony ze swoim potenc­jal­nym dzi­ad­kiem. Chro­mo­som Y to chro­mo­som warunk­u­ją­cy płeć męską. Jest on przekazy­wany z pokole­nia na pokole­nie w praw­ie niezmienionej formie. Syn dziedz­iczy go po swoim ojcu, który odziedz­iczył go po swoim itd. U dzi­ad­ka i spokrewnionego z nim wnu­ka chro­mo­som Y będzie wiec wyglą­dał w zasadzie tak samo.

Ustalenie, czy dwie siostry mają tego samego biologicznego ojca (analiza chromosomu X)

Chro­mo­som X jest chro­mo­somem przekazy­wanym przez matkę wszys­tkim dzieciom bez wzglę­du na ich płeć. Ojciec nato­mi­ast przekazu­je swój chro­mo­som X jedynie córkom. Za pomocą anal­izy chro­mo­so­mu X moż­na więc sprawdz­ić, czy dwie kobi­ety pochodzące od różnych matek, mają tego samego bio­log­icznego ojca.

Gdy badani są mieszanej płci (analiza statystyczna)

Anal­iza statysty­cz­na opiera się na porów­na­niu utwor­zonych wcześniej pro­fili gene­ty­cznych. Udzi­ał w takim bada­niu mogą wziąć dowol­ni członkowie rodziny zmarłego mężczyzny. Ich płeć nie ma tutaj znaczenia.

 

Tu pisal­iśmy o bada­ni­ach pokrewieńst­wa: 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz